NN 83/2002 (16.7.2002.), Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalnih voda za tehnološke potrebe i za prodaju na tržištu društvu Jamnica d.d., Zagreb

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1381

Na teme­­lju članka 145. stavka 2. točke 2. i članka 144. stav­ka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95), te prethodno provedenog javnog natječaja prema poglav­lju 4. A. Uredbe o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (»Narodne novine«, br. 99/96 i 11/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. srp­nja 2002. godine donijela

ODLUKU

O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLJENJE TERMALNIH VODA ZA TEHNOLOŠKE POTREBE I ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU DRUŠTVU JAMNICA d.d., ZAGREB

I.

Vlada Republike Hrvatske dodje­ljuje koncesiju za crp­lje­nje termalnih voda društvu Jamnica d.d., Zagreb (u da­lj­njem tekstu: Korisnik koncesije).

Koncesija se daje za crp­lje­nje termalnih voda za tehnološke potrebe i za prodaju na tržištu.

II.

Korisnik koncesije stječe pravo crp­lje­nja termalnih voda iz bušotine Sveta Jana, u Svetojanskim Toplicama, na k.č.br. 3063/2, k.o. Sveta Jana.

Korisnik koncesije stječe pravo crp­lje­nja termalnih voda u ukupnoj količini od najviše 66.000 m3/god, za tehnološke potrebe i najviše 200.000 m3/god, za potrebe prodaje na tržištu.

III.

Koncesija iz točke I. i II. ove Odluke, dodje­ljuje se na vremensko razdob­lje od trideset (30) godina, računajući od dana sklapa­nja Ugovora o koncesiji.

IV.

Za crp­lje­nje termalnih voda iz točke II. ove Odluke, Korisnik koncesije dužan je uredno plaćati godiš­nju naknadu za koncesiju.

Visina godiš­nje koncesijske naknade za crp­lje­nje termalnih voda za tehnološke potrebe iznosi 10% visine naknade za korište­nje takvih voda koja se plaća prema Zakonu o financira­nju vodnog gospodarstva za godinu u kojoj je sklop­ljen ugovor o koncesiji, a visina godiš­nje koncesijske naknade za crp­lje­nje voda radi prodaje na tržištu 2,5% prihoda ostvarenog prodajom te vode.

Godiš­nju koncesijsku naknadu Korisnik koncesije plaća na način da 50% iznosa iste plaća u korist Državnog proračuna, na račun broj: 1001005-1863000160, s pozivom na broj: 21 (predpo­lje) i 5533-3115747, a 50% iznosa u korist proračuna Grada Jastrebarskog, na račun broj: 1001005-1716928744, s pozivom na broj: 21 (pretpo­lje) i 5819-3115747.

Dinamika plaća­nja godiš­nje naknade za koncesiju odredit će se Ugovorom o koncesiji.

V.

Korisnik koncesije će platiti jednokratnu naknadu za koncesiju u iznosu 632.850,00 kn.

Jednokratnu naknadu za koncesiju Korisnik koncesije će plaćati do dana potpisiva­nja Ugovora o koncesiji, u korist Državnog proračuna, na račun iz točke IV. stavka 3. ove Odluke, a dokaz o uplati predočiti Državnoj upravi za vode, pri potpisu Ugovora o koncesiji.

VI.

Na teme­lju ove Odluke, sukladno članku 146. stavku 3. Zakona o vodama, Državna uprava za vode sklopit će s Korisnikom koncesije Ugovor o koncesiji, kojim će se podrobnije urediti koncesijski odnos.

Ako Korisnik koncesije u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se  u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/02-03/01
Urbroj: 5030116-02-3
Zagreb, 11. srp­­nja 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.