NN 164/1998 (28.12.1998.), Zakon o izmjenama Zakona o političkim strankama

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o političkim strankama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 18. prosinca 1998.

Broj: 081-98-2256/1
Zagreb, 23. prosinca 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

Članak 1.

U Zakonu o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93. i 111/96.) u članku 18. stavku 2. riječi: "dobiti poduzeća čiji su vlasnici" brišu se, a riječ "propagandnog" zamjenjuju se riječju: "promidžbenog".

Članak 2.

Članak 19. mijenja se i glasi:

"Dio sredstava za rad političkih stranaka koji se osigurava u državnom proračunu za iduću proračunsku godinu iznosi 0,056% sredstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se političkim strankama i koaliciji stranaka koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da je sudjelovala na izborima za zastupnike tekućeg saziva Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- da je njezin kandidat izabran za zastupnika i obnaša zastupničku dužnost kao zastupnik stranke u kojoj je sudjelovao na izborima za Zastupnički ili Županijski dom Hrvatskoga državnog sabora.

Raspoređena sredstva prema stavku 2. ovoga članka doznačuju se na središnji račun političke stranke ili koalicije stranaka tromjesečno u jednakim iznosima.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz stavka 1. ovoga članka donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora i to tako da se:

- 20% rasporedi u jednakim dijelovima svakoj od političkih stranaka ili koaliciji stranaka zastupljenoj u Zastupničkom ili Županijskom domu Hrvatskoga državnog sabora,

- 80% rasporedi političkim strankama ili koaliciji stranaka srazmjerno broju zastupnika koji obnašaju zastupničku dužnost u Zastupničkom ili Županijskom domu Hrvatskoga državnog Sabora."

Članak 3.

U članku 22. stavku 1. i 2. riječi: "Saboru Republike Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Hrvatskom državnom saboru".

Članak 4.

U članku 26. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 70 do 270 DEM" zamjenjuju se riječima: "u kunskoj protuvrijednosti od 200 do 500 DEM".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 70 do 200 DEM" zamjenjuju se riječima: "u kunskoj protuvrijednosti od 200 do 350 DEM".

Članak 5.

U članku 27. stavku 1. i 2. riječ: "dinarskoj" zamjenjuje se riječima: "kunskoj".

Članak 6.

U članku 28. riječi: "Narodne banke Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Hrvatske narodne banke".

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 007-03/92-01/08
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.