NN 136/1999 (12.12.1999.), Izborni etički kodeks

ETIČKO POVJERENSTVO

Polazeći od slobode, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti, mirotvorstva, poštovanja, dostojanstva i prava čovjeka, vladavine prava i demokratskoga višestranačkog sustava kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, te od načela tolerancije, poštenja i poštenog nadmetanja kojih se svi sudionici izbora u Republici Hrvatskoj moraju pridržavati, na način da, nakon snažne, ali poštene izborne utrke, građani mogu koristiti svoje ustavno pravo na slobodan odabir i da se može izraziti volja naroda, Etičko povjerenstvo dana 12. prosinca 1999. godine donosi

IZBORNI ETIČKI KODEKS

I. TEMELJNE VRIJEDNOSTI

1. Temeljne su vrijednosti u smislu ovoga Kodeksa poštenje, istinitost, pravednost, poštovanje, odgovornost, snošljivost i kultura dijaloga.

2. U predizbornom nadmetanju nije dopušteno pozivati na nasilje, širiti nacionalnu, vjersku ili rasnu mržnju te poticati neravnopravnost spolova.

3. Predizborno nadmetanje treba voditi slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a u suprotstavljanju težiti utemeljenoj i obrazloženoj kritici.

4. Sudionici izbora imaju slobodu mišljenja i izražavanja misli, a predizborni programi trebaju biti što otvoreniji, jasniji i vjerodostojniji.

II. PONAŠANJE SUDIONIKA U IZBORIMA

Tijekom izborne promidžbe i samog postupka izbora protivno je etici:

1. podcjenjivanje hrvatskog sustava slobodnih izbora ili ometanje i sprečavanje potpunog i slobodnog izražavanja volje birača;

2. širenje bilo kakve zlonamjerne ili neutemeljene optužbe protiv bilo kojeg kandidata, a koja ima za cilj izazivanje sumnje u javnosti o kandidatovoj lojalnosti ili rodoljublju;

3. iznošenje laži i insinuacija o političkim suparnicima, isticanje fizičkih, psihičkih i drugih osobina suparnika u cilju njihova omalovažavanja;

4. iznošenje laži i insinuacija o privatnom životu suparnika u izborima i članova njihovih obitelji;

5. vrijeđanje i omalovažavanje pripadnika nacionalnih manjina;

6. upotreba osobnih podataka pribavljenih na nezakonit način kao i onih koji su zakonito prikupljeni od organizacija i službi, ali za druge namjene.

Tijekom izborne promidžbe i samoga postupka izbora očekuje se da će se stranke i pojedinci, koji su postupili protivno Izbornom etičkom kodeksu, javno ispričati onima o koje su se ogriješili.

III. RAVNOPRAVNOST I JEDNAKOST U SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

1. Birači imaju pravo dobivati u svim sredstvima javnog priopćavanja objektivne informacije o strankama i kandidatima, a stranke i kandidati imaju pravo na jednake uvjete predizbornog nadmetanja. U tu svrhu sve stranke trebaju imati ravnopravan položaj u predstavljanju programa i kandidata i pod jednakim uvjetima dostupno vrijeme na Hrvatskoj radioteleviziji.

2. Očekuje se od Hrvatske radiotelevizije da u svojim emisijama, koje nisu vezane uz predstavljanje izbornih stranačkih programa i kandidata, ne koristi sadržaje koji bi se mogli tumačiti kao izborna promidžba.

3. Od komercijalnih se elektroničkih medija očekuje poštovanje načela jednakog pristupa plaćenoj političkoj promidžbi svih stranaka i kandidata na izborima, te objektivno, nepristrano i uravnoteženo informiranje o izbornoj kampanji.

IV. JEDNAKOST SVIH U MOGUĆNOSTIMA PREDIZBORNOG PREDSTAVLJANJA

Tijekom izborne promidžbe, i samog postupka izbora, protivno je etici korištenje opreme, potrošnog materijala i prostorija u vlasništvu države i lokalne samouprave za aktivnosti i namjene izborne promidžbe.

V. PONAŠANJE PROMATRAČA IZBORNOG POSTUPKA

Promatrači ne smiju izražavati svoja stajališta o strankama i pojedinačnim kandidatima, niti na drugi način utjecati na birače.

Izborni etički kodeks stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/99-03/01
Urbroj: 5990-99-02
Zagreb, 12. prosinca 1999.

Predsjednik
Etičkog povjerenstva
akademik Ivo Padovan, v. r.