NN 28/1995 (27.4.1995.), Pravilnik o minimalnoj opremi i sadržaju brodske ljekarne

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Temeljem članka 1045. stavak 1. točka 1b. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94 i 74/94) ministar zdravstva uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNOJ OPREMI I SADRŽAJU BRODSKE LJEKARNE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se minimalna oprema i sadržaj brodske ljekarne brodova upisanih u hrvatski upisnik brodova, sadržaj kutije prve pomoći za pneumatske splavi za spašavanje i brodice za spašavanje.

Članak 2.

Brodsku ljekarnu smještenu u posebnoj prostoriji mora imati svaki brod koji ima bolnicu.

Brodska ljekarna mora se nalaziti uz brodsku bolnicu, ali ne smije imati izravne veze s prostorijama u kojima su smješteni bolesnici.

II. OPREMA BRODSKE LJEKARNE

Članak 3.

Brodovi koji ne podliježu obvezi brodske ljekarne moraju prema Pravilima Hrvatskog registra brodova imati ormarić s lijekovima.

Članak 4.

Brodska ljekarna mora imati slijedeću opremu:

- ormarić s lijekovima

- radni stol, stolicu i stolicu na vijak

- grijač za vodu

- umivaonik s toplom i hladnom vodom

- rasvjetu nad radnim stolom.

III. ORMARIĆ S LIJEKOVIMA

Članak 5.

Ormarić s lijekovima mora biti zaključan.

Ključ brodske ljekarne odnosno ključ ormarića s lijekovima kada brod ne podliježe obvezi imanja brodske ljekarne mora se nalaziti kod zapovjednika odnosno kod osobe koju on ovlasti.

Članak 6.

Otrovi se moraju čuvati u posebnom odjeljku ormarića s posebnim ključem.

Na ormariću se mora nalaziti popis lijekova koji se u ormariću još nalaze.

Članak 7.

Narkotike čuva zapovjednik, zaključane na posebnom mjestu.

Zapovjednik je dužan imati popis narkotika.

Članak 8.

Sadržaj ormarića s lijekovima ovisi o području plovidbe.

TABLICA
PODRUČJA PLOVIDBE
A 1Duga plovidba
B 2Velika obalna plovidba
C 3Mala obalna plovidba
D 44

5 Područja plovidbe prema

6 Hrvatskom registru brodova

7

Sadržaj ormarića s lijekovima sastavni je dio ovog Pravilnika (Popis lijekova - obrazac 1 i Popis instrumenata i sanitetskog materijala - obrazac 2).

IV. KUTIJA PRVE POMOĆI

Članak 9.

Kutije prve pomoći u pneumatskim splavima za spašavanje i brodicama za spašavanje moraju biti vodonepropusne.

Sadržaj kutije prve pomoći na pneumatskim splavima za spašavanje i u brodicama za spašavanje sastavni je dio ovog Pravilnika (obrazac 3).

Članak 10.

Popunjenost brodske ljekarne, ormarića s lijekovima i kutije prve pomoći za brodice za spašavanje dokazuje se uvjerenjem.

Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje ovlaštena pravna ili fizička osoba.

Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka, za brodove u domaćoj plovidbi mora sadržavati:

1. ime ili naziv i sjedište izdavatelja;

2. datum i mjesto izdavanja;

3. ime ili oznaku i luku upisa broda kojem se uvjerenje izdaje;

4 izjavu slijedećeg sadržaja:

"Ja ovdje izjavljujem da su, poslije pregleda i nadopune, brodska ljekarna i kutije prve pomoći u brodicama za spašavanje u zadovoljavajućem stanju, za period od jedne godine, u skladu s propisima Republike Hrvatske (Pravilnik o minimalnoj opremi sadržaju brodske ljekarne, "Narodne novine", br. 28/95) koji su u skladu s propisima Svjetske zdravstvene organizacije " Međunarodne pomorske organizacije." ;

5. potpis ovlaštene osobe i pečet.

Za brodove u međunarodnoj plovidbi podaci prema zahtjevima točaka od 1. do 3. i 5. ovoga članlsa moraju biti na engleskom jeziku, s izjavom sljedećeg sadržaja:

"I hereby certificate that, after examination and replenishment, the Medical chest and the first aid kits in the life boats are in satisfactory condition, for period of one year, according to the regulations of Republic of Croatia (Regulation Relative Minimal Equipment and Content of Ship's Medical Chest, National Gazette, No 28/95) Which complains with WHO/IMO regulations.".

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

Kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda u iznosu od 1.000 do 6.000 kuna ako:

1. brodska ljekarna nema opremu iz članka 4. ovoga pravilnika;

2. ormarić s lijekovima nije zaključan (članak 5. stavak 1)

3. otrovi nisu propisno smješteni (članak 6. stavak 1.)

4. na ormariću nema popisa lijekova ili nije odgovarajući (članak 6. stavak 2.);

5. narkotike ne čuva u skladu s člankom 7. ovoga pravilnika;

6. sadržaj ormarića nije popunjen sukladno članku 8 ovoga pravilnika;

7. kutije prve pomoći na pneumatskim splavima za spašavanje i na brodicama za spašavanje nisu popunjene sukladno članku 9. ovoga pravilnika.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ministar zdravstva uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza rješenjem ovlašćuje pravnu ili fizičku osobu za izdavanje potvrde iz članka 10. ovoga pravilnika.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-01/25

Urbroj: 534-02-18-95-6

Zagreb, 18. travnja 1995.

Ministar zdravstva

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.