NN 133/1997 (10.12.1997.), Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 28., stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97), ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U DJEČJEM VRTIĆU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju sadržaj, način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću.

Članak 2.

Svrha je pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita osposobiti odgojitelje i stručne suradnike za stručno i samostalno obavljanje zadaća.

Članak 3.

Stručnu potporu i nadzor nad ustrojstvom i provedbom stažiranja i polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika provodi Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 4.

Stažirati i polagati stručni ispit imaju pravo i obvezu odgojitelji i stručni suradnici u svim dječjim vrtićima, uključujući vjerske i privatne dječje vrtiće, i to:

1. pripravnici, zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme s punim radnim vremenom

2. pripravnici, zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom

3. pripravnici s radnim iskustvom

4. pripravnici volonteri

5. zaposlenici u drugim ustanovama, trgovačkim društvima koji na temelju ugovornog odnosa s vrtićem ostvaruju odgojno-
-naobrazbenu djelatnost u svojoj struci (vanjski suradnici).

Članak 5.

Pripravnik u predškolskom odgoju i naobrazbi je odgojitelj i stručni suradnik bez radnog iskustva u struci.

Pripravnikom iz stavka 1. ovog članka smatra se i odgojitelj i stručni suradnik koji je, prije nego što se zaposlio u vrtiću, na poslovima i zadaćama odgojitelja i stručnog suradnika, stekao najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u svojoj struci izvan vrtića.

Pripravnik volonter u predškolskom odgoju i naobrazbi je odgojitelj i stručni suradnik koji, na temelju sklopljenog ugovora ili sporazuma s vrtićem, ostvaruje program pripravničkog staža.

II. STAŽIRANJE PRIPRAVNIKA

Članak 6.

Stažiranje pripravnika, pripravnika iz članka 5., stavka 2. i pripravnika volontera (u daljem tekstu - pripravnika) ostvaruje se na temelju programa koji predlaže povjerenstvo za stažiranje, a donosi ga ovlašteno stručno tijelo vrtića (odgojiteljsko vijeće).

Zadaća je povjerenstva izraditi prijedlog programa stažiranja, pružati pripravniku pedagošku, metodičku i svaku drugu pomoć te pratiti njegovo napredovanje.

Povjerenstvo za stažiranje čine:

- ravnatelj vrtića u svojstvu predsjednika

- mentor pripravnika

- stručni suradnik vrtića.

Povjerenstvo imenuje ravnatelj vrtića.

Sadržaj i način rada povjerenstva, propisuje se poslovnikom o radu povjerenstva za stažiranje. Poslovnik donosi Ministarstvo prosvjete i športa.

Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža, u pravilu, vodi mentor.

Ako vrtić nema odgojitelja u zvanju mentora, ravnatelj može imenovati za mentora odgojitelja istog ili višeg stupnja stručne spreme od pripravnika, s položenim stručnim ispitom ili onog koji nema obvezu polagati stručni ispit, a uživa ugled vrsnog odgojitelja.

Ako mentora nije moguće imenovati u vrtiću u kojem pripravnik stažira, mentor se bira iz drugog vrtića.

Članak 7.

Program pripravničkog staža počinje se ostvarivati danom početka radnog odnosa, ostvarivanjem ugovornog odnosa, odnosno danom početka volontiranja.

Cjeloviti program stažiranja vrtić je obvezan donijeti najkasnije 15 dana od zasnivanja radnog odnosa pripravnika.

Članak 8.

Nakon početka rada pripravnika, uključujući volontiranje, vrtić je obvezan:

- imenovati povjerenstvo za stažiranje

- prijaviti stažiranje Ministarstvu prosvjete i športa (na tiskanici PO-1) najkasnije 15 dana od početka rada (volontiranja) pripravnika

- izraditi program pripravničkog staža i predložiti ga odgojiteljskom vijeću na usvajanje.

Članak 9.

Obvezni sadržaji programa pripravničkog staža su:

1. Ustav RH

2. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

3. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece

4. Drugi propisi iz područja predškolskog odgoja i naobrazbe

5. Opći i stručni akti vrtića.

6. Poznavanje specifičnih osobina, potreba i zakonitosti razvoja djeteta predškolske dobi

- zadaća i sadržaja njege, odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi;

- organizacijsko-materijalnih uvjeta ostvarenja procesa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi;

- interakcijsko-komunikacijskih odnosa odgojitelja, djece i roditelja

- planiranje, programiranje, pripremanje i ostvarivanje programa njege, odgoja i naobrazbe te praćenje, procjenjivanje i evaluiranje ostvarenja programa

- vođenje pedagoške dokumentacije.

Pripravnik je obvezan djelatno sudjelovati u svim oblicima stručnog usavršavanja, posebice onima koji su namijenjeni pripravnicima.

Program stažiranja pripravnika-stručnih suradnika, osim navedenoga obuhvaća i posebne poslove iz godišnjeg programa rada stručnih suradnika.

Članak 10.

Pripravnici (osim pripravnika volontera) obvezni su biti nazočni radu mentora - najmanje 30 sati tijekom stažiranja, a mentor je obvezan biti nazočan na radu pripravnika - najmanje 10 sati.

Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni radu mentora - najmanje 60 sati tijekom stažiranja.

Pripravnici stručni suradnici surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga - najmanje 30 sati tijekom stažiranja.

Članak 11.

Povjerenstvo za stažiranje bit će nazočno aktivnostima pripravnika odgojitelja najmanje dva puta. Stručni će suradnik biti nazočan radu pripravnika najmanje dva puta.

Povjerenstvo, u pravilu, radi u punom sastavu.

Članak 12.

Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugi vrtić, stažiranje se nastavlja u vrtiću u koji je prešao. Vrtić u kojem je ostvaren dio pripravničkog staža obvezan je o promjeni odmah izvijestiti Ministarstvo prosvjete i športa i sastaviti izvješće o ostvarenom dosadašnjem stažu (tiskanica - PO-2).

Jedan primjerak izvješća šalje se, zajedno s drugom dokumentacijom, u vrtić gdje se pripravnik zaposlio ili mu se predaje osobno zbog dalje uporabe.

Jedan se primjerak izvješća, zajedno s drugim dokumentima, dostavlja Ministarstvu prosvjete i športa u vrijeme prijavljivanja pripravnika za polaganje stručnog ispita.

Članak 13.

Tijekom ostvarivanja programa stažiranja i polaganja stručnog ispita pripravnik iz članka 5., stavka 2. ima pravo na koeficijent za obračun plaće, koji je primjeren njegovoj stručnoj spremi i stečenom radnom stažu.

Članak 14.

Pripravnik koji nije uspješno završio pripravnički staž, mora biti obaviješten o razlozima neuspjeha.

U opravdanim slučajevima (dulje bolovanje, vojna obveza, rodiljni dopust i sl.) pripravničko se stažiranje prekida, a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu, o čemu vrtić mora pravodobno izvijestiti Ministarstvo prosvjete i športa.

III. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 15.

Svrha je stručnog ispita ustanoviti osposobljenost pripravnika za samostalno obavljanje odgojiteljskog poziva, odnosno poziva stručnog suradnika.

Članak 16.

Stručni se ispit polaže pred ispitnim povjerenstvom koje čine:

- profesor metodike

- profesor hrvatskog jezika

- mentor, savjetnik za predškolski odgoj i naobrazbu Ministarstva prosvjete i športa ili istaknuti stručnjak praktičar

- ravnatelj vrtića u kojem se polaže ispit

- odgojitelj ili stručni suradnik iz vrtića u kojem se polaže ispit.

Članak 17.

Predsjednika i članove ispitnog povjerenstva imenuje Ministarstvo prosvjete i športa.

Ustroj, način i uvjeti rada povjerenstva uređuju se poslovnikom o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita.

Poslovnik donosi Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 18.

Članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u svezi sa stručnim ispitima, odnosno za rad u ispitnom povjerenstvu, imaju pravo na naknadu.

Članak 19.

Broj ispitnih povjerenstava i njihovo sjedište određuje Ministarstvo prosvjete i športa.

Ispitni rokovi su: rujan, studeni, siječanj, ožujak i svibanj.

Članak 20.

Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža, vrtić prijavljuje pripravnika za stručni ispit.

Ispit se prijavljuje Ministarstvu prosvjete i športa na tiskanici PO-3.

U privitku prijavnice prilaže se:

- izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja (tiskanica PO-2)

- ovjerena preslika diplome o stečenoj naobrazbi

- potvrda o radnom iskustvu (za pripravnike s radnim iskustvom).

Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije ispitnog roka.

Članak 21.

Pripravnik iz članka 5., stavka 2., koji polaže stručni ispit, a koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan sustava predškolskog odgoja i naobrazbe, nema obvezu polagati one dijelove ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima stručnog ispita.

Pripravnik može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita samo ako to dokaže valjanom ispravom (potvrdom ustanove u kojoj je polagao stručni ispit u matičnoj struci). Presliku isprave dužan je priložiti uz prijavnicu za stručni ispit.

Odluku o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi ministar prosvjete i športa.

Članak 22.

Troškovi za prvo polaganje stručnog ispita podmiruju se iz sredstava dječjeg vrtića u svoti koju odredi Ministarstvo prosvjete i športa.

Za ponovno polaganje stručnog ispita, ili dijela ispita, dostavlja se nova prijavnica i dokaz (uplatnica) o plaćenim troškovima ponovnog polaganja ispita.

Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snosi pripravnik u svoti koju utvrdi Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 23.

Stručni ispit obuhvaća:

- za odgojitelja - pisani rad, praktični rad s djecom i usmeni ispit

- za stručnog suradnika - pisani rad, praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit.

Članak 24.

Stručni ispit polaže se na temelju programa koji donosi Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 25.

Za pisani rad predviđeno je najviše 4 sata, a usmeni dio ispita može trajati najviše 40 minuta.

Članak 26.

Pristupnik na ispitu postiže uspjeh koji se iskazuje riječima: "zadovoljava", "uspješan", "vrlo uspješan", "izvrstan", "ne zadovoljava", a opći uspjeh iskazuje se riječima: "izvrstan", "vrlo uspješan", "uspješan", "zadovoljava", "ne zadovoljava".

Pripravnik koji nije zadovoljio, upućuje se na ponovno polaganje stručnog ispita.

Članak 27.

Pripravnik koji je iz pisanog rada ili praktičnog rada (ili prikaza) ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava", ne može polagati usmeni dio ispita.

Prilikom ponovnog polaganja pripravnik polaže samo onaj dio ispita koji nije zadovoljio.

Članak 28.

O stručnom ispitu vodi se zapisnik (tiskanica PO - 4), a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva.

Članak 29.

Podaci o pripravniku koji polaže stručni ispit vode se u središnjoj evidenciji u Ministarstvu prosvjete i športa.

Članak 30.

Pripravnici, koji su uspješno položili stručni ispit, dobivaju potvrdu o položenom stručnom ispitu (tiskanica PO - 5).

Nakon ubilježbe podataka u središnju evidenciju pripravnik dobiva svjedodžbu o položenom stručnom ispitu (tiskanica PO - 6). Svjedodžbu izdaje Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 31.

Tiskanice PO (1-6) sastavni su dio ovog pravilnika.

Članak 32.

Odgojitelji i stručni suradnici iz 1. stavka ovog članka mogu, ako to žele, polagati stručni ispit, s tim da nemaju obvezu dokazivati ostvareni program pripravničkog staža. U privitku prijavnice prilažu:

- ovjerenu presliku diplome o stečenoj naobrazbi

- potvrdu o radnom iskustvu

- pregled stručnog usavršavanja

- pregled kretanja u službi s osvrtom na postignute rezultate u odgojno-naobrazbenom radu.

Članak 33.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 601-01/97-01/302
Urbroj: 532/1-97-1
Zagreb, 12. studenog 1997.

Ministrica
Ljilja Vokić, prof., v. r.

             Tiskanica PO-1

------------------------------------

------------------------------------

(naziv vrtića, adresa, broj telefona)

PRIJAVNICA
Ministarstvu prosvjete i športa za stažiranje
odgojitelja i stručnih suradnika pripravnika
dječjih vrtića

1. OSOBNI PODACI O PRIPRAVNIKU

ime (ime oca) prezime -------------------------------------------------------------------------------

djevojačko prezime  ---------------------------------------------------------------------------------

nadnevak rođenja ------------------------------------------------------------------------------------

mjesto - država rođenja ------------------------------------------------------------------------------

narodnost - državljanstvo  ----------------------------------------------------------------------------

adresa stana  ------------------------------------------------------------------------------------------

završena škola - fakultet -------------------------------------------------------------------------------

mjesto i nadnevak diplomiranja ------------------------------------------------------------------------

struka-zvanje ------------------------------------------------------------------------------------------

nadnevak zasnivanja radnog odnosa u ovom vrtiću -----------------------------------------------------

2. PODACI O RADNOM ISKUSTVU

Pripravnik će obavljati pripravnički staž kao:

a) pripravnik bez radnog iskustva u struci zaposlen u vrtiću:

1. na neodređeno vrijeme

2. na određeno vrijeme

b) pripravnik iz članka 5., stavka 2. - najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u svojoj struci izvan vrtića zaposlen u vrtiću:

1. na neodređeno vrijeme

2. na određeno vrijeme

c) volonter

3. PODACI O STAŽIRANJU

Do sada je pripravnik ostvario pripravnički staž od ----- mjeseci i ----- dana, i to u vrtiću (vrtićima);

1. -----------------------------, ----- mj, i ----- dana

2. -----------------------------, ----- mj, i ----- dana

3. -----------------------------, ----- mj, i ----- dana

Do sada je pripravnik s radnim iskustvom stekao ukupno radno iskustvo izvan vrtića ----- god. ----- mj. ----- dana

U ovom vrtiću stažirat će od -------- do -------- .

Pripravnik odgojitelj stažira u:

a) programu  -------------------------

b) dobnoj skupini ---------------------

Pripravnik stručni suradnik stažira iz (područje rada): -----------------------------------------------------

4. Podaci o članovima povjerenstva za stažiranje:

a) ime i prezime ravnatelja vrtića: ---------------------
stručna sprema ---------- zvanje  -----------------------

b) ime i prezime mentora: -------------------------- stručna sprema ---------- zvanje  -----------------------

ime i prezime stručnog suradnika: ---------------- stručna sprema  ---------- zvanje -----------------------

NAPOMENA:

U --------------- , -------  M.P.  --------------------

(ravnatelj)       

             Tiskanica PO-2

------------------------------------

------------------------------------

(naziv vrtića, adresa, broj telefona)

IZVJEŠĆE
O REZULTATIMA STAŽIRANJA
PRIPRAVNIKA

1. OSOBNI PODACI O PRIPRAVNIKU

ime (ime oca) prezime ---------------------------------------------------------------------------------------

djevojačko prezime  -----------------------------------------------------------------------------------------

nadnevak rođenja -------------------------------------------------------------------------------------------

mjesto - država rođenja -------------------------------------------------------------------------------------

narodnost - državljanstvo -----------------------------------------------------------------------------------

adresa stana  ------------------------------------------------------------------------------------------------

završena škola - fakultet ------------------------------------------------------------------------------------

mjesto i nadnevak diplomiranja -----------------------------------------------------------------------------

struka - zvanje ----------------------------------------------------------------------------------------------

nadnevak zasnivanja radnog odnosa u ovom vrtiću ----------------------------------------------------------

2. OPĆI PODACI O STAŽIRANJU

a) kraći prikaz radnog odnosa (ili volontiranja) tijekom kojeg je obavljeno stažiranje (početak, mogući prekidi i razlozi prekida stažiranja, vrtići u kojima je obavljeno stažiranje i dr.)

b) podaci o povjerenstvu za stažiranje i njegovu radu (sastav, nazočnost pripravnikovu radu, problemi, ocjena rada povjerenstva i sl.)

3. PROPISI IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE I PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

a) Kraći prikaz ostvarenja općeg dijela programa stažiranja (poznavanje Ustava RH, Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece, općih i stručnih akata vrtića, poznavanje obveza i prava djelatnika i dr.)

b) Poznavanje i vođenje pedagoške dokumentacije u smislu pravodobnosti, funkcionalnosti, vrijednosti, vođenje dnevnika stažiranja i dr.)

4. OPĆI PEDAGOŠKI POSLOVI

a) neposredni rad s djecom (zadovoljavanje potreba i podupiranje razvojnih mogućnosti djece, promišljanje zadaća i sadržaja, unapređenje organizacijsko-materijalnih uvjeta i uspješnost interakcije i komunikacije s djecom)

b) suradnja s roditeljima (uspješnost suradnje s roditeljima glede organizacije različitih oblika i načina vođenja pojedinačnih i skupnih susreta s roditeljima)

c) programiranje i vrednovanje rada (samostalno planiranje i programiranje rada, pravodobno i svrhovito pripremanje za rad, stalna sposobnost praćenja, procjenjivanja i vrednovanja programa i vlastitog sudjelovanja u njemu)

d) posebni pedagoški poslovi stručnog suradnika (u odnosu prema djeci, odgojiteljima, roditeljima i drugim čimbenicima koji sudjeluju u odgojno-naobrazbenom procesu).

5. STRUČNI POSLOVI

a) stručno usavršavanje (djelatno sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja u vrtiću i izvan njega, praćenje pedagoške literature i periodike, objavljeni radovi, predavanja i sl.)

b) Program stažiranja (način i uspješnost uvođenja u rad - zalaganje, nazočnost radu mentora - broj sati i vrsta djelatnosti, broj, vrsta i ocjena samostalno održanih oglednih djelatnosti u nazočnosti mentora, stručnog suradnika i povjerenstva za stažiranje i dr.)

c) ostali poslovi (rad u stručnim skupinama i sl.)

6. ZAKLJUČNA NAPOMENA O PRIPREMLJENOSTI PRIPRAVNIKA ZA SAMOSTALAN RAD I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

U -------------- , ---------

ČLANOVI POVJERENSTVA ZA STAŽIRANJE

1.  -----------------------

(ravnatelj)

2.  -----------------------

(mentor pripravnika)

3.  -----------------------

(stručni suradnik)

             Tiskanica PO-3

------------------------------------

------------------------------------

(naziv vrtića, adresa, broj telefona)

PRIJAVNICA
MINISTARSTVU PROSVJETE I ŠPORTA
ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
DJEČJIH VRTIĆA

1. OSOBNI PODACI O PRIPRAVNIKU

ime (ime oca) prezime ---------------------------------------------------------------------------------

djevojačko prezime  -----------------------------------------------------------------------------------

nadnevak rođenja -------------------------------------------------------------------------------------

mjesto - država rođenja -------------------------------------------------------------------------------

narodnost - državljanstvo -----------------------------------------------------------------------------

adresa stana ------------------------------------------------------------------------------------------

završena škola - fakultet ------------------------------------------------------------------------------

mjesto i nadnevak diplomiranja -----------------------------------------------------------------------

struka - zvanje ---------------------------------------------------------------------------------------

nadnevak zasnivanja radnog odnosa u ovom vrtiću ----------------------------------------------------

2. Ukupno pripravnikovo radno iskustvo u struci iznosi: ------- god., ------- mj., ------- dana

Radni staž izvan struke (vrijeme, mjesto)

---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

3. Pripravnik je u ovom vrtiću stažirao od ------- do -------

Ostatak pripravničkog staža od ------ mjeseci i ------ dana, ostvario je u:

-----------------------------, ----- mj, ----- dana

-----------------------------, ----- mj, ----- dana

4. Pripravnik se prijavljuje za polaganje stručnog ispita iz (područje rada - vrsta djelatnosti)

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ispit se prijavljuje za ispitni rok:

a) rujan

b) studeni

c) siječanj

d) svibanj

6. Prijavnici se prilaže:

a) ovjerena preslika diplome o stečenoj naobrazbi

b) izvješće povjerenstva za stažiranje o rezultatima stažiranja

c) dokaz o podmirenim troškovima ispita (za ponovljeni dio    ispita)

d) --------------------------------------------------------------------

e) --------------------------------------------------------------------

U ------------------------- , --------------

Pripravnik: Ravnatelj vrtića:

-------------------- ---------------------

(vlastoručni potpis) M. P. (vlastoručni potpis)

              Tiskanica PO-4

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Povjerenstvo za polaganje stručnog ispita

------------------------------------
(struka iz koje se polaže ispit)

ZAPISNIK
O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGOJITELJA I STRUČNIH SURADNIKA
DJEČJIH VRTIĆA

1. OSOBNI PODACI O PRIPRAVNIKU

ime (ime oca) prezime --------------------------------------------------------------------------------------

djevojačko prezime  ---------------------------------------------------------------------------------------

nadnevak rođenja ------------------------------------------------------------------------------------------

mjesto - država rođenja ------------------------------------------------------------------------------------

narodnost - državljanstvo ----------------------------------------------------------------------------------

adresa stana -----------------------------------------------------------------------------------------------

završena škola - fakultet -----------------------------------------------------------------------------------

mjesto i nadnevak diplomiranja ----------------------------------------------------------------------------

struka - zvanje --------------------------------------------------------------------------------------------

nadnevak zasnivanja radnog odnosa u ovom vrtiću ---------------------------------------------------------

2. Povjerenstvo je utvrdilo da pripravnik ispunjava propisane uvjete i da će polagati stručni ispit u ispitnom roku od ------- do -------- u Dječjem vrtiću ---------------------------

I. PISANI RAD

Pripravnik je počeo pisati pisani rad ------------, u -------.

(nadnevak)   (sat)

Tema: -----------------------------------------------

------------------------------------------------------

Nazočni član povjerenstva: --------------------------

Rezultati pisanog rada (osvrt):

1. Pismenost:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uspjeh: ----------------

2. Stručno-pedagoška razina obrađene teme: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uspjeh: ---------------

3. Uspjeh pisanog rada (1+2): ------------------------

II. PRAKTIČNI RAD

Pripravnik je ------------------ ostvario praktični rad iz

 (nadnevak)  

-------------------------------  u skupini ------------,

     (područje rada-vrsta djelatnosti)

Dječjeg vrtića ----------------------------------------.

Tema praktičnog rada:

-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Nazočni članovi povjerenstva:

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

Osvrt na održani praktični rad:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uspjeh: ---------------

III. USMENI ISPIT

Pripravnik je plagao usmeni ispit dne --------------.

Postavljena pitanja:

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazočni članovi povjerenstva:

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

Uspjeh: ---------------

U ------------, ------------

PREDSJEDNIK ISPITNOG ČLANOVI ISPITNOG

POVJERENSTVA POVJERENSTVA

------------------------- -------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

             Tiskanica PO-5

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Kl. oznaka:

Urbroj:

Na temelju čl. 30. Pravilnika o stažiranju i polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, br. 10/97) izdaje se

POTVRDA
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

1. OSOBNI PODACI O PRIPRAVNIKU

ime (ime oca) prezime ---------------------------------------------------------------------------------

djevojačko prezime  -----------------------------------------------------------------------------------

nadnevak rođenja -------------------------------------------------------------------------------------

mjesto - država rođenja -------------------------------------------------------------------------------

narodnost - državljanstvo ------------------------------------------------------------------------------

adresa stana -------------------------------------------------------------------------------------------

završena škola - fakultet -------------------------------------------------------------------------------

mjesto i nadnevak diplomiranja ------------------------------------------------------------------------

struka - zvanje -----------------------------------------------------------------------------------------

nadnevak zasnivanja radnog odnosa u ovom vrtiću -----------------------------------------------------

2. Pripravnik/ca ---------------------------------------------------------------------------------------

(ime i prezime)

položio-la je ----------------- u -----------------------

       (nadnevak) (mjesto)    

stručni ispit za zvanje ----------------------------------.

Ova potvrda vrijedi do izdavanja svjedodžbe o položenom stručnom ispitu, a najdulje šest mjeseci od dana njezina izdavanja.

PREDSJEDNIK ISPITNOG
POVJERENSTVA

----------------------------

U ------------, ------------

              Tiskanica PO-6

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Evidencijska knjiga  -------------------

Klasa --------------

Ur.broj -------------

SVJEDODŽBA
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU

-------------------------------,  --------------------

  (ime, ime oca, prezime)               (djevojačko prezime)

rođen/a ----------,  mjesto ---------, država ------------,

narodnost ----------------, državljanstvo ----------------

položio/la je na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97) stručni ispit:

------------------------ u ------------------------

         (nadnevak)                    (mjesto)

za zvanje  --------------------------------------------

s općim uspjehom ---------------------------

U ------------, ------------

M.P. POMOĆNIK MINISTRA

------------------------