NN 33/2001 (11.4.2001.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

586

Na teme­lju članka 49. stavka 3., članka 55. stavka 2., članka 56. stavka 3. Zakona o sigurnosti u že­ljezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 77/92 i 26/93) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA, POSTUPKU, NAČINU UTVRĐIVANJA I OSIGURANJA KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I CESTE

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima, postupku, načinu utvrđiva­nja i osigura­nja križa­nja že­ljezničke pruge i ceste (»Narodne novine«, br. 32/94 i 96/94), iza članka 22. dodaje se novi članak 22a. koji glasi:

»Članak 22a.

Na cestovnim prijelazima čiji su uređaji za osigurava­nje prometa tijekom domovinskog rata uništeni ili su zbog ošteće­nja u ratu neupotreb­ljivi, sigurnost prometa privremeno se može osigurati propisanom pre­glednošću s ceste na že­ljezničku prugu i prometnim znacima.

Vlakovi i že­ljeznička vozila preko prijelaza iz stavka 1. ovoga članka mogu voziti ograničenom brzinom, prema stvarno osiguranom trokutu pre­glednosti, ali ne većom od 20 km/h.

Izuzetno, od stavka 2. ovoga članka vlakovi i že­ljeznička vozila se moraju zaustav­ljati ispred cestovnih prijelaza:

– na križa­nju že­ljezničke pruge i državne ceste,

– na križa­nju ceste i dvokolosiječne ili paralelne pruge,

– na križa­nju ceste i že­ljezničke pruge, kada se ne može osigurati trokut pre­glednosti,

– u nezaposjednutom kolodvoru ukoliko se na kolosijeku ostav­ljaju že­ljeznička vozila,

– koji se nalaze na području zaposjednutog kolodvora.

Usklađiva­nje postojeće­g sta­nja sa sta­njem prije unište­nja i ošteće­nja uređaja iz stavka 1. ovoga članka obavit će se prioritetno sukladno planovima razvoja i održava­nja že­ljezničke infrastrukture.

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, na zahtjev HŽ, odobrava cestovne prijelaze iz stavka 1. ovog članka i određuje rok do koje­g odobre­nje vrijedi.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/01-01/17
Urbroj: 530-05-01-4
Zagreb, 5. trav­nja 2001.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, dipl. ing., v. r.