NN 96/2001 (7.11.2001.), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

HRVATSKI SABOR

1611

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA U KULTURI

Proglašavam Zakon o uprav­lja­nju javnim ustanovama u kulturi, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2001.

Broj: 01-081-01-3348/2
Zagreb, 2. studenoga 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O UPRAVLJANJU JAVNIM USTANOVAMA
U KULTURI

Članak 1.

(1) Javnim ustanovama u kulturi uprav­ljaju upravna vijeća, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Upravna vijeća javnih ustanova u kulturi kojih je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska, imaju sedam članova od kojih četiri imenuje ministar kulture, a tri biraju stručni djelatnici ustanove, odnosno umjetničko osob­lje iz svojih redova, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(3) Upravna vijeća javnih ustanova kojima su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi i općine, imaju tri ili pet članova, od kojih većinu imenuju predstavnička tijela osnivača ili vlasnika iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, a ostale članove iz svojih redova biraju stručni djelatnici tih ustanova, odnosno umjetničko osob­lje, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(4) Sastav i broj članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi koje imaju više suosnivača ili suvlasnika mora biti sukladan suosnivačkim, odnosno suvlasničkim udjelima.

Članak 2.

Mandat članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi traje četiri godine.

Članak 3.

(1) Iznimno od odredbe članka 1. stavka 1. ovoga Zakona javnim ustanovama u kulturi koje broje do pet zaposlenih uprav­lja ravnate­lj.

(2) Ravnate­lja iz stavka 1. ovoga članka imenuje predstav­ničko tijelo osnivača ili vlasnika na teme­lju javnog natječaja.

(3) Javni natječaj raspisuje natječajno povjerenstvo od tri člana u koje jednog člana imenuje ravnate­lj ustanove iz reda stručnih djelatnika ustanove, a dva člana osnivač ili vlasnik ustanove.

Članak 4.

Način izbora članova upravnih vijeća iz reda stručnih, odnosno umjetničkih djelatnika javnih ustanova u kulturi, način donoše­nja odluka upravnih vijeća, broj članova upravnih vijeća ustanova iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona te druga pita­nja u svezi s radom upravnih vijeća uređuju se aktom o osniva­nju ili statutom ustanove.

Članak 5.

(1) Ravnate­lje javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska, imenuje i razrješava ministar kulture, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Ravnate­lje javnih ustanova u kulturi kojih su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad Zagreb, gradovi ili općine, imenuju i razrješavaju predstavnička tijela osnivača  ili vlasnika na prijedlog upravnih vijeća ustanova i po pribav­ljenom miš­lje­nju stručnog, odnosno umjetničkog osob­lja tih ustanova.

(3) Imenova­nje ravnate­lja javnih ustanova u kulturi koje imaju više suosnivača ili suvlasnika, a jedan od ­njih je Republika Hrvatska, podliježe naknadnoj potvrdi ministra kulture. Ukoliko je Republika Hrvatska većinski vlasnik ili osnivač takve ustanove, ravnate­lja imenuje ministar kulture.

(4) Za imenova­nje ravnate­lja javne ustanove u kulturi potrebno je prethodno  miš­lje­nje nadležnoga kulturnog vijeća.

Članak 6.

(1) Ravnate­lji javnih ustanova u kulturi imenuju se na teme­lju javnog natječaja koji se objav­ljuje u dnevnom tisku, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Natječaj za imenova­nje ravnate­lja javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Republika Hrvatska, kao i za ravnate­lje iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona, objav­ljuje se i u »Narodnim novinama«.

(3) Javni natječaj za imenova­nje ravnate­lja raspisuje i provodi upravno vijeće ustanove.

Članak 7.

(1) Za ravnate­lja javnih ustanova u kulturi mogu se imenovati osobe: koje imaju visoku stručnu spremu, položen stručni ispit ako je propisan za obav­lja­nje djelatnosti ustanove, koje se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispu­njavaju ostale uvjete određene posebnim zakonom, aktom o osniva­nju ustanove ili ­njezinim statutom.

(2) Iznimno, za ravnate­lja javnih ustanova u kulturi mogu se imenovati osobe koje, pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti i priznati struč­njaci na području kulture i s najma­nje deset godina radnog staža.

Članak 8.

(1) Javne glazbene ustanove u pravilu, imaju i glavnog dirigenta, koji je umjetnički vodite­lj ustanove.

(2) Glavni dirigent, odnosno umjetnički vodite­lj javne glazbene ustanove kojoj je osnivač ili vlasnik Republika Hrvatska imenuje se i razrješava na način predviđen člankom 5. stavkom 1. ovoga Zakona.

(3) Glavnog dirigenta, odnosno umjetničkoga vodite­lja javne glazbene ustanove kojoj je osnivač ili vlasnik županija, odnosno Grad Zagreb, grad ili općina imenuje na prijedlog umjetničkog osob­lja ustanove predstavničko tijelo osnivača ili vlasnika ustanove na teme­lju javnog natječaja, što ga raspisuje i provodi upravno vijeće ustanove.

(4) Zadaće i ovlasti glavnog dirigenta, odnosno umjetničkog vodite­lja, pobliže se utvrđuju aktom o osniva­nju ustanove ili ­njezinim statutom.

(5) Za glavnog dirigenta, odnosno umjetničkog vodite­lja javne glazbene ustanove može se imenovati osoba koja je završila glazbenu akademiju, koja ima najma­nje pet godina rada kao dirigent i koja je nastupala kao dirigent s istaknutim domaćim i inozemnim glazbenim tijelima.

Članak 9.

(1) U javnim ustanovama u kulturi osniva se stručno vijeće kada je to predviđeno statutom ustanove, odnosno aktom o ­njezinu osniva­nju.

(2) Stručno vijeće čine stručni djelatnici, odnosno umjetnič­ko osob­lje ustanove.

(3) Statutom, odnosno aktom o osniva­nju pobliže se utvrđuje sastav i način osniva­nja stručnog vijeća te broj ­nje­govih članova.

Članak 10.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javne ustanove u kulturi obav­lja županijski ured nadležan za kulturu, odnosno upravno tijelo za kulturu Grada Zagreba, na čijem području ustanova ima sjedište.

Članak 11.

(1) Javna ustanova u kulturi može promijeniti djelatnost samo uz suglasnost osnivača ili vlasnika.

(2) Osnivač ili vlasnik javne ustanove u kulturi može donijeti odluku o prestanku i statusnim promjenama ustanove samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture.

Članak 12.

Javne ustanove u kulturi dužne su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana ­nje­gova stupa­nja na snagu.

Članak 13.

Odredbe ovoga Zakona ne primje­njuju se na javne ustanove u kulturi čije je osniva­nje, ustrojstvo, uprav­lja­nje i rad uređeno posebnim zakonima.

Članak 14.

Stupa­njem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o uprav­lja­nju ustanovama u kulturi (»Narodne novine«, br. 50/95.).

Članak 15.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/01-01/01
Zagreb, 25. listopada 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.