NN 61/1994 (19.8.1994.), Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave I praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 25. stavka i alineja 5. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 58/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU I NAČINU PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U VATROGASNIM POSTROJBAMA

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se programi i način provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama Ministarstva unutarnjih poslova, vatrogasnim postrojbama udruga dobrovoljnih vatrogasaca te profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu (u daljnjem tekstu: vatrogasne postrojbe).

(2) Programe određene ovim Pravilnikom s podrobnim opisom izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi, opasnostima i mjerama zaštite u vatrogasnim postrojbama pismeno razrađuju zapovjednici tih postrojbi, odnosno njihovi zamjenici.

(3) Programi iz stavka 1 ovoga članka priloženi su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio

II. ORGANIZIRANJE I IZVOĐENJE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI

Članak 2.

(1) Teorijska nastava i praktične vježbe spajaju se i izvode zajedno.

(2) Teorijska nastava i praktične vježbe izvode se na odgovarajućim prostorima.

(3) Sat teorijske nastave može trajati najviše 45 minuta. a sat praktičnih vježbi najviše 60 minuta.

Članak 3

(1) Izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi potrebno je prilagoditi dobi, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima pojedinaca.

(2) Teorijsku nastavu i praktične vježbe potrebno je prilagoditi brojnom stanju i opremljenosti uređajima, opremom, sredstvima i specifičnostima tehnološkog procesa.

(3) Kondicijske i tjelesne vježbe provode se po posebnim programima.

Članak 4.

(1) Teorijskom nastavom i praktičnim vježbama rukovode zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika postrojbe i osoba ovlaštena od zapovjednika postrojbe (u daljnjem tekstu: rukovoditelji).

III. MJERE ZAŠTITE

Članak 5.

(1) Teorijska nastava provodi se u skupinama od najviše 30 članova po jednom nastavniku.

(2) Praktične vježbe provode se u skupinama od najviše 15 članova po jednom nastavniku.

(3) Prigodom izvođenja praktičnih vježbi i teorijske nastave opasnih po život potrebno je uključiti pomoćnog nastavnika.

Članak 6.

(1) Rukovoditelj teorijske nastave i praktičnih vježbi odgovoran je za:

- pravilno i sigurno izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi;

- sigurnost uređaja, opreme i tehnike;

- sigurnost osoba koje sudjeluju u izvodenju i praćenju teorijske nastave i praktičnih vježbi.

(2) Rukovoditelj je dužan nazočne upoznati s opasnostima i mjerama zaštite.

(3) Rukovoditelj je dužan poduzeti sve mjere osiguranja i zaštite uređaja, opreme i sredstava.

(4) Rukovoditelj je dužan poduzeti sve mjere osiguranja i zaštite skupine kao i pojedinca prema priznatim pravilima za obuku vatrogasaca i prema priznatim pravilima tehničke prakse.

(5) Rukovoditelj je dužan udaljiti pojedince za koje utvrdi da psihofizički nisu sposobni pratiti ili izvoditi teorijsku nastavu i praktične vježbe.

Članak 7.

Teorijska nastava i praktične vježbe mogu se izvoditi samo s uređajima, opremom i sredstvima koja su pr-oizvedena i ispitana u skladu s člankom 21. Zakona o zaštiti od požara.

Članak 8.

(1) Osobe nazočne teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama dužne su nositi radnu odoru i po potrebi koristiti osobnu zaštitnu opremu.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su po potrebi koristiti i drugu zaštitnu opremu koju posjeduje vatrogasna postrojba.

(3) Muškarci nazočni teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama dužni su biti obrijani i podšišani, a žene podvezati kosu pod zaštitnu kacigu. Zabranjeno je nošenje nakita.

Članak 9.

Izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi na otvorenom prostoru potrebno je prilagoditi vremenskim prilikama.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-64-17142/1-94.

Zagreb, 18. srpnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U VATROGASNIM POSTROJBAMA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

I. TEORIJSKA NASTAVA

- ručni i prijevozni aparati za gašenje požara;

- vatrogasne cijevi:

- vatrogasne armature za vodu;

- armature za proizvodnju pjene;

- vatrogasne pumpe;

- vatrogasna vozila;

- opskrba vodom i hidrantska mreža;

- oprema za osobnu zaštitu i spašavanje;

- sredstva za gašenje požara.

II. PRAKTIČNE VJEŽBE

- polaganje cijevi;

- vježbe s aparatima za gašenje požara;

- vježbe s vatrogasnim armaturama:

- vježbe s vatrogasnim vozilima za gašenje požara;

- crpljenje vode;

- vježbe s vatrogasnim vozilima i opremom za tehničke intervencije:

- vježbe s ljestvama;

- vježbe s užadima;

- vježbe s aparatima za zaštitu organa za disanje:

- vježbe sa spusnicama;

- vježbe s opremom za spašavanje uskakanjem;

- vježbe spašavanja Ijudi i životinja;

- taktički nastupi vatrogasnih postrojbi:

- taktički zadaci gašenja požara pojedinih dijelova objekta;

- taktički zadaci gašenja požara u prometu;

- taktički zadaci gašenja požara u javnim objektima;

- taktički zadaci gašenja požara po gospodarskim granama:

- taktički nastupi pri akcidentima s opasnim tvarima;

- relejna dobava vode.

PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U PROFESIONALNIM I DOBROVOLJNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA U GOSPODARSTVU

I. TEORIJSKA NASTAVA

- ručni i prijevozni aparati za gašenje požara;

- vatrogasne cijevi;

- vatrogasne armature za vodu; :

- armature za proizvodnju pjene;

- vatrogasne pumpe;

- vatrogasna vozila:

- opskrba vodom i hidrantska mreža;

- oprema za osobnu zaštitu i spašavanje:

- sredstva za gašenje požara;

- stabilni uređaji za gašenje i zaštitu od požara.

II. PRAKTIČNE VJEŽBE

- polaganje cijevi:

- vježbe s aparatima za gašenje požara;

- vježbe s vatrogasnim armaturama:

- crpljenje vode;

- vježbe s vatrogasnim vozilima;

- vježbe s ljestvama;

- vježbe s užadima;

- vježbe s aparatima za zaštitu organa za disanje:

- vježbe sa spusnicama;

- taktički nastupi vatrogasnih postrojbi:

- vježbe spašavanja ljudi i životinja;

- vježbe s opremom za spašavanje uskakanjem;

- taktički zadaci gašenja požara specifični tehnološkom procesu, postrojenju, objektu i štićenom prostoru.

PROGRAM TEORIJSKE I PRAKTIČNE NASTAVE U VATROGASNIM POSTROJBAMA UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA

I. TEORIJSKA NASTAVA

- ručni i prijevozni aparati za gašenje požara;

- vatrogasne cijevi ;

- vatrogasne armature za vodu:

- armature za proizvodnju pjene ;

- vatrogasne pumpe;

- vatrogasna vozila;

- opskrba vodom i hidrantska mreža;

- oprema za osobnu zaštitu i spašavanje; sredstva za gašenje požara.

II. PRAKTIČNE VJEŽBE

- polaganje cijevi;

- vježbe s aparatizna za gašenje požara;

- vježbe s vatrogasnim armaturama;

- crpljenje vode:

- vježbe s vatrogasnim vozilima;

- vježbe s ljestvama:

- vježbe s užadima;

- vježbe s aparatirna za zaštitu organa za disanje;

- vježbe sa spusnicama;

- vježbe s opremom za spašavanje uskakanjem;

- vježbe spašavanja ljudi i životinja;

- relejna dobava vode;

- taktički nastupi vatrogasnih postrojbi;

- taktički zadaci gašenja požara prilagođeni štićenom prostoru i objektima;

- vježbe po pravilima za natjecanje vatrogasnih postrojbi.