NN 133/1997 (10.12.1997.), Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97), ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O VRSTI STRUČNE SPREME STRUČNIH DJELATNIKA TE VRSTI I STUPNJU STRUČNE SPREME OSTALIH DJELATNIKA U DJEČJEM VRTIĆU

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta stručne spreme stručnih djelatnika te vrsta i stupanj stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

Članak 2.

Stručni djelatnici u redovitom programu u dječjem vrtiću trebaju imati sljedeću vrstu stručne spreme:

1. Odgojitelj          - odgojitelj predškolske djece 

                - nastavnik predškolskog odgoja 

2. Stručni suradniik: 

                - pedagog - profesor pedagogije 

                - diplomirani pedagog 

                - psiholog - profesor psihologije 

                - diplomirani psiholog 

                - defektolog - dipl. defektolog, bez obzira na smjer 

                - prof. defektologije, bez obzira na smjer 

3. Medicinska sestra      - viša medicinska sestra 

                      Članak 3. 

Stručni djelatnici u dječjem vrtiću s posebnim skupinama za djecu s teškoćama u razvoju trebaju imati sljedeću vrstu 
stručne spreme: 

1. Defektolog-          - dipl. defektolog, uz uvjete utvrđene 

  -odgojitelj         programom 

                - prof. defektologije, uz uvjete utvrđene programom 

2. Rehabilitator-        - fizioterapeut 

  -odgojitelj         - kineziterapeut 

                - fonetičar 

                - logoped 

                - muzikoterapeut 

3. Medicinska sestra      - viša medicinska sestra 

4. Stručni suradnik 

    - pedagog        - profesor pedagogije 

                - diplomirani pedagog 

    - psiholog       - profesor psihologije 

                - diplomirani psiholog 

    - defektolog      - dipl. defektolog, bez obzira na smjer 

                - prof. defektologije, bez obzira na smjer 

                      Članak 4. 

Stručni djelatnici u dječjem vrtiću koji ostvaruju programe za darovitu djecu predškolske dobi, programe ranog učenja 
stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja, te druge programe u skladu s 
potrebama djece i zahtjevima roditelja, uz uvjete iz ovog pravilnika, trebaju ispunjavati uvjete u skladu s posebnostima 
programa. 

Ministar prosvjete i športa, na zahtjev dječjeg vrtića, utvrđuje dodatne uvjete iz stavka 1. ovog članka u sklopu suglasnosti 
na posebne programe. 

                      Članak 5. 

Odgojitelji i učitelji koji ostvaruju program predškole trebaju imati sljedeću stručnu spremu: 

1. Odgojitelj          - odgojitelj predškolske djece 

                - nastavnik predškolskog odgoja 

2. Učitelj            - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi 

                      Članak 6. 

Stručni djelatnici u posebnim, kraćim programima koji se ostvaruju u dječjem vrtiću trebaju imati sljedeću vrstu stručne 
spreme: 

1. glazbeni program       - odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom 

                - nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom 

                - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi uz uvjete utvrđene programom 

                - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja glazbene kulture u osnovnoj školi 

2. likovni program        - odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom 

                - nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom 

                - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi uz uvjete utvrđene programom 

                - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja likovne kulture u osnovnoj školi 

3. program stranog       - odgojitelj predškolske djece uz uvjete 

    jezika         utvrđene programom 

                - nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom 

                - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja stranog jezika u osnovnoj školi 

4. športski program       - odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom 

                - nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom 

                - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi 

5. program ritmike, plesa, baleta, folklora 

                - odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom 

                - nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom 

                - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi uz uvjete utvrđene programom 

                - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja u osnovnoj plesnoj školi 

6. ostali program        - odgojitelj predškolske djece uz uvjete utvrđene programom 

                - nastavnik predškolskog odgoja uz uvjete utvrđene programom 

                - osoba koja ispunjava uvjete za učitelja razredne nastave u osnovnoj školi uz uvjete utvrđene programom 

                      Članak 7. 

Stručni djelatnici u dječjem vrtiću koji ostvaruju programe za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina uz 
uvjete iz ovog pravilnika trebaju ispunjavati i uvjete utvrđene propisima kojima se uređuju prava pripadnika etničkih i 
nacionalnih zajednica ili manjina. 

                      Članak 8. 

Ostali zaposlenici u dječjem vrtiću trebaju imati sljedeći stupanj i vrstu stručne spreme: 

1. Tajnik            - VSS, diplomirani pravnik 

                - VŠS, upravni pravnik 

2. Voditelj           - VSS, diplomirani ekonomist 

računovodstva          - VŠS, ekonomist 

3. Administrativno-računovodstveni djelatnik 

                - SSS, ekonomskog smjera 

4. Kuhar            - SSS, kuhar 

5. Pomoćni kuhar        - NSS, ugostiteljskog smjera 

                - osnovna škola 

6. Domar (ekonom, vozač, ložač) 

                - SSS, s potrebnom kvalifikacijom 

7. Švelja, pralja        - NSS, šivač 

                - osnovna škola 

8. Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju 

                - osnovna škola 

9. Spremačica - osnovna škola 

Članak 9.

Stručni djelatnici koji nisu zaštićeni člankom 55. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine", broj 10/97) te ostali zaposlenici u dječjem vrtiću, koji u pogledu stručne spreme ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pravilnikom, a zatečeni su u predškolskoj ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, mogu nastaviti s obavljanjem poslova na kojima su zatečeni, ako su ispunjavali uvjete za obavljanje tih poslova prema ranijim propisima.

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 601-01/97-01/303
Urbroj: 532/1-97-1
Zagreb, 28. studenoga 1997.

Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.