NN 44/1996 (5.6.1996.), Zakon o područjima posebne državne skrbi

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

ODLUKU

0 PROGLAŠENJU ZAKONA 0 PODRUČJIMA

POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Proglašavam Zakon o područjima posebne državne skrbi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 17. svibnja 1996.

Broj: O1-96-1029/1 Zagreb, 27. svibnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

0 PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Zakonom utvrduju se područja o kojima Republika Hrvatska posebno skrbi (u daljnjem tekstu: područja posebne državne skrbi) i poticajne mjere za njihow obnovu i razvitak.

Članak 2.

Područja posebne državne skrbi utvrduju se radi otklanjanja posljed;ca rata, bržeg povratka prognanika i izbjeglica, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, te postizanja što ravnomjemijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Područja posebne državne skrbi utvrduju se u dvije skupine.

(2) U prvoj skupini su područja općina koja su bila okupirana do 1995. godine i nalaze se neposredno uz državnu granicu, a općinsko središte nije od granice udaljeno više od 15 kilometara zračne linije i nema više od 5.000 stanovnika prema popisu pučanstva iz 1991. godine.

(3) U drugoj skupini su područja općina, gradova i naselja koja su bita okupirana do 1995. godine, a nisu utvrdena u prvoj skupini.

Članak 4.

Prvu skupinu čine općine:

Cetingrad, Civljane, Diwša, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Dvor, Gornji Klasnić, Gvozd, Gvozdansko, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac, Kijevo, Korenica, Mečenčani, Rakovica, Slunj, Smoljanac, Stara Gradiška, Topusko, Utolica, Vojnić, Vrlika.

Članak 5.

Drugu skupinu čine:

1) općine i gradovi:

Benkovac, Đulovac, Ervenik, Glina, Gračac, Jabukovac, Jasenice, Kistanje, Knin, Konavle, Kmjak, Kruševo, Lasinje, Lišane Ostrovičke, Lisičić, Lovinac, Nadvoda, Novigrad, Obrovac, Ok

laj, Okučani, Orlić, Plaški, Polača, Saborsko, Skakavac, Smilčić, Udbina, Voćin, Vrhovine,

2) naselja u općinama i gradovima:

- Barilović - naselja: Donja Perjasica, Donji Skrad, Gaćeško Selo, Gornji Poloj, Kestenjak, Koranska Strana, Koranski Brijeg, Koransko Selo, Kosijersko Selo, Mala Kosa, Mali Kozinac, Marlovac, Maurović, Miloševac, Mrežnica, Novi Dol, Novo Selo Perjasičko, Orijevac, Perjasica, Ponorac Perjasički, Potplaninsko, Srednji Poloj, Svojić, Štirkovac, Točak Perjasički, Veliki Kozinac, Zinajevac,

- Brestovac - naselja: Amatovci, Crljinci, Čečavac, Jeminovac, Kamenski Šeovci, Kamensko, Koprivna, Kujnik, Mijači, Orljevac, Pasikovci, Podsreće, Rasna, Ruševac, Sažije, Sloboština, Stsiježevica, Šnjegavić, Vrahić, Vučjak,

- Daruvar - naselja: Markovac, Vrbovac,

- Drniš - naselja: Badanj, Biočić, Bogatić, Brištane, Drinovci, Dmiš, Kadina, Glavica, Kanjane, Kaočine, Karalić, Ključ, Kričke, Lišnjak, Miočić, Parčić, Siverić, Širitovci, Štikovo, Tepljuh, Trbounje, Belušić, Žitnić,

- Dubrovnik - naselja: Banići, Brsećine, Čepikuće, Doli, Dubravica, Grmoća, Kliševo, Lisac, Ljubač, Majkovi, Mravinjac, Mravnica, Mrčevo, Orašac, Osojnik, Ošlje,. Podgora, Podimoć, Slano, Smokovlani, Stupa, Točionik, Tmova, Tmovica, Trsteno, Visočani, Zaton,

- Gornji Bogićevci - naselja: Donji Bogićevci, Dragalić, Dubovac, Gomji Bogićevci, Medari, Ratkovac, Tmava,

- Gospić - naselja: Barlete, Brzik, Divoselo, Drenovac Radučki, Kruškovac, Kukljić, Lički Čitluk, Lički Osik, Medak, Mogorić, Ostrvica, Pavlovac Vrebački, Počitelj, Raduč, Široka Kula, Vrebac, Zavode,

- Grubišno Polje - naselja: Brdani Dapčevički, Diakovac, Donja Rašenica, Gomja Rašenica, Lončarica, Mala Brana, Mala Dapčevica, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Munije,.Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Peratovica,

- Hrvace - naselja: Dabar, Laktac, Maljkovo, Potravlje, Satrić, Vučipolje, Zasiok,

- Josipdol - naselja: Kamenica Skradnička, Istočni Trojvrh, Trojvrh, Tržić Tounjski, Vajin Vrh, Vojnovac,

- Karlovac - naselja: Brezova Glava, Brežani, Brodani, Cerovac Vukmanički, Donja Trebinja, Donji Budački, Gornja Trebinja, Karlovac - osloboQeno područje, Knez Gorica, Lipje, Mlakovac, Okić, Pavković Selo, Popović Brdo, Ribari, Tušilović, Vukmanić, Zimić,

- Lipik - naselja: Bjelanovac, Bujavica, Bukovčani, Dobrovac, Donji Caglić, Filipovac, Gornji Čaglić, Jagma, Japaga, Klisa, Korita, Kovačevac, Kukunjevac, Lipik, Livadani, Skenderovci, Subocka, Šeovica,

- Mikleuš - naselja: Balinci, Četekovac,

- Novska - naselja: Bajir, Borovac, Brezovac, Jazavica, Kričke, Lovska, Novi Grabovac, Paklenica, Popovac, RaQenovci, Rajčići, Rajić, Roždanik, Stari Grabovac, Vočarica,

- Orahovica - naselja: Krasković, Prekoračani, Slatinski Drenovac,

- Otočac - naselja: Dabar, Doljani, Glavace, Podum, Škare, - Pakrac - naselja: Batinjani, Bjelajci, Branešci, Brusnik, Bučje, Cicvare, Cikote, Dereza, Donja Šumetlica, Donji Grahov

ljani, Dragović, Glavica, Gornja čumetlica, Gomji Grahovljani, Gornji Obrež, Jakovci, Koturić, Kraguj, Kričke, Kusonje, Lipovac, Mali Budići, Novi Majur, Španovica, Omanovac, Ožegovci, Pakrac, Popovci, Prekopakra, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Stari Majur, Tisovac, Toranj,

- Petrinja - naselja: Cepeliš, Donja Budičina, Dragotinci, Gora, Graberje, Hrastovica, Hrvatski Čuntić, Klinac, Kraljevčani, Križ Hrastovački, Nova Drenčina, Novo Selište, Pecki, Petrinja, Pmjavor Čuntićki, Sibić, Strašnik, Taborište, Župić,

- Poličnik - naselja: Murvica,

- Posedarje - naselja: Islam Latinski, Podgradina, - Ružić - naselja: Baljci, Gradac, Otavice, Ružić,

- Sirač - naselja: Barica, Bjela, Donji Borki, Gornji Borki, Srednji Borki, Pakreni, Zaile,

- Sisak - naselja: Bestrma, Blinjska Greda, Blinjski Kut, BrQani Cesta, Brdani Kosa, Kinjačka, Klobučak, Letovanci, MaQari, Staro Selo, Vukoševac,

- Skradin - naselja: Bratiškovci, Bribir, Cicvare, Gorica, Gračac, Ićevo, Krković, Ladevci, MeQare, Piramatovci, Plastovo, Rupe, Sonković, Vačani, Velika Glava, Žažvić, Ždrapanj,

- Slatina - naselja: Golenić, Ivanbrijeg, Lukavac,

- Stankovci - naselje: Donje Ceranje, Gornje Ceranje, Miranje, Morpolača, Pristeg,

- Ston - naselja: Zamaslina, Zaton Doli, - Škabrnje - naselje: Škabrnje,

- Sunja - naselja: Crkveni Bok, Čapljani, Četvrtkovac, Donji Hrastovac, Drljače, Ivanjski Bok, Jasenovčani, Kladari, Kostreši Šaški, Mala Gradusa, Mala Paukova, Novoselci, Papići, Petrinjci, Pobrdani, Radonja Luka, Sjeverovac, Slovinci, Staza, Strmen, Sunja, Šaš, Timarci, Vedro Polje, Velika Gradusa,

- Velika - naselja: Bogdašić, Bratuljevci, Gomji Vrhovci, Kamenski Vučjak, Kantrovci, Klisa, Kruševo, Markovac, Mihajlije, Milivojevci, Mrkoplje, Novo Zvečevo, Nježić, Ozdakovci, Smoljanovci, Šušnjari,

- Veliki GrQevac - naselja: Cremušina, Gomja Kovačica, Mali GrQevac, Sibenik, Topolovica, Zrinska,

- Velika Pisanica - naselja: Bačkovica, ČaQavac, - Virovitica - naselje: Jasenaš,

- Vodice - naselja: Čista Mala, Čista Velika, Grabovci, - Zadar - naselja: Babindub, Crno,

- Zemunik Donji - naselja: Smoković, Zemunik Gornji. Članak 6.

(1) Područjima posebne državne skrbi pripada i još uvijek okupirano hrvatsko Podunavlje i to:

a) općine i gradovi:

- Beli Manastir, Bilje, Bogdanovci, Borovo, Darda, Draž, Čeminac, Erdut, Ilok, Kneževi Vinogradi, Lovas, Nijemci, Petlovac, Popovac, Stari Jankovci, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vukovar,

b) naselja u gradovima:

- Osijek - naselja: Klisa, Nemetin, Sarvaš, Tenja, - Vinkovci - naselje: Mirkovci,

c) naselja u općinama:

Antunovac - naselje: Antunovac,

- Emestinovo - naselja: Ada, Divoš, Ernestinovo, Laslovo, Polača, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Silaš,

- Jarmina - naselja: Gaboš, Karadićevo, Ostrovo, - Nuštar - naselja: Cerić, Marinci,

- Semeljci - naselja: Koprivna, Šodolovci.

(2) Vlada Republike Hrvatske će općine, gradove i naselja iz stavka 1. ovoga članka razvrstati u prw ili drugu skupinu područja posebne državne skrbi kad utvrdi da su se za to stekli uvjeti

II. POTICAJNE MJERE ZA NASELJAVANJE I RAZVITAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 7.

(1) Republika Hrvatska posebnim mjerama će poticati opstanak pučanstva i naseljavanje na područjima posebne državne skrbi.

(2) U područjima posebne državne skrbi potiče se naseljavanje:

1. državljana Republike Hrvatske - stručnjaka svih struka i zanimanja, koji mogu pridonijeti ubrzanom gospodarskom razvitku i obnovi tih područja,

2. državljana Republike Hrvatske - bez zaposlenja ili bez riješenih stambenih uvjeta,

3. iseljenih Hrvata - povratnika iz inozemstva,

4. za velikosrpske agresije prognanih Hrvata iz Srbije i Crne Gore kao i prognanih Hrvata s područja Bosne i Hercegovine izvan hrvatsko-bošnjačke federacije koji se svojom voljom odluče nastaniti u Republici Hrvatskoj unatoč nastojanju Republike Hrvatske za njihovim povratkom u Bosnu i Hercegovinu ili dok se ne steknu uvjeti za njihov povratak.

(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka kao i druge osobe iz članka 28. u smislu ovoga Zakona smatraju se naseljenicima (u daljnjem tekstu: naseljenici)

I. DODJELA KUĆA I STANOVA
Članak 8.

(1) Ministarstvo razvitka i obnove (u daljenjem tekstu: Ministarstvo) najmanje dva puta godišnje oglašava poziv za naseljavanje područja posebne državne skrbi.

(2) Naseljenicima, u skladu s redom prvenstva iz članka 28. ovoga zakona, Ministarstvo odobrava naseljavanje.

(3) Naseljenicima iz stavka 2. ovoga članka daje se na korištenje, ovisno o mjestu naseljavanja i djelatnosti kojom će se baviti, stan ili obiteljska kuća, a ako je riječ o poljoprivrednom kućanstvu i pripadajuće zemljište.

(4) Korisna površina stana ili obiteljske kuće iz stavka 3. ovoga članka utvrduje se prema mjerilima iz Zakona o obnovi, a pretna broju članova naseljeničke obitelji.

(5) Nekretnina iz stavka 3. ovoga članka daje se na korištenje rjeieejem Ministarstva, a nakon 10 godina neprekidnoga prebivaujč oneljenika u stanu ili obiteljskoj kući u području posebne črbvee alubi postaje njihovo vlasništvo.

Članak 9.

( I ) Ako odeljenik, prije isteka roka od 10 godina, odseli iz čIčI ilj abildjčCe kuće koja mu je rješenjem Ministarstva dana č1 Irčriileče, dučn je tu nekretninu vratiti u roku od 30 dana.

(2) U slučaju smrti naseljenika, njegovi roditelji i zakonski nasljednici prvoga nasljednog reda mogu nastaviti korištenjem nekretnine dane na korištenje, pod istim uvjetima, a rok iz članka 8. stavka 5. ovoga Zakona neprekidno teče od dana pravomoćnosti rješenja o davanju te nekretnine na korištenje naseljeniku.

Članak 10.

(1) Nekretnine koje se prema članku 8. stavku 3. ovoga Zakona daju na korištenje naseljenicima, čine:

1. nekretnine koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona u vlasništvu dižave te državnih ili društvenih pravnih osoba,

2. obiteljske kuće i stanovi koji će u organizaciji Ministarstva razvitka i obnove po posebnom programu sredstvima iz državnoga proračuna biti gradeni u područjima posebne državne skrbi, ako na tim područjima nema raspoloživoga prostora za potrebe naseljenika.

(2) Obiteljske kuće, odnosno poljoprivredno kućanstvo i pripadajuće zemljište ili stanovi koje su njihovi vlasnici napustili i ne koriste ih u smislu odredbi Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju odredenom imovinom ("Narodne novinea, br. 73/95.) dodjeljuju se i nasljednicima na prijedlog Ministarstva, po odredbama toga Zakona.

(3) Ukoliko se u vrijeme korištenja nekretnine iz stavka 2. ovoga članka, nekretnina vrati u posjed i na korištenje vlasniku, Ministarstvo je dužno osigurati naseljeniku drugi odgovarajući stan ili obiteljsku kuću po mogućnosti u najbližem naselju istoga područja posebne državne skrbi.

2. POVLASTICE PRI OPOREZIVANJU DOBITI

Članak 11.

( I ) Obveznicima poreza na dobit iz članka 2. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine", br. 35/95. - pročišćeni tekst) s područja posebne državne skrbi, iznimno od odredbi članka 9. stavka 1. toga Zakona, zaštitna kamatna stopa utvrduje se u visini od:

- 20% (dvadeset posto) na područjima prve skupine, iz članka 4. ovoga Zakoča,

- 15% (petnaest posto) na područjima druge skupine, iz članka 5. ovoga Zakona,

(2) Zaštitna kamata iz stavka 1. ovoga članka obračunava se pod uvjetom da porezni obveznik ima prebivalište, odnosno sjedište djelatnosti ili podmžnicu na području posebne državne skrbi, a zapošljava najmanje 3 osobe na neodredeno vrijeme s prebivalištem na tom području i da su te osobe provele u radnom odnosu najmanje 9 mjeseci u tekućoj kalendarskoj godini.

(3) Zaštitna kamata iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na vlastiti kapital uložen u objekte i opremu poduzetnika na područjima posebne državne skrbi.

3. POVLASTICE PRI OPOREZIVANJU DOHOTKA

 • Članak 12.
  Obveznicima poreza na dohodak, iz članka 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", br. 25/95. - pročišćeni tekst), kao i umirovljenicima koji imaju prebivalište na područjima posebne dcžavne skrbi, iznimno od odredbi članka 34. stavka 1. toga Zakona, osnovni osobni odbitak za svaki mjesec utvrduje se:
 • 1. za obveznike s područja prve skupine, iz članka 4. ovoga Zakona, u visini od 3.500,00 kuna,

  2. za obveznike s područja druge skupine, iz članka 5. ovoga Zakona, u visini od 2.800,00 kuna.

  (2) Osobni odbitak za djecu i druge uzdržavane članove uže obitelji s prebivalištem na područjima posebne državne skrbi, iznimno od odredbe članka 34. Zakona o porezu na dohodak, utvrQuje se prema visini osnovnog osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka.

  (3) osobni odbici iz stavka 1. i 2. ovoga članka, primjenjuju se i pri godišnjem obračunu poreza na dohodak.

  (4) Pravo na osnovne osobne odbitke iz stavka I. ovoga članka nemaju osobe navedene u članku 18. ovoga Zakona. Članak 13.

  (1) Obveznicima poreza na dohodak koji ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti, navedenih u članku 11. stavku 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak i drugih djelamosti koje se oporezuju kao obrt, zaštitna kamata na kapital uložen u dugotrajnu imovinu na područjima posebne državne skrbi, iznimno od odredbi članka 18. stavka 4. toga Zakona, utvrQuje se:

  1. za obveznike koji djelamost obavljaju na područjima prve skupine, iz članka 4. ovoga Zakona, u visini od 25% (dvadesetpet posto),

  2. za obveznike koji djelatnost obavljaju na područjima druge skupine, iz članka S. ovoga Zakona, u visini od 20% (dvadeset posto). ž

  (2) Zaštitna kamata iz stavka 1. ovoga članka obračunava se na kapital uložen u objekte i opremu koji služe za obavljanje djelatnosti na područjima posebne državne skrbi.

  Članak 14.

  Obveznici poreza na dohotak od poljoprivrede i šumarstva kojima se dohodak utvrduje na osnovi katastarskoga prihoda, a posjeduju ili zakupljuju zemljišta i imaju prebivalište na području posebne državne skrbi, ne plaćaju porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva.

  4. POVLASTICE PRI OPOREZIVANJU PROMETA NEKRETNINAMA

  Članak 15.

  (1) Iznimno od odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina, na promet i čjecanje nekremina koje se nalaze na područjima posebne državne skrbi, ne plaća se porez na promet nekretninama kad fizička osoba kupovinom nekretnine prijavljuje ili mijenja prebivalište unutar tog područja.

  (2) Porez iz stavka 1. ovoga članka ne plaćaju ni pravne osobe koje prodaju nekremine na području posebne državne skrbi a koje će kupcu i dalje služiti za obavljanje djelatnosti.

  (3) Porez iz stavka 1. i 2. ovoga članka plaća se ako se nekretnina otudi ili se djelatnost prestane obavljati, ili naseljenik promijeni prebivalište izvan područja posebne državne skrbi u roku 10 godina od dana nabave nekretnina.

  5. POVLASTICE PRI OPOREZIVANJU NASLJEDSTVA I DAROVANJA

  Članak 16.

  Iznimno od odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 117/93.), na nas

  ljedstva i darovanja ne plaćaju porez fizičke osobe s prebivalištem u područjima posebne državne skrbi, ako su predmet nasljeQivanja ili darovanja nekretnine koje se nalaze na tom ž području.

  b. CARINSKE POVLASTICE

  Članak 17.

  (1) Iznimno od odredbi Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91., 33/92., 26/93., 106/93. i 92/94.) pravne osobe sa sjedištem, odnosno fizičke osobe s prebivalištem na područjima posebne državne skrbi ne plaćaju carinu kod uvoza, unosa ili primitka opreme i dijelova radi obnove ili razvitka djelatnosti koje obavljaju, odnosno koje počinju obavljati na tim područjima, o čemu prethodno mišljenje daje Ministarstvo razvitka i obnove.

  (2) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka u roku 10 godina uvezenu, unesenu ili primljenu opremu i dijelove otude ili prestanu, odnosno ne započnu obavljati djelatnosti poradi koje je obavljen uvoz, dužne su platiti carinu u skladu s carinskim propisima.

  Članak I8.

  Provedbeni propisi o povlasticama iz članka 11. do 18. ovoga Zakona donosi ministar financija.

  7. PLAĆE U DRŽAVNIM TIJELIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

  Članak 19.

  (1) Plaće državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti i drugim državnim tijelima, plaće zaposlenika u upravnim tijelima i službama jedinica lokalne samouprave te plaće službenika i namještenika u javnim službama, kojima se plaće osiguravaju u državnome proračunu ili u odgovarajućim izvanproračunskim fondovima, a zaposleni su na područjima posebne državne skrbi, uvećavaju se u odnosu na plaće u drugim dijelovima Republike Hrvatske:

  1. za 50% na područjima prve skupine, iz članka 4, ovoga Zakona,

  2. za 25% na područjima druge skupine, iz članka 5. ovoga Zakona.

  (2) Odredbe iz stavka 1. ovoga članka odnose se i na plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika ;.aposlenih na područjima posebne državne skrbi.

  (3) Odredbe stavka 1. ovoga članka odnose se i na djelatnike jedinica lokalne samouprave na tom području te državne službenike i namještenike koji su zaposleni izvan područja posebne državne skrbi a koji su upućeni na rad na to područje na poslove lokalne samouprave. Djelatnicima u jedinicama lokalne samouprave plaća se utvrQuje sukladno plaćama državnih službenika i namještenika odgovarajuće stručne spreme.

  8. NAKNADA ZA ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA

  Članak 20.

  (1) Iznimno od odredbe članka 11. stavka 2. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br. 35/95.) na područjima posebne državne skrbi naknada za iskorištavanje nafte i plina iznosi 5%, a za ostale mineralne sirovine, u rasponu do 5% ukupnoga prihoda ostvarenoga njihovom prodajom, o čemu odlučuje Vlada Republike Hrvatske.

  1. Naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod je Republike Hrvatske, od kojega se 50% ustupa gradu, a 50% županiji na području koje se obavlja iskorištavanje, a koristi se za gospodarski razvitak te zaštitu okoliša i prirode.

  9. SLUŽNOST PLODOUŽIVANJA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

  Članak 21.

  (1) Iznimno od odredbe članka 39. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94. i 48/95.), na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države koje se nalazi na područjima prve skupine iz članka 4. ovoga Zakona, a iznimno na područjima druge skupine, iz članka 5. ovoga Zakona, može se osnovati služnost plodouživanja bez naknade u korist državljana Republike Hrvatske s prebivalištem na tim područjima i to na vrijeme do 30 godina.

  (2) Odluka o osnivanju služnosti iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva poIjoprivrede i šumarstva.

  (3) Poljoprivredno zemljište iz stavka 1. ovoga članka ne može se dati u podzakup niti u plodouživanje drugim fizičkim ili pravnim osobama.

  (4) Ako ovlaštenik služnosti napusti prebivalište na području posebne državne skrbi prije isteka vremena na koje je služnost osnovana, prestaje mu pravo služnosti plodouživanja iz stavka 1. ovoga članka i to na dan prestanka prebivališta na području posebne državne skrbi.

  10. PRODAJA I DAROVANJE POLJOPRIVREDNOGA ZEMLJIšTA

  Članak 22.

  (1) Iznimno od odredbe članka 40. i 40a. Zakona o poIjoprivrednom zemljištu, poljoprivredno zemljište u vlasništw države na područjima posebne državne skrbi može se prodavati i darovati domaćim fizičkim i pravnim osobama, koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na tim područjima ili koje se žele nastaniti u tim područjima, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će u tim područjima prebivati, odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 10 godina.

  (2) Poljoprivredno zemljište iz stavka 1. ovoga članka prodat će se uz cijenu koja je u područjima prve skupine, iz članka 4. ovoga Zakona, manja za 50%, a u područjima druge skupine, iz članka 5. ovoga Zakona, manja za 25% od početne cijene koju bi odlukom utvrdila Vlada Republike Hrvatske da se prodaje putem natječaja.

  (3) Prodaja poljoprivrednoga zemljišta iz stavka 1. ovoga članka odobravat će se otplatom do 20 godina i uz poček od 5 godina.

  (4) Darovanje poljoprivrednoga zemljišta iz stavka 1. ovoga članka odobravat će se prvenstveno u područjima prve skupine, iz članka 4. ovoga Zakona a posebno u graničnom pojasu na udaIjenosti do 2 km od državne granice.

  (5) Odluku o prodaji i darovanju poljoprivrednoga zemljišta osobama iz stavka 1. ovoga članka, donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Ministarstva.

  (6) Darovnicu, o darovanju poljoprivrednog zemljišta iz štavka 5. ovoga članka, daje predsjednik Republike Hrvatske.

  (7) Daljnja prodaja ili darovanje poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je nakon proteka roka od 10 godina uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, računajući od dana donošenja odluke iz stavka 5. ovoga članka.

  (8) Ako kupac ili daroprimac poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovoga članka napusti prebivalište, odnosno sjedište na području posebne državne skrbi prije isteka 10 godina, kupoprodajni, odnosno darovni ugovor se raskida, a svaka od stranaka dužna je drugoj stranci vratiti ono što je od nje primila, ili u slučaju kupoprodaje kupac ima pravo zadržati kupljeno zemljište s tim da preostali obroci kupoprodajne cijene, koja se preračunava u punu cijenu bez popusta iz stavka 2. ovoga članka, dospijevaju na otplatu najedanput u roku 15 dana od prestanka prebivališta.

  11. ZAKUP POLJOPRIVREDNOGA ZEMLJIŠTA

  Članak 23.

  (1) Iznimno od odredbe članka 35. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se dati u zakup domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima prebivalište, odnosno sjedište na područjima posebne državne skrbi, na vrijeme od 3 do 20 godina, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će u tim područjima prebivati, odnosno imati sjedište i obavljati djelatnost najmanje 10 godina.

  (2) Poljoprivredno zemljište iz stavka 1. ovoga članka dat će se u zakup uz naknadu koja je u područjima prve skupine, iz članka 4. ovoga Zakona, manja za 50%, a u područjima druge skupine, iz članka 5. ovoga Zakona, manja za 25% od početne cijene koju bi odlukom utvrdila Vlada Republike Hrvatske da se radi o davanju u zakup putem natječaja.

  (3) Odluku o davanju u zakup poljoprivrednoga zemljišta iz stavka 1. ovoga članka, donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Ministarstva.

  (4) Poljoprivredno zemljište iz stavka 1. ovoga članka dano u zakup, može se iznimno dati u podzakup uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

  (5) Ako zakupac napusti prebivalište ili sjedište ili se ne naseli na području posebne državne skrbi, ugovor o zakupu se raskida danom napuštanja prebivališta ili sjedišta, odnosno dana kada se je trebao naseliti na području posebne državne skrbi ili davanja zemljišta u podzakup.

  Članak 24.

  (1) Iznimno od članka 40. i 40a. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, poljoprivredno zemljište u vlasništvu države prodaje se, daruje, daje u zakup ili se na njemu zasniva služnost plodouživanja, na temelju pisanog zahtjeva neposrednom pogodbom.

  (2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

  (3) Stručne poslove u svezi sa služnosti plodouživanja, prodajom, darovanjem i zakupom poljoprivrednoga zemljišta po ovome Zakonu, obavlja Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

  (4) Ugovore o pravnim poslovima iz stavka 1. ovoga članka sklapa ministar poljoprivrede i šumarstva.

  Članak 25.

  Iznimno od odredbe članka 38. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sredstva ostvarena od prodaje iz članka 22. i zakupnine iz članka 23. ovoga Zakona, prihod su Republike Hrvatske od kojih se 50% ustupa općini ili gradu, a 50% županiji na čijem se području stječe pravo gospodarskoga korištenja poljoprivrednoga zemljišta, a koriste se za gospodarski razvitak i zaštitu okoliša.

  Članak 26.

  Poljoprivredno zemljište u vlasništw države iz članka 3. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje se nalazi na područjima posebne državne skrbi ne može se prodavati ni darovati, ali se može davati u zakup i u služnost plodouživanja, najdulje do njegova vraćanja prijašnjem vlasniku.

  12. PRIVATIZACIJA DIONICA, UDJELA STVARI I PRAVA KOJIMA RASPOLAŽE HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU

  Članak 27.

  (1) Dionice i udjeli pravnih osoba koje je stekao Hrvatski fond za privatizaciju (u daljnjem tekstu: Fond), na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/ 91., 83/92., 84/94., 94/93., 2/94. i 9/95.), stvari i prava pravnih osoba koje je Fond stekao na temelju posebnih propisa, dionice i udjeli, odnosno stvari i prava pravnih osoba u vlasništw Republike Hrvatske, a čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na područjima posebne državne skrbi, izuzimaju se od prodaje propisane člankom 3. stavkom 1. Zakona o privatizaciji ("Narodne novine", br. 21/96.) po odluci Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog povjerenstva iz članka 28. stavka 1. ovoga Zakona.

  (2) Dionice i udjeli, odnosno stvari i prava koje je Fond stekao na temelju zakona a predmet su izuzimanja od prodaje na temelju stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske prventveno će koristiti za dodjelu bez naplate ili prodaju s popustom osobama koje imaju prebivalište na područjima posebne državne skrbi ili se na temelju odobrenja Ministarstva naseljavaju na tim područjima, ili započinju obavljati djelatnost na tim područjima.

  (3) Odlukom o izuzimanju od prodaje iz stavka 1. ovoga članka utvrduje se visina i način raspolaganja, obveza prebivališta ili sjedišta na području posebne državne skrbi i sankcije u slučaju da se korisnik ne pridržava uvjeta dodjele dionica, udjela= odnosno stvari i prava, s tim da će se prava na temelju ovoga članka ostvariti prema redu prvenstva utvrQenim u članku 29. ovoga Zakona.

  Članak 28.

  (1) Privatizacija dionica ili udjela te stvari i prava iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona, provodi se prema prijedlogu povjerenstva kojega imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, Ministarstva privatizacije i upravIjanja imovinom, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva te Ministarstva financija.

  (2) Stručne poslove u svezi s poslovima iz stavka 1. ovoga članka obavlja Ministarstvo privatizacije i upravljanja imovinom.

  III. RED PRVENSTVA

  Članak 29.

  ( 1 ) Prava iz ovoga Zakona, uz uvjet da domaća fizička, odnosno pravna osoba ima prebivalište, odnosno sjedište na područjima posebne državne skrbi ili se na temelju rješenja Ministarstva naseljavaju na tim područjima, ostvaruju prema sljedećem redu prvenstva:

  1. obitelj poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i civila, ratni vojni i civilni invalidi Domovinskog rata.

  2. hrvatski branitelji koji su u postrojbama proveli dulje vremena najmanje tri mjeseca,

  3. osobe koje obavljaju djelatnost nužnu za obnow i razvitak

  područja čija je djelatnost ključna za pokretanje ukupnoga gospodarskog i socijalnog razvitka,

  4. prognanici i izbjeglice čiji je pravni položaj uređen propisima o prognanicima i izbjeglicama,

  5. obitelj s većim brojem članova,

  6. politički zatvorenici čiji je pravni položaj utvrđen propisima o političkim zatvorenicima,

  7. iseljeni Hrvati - povratnici iz inozemstva,

  8. ostale domaće fizičke, odnosno pravne osobe.

  (2) U pojedinim skupinama prema redu prvenstva iz stavka 1. ovoga članka, prednost imaju:

  1. obitelji s troje i više djece, 2. mladi stručnjaci.

  Članak 30.

  (1) Ukoliko oglašavanjem poziva prema članku 8. stavku 1. ovoga Zakona ne budu popunjena potrebita radna mjesta na područjima posebne državne skrbi, a djelatnika odgovarajućih struka i zanimanja ima prijavljenih u evidencijama nezaposlenih, službe ovlaštene za zapošljavanje, ponudit će posao i smještaj u skladu sa člankom 8. ovoga Zakona, počevši od bližih područnih službi Zavoda za Zapošljavanje u odnosu na mjesto za koje se traže zaposlenici.

  ž (2) Sve evidentirane nezaposlene osobe koje dobiju zaposlenje iz stavka 1. ovoga članka gube pravni položaj nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj, sukladno s propisima o zapošljavanju.

  Članak 31.

  Prava iz ovoga Zakona ne mogu ostvariti osobe:

  1. koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv čovječnosti i medunarodnoga prava,

  2. koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv Republike Hrvatske,

  3. protiv kojih je pokrenut postupak za kaznena djela protiv Republike Hrvatske ili kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnoga prava, do pravomoćnosti presude,

  4. koje su sudjelovale ili sudjeluju u neprijateljskoj djelatnosti protiv Republike Hrvatske.

  IV. PROVEDBA I NADZOR

  Članak 32.

  (1) Izvršavanje ovoga Zakona provode nadležna ministar

  stva.

  (2) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja Ministar

  stvo. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 33.

  Vlada Republike Hrvatske prema potrebi a najmanje jedanput godišnje izvješćuje Sabor Republike Hrvatske o ostvarivanju poticajnih mjera za naseljavanje i razvitak područja posebne državne skrbi.

  Članak 34.

  Postupci pokrenuti glede prava iz odredaba članka 10. do 28. ovoga Zakona do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

  Članak 35.

  i U postupcima koji se vode po ovome Zakonu ne plaćaju se upravne, sudske i javnobilježničke pristojbe i druga davanja odredena posebnim propisima.

  Članak 36.

  Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

  Klasa: O15-02/96-O1/OS
  Zagreb, 17. svibnja 1996.

  ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

  Predsjednik
  Zastupničkog doma Sabora
  akademik Vlatko Pavletić, v. r.