NN 47/1994 (16.6.1994.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 1994. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o cestama ("Narodne novine" broj 56/91 pročišćeni tekst, 61/91, 26/93 i 109/93) u članku 43. točke 3., 9. i 10. brišu se.

Dosadašnje točke 4. do 8. postaju točke 3. do 7., a dosadašnje točke 11. do 14. postaju točke 8. do 11. Iza točke 11. dodaje se nova točka 12. koja glasi: "Iz sredstava državnog proračuna."

Članak 2.

U članku 45. u stavku 1. veznik "i" i brojka "3." brišu se.

Članak 3.

U članku 47. stavci 2., 3. i 4. brišu se. Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 2.

Članak 4.

Članak 49. briše se.

Članak 5.

Članak 55. briše se.

Članak 6.

Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Odluka o visini naknade za javne ceste ("Narodne novine" broj 24/92, 16/93. 45/93, 58/93 i 8/94).

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.

Klasa: 340-01/94-01/13

Urbroj : 5030105-94-2

Zagreb, 16. lipnja 1994.

Potpredsjednik

Vladimir Šeks, v. r.