NN 77/1998 (2.6.1998.), Uredba o klasifikaciji voda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 107/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. svibnja 1998. godine, donijela

UREDBU

O KLASIFIKACIJI VODA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se vrste voda koje odgovaraju uvjetima kakvoće voda u smislu njihove opće ekološke funkcije, kao i uvjetima korištenja voda za određene namjene, a odnosi se na sve površinske vode (vodotoci, prirodna jezera, akumulacije i drugo), podzemne vode i mora u pogledu zaštite od onečišćenja s kopna i otoka.

Uredba se ne odnosi na termalne i mineralne vode.

Članak 2.

Klasifikacijom voda se ocjenjuje kakvoća voda i obavlja svrstavanje voda u vrste na temelju dopuštenih graničnih vrijednosti pojedinih skupina pokazatelja, koji obilježavaju izvore i uzročnike onečišćenja voda.

Članak 3.

Pokazatelji za klasifikaciju voda se svrstavaju u dvije skupine:

a.) prvu skupinu pokazatelja, koju čine obvezni pokazatelji za ocjenu opće ekološke funkcije voda. Ovu skupinu pokazatelja čine: fizikalno-kemijski (A), režim kisika (B), hranjive tvari (C), mikrobiološki (D), i biološki (E),

b.) drugu skupinu pokazatelja, koju čine pokazatelji koji se ispituju temeljem posebnih programa sadržanih u planovima za zaštitu voda i ciljanim programima ispitivanja kakvoće voda, te zajedno s obveznim pokazateljima služe za širu ocjenu opće ekološke funkcije voda i utvrđivanja uvjeta korištenja voda za određene namjene. Ovu skupinu pokazatelja čine: metali (F), organski spojevi (G) i radioaktivnost (H).

Pokazatelji iz stavka 1. ovog članka, koriste se i za ocjenu kakvoće mora neposredno na ispustima svih otpadnih voda u more, te utocima vodotoka i kanala, poradi poduzimanja mjera smanjenja onečišćenja voda mora s kopna i otoka. Takva ispitivanja obavljaju se u skladu s posebnim programima sadržanim u planovima za zaštitu voda i drugim programima ispitivanja i istraživanja kakvoće voda Jadranskog mora.

Članak 4.

Vode se prema graničnim vrijednostima pokazatelja iz članka 3. ove Uredbe svrstavaju u pet vrsta od I do V.

Svrstavanje u vrste se obavlja na temelju uspoređivanja izračunate mjerodavne vrijednosti u skladu s člankom 8. ove Uredbe i dopuštene granične vrijednosti pojedinog pokazatelja.

Dopuštene granične vrijednosti pokazatelja za pojedine vrste voda određene su u tablicama 1. i 2. kako slijedi:

Članak 5.

Uzorkovanje i ispitivanje voda obavlja se u skladu s Hrvatskim normama. Prilikom uzorkovanja voda, potrebno je bilježiti osobito: naziv vodotoka, vodno i slivno područje mjerne postaje, vrstu postaje (od državnog ili lokalnog značenja), temperaturu vode i zraka u °C i protok vode u m³/s.

Metode ispitivanja za pojedine pokazatelje navode se u tablici 3. kako slijedi:

Članak 6.

Vodama svrstanim od I. do V. vrste na temelju pokazatelja, iz članka 3. ove Uredbe odgovaraju sljedeći kriteriji za ocjenu opće ekološke funkcije voda.

A. OBVEZNI POKAZATELJI

A1. Režim kisika

Kriterij: Sadržaj kisika i zasićenje vode kisikom

Vrsta I. Koncentracija kisika stalno je blizu zasićenosti.

Vrsta II. Koncentracija kisika je najčešće blizu zasićenosti

Vrsta III. Povremeno dolazi do prezasićenosti kisikom u epilimniju stajaćica, a moguć je manjak kisika u hipolimniju. U tekućicama se može povremeno javiti manjak kisika.

Vrsta IV. Prezasićenost kisikom često se javlja u epilimniju zbog jako izražene fotosintetske aktivnosti fitoplanktona. U hipolimniju (kao i u tekućicama) često se javlja manjak kisika zbog mikro-biološke aktivnosti.

Vrsta V. Trajni manjak kisika zbog intenzivne mikrobiološke aktivnosti.

A2. Hranjive tvari, biološki i mikrobiološki pokazatelji

Kriterij: Eutrofikacija, saprobnost i stupanj trofije,

Definicije Eutrofikacija je pojačani razvoj primarnih producenata nakon obogaćivanja vodenih ekosustava hranjivim tvarima.

Saprobnost je razgradnja organske tvari, a izražava se P-B indeksom saprobnosti (S), na osnovi indikatorskih vrsta organizama.

Stupanj trofije je intenzitet primarne produkcije u kopnenim vodama, a obuhvaća: oligotrofiju, mezotrofiju, umjerenu eutrofiju, eutrofiju i hipertrofiju, na osnovi čega se mogu donositi zaključci o vrsti vode.

Indikatorske vrste organizama su vodeni organizmi koji pokazuju optimalni razvoj pod određenim uvjetima organskog onečišćenja, a obuhvaćaju životinje, te autotrofne i miksotrofne biljke.

Vrsta I. Prozračne, tekuće vode s malim koncentracijama organskih i anorganskih hranjivih tvari, u kojima obitava pastrva, te ksenosaprobni, oligosaprobni i beta-mezosaprobni biljni i životinjski indikatori, s vrlo malim brojem saprofitskih i koliformnih bakterija. Stajačice su prozirne i oligotrofne.

Vrsta II. Tekuće vode koje mogu biti malo onečišćene organskim i anorganskim hranjivim tvarima. Malo je povećana primarna produkcija i raspon koncentracije otopljenog kisika. Karakteristični su beta-mezosaprobni indikatori, a mali je broj saprofitskih i koliformnih bakterija. Stajaćice sa smanjenom prozirnošću, mezotrofne vode.

Vrsta III. Vode koje primaju povećane koncentracije organskih i anorganskih hranjivih tvari. Količina primarnih producenata je povećana. Karakteristični su beta-mezosaprobni i alfa-mezosaprobni indikatori s većim brojem saprofitskih i koliformnih bakterija. U stajaćicama je prozirnost još više smanjena, a u epilimniju se povremeno može pojaviti cvjetanje algi i hipoksija; umjereno eutrofna voda.

Vrsta IV. Eutrofne vode koje primaju velike koncentracije organske i anorganske hranjive tvari, s vrlo malom prozirnošću. Znatan je broj alfa-mezosaprobnih indikatora, te saprofitskih i koliformnih bakterija u tekućicama. Često se javlja cvjetanje algi u epilimniju stajaćica, što izazivaju planktonske alge, najčešće indikatori druge vrste kopnenih voda. Povećana razgradnja organskih tvari povremeno izaziva hipoksiju, anoksiju i pomor riba, pogotovo u hipolimniju stajaćica.

Vrsta V. Jako zagađene, mutne hipertrofične vode u kojima razgrađivači dominiraju nad producentima. Nedostatak kisika je stalno prisutan. Ribe nedostaju, a prisutni su a- mezosaprobni i polisaprobni indikatori i velik broj saprofitskih i koliformnih bakterija.

Određivanje stupnja trofije u kopnenim stajaćicama navodi se u tablici 4. kako sljedi:

B. POKAZATELJI:

B1. Metali

Kriterij: Toksikološki utjecaj na životne zajednice u vodi.

Vrsta I. Nema antropogenog zagađenja metalima.

Vrsta II. Koncentracije nisu značajno više od prirodne razine

Vrsta III. Koncentracije su niže od stalne toksične razine.

Vrsta IV. Povremeno su koncentracije iznad stalne toksične razine, ali ne uzrokuju stalne toksične uvjete.

Vrsta V. Koncentracije se nalaze iznad stalne toksične razine, te izazivaju stalne (akutne) toksične uvjete.

B2. Organski spojevi

Kriterij: Toksikološki utjecaj na životne zajednice u vodi.

Vrsta I. Nema antropogenog zagađenja opasnim organskim tvarima.

Vrsta II. Antropogeno zagađenje opasnim organskim tvarima je neznatno.

Vrsta III. Opaža se onečišćenje, ali su koncentracije niže od razina stalnih (kroničnih) i stalnih (akutnih) koncentracija.

Vrsta IV. Povremeno se pojavljuju koncentracije iznad stalnih (kroničnih), ali ne izazivaju stalne toksične prilike u pogledu razine koncentracije, trajanja i učestalosti.

Vrsta V. Pojavljuju se koncentracije iznad razine stalnih (kroničnih), što izaziva stalne toksične prilike.

Članak 7.

Vodama, svrstanim od I. do V. vrste, prema uvjetima za korištenje voda za određene namjene odgovaraju sljedeći kriteriji:

Vrsta I. Podzemne i površinske vode koje se u svom prirodnom stanju ili nakon dezinfekcije mogu koristiti za piće ili u prehrambenoj industriji, te površinske vode koje se mogu koristiti i za uzgoj plemenitih vrsta riba (pastrve).

Vrsta II. Vode koje se u prirodnom stanju mogu koristiti za kupanje i rekreaciju, za sportove na vodi, za uzgoj drugih vrsta riba (ciprinida) ili koje se nakon odgovarajućeg pročišćavanja mogu koristiti za piće i druge namjene u industriji i sl.

Vrsta III. Vode koje se mogu koristiti u industrijama koje nemaju posebne zahtjeve za kakvoćom vode, te u poljoprivredi. To su vode koje se pročišćavaju da bi se koristile za određene namjene.

Vrsta IV. Vode koje se mogu koristiti isključivo uz pročišćavanje na područjima gdje je veliko pomanjkanje vode.

Vrsta V. Vode koje se gotovo ne mogu koristiti ni za kakve namjene, jer ne zadovoljavaju kriterije za namjene po ovoj Uredbi.

Izračun mjerodavne vrijednosti i klasifikacija voda

Članak 8.

Klasifikacije voda obavljaju Hrvatske vode na način određen u članku 2. i člankom 9. ove Uredbe temeljem prikupljenih podataka ispitivanja kakvoće voda, koje je obavio ovlašteni laboratorij.

Za slučaj kada ima više od dvanaest podataka godišnje, mjerodavna vrijednost pojedinog pokazatelja iz tablica 1 i 2 članka 4. ove Uredbe (osim bioloških pokazatelja: P-B indeksa saprobnosti i biotičkog indeksa), izračunava se kao vrijednost 90% percentila (učestalosti) izuzev za otopljeni kisik i zasićenje kisikom za koje se izračunava kao vrijednost 10% percentila (učestalosti).

Za slučaj kada ima manje od dvanaest podataka godišnje, mjerodavna vrijednost pojedinog pokazatelja (uključivo i bioloških) izračunava se kao medijan svih rezultata mjerenja.

Za slučaj kada ima dvanaest podataka godišnje mjerodavna vrijednost pojedinog pokazatelja izračunava se kako je to navedeno u stavku 2. i 3. ovog članka, a za ocjenu se kao mjerodavna vrijednost koristi lošija vrijednost.

U slučaju kada se radi o međunarodnom ocjenjivanju, mjerodavna vrijednost se određuje u skladu s međunarodnim dogovorom.

Članak 9.

Klasifikacija voda obavljena u skladu s člankom 4. ove Uredbe, prikazuje se numerički u tablici i grafiči na zemljovidu.

Za prvu skupinu obveznih pokazatelja iz članka 3. podstavka a.), određuje se vrsta vode na temelju najnepovoljnije mjerodavne vrijednosti jednog od pokazatelja iz pripadajuće skupine (B), (C), (D) i (E) i prikazuje numerički u tablici, a grafički na zemljovidu u boji i to:

- za I. vrstu plavo,

- za II. vrstu zeleno,

- za III. vrstu žuto,

- za IV. vrstu crveno i

- za V. vrstu crno.

Grafički prikaz se obavlja na način, da se od lijeve strane vodotoka prema desnoj strani ucrtavaju redom podaci o vrsti vode za skupinu (B), (C), (D) i potom (E).

Obvezno je grafički prikazati skupinu (E), a ostale skupine se grafički prikazuju ovisno o programu ispitivanja kakvoće voda.

Za pokazatelje iz prve skupine obveznih pokazatelja (A), i druge skupine pokazatelja iz članka 3. podstavka b.), skupine (F), (G) i (H), određuju se vrste voda na temelju mjerodavne vrijednosti svakog pokazatelja i prikazuju numerički u tablici.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju važiti: Uredba o klasifikaciji voda, („Narodne novine“, broj 15/81) i Uredba o maksimalno dozvoljenim koncentracijama opasnih tvari u vodama i obalnom moru („Narodne novine“, broj 2/84).

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Klasa: 325-01/98-02/03
Urbroj: 5030116-98-1
Zagreb, 28. svibnja 1998.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.