NN 53/2003 (2.4.2003.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor

HRVATSKI SABOR

679

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI DRŽAVNI SABOR

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor, koji je donio Hrvat­ski sabor na sjednici 2. travnja 2003.

Broj: 01-081-03-1249/2
Zagreb, 2. travnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI
DRŽAVNI SABOR

Članak 1.

U Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (»Narodne novine«, br. 116/99. i 109/00.) u naslovu riječi: »Hrvat­ski državni sabor« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Članak 2.

U članku 1. riječi: »Zastupnički i Županijski dom Hrvatskoga državnog sabora« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. riječi: »Zastupnički i Županijski dom Hrvatskoga sabora« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«, na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »ili u slučajevima iz članka 17. i 100. Ustava Republike Hrvatske.«

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. riječi: »Zastupnički dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor« a riječi: »a zastupnike u Županijski dom Sabora na temelju općega biračkog prava« brišu se.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. riječ: »domove« zamjenjuje se riječju: »Sabor«.

Članak 6.

U članku 6. iza riječi: »na području Republike Hrvatske« zarez i riječi: »a za Zastupnički dom« brišu se.

Članak 7.

U članku 8. riječi: »Zastupničkom domu Sabora« zamjenjuje se riječju: »Saboru«.

Članak 8.

U članku 9. stavak 1. briše se.

U stavku 2. riječi: »državni pravobranitelj, zamjenik držav­nog pravobranitelja« i »državni tajnik« brišu se, ispred riječi: »za nacionalnu sigurnost« dodaje se riječ: »Vijeća«, riječi: »djelatni časnik i dočasnik oružanih snaga koje kao vojne zapovjednike Hrvatske vojske imenuje i razrješuje Predsjednik Republike Hrvatske ili ministar obrane« zamjenjuju se riječima: »djelatne vojne osobe, službenici i namještenici u Oružanim snagama,«, a riječi: »Hrvatskom državnom saboru« zamjenjuju se riječju: »Saboru«.

Članak 9.

U članku 11. stavku 2. riječi: »Zastupnički, odnosno Županijski dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«, a riječ: »utvrde« riječju: »utvrdi«.

Članak 10.

U članku 12. stavak 3. briše se.

U stavku 4. riječ: »autohtonih« briše se.

Članak 11.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Zastupničkom, odnosno Županijskom domu Sabora« zamjenjuju se riječju: »Saboru«, a riječ: »doma« zamjenjuje se riječju: »Sabora«.

U stavku 2. riječi: »Zastupničkom, odnosno Županijskom domu Sabora« zamjenjuju se riječju: »Saboru«.

Članak 12.

U članku 14. stavku 1. i 3. riječ: »doma« briše se.

Članak 13.

Članak 15. briše se.

Članak 14.

Naslov iznad članka 16. mijenja se i glasi: »PRAVO PRIPAD­NIKA NACIONALNIH MANJINA U REPUBLICI HRVAT­SKOJ NA ZASTUPLJENOST U HRVATSKOM SABORU«.

Članak 15.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj ostvarenje prava na zastupljenost u Saboru.

Pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj imaju pravo birati osam zastupnika u Sabor koji se biraju u posebnoj izbornoj jedinici koju čini područje Republike Hrvatske.«

Članak 16.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Pripadnici srpske nacionalne manjine biraju tri zastupnika u Sabor u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Pripadnici mađarske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika u Sabor.

Pripadnici talijanske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika u Sabor.

Pripadnici češke i slovačke nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor.

Pripadnici austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske nacionalne manjine biraju zajedno jednog zastupnika u Sabor.

Pripadnici albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine biraju zajednog jednog zastupnika u Sabor.

Pripadnici nacionalnih manjina iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka uz kandidata za zastupnika predlažu i kandidata za njegova zamjenika koji se bira zajedno s njim.

Pripadnici nacionalnih manjina iz stavka 4., 5. i 6. ovoga članka predlažu samo kandidata za zastupnika, a njegovim zamjenikom postaje zastupnički kandidat koji je iza izabranog zastupnika dobio najviše glasova.«

Članak 17.

U članku 18. stavku 1. i 2. riječ: »autohtonih« briše se.

Članak 18.

U članku 19. riječ: »autohtonih« te riječi: »i jedinstveni matični broj građana« brišu se.

Članak 19.

U članku 20. stavku 1. i 2. riječi: »Zastupnički i Županijski dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

Članak 20.

U članku 21. stavku 2. riječi: »Zastupnički dom Sabora i županijske liste za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

Članak 21.

U članku 22. stavku 1. riječi: »odnosno županijskom izbornom povjerenstvu,« brišu se.

U stavku 2. riječi: »Zastupnički dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

Stavak 3. briše se.

Članak 22.

U članku 23. stavku 1. riječi: »Zastupnički dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

Članak 23.

Članak 24. briše se.

Članak 24.

U članku 25. stavku 1. riječi: »Zastupnički dom Sabora, odnosno županijske liste za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«, a riječi: »odnosno županijskog izbornog povjerenstva« brišu se.

U stavku 2. riječi: »odnosno županijskom izbornom povjerenstvu« brišu se.

Članak 25.

U članku 26. stavku 1. riječi: »Zastupnički dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

Članak 26.

U članku 27. stavku 1. i 2. riječi: »Zastupnički dom Sabora, odnosno kandidat ili zamjenik na županijskim listama za izbor zastupnika u Županijski dom Sabora,« zamjenjuju se riječju: »Sabor«, a riječ: »autohtonih« u stavku 1. briše se.

Članak 27.

U članku 28. stavku 1. riječi: »odnosno županijskih lista,« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »Na dan održavanja izbora« dodaju se riječi: »do zatvaranja birališta«.

Članak 28.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radi ostvarenja jednakosti svih političkih stranaka koje su istakle liste i jednake mogućnosti predstavljanja programa i promidžbe političkih stranaka, Sabor će donijeti u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona pravila o postupanju elektronskih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvat­skoj tijekom izborne promidžbe.«

U stavku 2. riječ: »autohtonih« briše se.

U stavku 3. riječi: »na Hrvatskoj radioteleviziji« zamjenjuju se riječima: »putem elektronskih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj«.

Članak 29.

U članku 31. stavku 1. riječi: »Zastupnički dom ili u Županijski dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

U stavku 2. riječ: »autohtonih« briše se.

Članak 30.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Parlamentarne političke stranke koje su imale zastupnike u Saboru na dan 31. prosinca 2002., koje sudjeluju na izborima, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u jednogodišnjem iznosu određenom za 2003. godinu prema Zakonu o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 76/93., 111/96., 164/98. i 36/01.) i propisima donesenima na temelju toga Zakona.«

Članak 31.

U članku 33. stavku 1. riječi: »Zastupnički ili Županijski dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

U stavku 2. riječ: »autohtonih« briše se.

Članak 32.

U članku 34. stavku 1. riječ: »1998.« zamjenjuje se riječju: »2002.« a riječi: »Zastupničkom domu Sabora« zamjenjuju se riječju: »Saboru«.

U stavku 2. riječ: »autohtonih« briše se.

Članak 33.

U članku 35. riječ: »autohtonih« briše se.

Članak 34.

U članku 36. riječ: »autohtonih« briše se.

Članak 35.

Članak 37. briše se.

Članak 36.

U naslovu iznad članka 38. riječi: »Zastupnički dom Hrvat­skoga državnog sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

Članak 37.

U članku 38. riječi: »Zastupnički dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

Članak 38.

U članku 39. stavku 1. riječi: »Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor«.

Članak 39.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake liste izborne jedinice utvrđuje se na sljedeći način:

Ukupan broj važećih glasova koji je dobila svaka lista (biračka masa liste) dijeli se s brojevima od 1 do zaključno 14, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih dobivenih rezultata, zastupnička mjesta osvajaju one liste na kojima se iskaže 14 brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj zastupničkih mjesta u Saboru koliko je postigla pojedinačnih rezultata među 14 brojčano najvećih rezultata.«

Članak 40.

U članku 46. riječi: »Zastupnički dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

Članak 41.

Naslov iznad članka 47. te članak 47., 48., 49. i 50. brišu se.

Članak 42.

U naslovu iznad članka 51. riječi: »Zastupnički i Županijski dom Hrvatskoga državnog sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

Članak 43.

U članku 51. riječi: »Zastupnički dom Sabora« zamjenjuje se riječju: »Sabor«.

Članak 44.

Članak 52. briše se.

Članak 45.

U članku 55. stavku 1. i 2. riječi: »doma Sabora za koji su izbori raspisani« zamjenjuju se riječju: »Sabora«.

Članak 46.

U članku 56. stavku 1. točki 1. riječi: »oba doma« brišu se.

U točki 2. riječi: »i županijskih izbornih povjerenstava« brišu se.

U točki 6. riječi: »i županijskih izbornih povjerenstava« brišu se.

U točki 9. riječi: »Zastupnički i Županijski dom Sabora« zamjenjuju se riječju: »Sabor«.

Članak 47.

U članku 60. stavku 1. i 2. riječi: »doma Sabora za koji su izbori raspisani« zamjenjuju se riječju: »Sabora«.

Članak 48.

U članku 62. riječ: »autohtonih« briše se.

Članak 49.

Naslov iznad članka 63. te članak 63., 64., 65. i 66. brišu se.

Članak 50.

U članku 69. stavku 2. riječi: »doma Sabora za koji su izbori raspisani« zamjenjuju se riječju: »Sabora«.

Članak 51.

U članku 70. riječi: »odnosno županijska izborna povjerenstva« brišu se.

Članak 52.

U članku 75. riječi: »ili županijsku listu« brišu se.

Članak 53.

U članku 76. stavku 1. riječi: »odnosno županijske liste« brišu se.

U stavku 2. riječi: »odnosno ispred naziva županijske liste« brišu se.

Članak 54.

U članku 77. stavku 1. riječ: »autohtone« briše se.

U stavku 2. i 3. riječ: »autohtonih« briše se.

Članak 55.

U članku 86. stavku 1. podstavku 3. riječ: »autohtonih« briše se.     

Članak 56.

U članku 87. stavku 1. riječi: »odnosno županijskom izbornom povjerenstvu« brišu se.

Članak 57.

Članak 90. briše se.

Članak 58.

U članku 91. riječi: »Zastupničkog i Županijskog doma« brišu se.

Članak 59.

U članku 92. stavku 1. točki 1. riječi: »odnosno županijska lista« brišu se.

Točka 3. briše se.

U točki 4. riječ: »autohtonih« briše se.

Članak 60.

U članku 95. stavku 2. riječi: »i županijskim izbornim povjerenstvima« brišu se.

Članak 61.

U članku 96. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ustavni sud Republike Hrvatske rješava i izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova, odlučujući u povodu žalbe na rješenje nadležnoga izbornog povjerenstva.«

Članak 62.

U članku 97. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora može podnijeti svaka politička stranka, nositelji neovisne liste, kandidati za zastupnike u Sabor, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori.«

U stavku 2. riječi: »županijsku listu« i »autohtone« brišu se.

Članak 63.

U članku 104. stavku 1. riječi: »doma Sabora za koji su izbori raspisani« zamjenjuju se riječju: »Sabora«.

Članak 64.

U članku 107. stavku 5. iza riječi: »dobiva« dodaju se riječi: »zapisnik o radu biračkog odbora te«.

Članak 65.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/03-01/04
Zagreb, 2. travnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.