NN 10/2001 (6.2.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

190

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj šted­nji i državnom potica­nju stambene šted­nje, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 25. siječ­nja 2001.

Broj: 01-081-01-310/2
Zagreb, 31. siječ­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

Članak 1.

U Zakonu o stambenoj šted­nji i državnom potica­nju stambene šted­nje (»Narodne novine«, br. 109/97. i 76/99.) u članku 5. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Stjeca­nje dionica ili udjela stambene štedionice osnovane na teme­lju ovoga Zakona dozvo­ljeno je i drugim bankama i štedionicama«

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. Otplatu stambenog kredita u korište­nju uzetog kod banke ili štedionice osnovane na području Republike Hrvatske i utrošenog za namjene iz točke 1. do 5. ovoga stavka«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Stambene štedionice mogu općinama i gradovima odobriti kredite za predfinancira­nje za namjene iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

Članak 8.a

(1) Krediti iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona odobravaju se iz fonda prikup­ljene šted­nje stambene štedionice i to do maksimalno deset posto ukupnih sredstava fonda stambene šted­nje.

(2) Ugovor o kreditu za predfinancira­nje ne može biti sklop­ljen na rok duži od roka na koji je sklop­ljen ugovor o stambenoj šted­nji.

(3) Ugovor o kreditu za predfinancira­nje mora sadržavati odredbe:

1. o visini odobrenog kredita,

2. o visini kamatne stope odobrenog kredita koja u odnosu na kamatnu stopu stambenog kredita ne može biti viša od tri posto,

3. o roku otplate,

4. o visini otplatnih anuiteta s odredbom o nepromje­njivosti anuiteta i rokova otplate ako se ne radi o ranijoj otplati,

5. o prijevremenoj otplati,

6. o instrumentima osigura­nja otplate kredita,

7. o nadzoru namjene korište­nja kredita od strane stambene štedionice u smislu odredbe članka 8. i 9. ovoga Zakona,

8. o uvjetima raskida ugovora o kreditu zbog više sile, ne­pred­vidivih okolnosti i neizvršava­nja zakonskih ili ugovorenih obveza druge ugovorne stranke.

(4) Opći uvjeti poslova­nja stambene štedionice koji se odnose na kredite za predfinancira­nje sastavni su dio ugovora.

(5) Ugovor o predfinancira­nju može sadržavati i druge odred­be glede sigurnosti i zašite probitaka ugovorenih stranaka u skladu sa zakonom.«

Članak 4.

U članku 20. stavku 2. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. o nadzoru namjene korište­nja stambene šted­nje, državnih poticajnih sredstava i kredita od strane stambene štedionice u smislu odredbe članka 8. i 9. ovoga Zakona kada je razdob­lje stambene šted­nje kraće od pet godina«.

Dosadaš­nja točka 8. postaje točka 9.

Članak 5.

Članak 23. mije­nja se i glasi:

»(1) Stambena štedionica je dužna najkasnije do konca ve­ljače tekuće godine podnijeti Ministarstvu financija skupno za sve stambene štediše dokumentirani pisani zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava u toj godini.

(2) Ministarstvo financija je, nakon što se međusobno usklade podneseni zahtjevi, dužno u roku od šezdeset dana od dana podnoše­nja korigiranog zahtjeva isplatiti stambenoj štedionici državna poticajna sredstva.

(3) Stambena štedionica je dužna prim­ljeni iznos državnih poticajnih sredstava evidentirati u svojim poslovnim k­njigama i upisati ga na račune stambene šted­nje stambenih štediša  u roku od osam dana od primitka iznosa.«

Članak 6.

U članku 31. stavku 1. točki 3. iza riječi: »u članku 8« dodaju se riječi: »i članku 8.a«.

Iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. ako stambena štedionica odobri stambeni kredit, a da vrijeme stambene šted­nje  nije iznosilo minimalno dvije godine (članak 14.)«.

Dosadaš­nje točke 9. do 18. postaju točke 10. do 19.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/00-01/01
Zagreb, 25. siječ­nja 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.