NN 90/1996 (25.10.1996.), Odluka o osnivanju Istražnog povjerenstva radi utvrđivanja zakonitosti rada Državnog ravnateljstva za robne zalihe i drugih državnih tijela u svezi s izvozom pšenice i kukuruza i opravdanosti uvoza pš

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o istražnim povjerenstvima ("Narodne novine", br. 24/96.) Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 18. listopada 1996. donio je

ODLUKU

O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA RADI UTVRĐIVANJA ZAKONITOSTI RADA DRŽAVNOG RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE I DRUGIH DRŽAVNIH TIJELA U SVEZI S IZVOZOM PŠENICE I KUKURUZA I OPRAVDANOSTI UVOZA PŠENIČNOG BRAŠNA

I.

Ovom se Odlukom osniva Istražno povjerenstvo radi utvrđivanja zakonitosti rada Državnog ravnateljstva za robne zalihe i drugih državnih tijela u svezi s izvozom pšenice i kukuruza i opravdanosti uvoza pšeničnog brašna.

II.

Utvrđuje se postojanje javnog interesa za utvrđivanje odlučnih činjenica o pitanjima iz točke I. ove Odluke.

III.

Istražno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke ispitat će, posebice, sljedeća pitanja:

a) utvrđivanje početnog stanja zaliha pšenice i kukuruza u robnim državnim zalihama prije donijetih odluka o ispuštanju i izvozu pšenice i kukuruza,

b) utvrđivanje istinitosti stanja zaliha pšenice i kukuruza u državnim zalihama prije ispuštanja i izvoza,

c) utvrđivanje potreba Republike Hrvatske za pšenicom i kukuruzom do nove žetve i berbe s obzirom na stanje zaliha,

d) u kojoj su mjeri procjene stanja zaliha s obzirom na potrebe domaćeg tržišta utjecale na donošenje odluka o ispuštanju pšenice (i kukuruza) iz državnih zaliha i izvoza,

e) tko je donio i na temelju kakvih pokazatelja odluke o ispuštanju i izvozu pšenice i kukuruza i kojih količina,

f) zbog čega je donijeta odluka o uvozu pšeničnog brašna, po kojoj cijeni (s osobitim osvrtom na cijene po kojima je Državno ravnateljstvo za robne zalihe prodalo pšenicu), kao i kakva je kakvoća uvezenog brašna,

g) je li bilo zlouporaba ovlasti, položaja, sprege odgovornih ljudi u tijelima državne uprave s osobama koje su sudjelovale u izvozu pšenice i kukuruza i s tim u svezi stjecanja nezakonite koristi bilo kome,

h) druga pitanja koja su važna za donošenje zaključka.

IV.

Cilj istraživanja je utvrditi sve važne i odlučne činjenice u svezi s izvozom pšenice i kukuruza i uvozom pšeničnog brašna i ustanoviti je li izvozom nanijeta šteta Republici Hrvatskoj te ukoliko je nanijeta šteta utvrditi odgovornost u Državnom ravnateljstvu za robne zalihe i drugim državnim tijelima.

V.

Istražno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je obaviti zadaću zbog koje je osnovano u roku šest mjeseci od njegova osnivanja.

Po obavljenoj zadaći Istražno povjerenstvo podnijet će izvješće s prijedlogom mjera Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske.

VI.

Sastav Istražnog povjerenstva određuje se kako slijedi:

predsjednik:

VLADIMIR ŠEKS,

članovi:

mr. DRAGAN KOVAČEVIĆ, tajnik,

DRAGO KRPINA,

dr. ĐURO NJAVRO,

MARIJA BAJT,

ANTE BELJO,

VICE VUKOJEVIĆ,

JOSIP ODAK,

ANTE ĐAPIĆ,

IVAN HERAK,

VLADIMIR PRIMORAC,

PETAR ŽITNIK,

MARINKO FILIPOVIĆ

DRAGICA ZGREBEC,

ŽELJKA ANTUNOVIĆ.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 333-01/96-01/05
Zagreb, 18. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.