NN 151/2002 (18.12.2002.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2002. - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

2474

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 1/2002

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 1/2002. – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.

U Listu zaštićenih kulturnih dobara Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, do 31. listopada 2002., sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, uključujući (b) podvodne arheološke lokalitete i (c) pokretna kulturna dobra:

 

A.   nepokretna kulturna dobra

 

  Naselje, Adresa            Kulturno dobro                                                       Prostorne međe                                  Broj

                                                                                       Katastarske čestice                           Katastarska općina  registra

 

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA
  Općina Barilović

   BARILOVIĆ                             Ruševine starog grada                          1, 2, 3, 78 i 79                                                                        Barilović                 Z-295
                                                      Barilović                                                 

  Općina Bosiljevo

   JOHI                                          Kapela sv. Mateja                                  602/1, 603, 606, 608, 609/1, 609/2                                       Glavica                    Z-278
                                                                                                                        i dio k.č. 610                                                                        

   BOSILJEVO                              Ruševine starog grada                          163/1, 163/8, 167/2 i 168                                                      Bosiljevsko            Z-296
                                                      Bosiljevo                                                                                                                                                Novo Selo                  

  Općina Cetingrad

   CETINGRAD                           Ruševine starog grada                          54 K, 647, 648, 649, 650/1, 650/2, 651,                               Cetinski Varoš       Z-276
                                                      Cetina                                                      652/1, 652/2, 652/a, 1324, 1325                                          

  Općina Draganić

   GOLJAK DRAGANIĆKI        Kapela sv. Trojstva                               16893                                                                                     Draganići                Z-274

  Grad Duga Resa

   DONJI ZVEČAJ                       Kapela sv. Ivana Krstitelja                   54, 1175/2, 1176/2, 1176/3, 1177, 1178,                              Donji Zvečaj          Z-270
                                                                                                                        1182/1, 1183/1,1182/5, 1184/1, 1182/6,
                                                                                                                        1179, 1184, 1180/1-a i dio k.č. 1676                                  

   SVETI PETAR MREŽNIČKI Crkva sv. Petra Apostola                     3547 i 3551                                                                            Duga Resa              Z-28

  Općina Generalski stol

   ERDELJ                                     Crkva sv. Mihovila                                37                                                                                           Erdelj                       Z-269

   LEŠĆE NA DOBRI                  Crkva sv. Jurja Mučenika                     1963                                                                                       Lešće                      Z-304
   (GORINCI)                               

  Općina Josipdol

   MODRUŠ                                 Ruševine Starog grada                         2223, 2210, te dijelovi k.č. 2225 i 2226                              Modruš                  Z-292
                                                      Modruša                                                

   OŠTARIJE                                Crkva Uznesenja Marijina                    1573, 1578/3, 1575, 1572, 1571, 1569/1,                             Oštarije                   Z-272
                                                                                                                        1567, 1576/1, 1576/2, 1578/1, 1578/2,
                                                                                                                        1579/1, 1579/3, 1579/4, 1579/6, 1585
                                                                                                                        i 1586                                                                                    

  Grad Karlovac

   DONJI SJENIČAK                  Ruševine starog grada                          82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6 i 82/7                              Donji Sjeničak            Z-297
                                                      Steničnjak                                              

   KARLOVAC, Kamensko       Crkva Majke Božje Snježne                  8K i 7K                                                                                  Kamensko                   Z-268
                                                      s Pavlinskim samostanom                   

   KARLOVAC                            Stari grad Dubovac                               421, 422, 423, 424 426/1, 426/2, 427,                                  Zagrad                        
                                                                                                                        428, 429/1, 429/2, 430 i 431/1                                             

                                                                                                                        271, 272, 273, 256, 268/4, 268/1, 268/5                               Karlovac 2                   Z-245
                                                                                                                        264, 265, 249, 260/2, 274, 275/1, 266,
                                                                                                                        268/2, 267, 269, 270, 268/3, 275/2,
                                                                                                                        276/1, 276/2, 275/3 te dijelovi k.č. 260/1,
                                                                                                                        263, 250, 252, 282/2, 282/1 i 4203/2                                                                        

   KARLOVAC,                           Samostojeća stambena                         1008                                                                                       Karlovac 2                   Z-265
   Kukuljevićeva 20                     jednokatnica                                          

   KARLOVAC,                           Stambeno poslovna                              1098                                                                                       Karlovac 2                   Z-266
   Strossmayerov trg 01             jednokatnica                                          

   KARLOVAC,                           Crkva Presvetog Trojstva s                 1124/1                                                                                   Karlovac 2                   Z-267 
   Trg bana Jelaćića 01               franjevačkim samostanom                   

   KARLOVAC, Zrinski trg 01   Ugaona jednokatnica                            1290                                                                                       Karlovac 2                   Z-246

   KARLOVAC, Zrinski trg 03   Stambeno-poslovna                              1291                                                                                       Karlovac 2                   Z-247
                                                      jednokatnica                                          

   KARLOVAC, Zrinski trg 05   Stambeno-poslovna                              1292                                                                                       Karlovac 2                   Z-248
                                                      jednokatnica                                          

   KARLOVAC, Zrinski trg 07   Stambena jednokatnica                         1293                                                                                       Karlovac 2                   Z-249

   KARLOVAC, Zrinski trg 09   Stambeno-poslovna                              1294                                                                                       Karlovac 2                   Z-250
                                                      dvokatnica                                             

   KARLOVAC, Zrinski trg 11   Stambeno-poslovna jednokatnica      1295                                                                                       Karlovac 2                   Z-251

   KARLOVAC, Zrinski trg 13   Stambeno-poslovna jednokatnica      1296                                                                                       Karlovac 2                   Z-252

   KARLOVAC, Zrinski trg 15   Stambeno-poslovna jednokatnica      1297                                                                                       Karlovac 2                   Z-253

   KARLOVAC, Zrinski trg 17   Stambeno-poslovna jednokatnica      1298                                                                                       Karlovac 2                   Z-254

   KARLOVAC, Zrinski trg 19   Stambeno-poslovna jednokatnica      1299                                                                                       Karlovac 2                   Z-255

   KARLOVAC, Zrinski trg 21   Ugaona jednokatnica                            1300                                                                                       Karlovac 2                   Z-256

   KARLOVAC,                           Poslovno-stambena ugaona                1290                                                                                       Karlovac 2                   Z-257
   Šetališta F. Tuđmana 01         jednokatnica                                          

   KARLOVAC,                           Stambena jednokatnica                         1291                                                                                       Karlovac 2                   Z-258
   Šetališta F. Tuđmana 02        

   KARLOVAC,                           Stambena visoka prizemnica                1292                                                                                       Karlovac 2                   Z-259
   Šetališta F. Tuđmana 03        

   KARLOVAC,                           Stambena jednokatnica                         1294                                                                                       Karlovac 2                   Z-260
   Šetališta F. Tuđmana 05        

   KARLOVAC,                           Stambena jednokatnica                         1295                                                                                          Karlovac 2                 Z-261
   Šetališta F. Tuđmana 06        

   KARLOVAC,                           Stambena jednokatnica                         1296                                                                                       Karlovac 2                   Z-262
   Šetališta F. Tuđmana 07        

   KARLOVAC,                           Stambeno-poslovna jednokatnica      1298                                                                                       Karlovac 2                   Z-263
   Šetališta F. Tuđmana 09        

   KARLOVAC,                           Stambeno-poslovna jednokatnica      1299                                                                                       Karlovac 2                   Z-264
   Šetališta F. Tuđmana 10        

   KARLOVAC                            Kapela sv. Margarete                            42/1                                                                                       Velika Jelsa                   Z-271

   REČICA                                    Crkva sv. Ivana Krstitelja                     5, 3, 4, 6 i 8                                                                            Rečica                           Z-273

  Općina Netretić

   DONJE PRILIŠĆE                    Kapela sv. Leonarda                             452 i 451                                                                                Gornje Prilišće              Z-282

   NOVIGRAD                             Crkva Uznesenja Blažene                     1                                                                                             Maletić                          Z-300
                                                      Djevice Marije                                       

   NOVIGRAD NA DOBRI        Ruševine Starog grada                         1, 9, 5, 20 te dijelovi k.č. 3 i 2                                             Zagradci                       Z-299
                                                      Novigrada                                              

  Grad Ogulin

   OGULIN,                                   Stari grad Ogulin                                    2058, dijelovi 2059/1 i 3775/1                                             Ogulin                           Z-280
   Trg hrvatskih rodoljuba        

   TROŠMARIJA                        Crkva sv. Marije                                     600 i 601/5                                                                            Popovo Selo                Z-303

  Grad Ozalj

   JAŠKOVO, Jaškovo bb          Dvorac Jaškovo                                     720/2, 720/1, 719, 721/2 i 722                                              Jaškovo                        Z-298

   OZALJ                                      Crkva sv. Vida                                        2190                                                                                       Ozalj                              Z-285

   OZALJ                                      Etnopark Ozalj                                        720/2                                                                                     Ozalj                              Z-287

   OZALJ, Cesta Zrinskih i        Stari grad Ozalj                                       2062, 2061, 2061/1, 2064 i 2063                                          Ozalj                              Z-286
   Frankopana 02                        

   SVETICE, Svetice 05               Crkva Rođenja Blažene                         1230, 1227/3, 1227/1, 1236, 1235, 1232                              Svetice                          Z-281 
                                                      Djevice Marije s pavlinskim                 i 1233/1
                                                      samostanom                                                                                                                                         

   TRG                                           Crkva Svih svetih                                  109 i 107/2                                                                            Trg                                 Z-302

   VIVODINA, Vivodina 8a        Crkva sv. Lovre                                      5011, 5012 i 5013                                                                  Vivodina                       Z-283

  Općina Plaški

   PLAŠKI                                    Ruševine Starog grada Plaški              4620, 4621 i 4619                                                                Plaški Z-293

   PLAŠKI                                    Hram Vavedenija Presvete                   938/1, 938/2, 938/3 i 938/4                                                Plaški Z-294
                                                      Bogorodice                                            

  Općina Rakovica

   DREŽNIK                                 Stari grad Drežnik                                  200K, te dijelovi k.č. 449, 1315, 1093,                            Drežnik                             Z-291
                                                                                                                        1094, 448 i 1316                                                               

  Općina Ribnik

   RIBNIK                                     Stari grad Ribnik                                    1, 46/1, 45/1, 2054/2, 45/3, 2008, 40/2,                            Ribnik                               Z-301
                                                                                                                        38/2, 38/3, 38/1, 37/2, 37/1, 37/3, 10
                                                                                                                        i 2009                                                                                

  Grad Slunj

   BLAGAJ                                   Ruševine starog grada Blagaja            12 K, 126, 127/1, 128, 13/1 K, 13/2 K                             Blagaj                               Z-277
                                                                                                                        te dijelovi k.č. 1790/3, 125, 124 i 137/4                         

   GORNJI KREMEN                  Ruševine Starog grada Kremena         1755/1, 1755/2 i dio k.č. 1756/8                                       Kremen                             Z-279

   SLUNJ                                       Ruševine starog grada                          917 i 921/2                                                                        Slunj                                 Z-275

  Općina Vojnić

   KESTENOVAC                        Ruševine starog grada Otmića            689                                                                                     Klokoč                              Z-288

   KLOKOČ                                  Ruševine Starog grada Klokoča          46K,40K, 404, 402, 665, 403, 310, 309,Klokoč               Z-290
                                                                                                                        308, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4, 306/1,
                                                                                                                        306/2, 306/3, i dio k.č. 405                                              

   KRSTINJA                               Ruševine starog grada Krstinja           1123                                                                                   Krstinja                            Z-289

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Grad Bakar

   BAKAR                                    Kompleks Kaštela                                  402                                                                                     Bakar                                Z-114

  Općina Baška

   DRAGA BAŠĆANSKA         Stupa za sukno i mlin za žito                690                                                                                     Draga Baška                    Z-152

  Općina Brod Moravice

   DELAČI                                    Kuća Ožanić-Žižek                                 5996 i 5995                                                                        Brod Moravice                Z-148

   DELAČI, Delači kbr.01           Kuća Delač                                             6001/2, 6001/1, 6003, 6004 i 5998                                    Brod Moravice                Z-147

  Grad Cres

   CRES                                         Crkvica sv. Duha                                   2378                                                                                   Cres                                   Z-93

   CRES                                         Gradska loža                                           2063                                                                                   Cres-grad                         Z-125

   CRES, Ante Tentora 15          Crkva sv. Marije Velike                         2031, 2032, 2033/1 i 2033/2                                              Cres-grad                         Z-129
                                                      (Snježne)                                                

   CRES, Put fortece                    Venecijanska kula                                  2811                                                                                   Cres-grad                         Z-126

   CRES, Ribarska 07                   Palača Arsan-Petris                               2093, 2094 i 2095                                                              Cres-grad                         Z-128

   CRES, Ulica sv. Sidra              Kapela sv. Izidora                                  2139                                                                                   Cres-grad                         Z-127

   MARTINŠĆICA                      Crkva sv. Jeronima i samostan            2210 i 50                                                                            Martinšćica                     Z-165

   ORLEC                                      Mlin za masline                                      18/3                                                                                    Orlec                                 Z-149

   POROZINA                              Crkva sv. Nikole i ruševine                  201, 202/1, 202/2, 2844/1, 2844/2                                    Dragozetići                      Z-130
                                                      samostana                                               i 2845                                                                                

  Grad Crikvenica

   CRIKVENICA                          Hotel »Therapia«                                   88 i 87                                                                                Crikvenica                        Z-116

   CRIKVENICA                          Hotel »Miramare«                                  982                                                                                     Crikvenica                        Z-117

   CRIKVENICA                          Kaštel - bivši pavlinski samostan       1523/1, 1524/1 i 1526/2                                                    Crikvenica                        Z-345

   DRAMALJ                               Toš - mlin za masline                             570/1 i 570/2                                                                      Dramalj                             Z-151

  Grad Čabar

   PREZID, Goranska 117           Kuća Žagar                                             495                                                                                     Prezid                                Z-145

   PREZID, Goranska 36             Kuća Vesel                                              170                                                                                     Prezid                                Z-146

  Općina Čavle

   GROBNIK                                 Kompleks kaštela Grobnik                    3040, 3042, 3043/1, 3043/2 i 3043/3                                Grobnik                            Z-113

  Grad Delnice

   BROD NA KUPI                      Kaštel »Zrinski«                                    7713/1 7713/2, 118/1, 118/2, 122, 123,                            Brod na Kupi                   Z-115
                                                                                                                        124, 126, 127, 129, 130, 131 i 132                                   

   DELNICE, Supilova 94           Stambena zgrada                                    14330/2 i 14330/1                                                              Delnice                             Z-150

  Općina Dobrinj

   DOBRINJ                                  Zvonik                                                     2                                                                                         Dobrinj                             Z-344

  Grad Kastav

   KASTAV                                  Crkva sv. Mihovila                                755/1, 778/1, 779, 770 i 762/1                                          Matulji                              Z-112

  Grad Kraljevica

   KRALJEVICA                          Svjetionik                                                3557/9                                                                                Kraljevica                         Z-347

  Grad Krk

   KRK                                          Frankopanski kaštel                              3102/2                                                                                Krk                                    Z-131

   KRK                                          Šesterokutna kula                                  311                                                                                     Krk                                    Z-132

   KRK                                          Kompleks Katedrale Uznesenja           3082 i 3091                                                                        Krk                                    Z-133
                                                      Blažene Djevice Marije i crkve
                                                      sv. Kvirina                                             

  Općina Lovran

   LOVRAN                                  Kapela sv. Trojstva u Lovranu            142 i 50                                                                              Lovran                              Z-111

   LOVRAN                                  Crkva sv. Jurja                                        1 i 2                                                                                    Lovran                              Z-343

  Grad Mali Lošinj

   OSOR                                        Ranokršćanski kompleks na                 97/1                                                                                    Osor                                  Z-119
                                                      groblju sa crkvom sv. Marije
                                                      od Anđela                                              

   OSOR                                        Gradska vijećnica                                   3/1 i 3/2                                                                              Osor                                  Z-120

   OSOR                                        Kapela sv. Gaudencija                          7                                                                                         Osor                                  Z-121

   OSOR                                        Crkva sv. Marije                                     5 i 6                                                                                    Osor                                  Z-122

   OSOR                                        Biskupski dvor (Župna kuća)              14/2 i 14/3                                                                          Osor                                  Z-123

   OSOR                                        Ruševine crkve sv. Marije                    95/1 i 96                                                                             Osor                                  Z-124
                                                      i samostana                                            

   MALI LOŠINJ,                        Zgrada zbirke »Piperata«                      1174                                                                                   Mali Lošinj                       Z-87
   Vladimir Gortana 35                

  Općina Malinska

   PORAT                                     Franjevački samostan s crkvom151, 1572/3, 1572/4 i 1572/6                                                       Sveti Anton                     Z-137
                                                      sv. Marije Magdalene                          

  Općina Moščenićka Draga

   MOŠĆENICE, Mošćenice 60 Toš - mlin za masline                             65/1                                                                                    Mošćenice                       Z-154

  Grad Opatija

   IČIĆI                                          Vila Münz                                                264, 300, 1111/12 i 1110/6                                                Veprinac                            Z-12

   OPATIJA, Ive Kaline 09        Villa Rozalija                                           248 i 760/1                                                                         Volosko                            Z-110

  Općina Punat

   PUNAT, Stara placa 01          Toš - mlin za masline                             7979/3                                                                                Punat                                Z-346

   PUNAT                                     Franjevački samostan s crkvom278, 279, 1979/1, 1979/2, 1979/3, 283,                                       Krk                                    Z-134
                                                      Navještenja Marijina                             284, 1979/4, 288, 289/1, 291, 296/1,
                                                                                                                        280, 359, 364, 281, 282, 285, 286,
                                                                                                                        289/2, 290, 292, 293, 363, 296/2, 294,
                                                                                                                        295, 360, 361, 362 i 365                                                   

   PUNAT                                     Crkva sv. Donata                                   155, 794/3, 794/1,795,796, 797, 438/1,                            Kornić                              Z-135
                                                                                                                        4457/7, 4457/8 i 165                                                         

  Grad Rab

   RAB                                          »Veli« zvonik                                          33                                                                                       Rab - Mundanije             Z-140

   RAB                                          Kapela sv. Franje                                   255                                                                                     Rab - Mundanije             Z-142

   RAB, Donja ulica bb               Palača Nimira, mala                                75/2                                                                                    Rab - Mundanije             Z-141

   RAB, Gornja ulica bb              Ostaci crkve sv. Ivana,                         6/1, 7/1, 7/2 i 173                                                              Rab - Mundanije             Z-143
                                                      samostana i zvonika                             

   RAB, Poljanica Kneginje       Katedrala sv. Marije                              3                                                                                         Rab-Mundanije               Z-139
   Mande bb                                

   RAB, Trg Municipium Arba bb Kneževa palača                                 59, 60, 61 i 63/1,                                                                Rab-Mundanije               Z-138

   SUPETARSKA DRAGA        Samostan benediktinaca s                    768/1, 768/2, 768/3, 768/4, 832, 833/1,                            Supetarska Draga           Z-144
                                                      crkvom sv. Petra                                    833/2, 833/3, 833/4, 834, 835/1, 835/2,
                                                                                                                        839/1, 839/2, 840, 841/2, 842/1, 842/2,
                                                                                                                        843/1 i 843/3                                                                     

  Grad Rijeka

   RIJEKA                                     Stari gradski zid ispred                          4569/1 i 4569/3                                                                  Stari grad                         Z-104
                                                      OŠ. »Josip Brusić«                               

   RIJEKA, Žrtava fašizma 07    Sudbena palača i zatvor                        4375 i 4374/1                                                                     Stari grad                         Z-155

   RIJEKA, Ivana Filipovića 09 Sinagoga                                                 3450                                                                                   Stari grad                         Z-341

   RIJEKA, Korzo 28                   Zgrada Filodrammatice                         4090                                                                                   Stari grad                         Z-101

   RIJEKA, Krešimirova 28        Zgrada ex tvornice                                 3386                                                                                   Stari grad                         Z-102
                                                      »Rikard Benčić«                                    

   RIJEKA, Krešimirova 38        Zgrada bivšeg Lazareta                        3172/1, 3172/3 i 3184/1                                                    Stari Grad                         Z-103

   RIJEKA, Muzejski trg 01        Guvernerova palača (Pomorski i          3918/1 i 3917/1                                                                  Stari grad                          Z-99
                                                      povijesni muzej Hrvatskog
                                                      primorja)                                                 

   RIJEKA, Negrijeva 01             Palazzo Modello                                     4702                                                                                   Stari grad                         Z-106

   RIJEKA, Park Nikole Hosta   Villa nadvojvode                                    3912                                                                                   Stari grad                         Z-105
   br. 02                                         Josipa Habsburga                                 

   RIJEKA, Petra Zrinskog bb   Kaštel Trsat                                            779, 780, 781, 782/1, 782/2, 782/3,                                  Sušak                                Z-342
                                                                                                                        782/4 i 783                                                                        

   RIJEKA, Trg Riječke               Bivši augustinski samostan                 4208                                                                                   Stari grad                         Z-107
   Rezolucije 01                           

   RIJEKA, Trg Riječke               Crkva sv. Jeronima                                4208                                                                                   Stari grad                         Z-108
   Rezolucije 01                           

   RIJEKA, Trg Riječke               Zgrada bivšeg Municipija                    4210/1, 4210/2 i 4209                                                        Stari grad                         Z-109
   Rezolucije 01                           

   RIJEKA, Užarska 26                Gradska palača                                       4430/2                                                                                Stari grad                         Z-340

   RIJEKA, Verdijeva bb            Zgrada Hrvatskog narodnog               4740                                                                                   Stari grad                         Z-100
                                                      kazališta »Ivana pl. Zajca«                  

  Općina Skrad

   SKRAD, Goranska 12             Zgrada Lončarić                                     3141,                                                                                  Divjake                             Z-118

  Općina Viškovo

   VIŠKOVO, Viškovo 233         Kuća Širola-Kovačić                             3483,                                                                                  Viškovo                            Z-153

  Općina Vrbnik

   VRBNIK                                    Crkva sv. Jurja                                        2371, 2370 i 2388/1                                                           Vrbnik                               Z-136

   VRBNIK                                    Crkva sv. Ivana Krstitelja                     294/1                                                                                  Vrbnik                               Z-166

  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
  Općina Brinje

   BRINJE                                     Ruševine Starog grada Sokolca          514, 515, 516, 526/2, 526/3, 527/1,                                  Brinje                                Z-311
                                                                                                                        527/2, 513/1, 513/2, 513/3, 522/1,
                                                                                                                        522/2, 517, 512, 496/1, 494, 406/2,
                                                                                                                        535/1, 535/2, 535/3 i 534                                                 

   BRINJE, Frankopanska ulica Kapela sv. Fabijana i Sebastijana        293                                                                                     Brinje                                Z-313

   BRINJE, Ulica sv. Vida           Kapela sv. Vida                                      5982, 5982, 5981/3, 5983, dio k.č.                                   Brinje                                Z-312
                                                                                                                        5981/4, dio k.č. 5981/1 i dio k.č.
                                                                                                                        5981/44                                                                             

  Grad Gospić

   BILAJ                                        Ruševine Starog grada Bilaj                 702, te dijelovi 701, 235/1                                                Bilaj                                   Z-306

   MUŠALUK                              Ruševine Starog grada Budak
                                                      grada                                                        1/1                                                                                      Mušaluk                           Z-307

  Općina Karlobag

   KARLOBAG                            Stari grad                                                 488/1, 489/1, 489/2, 490, 476, 477, 478,Karlobag          Z-157
                                                                                                                        479, 480/1, 480/2, 481/1, 481/2, 482,
                                                                                                                        483, 484, 485/ 1, 485/2, 486, 487, 488/2,
                                                                                                                        491, 492, 493, 494, 495, 526 528, 529,
                                                                                                                        530, 531, 532, 533 i 649                                                   

   KARLOBAG, Dokozića 01     Crkva sv. Josipa s kapucinskim           409 i 410                                                                            Karlobag                          Z-156
                                                      samostanom                                          

  Općina Lovinac

   MOGORIĆ                                Ruševine utvrde »Štulića Kulina«      6252                                                                                   Ploča                                 Z-310

  Grad Otočac

   DRENOV KLANAC                Ruševine kule Šimšanovka                  4579, 4580 i 4578/1                                                           Škare                                 Z-305

   KOMPOLJE                             Crkva sv. Stjepana                                 1587                                                                                   Kompolje                         Z-320
                                                      Prvomučenika                                        

   LIČKO LEŠĆE                          Crkva Majke Božje od                           49                                                                                       Ličko Lešće                     Z-321
                                                      sv. Krunice                                            

   OTOČAC                                  Ruševine starog grada »Fortica«        834                                                                                     Otočac                              Z-322

   OTOČAC, Ive Senjanina 07   Slobodnostojeća prizemnica                2489                                                                                   Otočac                              Z-316

   OTOČAC, Kralja Zvonimira 11 Slobodnostojeća jednokatnica        2781                                                                                   Otočac                              Z-315

   OTOČAC,                                 Slobodnostojeća jednokatnica            940                                                                                    Otočac                              Z-317
   Ruđera Boškovića 02             

   OTOČAC,                                 Slobodnostojeća jednokatnica            928/1                                                                                  Otočac                              Z-318
   Ruđera Boškovića 04             

   OTOČAC,                                 Crkva sv. Trojstva                                 3601 i 3602,                                                                       Otočac                              Z-319
   Trg popa M. Mesića 14         

   OTOČAC, Zrinskoga 05         Slobodnostojeća jednokatnica            951,                                                                                    Otočac                              Z-314

   PODUM                                    Ruševine crkve sv. Marka                    2148, 2147/1, 2146/1, 2146/6, 2146/7                              Škare                                 Z-329
                                                                                                                        i 2147/2                                                                             

  ZADARSKA ŽUPANIJA
  Grad Pag

   KOLAN                                    Crkva sv. Jerolima                                  50/6                                                                                    Kolan                                Z-349

   PAG, Ivana Mirkovića 01       Palača Mirković                                     15550                                                                                 Pag                                    Z-348

   PAG                                           Crkva Marijina uznesenja u                  11669, 11671, 11670 i 11672                                            Pag                                    Z-163
                                                      Starom Pagu (stara)                              

   PAG, Jurja Dalmatinca 01       Crkva Marijina Uznesenja u                 15969                                                                                 Pag                                    Z-162
                                                      gradu (nova)                                          

   PAG, Trg Kralja Petra             Kneževa palača                                      15450, 15451 i 15449                                                        Pag                                    Z-161
   Krešimira IV.                           

  Općina Perušić

   BAKOVAC KOSINJSKI        Kapela sv. Vida                                      3153                                                                                   Gornji Kosinj                   Z-324

   DONJI KOSINJ                        Crkva sv. Ivana Krstitelja                     1828                                                                                   Donji Kosinj                    Z-326

   DONJI KOSINJ                        Kapela sv. Petra                                     4456, 4453, 4454 i 4455                                                    Donji Kosinj                    Z-327

   PERUŠIĆ                                  Ruševine Starog grada Perušića         519/1                                                                                  Perušić                             Z-308

   PERUŠIĆ                                  Crkva sv. Križa                                       518 i dio 519/1                                                                  Perušić                             Z-309

  Općina Plitvička jezera

   PLITVICE, Plitvice 81             Ruralna okućnica                                   1459/1                                                                                Plitvička jezera                Z-323

   PLITVIČKI LJESKOVAC       Ruralna okućnica                                   2441, 2440, 2439, 2443, 2438 i 2442                                Plitvička jezera                Z-323

  Općina Povljana

   POVLJANA                             Crkva sv. Nikole                                     86                                                                                       Povljana                           Z-164

  Grad Senj

   SENJ                                          Katedrala Uznesenja Blažene               618                                                                                     Senj                                   Z-158
                                                      Djevice Marije                                       

   SENJ                                          Kuća Petrovski                                       496, 495 i 499                                                                    Senj                                   Z-159

   SENJ                                          Tvrđava Nehaj                                       760                                                                                     Senj                                   Z-160

  Općina Udbina

   JOŠANI                                    Crkva sv. Jovana                                   3617 i 2982/1                                                                     Jošani                               Z-328

  VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
  Općina Čađavica

   ČAĐAVICA                             Crkva sv. Petra                                       394                                                                                     Čađavica                          Z-369

  Općina Lukač

   LUKAČ                                     Crkva sv. Luke                                       1                                                                                         Lukač                                Z-373

  Općina Orahovica

   CRKVARI                                 Crkva sv. Lovre                                      693 i 694                                                                            Stara Jošava                    Z-368

   DUZLUK                                  Manastir sa crkvom sv. Nikole            1 i 2                                                                                    Manastir Orahovica       Z-370

   ORAHOVICA                          Srednjovjekovni grad »Ružica«          18                                                                                       Duzluk                              Z-375

   ORAHOVICA                          Srednjovjekovni grad povrh                1203/2                                                                                Orahovica                        Z-376
                                                      »Ružice«                                                

   ORAHOVICA                          Crkva Uzašašća sv. Križa                     1                                                                                         Orahovica                        Z-377

  Grad Slatina

   GORNJI MIHOLJAC              Crkva sv. Trojice                                    102                                                                                     Gornji Miholjac               Z-371

   SLADOJEVCI                          Crkva sv. Barbare                                  510                                                                                     Sladojevci                        Z-378

  Općina Špišić Bukovica

   BUŠETINA                              Kapela sv. Marije                                   130                                                                                     Bušetina                           Z-366

  Općina Suhopolje

   CABUNA                                 Dvorac Janković                                    607, 1347/1, 1369. 1370 i 1377                                         Cabuna                             Z-367

   SUHOPOLJE                            Dvorac grofa Jankovića                        1495/1, 1495/3 i 1405/5                                                    Suhopolje                        Z-379

   SUHOPOLJE                            Crkva sv. Terezije                                  1363/1, 1362 i 1363/2                                                        Suhopolje                        Z-380

  Grad Virovitica

   VIROVITICA,                          Dvorac Pejačević                                   1440, 1439, 1441, 1442, 1443, 1445,                                Virovitica                         Z-381
   Trg bana Josipa Jelačića                                                                          1444 i 1446                                                                       

   VIROVITICA,                          Zgrada stare apoteke                            1378/2                                                                                Virovitica                         Z-382
   Trg kralja Zvonimira              

   VIROVITICA,                          Crkva sv. Roka s Franjevačkim            1379/1, 1378/1, 1379/2, 1373, 1374,                               Virovitica                         Z-383
   Trg kralja Zvonimira               samostanom                                           1377/1 i 1376/1                                                                 

  Općina Voćin

   LISIČINE                                  Crkva sv. Georgija                                 1                                                                                         Lisičine                             Z-372

   MACUTE                                 Crkva Uspenja Bogorodice                  493                                                                                     Macute                             Z-374

   VOĆIN                                      Srednjovjekovni grad Voćin                1/2                                                                                      Voćin                                Z-384

   VOĆIN, Trg Gospe Voćinske Crkva sv. Marije                                    120 i 121                                                                            Voćin                                Z-385

  POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
  Općina Brestovac

   KAMENSKI VUČJAK           Kasnosrednjovjekovni grad                860/2 i 860/1                                                                      Vrhovci                            Z-393
                                                      Kamengrad                                            

  Općina Kaptol

   KAPTOL                                  Crkva sv. Petra i Pavla                          1180                                                                                   Kaptol                              Z-394

   KAPTOL                                  Srednjovjekovni grad Kaptol               1166, 1167 i 1168                                                              Kaptol                              Z-395

  Općina Kutjevo

   KUTJEVO                                 Kutjevački povijesni kompleks            545 i 546/1                                                                         Kutjevo                            Z-398

  Grad Lipik

   BREZINE                                  Kapela sv. Andrije                                 651                                                                                     Brezine                             Z-388

   GAJ                                           Crkva sv. Katarine                                 6                                                                                         Gaj                                     Z-392

   KUKUNJEVAC                       Crkva Prepodobne Matere                   41                                                                                       Kukunjevac                     Z-396
                                                      Paraskeve                                               

  Grad Pakrac

   BADLJEVINA                         Crkva sv. Ivana Krstitelja                     1                                                                                         Badljevina                        Z-386

   DONJI GRAHOVLJANI         Crkva sv. Petra i Pavla                          1 i 2                                                                                    Grahovljani                      Z-389

   DRAGOVIĆ                              Stari grad »Čaklovac«                           697/23                                                                                Dragović                          Z-390

   KUSONJE                                 Crkva sv. Georgija                                 115, 116 i 118                                                                    Kusonje                           Z-397

   PAKRAC                                  Vlastelinski kompleks Janković           439, 440/1, 440/2, 440/3, 440/4, 440/5,                            Pakrac                               Z-403
                                                                                                                        224/2, 225 i 226/2

   PAKRAC                                  Crkva Blažene Djevice Marije              218, 219, 220, 221/2 i 222/1                                              Pakrac                               Z-404

   PAKRAC,                                 Episkopska crkva sv. Duha                  192 i 193                                                                            Pakrac                               Z-400
   Trg bana Josipa Jelačića 13a (sv. Trojice)                                           

   PAKRAC,                                 Episkopski dvor                                     76/4, 78, 79, 80/1, 80/2 i 81                                              Pakrac                               Z-401
   Trg bana Josipa Jelačića 16  

   PAKRAC,                                 Zgrada stare općine                              459/2                                                                                  Pakrac                               Z-402
   Hrvatskih velikana 03            

   TORANJ                                   Crkva sv. Pantelejmona                        577                                                                                     Toranj                               Z-417

   ŠEOVICA                                 Stari nadgrobni spomenici                   119                                                                                     Šeovica                            Z-416
                                                      (stećci) na groblju                                 

  Grad Pleternica

   BILICE                                      Kapela sv. Jurja                                      779                                                                                     Zagrađe                            Z-387

   DRENOVAC                            Kapelica sv. Dimitrija                            1217                                                                                   Drenovac                         Z-391

   KUZMICA                               Crkva sv. Kuzme i Damjana                  1                                                                                         Kuzmica                           Z-399

   RATKOVICA                          Kapela sv. Mihovila                              336                                                                                     Ratkovica                         Z-414

   SESVETE                                  Crkva Svih Svetih                                  1                                                                                         Sesvete                            Z-405

  Grad Požega

   POŽEGA                                   Crkva sv. Lovre                                      1951                                                                                   Požega                              Z-406

   POŽEGA                                   Kapela sv. Roka                                     2182                                                                                   Požega                              Z-408

   POŽEGA                                   Županijska palača                                  2119                                                                                   Požega                              Z-412

   POŽEGA, Trg sv. Terezije     Crkva sv. Terezije Avilske                    1486                                                                                   Požega                              Z-413

   POŽEGA, Trg sv. Trojstva    Franjevačka crkva sv. Duha                 1998/1, 1998/2, 1998/5 i 1999                                          Požega                              Z-407
                                                      sa samostanom                                     

   POŽEGA, Trg sv. Trojstva    Kužni pil sv. Trojstva                            2647                                                                                   Požega                              Z-410

   POŽEGA, Trg sv. Trojstva 18 Kolegij Isusovaca                                1958 i 2024/522                                                                 Požega                              Z-409

   POŽEGA,                                  Zgrada Muzeja požeške kotline           2103 i 2104                                                                        Požega                              Z-411
   Ulica Matice Hrvatske 01      

  Općina Velika

   STRAŽEMAN                         Crkva sv. Mihovila                                1254                                                                                   Stražeman                        Z-415

   TRENKOVO                             Dvorac                                                     1183                                                                                   Trenkovo                         Z-418

   VELIKA                                    Srednjovjekovni grad Velika                2322                                                                                   Velika                                Z-419

   VELIKA                                    Crkva sv. Augustina                             274                                                                                     Velika                                Z-420

  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Grad Valpovo

   VALPOVO                                Presnačev salaš                                     3755 i 3756                                                                        Valpovo                           Z-364

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
  Grad Vinkovci

   OTOK, Vladimira Nazora 49   Suvara - mlin na konjski pogon           2123 i 2124                                                                        Otok                                  Z-365

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
  Općina Muć

   GORNJE OGORJE                   Kuća Musulin                                        166/1                                                                                  Gornje Ogorje                   Z-86

   GORNJE OGORJE                   Lokalitet »Počivala«                              68                                                                                       Gornje Ogorje                   Z-95

  ISTARSKA ŽUPANIJA
  Općina Kršan

   KRŠAN                                     Kaštel                                                      344/1, 344/2, 344/3, 345 i 2281/2                                     Kršan                                Z-351

   PLOMIN                                   Crkva sv. Jurja Starog                           16 i 17                                                                                Plomin                              Z-360

  Grad Labin

   LABIN                                      Crkva sv. Nikole                                     32/14, 42 i 40                                                                     Novi Labin                       Z-352

   LABIN                                      Gradska loža                                           194                                                                                     Labin                                Z-353

   LABIN                                      Kapela sv. Kuzme i Damjana                936                                                                                     Novi Labin                       Z-354

   LABIN                                      Kapela sv. Marije Magdalene              258, 220, 222/1 i 218/2                                                      Labin                                Z-355

   LABIN                                      Palača Battiala-Lazzarini                       1, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 10, i 150                                 Labin                                Z-356

   LABIN                                      Gradska vrata sv. Flora                         130 i 131                                                                            Labin                                Z-357

   LABIN                                      Kapela sv. Roka                                     5 i 184/1                                                                             Oprtalj                              Z-358

  Općina Lupoglav

   BOLJUN                                   Kaštel                                                      108                                                                                     Boljun                               Z-350

  Grad Pazin

   PAZIN                                      Crkva sv. Nikole                                     1746                                                                                   Pazin                                 Z-359

  Grad Rovinj

   ROVINJ, KOKULETOVICA  Gradinsko naselje Monkodonja          7227, 7244, 7248/1, 7248/2, 7249, 7259,  Rovinj           Z-94
   (COCALETTO)                        (Moncodogno)                                      5017/1, 5017/2, 5071/3, 7246/1, 7252,
                                                                                                                        7257/1, 7257/2 i 7258                                                       

   ROVINJ                                     Crkva sv. Trojstva                                 250 i 9689/12                                                                     Rovinj                               Z-361

  Općina Žminj

   ŽMINJ                                      Kapela sv. Trojstva                               1/2, 1/1 i 2                                                                          Žminj                                Z-362

   ŽMINJ                                      Kula nekadašnjeg Kaštela                    2, 1/17 i 3                                                                           Žminj                                Z-363

  GRAD ZAGREB
  Zagreb

   ZAGREB, Dverce 01               Kula Lotršćak                                         1564                                                                                   Centar                               Z-180

   ZAGREB, Ilica 05                    Kompleks nekadašnje prve                  2260, 2261 i 2262                                                              Centar                               Z-224
                                                      hrvatske štedionice – oktogon           

   ZAGREB, Jezuitski trg 04       Nekadašnji isusovački samostan        1608                                                                                   Centar                               Z-184
                                                      – danas Galerija »Klovićevi
                                                      dvori«                                                     

   ZAGREB, Jurjevska 27           Vila                                                           754                                                                                     Centar                               Z-196
                                                      Živković-Androwski-Lubienski         

   ZAGREB, Kamenita 3             Kamenita vrata                                       1627, 1630 i 1467                                                              Centar                               Z-181

   ZAGREB, Kaptol 01                Kanonička kurija                                    1815 i 1816                                                                        Centar                               Z-203

   ZAGREB, Kaptol 03                Kanonička kurija                                    1739                                                                                   Centar                               Z-204

   ZAGREB, Kaptol 04                Kanonička kurija                                    1738                                                                                   Centar                               Z-197

   ZAGREB, Kaptol 05                Kanonička kurija                                    1737/1 i 1731/2                                                                  Centar                               Z-205

   ZAGREB, Kaptol 06                Kanonička kurija                                    1733 i 1734                                                                        Centar                               Z-206

   ZAGREB, Kaptol 07                Kanonička kurija – kurija                      1730                                                                                   Centar                               Z-207
                                                      prepoziture                                             

   ZAGREB, Kaptol 08                Kanonička kurija                                    1729                                                                                   Centar                               Z-208

   ZAGREB, Kaptol 09                Franjevački samostan sa crkvom        1725 i 1726                                                                        Centar                               Z-209
                                                      sv. Franje Asiškog                               

   ZAGREB, Kaptol 10                Kanonička kurija                                    1723                                                                                   Centar                               Z-210

   ZAGREB, Kaptol 12                Kanonička kurija                                    1721                                                                                   Centar                               Z-198

   ZAGREB, Kaptol 13                Kanonička kurija                                    1720                                                                                   Centar                               Z-199

   ZAGREB, Kaptol 14                Kanonička kurija                                    1719                                                                                   Centar                               Z-211

   ZAGREB, Kaptol 15                Kanonička kurija                                    1716                                                                                   Centar                               Z-212

   ZAGREB, Kaptol 18/1            Kanonička kurija                                    1769, 1770                                                                         Centar                               Z-200

   ZAGREB, Kaptol 19                Kanonička kurija                                    1767                                                                                   Centar                               Z-213

   ZAGREB, Kaptol 21                Kanonička kurija                                    1762 i 1763                                                                        Centar                               Z-214

   ZAGREB, Kaptol 22                Kanonička kurija                                    1759, 1760 i 1761                                                              Centar                               Z-215

   ZAGREB, Kaptol 24                Kanonička kurija                                    1755 i 1756                                                                        Centar                               Z-201

   ZAGREB, Kaptol 26                Kanonička kurija                                    1751 i 1752                                                                        Centar                               Z-216

   ZAGREB, Kaptol 27/1, 27/2   Kanonička kurija »lektorija«                1749 i 1750                                                                        Centar                               Z-217
                                                      sa nekadašnjom kućom notara           

   ZAGREB, Kaptol 28                Kanonička kurija - Znikina                   1748                                                                                   Centar                               Z-218

   ZAGREB, Kaptol 29                Nadbiskupsko sjemenište                    1747, 1746 i 1745                                                              Centar                               Z-219

   ZAGREB, Kaptol 31                Kompleks Katedrale Uznesenja           1742, 1743, 1744, 1773, 1740/2, 1774,  Centar               Z-202
                                                      Marijina, Nadbiskupski dvor s            1775/1, 1775/2 i dijelovi k.č 1745
                                                      kapelom sv. Stjepana                            i 3039                                                                                                                              

   ZAGREB, Katarinski trg         Crkva sv. Katarine                                 1607 i 1604                                                                        Centar                               Z-183
                                                      Aleksandrijske                                      

   ZAGREB, Markovićev trg 03 Palača Zrinski                                        1569/1 i 1569/2                                                                  Centar                               Z-185

   ZAGREB, Marulićev trg 21    Nacionalna i sveučilišna                       2753/1, 2753/2 i dio k.č. 2754                                          Centar                               Z-226
                                                      knjižnica (danas Hrvatski
                                                      državni arhiv)                                        

   ZAGREB, Matoševa 05          Kuća Lederer                                          1550                                                                                   Centar                               Z-187

   ZAGREB, Matoševa 07          Građanska kuća                                      1549                                                                                   Centar                               Z-186

   ZAGREB, Matoševa 09          Palača Vojković-Vojkffy, Oršić,           1540 i 1541                                                                        Centar                               Z-188
                                                      Rauch – danas Hrvatski povijesni
                                                      muzej                                                       

   ZAGREB, Mletačka 08           Atelje Meštrović                                    1512                                                                                   Centar                               Z-191

   ZAGREB, Opatička 10            Nekadašnja Palača bogoštovlja 1463                                                                                             Centar                               Z-192
                                                      i nastave - danas Institut za
                                                      hrvatsku povijest                                  

   ZAGREB, Opatička 18            Palača Drašković –                                1459/1 i 1459/2                                                                  Centar                               Z-193
                                                      »Ilirska dvorana«                                  

   ZAGREB, Opatička 20-22       Nekadašnji samostan klarisa s             1457 i 1458                                                                        Centar                               Z-194
                                                      kaptolskom kulom »Popov
                                                      toranj«                                                    

   ZAGREB, Opatička 27            Kuća Frigan                                            1502                                                                                   Centar                               Z-195

   ZAGREB,                                  Crkva sv. Blaža                                       3697 i 3699/2                                                                     Centar                               Z-220
   Prilaz Gjure Deželića               

   ZAGREB, Tkalčićeva 14         Stambeno-poslovna zgrada                 1823                                                                                   Centar                               Z-171

   ZAGREB, Tkalčićeva 16         Stambeno-poslovna zgrada                 1822                                                                                   Centar                               Z-172
   – Skalinska 2 i 2a                    

   ZAGREB, Tkalčićeva 18         Stambeno-poslovna zgrada                 1661                                                                                   Centar                               Z-173

   ZAGREB, Tkalčićeva 20         Stambena zgrada                                    1667                                                                                   Centar                               Z-174

   ZAGREB, Tkalčićeva 25         Stambeno-poslovna zgrada                 1655                                                                                   Centar                               Z-175

   ZAGREB, Tkalčićeva 27         Stambeno-poslovna zgrada                 1653                                                                                   Centar                               Z-176

   ZAGREB, Tkalčićeva 29         Stambena zgrada                                    1652                                                                                   Centar                               Z-177

   ZAGREB, Tkalčićeva 31         Stambena zgrada                                    1651                                                                                   Centar                               Z-178

   ZAGREB, Tkalčićeva 33         Stambena zgrada                                    1650                                                                                   Centar                               Z-179

   ZAGREB, Tkalčićeva 36         Stambeno poslovna zgrada                  1680                                                                                   Centar                               Z-167

   ZAGREB, Tkalčićeva 63         Stambeno-poslovna zgrada                 691                                                                                     Centar                               Z-168

   ZAGREB, Tkalčićeva 68         Stambena zgrada                                    1704                                                                                   Centar                               Z-169

   ZAGREB, Tkalčićeva 78         Stambena zgrada                                    1709                                                                                   Centar                               Z-170

   ZAGREB, Trg Maršala Tita 15 Zgrada Hrvatskog narodnog            2744, 2743 i 2745                                                              Centar                               Z-221
                                                      kazališta                                                  

   ZAGREB,                                  Palača Hrvatske akademije                   2493 i 2494                                                                        Centar                               Z-223
   Trg Nikole Zrinskog 11          znanosti i umjetnosti                            

   ZAGREB, Hrvatskih               Palača Burze za robu i vrednote          6084                                                                                   Centar                               Z-225
   velikana 03 – Račkoga 01       – danas zgrada Hrvatske narodne
                                                      banke                                                      

   ZAGREB,                                  Umjetnički paviljon                                2490 i 2491                                                                        Centar                               Z-222
   Trg kralja Tomislava 22         

   ZAGREB, Trg sv. Marka        Crkva sv. Marka Evanđeliste               1473 i 1472                                                                        Centar                               Z-182

   ZAGREB, Visoka 04                Stambena zgrada                                    1440                                                                                   Centar                               Z-190

   ZAGREB, Visoka 06                Stambena zgrada                                    1438, 1439/1 i 1439/2                                                        Centar                               Z-189

 

 

 

b. Podvodni arheoloŠki lokaliteti

                                                                                                                                                                                    Broj

  Područje                    Kulturno dobro                                                            Geografske koordinate                    Registra

 

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Grad Cres

   PERNAT                             Antički brodolom                                                                                    N=44°56´00´´               E=14°18´16´´                Z-37

   MARTINŠĆICA                Antički brodolom                                                                                    N=44°48´52´´               E=14°21´13´´                Z-14

   Grad Mali Lošinj

   ILOVIK                                Antički brodolom                                                                                    N=44°28´22´´               E=14°32´31´´                Z-47

   UNIJE                                  Parobrod »Tihany«                                                                                 N=44°38´12´´               E=14°14´07´´                Z-50

   MALI LOŠINJ                    Ostaci antičkog brodoloma s teretom građevinskog materijala       N=44°31´24´´               E=14°27´12´´                Z-49

   MALI LOŠINJ                    Nalazište antičkih amfora                                                                       N=44°42´20´´               E=14°21´37´´                Z-48

   OSOR                                  Ostaci antičke keramike i građevnog materijala                                  N=44°41´50´´               E=14°23´51´´                Z-77

   UNIJE                                  Antički brodolom                                                                                    N=44°38´12´´               E=14°14´18´´                Z-36

   SUSAK                               Antički brodolom teretom građevinskog materijala                           N=44°29´45´´               E=14°18´38´´                Z-22

  Grad Novi Vinodolski

   NOVI VINODOLSKI         Olupina njemačkog ratnog broda »TA 45« (SPICA)                         N=45°05´27´´               E=14°45´35´´                Z-15

  ZADARSKA ŽUPANIJA
  Grad Biograd na Moru

   BIOGRAD NA MORU      Ostaci antičkog pristaništa                                                                    N=43°54´46´´               E=15°28´12´´                Z-30

   BIOGRAD NA MORU      Ostaci antičke arhitekture                                                                      N=43°56´42´´               E=15°26´57´´                Z-28

   BIOGRAD NA MORU      Antičko operativno pristanište                                                             N=43°55´02´´               E=15°28´10´´                Z-32

   SUKOŠAN                         Antičke pristanišne instalacije                                                              N=44°02´07´´               E=15°19´28´´                Z-29

   SVETI FILIP I JAKOV      Ostaci antičke villae rusticae s pristaništem                                       N=43°56´52´´               E=15°25´04´´                Z-44

   TURANJ                             Ostaci antičke arhitekture                                                                      N=43°58´40´´               E=15°23´51´´                Z-16

   TURANJ                             Ostaci antičkog pristaništa                                                                    N=43°58´35´´               E=15°23´12´´                Z-76

  Općina Pakoštane

   PAKOŠTANE                    Novovjekovni brodolom                                                                        N=43°53´05´´               E=15°28´29´´                Z-13

   PAKOŠTANE                    Ostaci antičke arhitekture                                                                      N=43°54´16´´               E=15°30´59´´                Z-35

  Općina Pašman

   KRAJ                                   Ostaci antičkog mola                                                                              N=43°56´36´´               E=15°23´44´´                Z-38

   NEVIĐANE                        Ostaci antičkog pristaništa                                                                    N=43°58´26´´               E=15°21´33´´                Z-27

   NEVIĐANE                        Ostaci rimskih građevina i keramike                                                     N=43°59´12´´               E=15°20´35´´                Z-34

   NEVIĐANE                        Ostaci antičke submarine arhitekture                                                   N=43°58´11´´               E=15°22´11´´                Z-74

   PAŠMAN                           Antičko pristanište                                                                                 N=43°57´05´´               E=15°23´43´´                Z-26

   Grad Zadar

   PREMUDA                         Olupina ratnog broda »Szent Istvan«                                                  N=44°14´05´´               E=14°26´00´´                Z-67

   ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
  Grad Šibenik

   KAKANJ                            Antički brodolom                                                                                    N=43°40´13´´               E=15°42´31´´                Z-238

   KAKANJ                            Antički brodolom                                                                                    N=43°40´14´´               E=15°41´31´´                Z-240

   KAPRIJE                             Olupina potonulog broda »Francesca da Rimini«                             N=43°43´20´´               E=15°40´00´´                Z-243

   KRAPANJ                          Novovjekovni brodolom                                                                        N=43°39´48´´               E=15°52´48´´                Z-234

   KRAPANJ                          Antički brodolom                                                                                    N=43°39´21´´               E=15°54´21´´                Z-239

   KRAPANJ                          Antički brodolom                                                                                    N=43°40´39´´               E=15°52´31´´                Z-242

   MUNA                                Antički brodolom                                                                                    N=43°40´00´´               E=15°40´15´´                Z-53

   ROGOZNICA                     Antički brodolom                                                                                    N=43°28´49´´               E=16°00´27´´                Z-241

   ŽIRJE                                   Antički brodolom                                                                                    N=43°38´48´´               E=15°42´54´´                Z-52

  Općina Tisno

   MURTER                            Ostaci antičkog naselja i luke                                                                N=43°49´54´´               E=15°35´47´´                Z-235

   MURTER                            Novovjekovni brodolom                                                                        N=43°44´30´´               E=15°27´34´´                Z-236

   MURTER                            Ostaci potopljene arhitekture                                                                N=43°45´09´´               E=15°22´13´´                Z-237

   TISNO                                 Antički brodolom                                                                                    N=43°44´12´´               E=15°24´00´´                Z-51

   VRULJE                               Brodolom trgovačkog broda                                                                 N=43°48´26´´               E=15°17´13´´                Z-75

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
  Grad Hvar

   HVAR                                  Antički brodolom                                                                                    N=43°10´02´´               E=16°24´13´´                Z-45

   HVAR                                  Antički brodolom                                                                                    N=43°10´05´´               E=16°24´33´´                Z-46

   HVAR                                  Antički brodolom                                                                                    N=43°09´19´´               E=16°23´17´´                Z-66

   HVAR                                  Antički brodolom                                                                                    N=43°11´04´´               E=16°24´10´´                Z-79

   HVAR                                  Antički brodolom                                                                                    N=43°10´26´´               E=16°19´52´´                Z-81

   HVAR                                  Antički brodolom                                                                                    N=43°11´41´´               E=16°22´16´´                Z-229

   HVAR                                  Novovjekovni brodolom                                                                        N=43°08´47´´               E=16°23´04´´                Z-230

   VELO GRABLJE                Antički brodolom                                                                                    N=43°08´18´´               E=16°33´09´´                Z-64

   Grad Komiža

   KOMIŽA                            Ostaci trgovačkog broda »Vassilios«                                                  N=43°00´20´´               E=16°04´14´´                Z-80

   KOMIŽA                            Novovjekovni brodolom                                                                        E=42°58´31´´                N=16°01´50´´               Z- 3

   KOMIŽA                            Ostaci potonulog broda »Teti«                                                            N=43°03´12´´               E=16°02´28´´                Z-18

   KOMIŽA                            Antički brodolom                                                                                    N=43°00´37´´               E=15°44´18´´                Z-78

   PALAGRUŽA                    Antički brodolom                                                                                    N=42°23´08´´               E=16°16´03´´                Z-232

   PALAGRUŽA                    Antički brodolom                                                                                    N=42°22´39´´               E=16°20´31´´                Z-233

  Grad Stari Grad

   VRBOSKA                          Antički brodolom                                                                                    N=43°12´43´´´´             E=16°40´08´´                Z-231

   Grad Vis

   RUKAVAC                         Američki avion - bombarder »B-17G«                                                  N=43°00´58                  E=16°13´11´´                Z-17

   RUKAVAC                         Brodolom putničko-teretnog broda »Brioni«                                     N=43°00´52                  E=16°14´00´´                Z-73

   VIS                                       Antički brodolom                                                                                    N=43°04´39´´               E=16°12´37´´                Z- 1

   VIS                                       Antički brodolom                                                                                    N=43°04´39´´               E=16°12´37´´                Z- 2

   VIS                                       Novovjekovni brodolom                                                                        N=43°02´51´´               E=16°16´15´´                Z- 4

   VIS                                       Antički brodolom                                                                                    N=43°04´31´´               E=16°11´55´´                Z- 5

   VIS                                       Antički brodolom                                                                                    N=43°04´42´´               E=16°13´23´´                Z-61

   VIS                                       Brodolom tegljača »Ursus«                                                                   N=43°04´24´´               E=16°15´46´´                Z-62

   VIS                                       Ostaci grčko-rimske luke                                                                        N=43°04´30´´               E=16°12´12´´                Z-65

  ISTARSKA ŽUPANIJA
  Općina Kršan

   BRESTOVA                        Ostaci potonulog ratnog broda TA-36 (Stella Polare)                       N=45°08´00´´               E=14°13´40´´                Z-244

   Općina Medulin

   PREMANTURA                Olupina austrougarske torpiljarke »Flamingo«                                  N=44°43´14´´               E=13°48´40´´                Z-24

   PREMANTURA                Brodolom trgovačkog broda                                                                 N=44°45´59´´               E=13°55´54´´                Z-69

   PREMATURA                   Ostaci brodoloma trgovačkog jedrenjaka                                            N=44°44´09´´               E=13°54´21´´                Z-31

  Grad Novigrad

   NOVIGRAD                        Ostaci ratnog dobra »Coriolanus«                                                       N=45°19´10´´               E=13°25´25´´                Z-20

   NOVIGRAD                        Ostaci antičke arhitekture                                                                      N=45°19´16´´               E=13°33´52´´                Z-68

  Grad Rovinj

   ROVINJ                               Austrougarski putnički brod »Barun Gautsch«                                 N=44°56´24´´               E=13°35´14´´                Z-98

   ROVINJ                               Olupina trgovačko broda »HANS SCHMIDT«                                  N=44°54´13´´               E=13°35´11´´                Z-23

   Grad Umag

   SAVUDRIJA                      Ostaci antičke luke                                                                                  N=45°30´01´´               E=13°30´24´´                Z-70

   SEGET                                 Antička rustična vila s pristaništem                                                     N=45°24´04´´               E=13°32´17´´                Z-71

   SIPAR                                 Ostaci antičke arhitekture                                                                      N=45°28´04´´               E=13°30´44´´                Z-72

  Općina Vrsar

   VRSAR                                Ostaci potonulog američkog bombardera »B-24 H Liberator«         N=45°09´22´´               E=13°30´57´´                Z-97

  DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
  Grad Dubrovnik

   KOLOČEP                           Novovjekovni brodolom                                                                        N=42°41´05´´               E=18°00´29´´                Z-63

   Općina Konavle

   CAVTAT                            Nalazište antičkih dolia (pitosa)                                                            N=42°35´27´´               E=18°12´18´´                Z-55

   CAVTAT                            Antički brodolom s teretom amfora                                                      N=42°35´18´´               E=18°12´28´´                Z-56

   Općina Lastovo

   LASTOVO                          Antički brodolom                                                                                    N=42°46´47´´               E=17°00´01´´                Z-33

   LASTOVO                          Antički brodolom                                                                                    N=42°46´01´´               E=16°56´51´´                Z-58

   LASTOVO                          Antički brodolom                                                                                    N=42°46´28´´               E=16°57´03´´                Z-60

   LASTOVO                          Antički brodolom                                                                                    N=42°46´26´´               E=16°56´18´´                Z-96

   UBLE                                   Antički brodolom                                                                                    N=42°44´15´´               E=16°49´26´´                Z-54

   UBLE                                   Antički brodolom                                                                                    N=42°45´14´´               E=16°43´03´´                Z-57

   UBLE                                   Antički brodolom                                                                                    N=42°45´38´´               E=16°48´02´´                Z-59

   UBLE                                   Antički brodolom                                                                                    N=42°46´28´´               E=16°49´26´´                Z-84

   UBLE                                   Novovjekovni brodolom                                                                        N=42°44´49´´               E=16°48´58´´                Z-85

   Općina Mljet

   KORITA                             Antički brodolom                                                                                    N=42°42´28´´               E=17°45´17´´                Z-89

   OKUKLJE                           Srednjovjekovni brodolom                                                                    N=42°43´42´´               E=17°41´24´´                Z-82

   OKUKLJE                           Antički brodolom                                                                                    N=42°44´13´´               E=17°40´19´´                Z-88

   OKUKLJE                           Antički brodolom                                                                                    N=42°44´12´´               E=17°40´33´´                Z-91

   OKUKLJE                           Antički brodolom                                                                                    N=42°43´51´´               E=17°41´12´´                Z-92

   POLAČE                             Antički brodolom                                                                                    N=42°48´21´´               E=17°22´26´´                Z-227

   POLAČE                             Kasnoantička gradnja i pripadni lučki uređaj                                      N=42°47´17´´               E=17°23´15´´                Z-228

   SOBRA                               Antički brodolom                                                                                    N=42°44´36´´               E=17°36´48´´                Z-90

   Općina Ston

   STON                                  Antički brodolom                                                                                    N=42°48´33´´               E=17°40´50´´                Z-19

   ŽULJANE                           Ostaci njemačkog torpednog čamca »S-57«                                       N=42°51´12´´               E=17°30´00´´                Z-25

 

C. Pokretna kulturna dobra

                                                                                                                                                                                    Broj

  Naselje, Smještaj/Pohranjeno                                        Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara                   registra

 

  ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
  Grad Samobor

  SAMOBOR, Franjevačka crkva sv. Marije                           Orgulje                                                                         Z-41

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
  Grad Krapina

  TRŠKI VRH, Crkva sv. Marije Jeruzalemske                       Orgulje                                                                          Z- 7

  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

  Grad Lepoglava

  LEPOGLAVA, Crkva Bezgrešnog Začeća
  Blažene Djevice Marije                                                        Orgulje                                                                         Z-42

  Grad Varaždin

  VARAŽDIN Gradski muzej Varaždin                                  Pozitiv orgulja                                                                Z-8

  Općina Veliki Bukovec

  VELIKI BUKOVEC, Crkva sv. Franje Asiškog                   Orgulje                                                                         Z-39

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
  Grad Čazma

  ČAZMA, Crkva sv. Marije Magdalene                                 Orgulje                                                                         Z-40

  PRIMORSKO-GORANSKAŽUPANIJA
  Grad Cres

  CRES, Crkva svete Marije Velike                                        Oltarna pala »Bogorodica sa sv. Alojzijem i sv. Rokom« Z-440

  CRES, Župni stan                                                                Slika »Sv. Sebastijan sa svecima«                                  Z-441

  ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
  Grad Šibenik

  ŠIBENIK,                                                                           Crkva sv. Frane Orgulje                                                Z-43

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA       
  Grad Split

  SPLIT, Put Supava 21 »Brodosplit« d.o.o.                             Parni remorker »Vridni«                                               Z-437

  ISTARSKA ŽUPANIJA                                  
  Grad Buje

  BUJE, Crkva sv. Servola                                                     Orgulje                                                                          Z-6

  Općina Grožnjan

  GROŽNJAN, Crkva sv. Vida i Modesta                               Korska sjedala                                                             Z-431

  Općina Kršan

  PLOMIN, Crkva sv. Juraj Stari                                            Plominski reljef                                                             Z-430

  Grad Novigrad

  NOVIGRAD, Lapidarij                                                        Zbirka kamenih spomenika                                            Z-432

  Grad Pazin

  GRAČIŠĆE Crkva sv. Eufemije                                           Drveno romaničko raspelo                                            Z-428

  GRAČIŠĆE Crkva sv. Eufemije                                           Drveni oltarni retabl                                                      Z-429

  Općina Sveti Petar u šumi

  SVETI PETAR U ŠUMI, Crkva sv. Petra                            Orgulje                                                                         Z-11

  DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
 
Grad Dubrovnik

  DUBROVNIK, Kapucinski samostan                                   Zbirka pomorskih zavjetnih slika dubrovačkih pomoraca  Z-427

  DUBROVNIK, Muzej Franjevačkog samostana                   Predela s prizorima iz života i čuda sv. Antuna
Padovanskog                                                                Z-421

  DUBROVNIK, Muzej Franjevačkog samostana                   Slika »Navještenje«                                                      Z-422

  DUBROVNIK, Muzej Franjevačkog samostana                   Slika »Ecce homo«                                                       Z-423

  DUBROVNIK, Dominikanski samostan                               Oltarne pale: »Gospa s anđelima i svecima« i »Sv. Ana s
                                                                                            grupom svetaca«                                                          Z-425

  DUBROVNIK                                                                   Lopudski relikvijar                                                        Z-436

  Općina Ston

  STON, Franjevački samostan sv. Nikole                               Kip sv. Nikole                                                              Z-424

  STON, Franjevački samostan »Mala braća«                          Raspelo Blaža Jurjeva Trogiranina                                 Z-426

  GRAD ZAGREB

  ZAGREB                                                                           Slika Celestina Medovića »Zora«                                   Z-434

  ZAGREB                                                                           Slika Vlaha Bukovca »Pet ćutila«                                  Z-435

  ZAGREB                                                                           Slika Josipa Račića »Autoportret«                                 Z-433

  ZAGREB, Kaptol 31. Katedrala Uznesenja Marijina              Orgulje                                                                          Z- 9

  ZAGREB, Trg Stjepana Radića 4, Koncertna dvorana
 »Vatroslav Lisinski«                                                              Orgulje                                                                         Z-10


Klasa: 612-08/02-01/3313            
Urbroj: 532-10-1/1-02-1              
Zagreb, 25. studenoga 2002.                     

Ministar kulture
dr. sc. Antun Vujić, v. r.