NN 178/2003 (10.11.2003.), Izborni etički kodeks

ETIČKO POVJERENSTVO

2595

Polazeći od slobode, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti, mirotvor­stva, poštova­nja dostojanstva i prava čovjeka, vladavine prava i demokratskoga višestranačkog sustava kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske, te od načela tolerancije, pošte­nja i poštenog nadmeta­nja kojih se svi sudionici izbora u Republici Hrvatskoj moraju pridržavati, na način da, nakon snažne, ali poštene izborne utrke, građani mogu koristiti svoje ustavno pravo na slobodan odabir svojih zastupnika u Hrvatski sabor i da se može izraziti vo­lja naroda, Etičko povjerenstvo 7. studenoga 2003. godine donosi

IZBORNI ETIČKI KODEKS

I. TEMELJNE VRIJEDNOSTI

1. Teme­ljne su vrijednosti u smislu ovoga Kodeksa pošte­nje, istinitost, pravednost, poštova­nje, odgovornost, snoš­ljivost i kultura dijeloga.

2. U predizbornom nadmeta­nju nije dopušteno pozivati na nasi­lje, širiti nacionalnu, vjersku i rasnu mrž­nju te poticati nerav­nopravnost spolova.

3. Predizborno nadmeta­nje treba voditi slobodno, otvoreno, javno i argumentirano, a u suprotstav­lja­nju težiti uteme­ljenoj i obrazloženoj kritici.

4. Sudionici izbora imaju slobodu miš­lje­nja i izražava­nja misli, a predizborni programi trebaju biti što otvoreniji, jasniji i vjerodostojniji.

II. PONAŠANJE SUDIONIKA U IZBORIMA

Tijekom izborne promi­džbe i samog postupka izbora protivno je etici:

1. podcje­njiva­nje hrvatskog sustava slobodnih izbora ili ometa­nje i sprječava­nje potpunog i slobodnog izražava­nja vo­lje birača;

2. šire­nje bilo kakve zlonamjerne ili neuteme­ljene optužbe protiv bilo koje­g kandidata, a koja ima za ci­lj izaziva­nje sum­nje u javnosti o kandidatovoj lojalnosti ili rodo­ljub­lju;

3. iznoše­nje laži i insinuacija o političkim suparnicima, istica­nje fizičkih, psihičkih i drugih osobina suparnika u ci­lju ­njihova omalovažava­nja;

4. iznoše­nje laži i insinuacija o privatnom životu suparnika u izborima i članovima ­njihovih obite­lji;

5. vrijeđa­nje i omalovažava­nje pripadnika nacionalnih ma­njina;

6. upotreba osobnih podataka pribav­ljenih na nezakonit način kao i onih koji su zakonito prikup­ljeni od organizacija i službi, ali za druge namjene.

Tijekom izborne promiždbe i samoga postupka izbora očekuje se da će se stranke i pojedinci, koji su postupili protivno Izbornom etičkom kodeksu, javno ispričati onima o koje su se ogriješili.

III. RAVNOPRAVNOST I JEDNAKOST U SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

1. Birači imaju pravo dobivati u svim sredstvima javnog priopćava­nja objektivne informacije o strankama i kandidatima, a stranke i kandidati imaju pravo na jednake uvjete predizbornog nadmeta­nja. U tu svrhu sve stranke trebaju imati ravnopravan položaj u predstav­lja­nju programa i kandidata i pod jednakim uvjetima dostupno vrijeme na Hrvatskoj radioteleviziji.

2. Očekuje se od Hrvatske radiotelevizije da u svojim emisijama, koje nisu vezane uz predstav­lja­nje izbornih stranačkih programa i kandidata, ne koristi sadržaje koji bi se mogli tumačiti kao izborna promi­džba.

3. Od komercijalnih se elektroničkih medija očekuje poštova­nje načela jednakog pristupa plaćenoj promi­džbi svih stranaka i kandidata na izborima, te objektivno, nepristrano i uravnoteženo informira­nje o izbornoj kampa­nji.

IV. JEDNAKOST SVIH U MOGUĆNOSTIMA PREDIZBORNOG PREDSTAVLJANJA

Tijekom izborne promi­džbe, i samog postupka izbora, protivno je etici korište­nja nenamjenskih sredstava, opreme, potrošnog materijala i prostorija u vlasništvu države i lokalne samouprave za aktivnosti i namjene izborne promi­džbe.

V. PONAŠANJE PROMATRAČA IZBORNOG POSTUPKA

Promatrači ne smiju izražavati svoja stajališta o strankama i pojedinačnim kandidatima, niti na drugi način utjecati na birače.

Izborni etički kodeks stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/03-03/01
Urbroj: 5990-03-01
Zagreb, 7. studenoga 2003.

Predsjednik
Etičkog povjerenstva
akademik Ivo Padovan, v. r.