NN 179/2003 (12.11.2003.), Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE  I MINISTARSTVO FINANCIJA

2614

Na teme­lju članka 185. st. 5. Zakona o prekršajima (»Narod­ne novine«, broj 88/02 i 122/02) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i ministar financija donose

PRAVILNIK

O RASPOLAGANJU S PREDMETIMA ODUZETIM U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak prodaje i raspolaga­nja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima i drugi načini raspolaga­nja trajno oduzetim predmetima, kao i ­njihovo ustupa­nje tijelu državne vlasti, jedinici lokalne i područne (re­gionalne) samouprave ili ustanovi sukladno odredbama Zakona o prekršajima.

Članak 2.

Oduzeti predmeti u prekršajnim postupcima, prodaju se putem javne prodaje ako odredbama ovog Pravilnika nije drugačjie određeno.

Članak 3.

Trajno oduzetima predmetima iz čl. 1. ovog Pravilnika raspolaže i prodaje ih nadležna Porezna uprava – Odjel za ovrhe.

2. PRIPREME ODUZETIH PREDMETA ZA JAVNU PRODAJU

Članak 4.

Prekršajno tijelo koje je donijelo odluku o prekršaju kojom su trajno oduzeti predmeti po pravomoćnosti odluke odmah dostav­lja oduzete predmete nadležnom tijelu iz čl. 3. ovog Pravil­nika, prema sjedištu prekršajnog tijela. Uz predmete dostav­lja se i odluka o prekršaju s klauzulom o ­njezinoj pravomoćnosti.

Članak 5.

Po zaprima­nju trajno oduzetih predmeta od prekršajnog tijela, komisijski sastav­lja zapisnik o zaprima­nju trajno oduzetih predmeta, te primjerak ovjerenog zapisnika dostav­lja prekršajnom tijelu.

Trajno oduzete predmete popisuje komisija koju odredi čelnik tijela iz čl. 3. ovog Pravilnika.

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.

Komisija je dužna točno popisati oduzete predmete po komadima, kakvoći, količini, težini, obliku ili drugim svojstvima, tako da se isk­ljuči svaka mogućnost zamjene.

U slučajevima kada se radi o pre­gledu i procjeni vozila ili plovila i ­njihovih dijelova u sastav komisije iz stavka 1. ovog članka obvezatno se imenuje jedan član koji ima stručno zna­nje i iskustvo potrebno za primjenu propisa Republike Hrvatske o tehničkoj osposob­ljenosti i homologaciji motornih vozila odnosno plovila.

Zapisnik o popisu sastav­lja se u dva primjerka od kojih jedan ulaže u odgovarajući spis, a drugi u omot s popisanim predmetima.

Ako komisija utvrdi da se sta­nje glede kakvoće i količine oduzetih predmeta ne slaže s podacima iz popisa iz st. 1. ovog članka, obvezno je to unijeti u zapisnik.

Ako zbog bilo koje­g razloga komisija ne može taj popis izvršiti, određuje se sudski vještak koji će utvrditi o kakvom se predmetu radi, kao i o ­nje­govoj vrijednosti.

Komisija u zapisniku posebno utvrđuje da su ispu­njeni propisani uvjeti za prodaju oduzetih predmeta obuhvaćenih popisom iz st. 1. ovog članka.

Troškove popisa i procjene vrijednosti oduzetih predmeta utvrđuje komisija koja vrši popis i procjenu vrijednosti predmeta, a namiruje se od prihoda ostvarenog prema čl. 14. st. 1. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Pri utvrđiva­nju vrijednosti oduzetih predmeta, a sukladno čl. 5. ovog Pravilnika, komisija utvrđuje cijenu oduzetog predmeta, prema tržnoj vrijednosti takvih predmeta na domaćem tržištu, uz odbitak poreza na dodanu vrijednost i drugih uobičajenih poslovnih troškova u trgovini.

Nakon pre­gleda i procjene vrijednosti oduzetog predmeta, komisija upisuje ­nje­govu utvrđenu vrijednost u zapisnik o popisu.

Procije­njena vrijednost oduzetog predmeta je cijena predmeta koja je obvezatna za prvu javnu prodaju.

3. PROVEDBA POSTUPKA JAVNE PRODAJE

Članak 7.

Predmeti iz čl. 1. ovog Pravilnika se prodaju provedbom postupka javne prodaje, osim kada je ovim Pravilnikom propisano drugačije.

Javna prodaja, objav­ljuje se u dnevnom tisku, u pravilu najma­nje deset dana prije dana određenog za javnu prodaju.

U oglasu o javnoj prodaji moraju biti navedeni svi uvjeti prodaje, podaci o vrsti i sta­nju predmeta, ­nje­gova cijena obvezatna za prvu javnu prodaju, dan, sat i mjesto održava­nja javne prodaje, visina i način polaga­nja jamstva za sudjelova­nje u javnoj prodaji, kao i dan, sat i mjesto gdje je moguće pogledati predmet koji se izlaže javnoj prodaji.

Članak 8.

Javnoj prodaji oduzetih predmeta mogu pristupiti fizičke i pravne osobe i samostalni poduzetnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji uplate jamčevinu i re­gistrirani su za promet predmeta koji se prodaje javnom prodajom.

Prije započi­nja­nja javne prodaje, ponudite­lji moraju na posebno otvoren račun pri tijelu nadležnom za prodaju predmeta uplatiti jamčevinu, ili položiti odgovarajuću garanciju za namire­nje jamčevine, u svoti ne ma­njoj od 20% od cijene predmeta obvezatne za prvu javnu prodaju, kojom namjeravaju kupiti na javnoj prodaji, ali ne ma­nje od 1.000,00 kuna (tisuća kuna).

Na javnoj prodaji može sudjelovati samo onaj ponudite­lj koji prije započi­nja­nja javne prodaje podnese potvrdu o uplaćenoj jamčevini.

Članak 9.

Postupak javne prodaje oduzetih predmeta provodi komisija od tri člana (predsjednik i dva člana), koju imenuje tijelo nadležno za prodaju oduzetih predmeta.

Prva javna prodaja može se provesti ukoliko se prijavilo najma­nje tri ponudite­lja.

Smatra se da je uvjet iz stavka 2. ovog članka ispu­njen, ako najma­nje tri ponudite­lja s propisanom uplaćenom jamčevinom ponude više ili jednako od obvezatne cijene predmeta za prvu javnu prodaju.

Predmeti na javnoj prodaji, prodaju se kupcu koji ponudi najvišu cijenu.

Ako prva javna prodaja ne uspije, pristupa se drugoj javnoj prodaji, ako su joj pristupila najma­nje dva ponudite­lja. Druga javna prodaja objav­ljuje se na isti način kao i prva, s tim da u oglasu mora biti izričito naznačeno da se radi o drugoj prodaji. Glede udjela sudionika u javnoj prodaji odgovarajuće se primje­njuje stavak 3. ovog članka.

Cijena predmeta koja je obvezatna za prvu javnu prodaju, pri objavi druge javne prodaje sma­njuje se za određeni postotak, na najviše do trećine procije­njene vrijednosti.

U slučaju da se predmet ni na drugoj javnoj prodaji ne proda, moguće ga je prodati prikup­lja­njem ponuda za neposrednu po­god­bu. Sa prikup­lja­njem ponuda može se otpočeti po okonča­nju druge javne prodaje, između prisutnih ponudite­lja.

Članak 10.

O provedbi postupka javne prodaje sastav­lja se zapisnik, u koji se upisuju podaci o predmetu prodaje, podaci o početnoj cijeni za predmet, sudionicima javne prodaje, datim ponudama, te postignutoj cijeni i kupcu predmeta.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka sastav­lja se na obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Zapisnik o provedbi postupka javne prodaje potpisuju pred­sjednik i članovi komisije iz članka 9. ovog Pravilnika, te kupac i nazočni ponudite­lji.

Zapisnik o javnoj prodaji objav­ljuje se na oglasnoj ploči tijela nadležnog za prodaju predmeta, u roku od dva dana po okončanoj prodaji, na kojoj treba ostati najma­nje tri naredna dana. Ponudite­lji koji su sudjelovali u postupku javne prodaje mogu podnijeti prigovor na odluku o prodaji predmeta i postupcima komisije koji su mogli utjecati na pravilnost provedbe postupka javne prodaje.

Prigovor se podnosi u roku od tri dana od dana objave zapisnika na oglasnoj ploči. O prigovoru odlučuje čelnik tijela koje imenuje komisiju koja provodi javnu prodaju.

Pravo na prigovor ostvaruje se, ako je isti pisano najavljen najkasnije jedan sat po okončanju postupka javne ponude.

Članak 11.

Kupac mora uplatiti cjelokupan iznos ostvarene prodajne cijene na poseban račun tijela nadležnog za javnu prodaju u roku od 15 dana od dana provedbe javne prodaje, odnosno od dana od kada je okončan postupak po podnijetom prigovoru.

Nije dopuštena prodaja uz plaća­nje na obroke.

Uplaćena jamčevina uračunava se pri uplati ostvarene prodajne cijene iz stavka 1. ovog članka.

Kupac ne može preuzeti predmet dok ne uplati svotu iz stav­ka 1. ovog članka, odnosno dok ne plati ili na odgovarajući način zajamči namire­nje duga.

Kod preuzima­nja predmeta kupac mora platiti porez na dodanu vrijednost, odnosno posebni porez kako ga obračunava nadležno tijelo.

Članak 12.

Kupac koji ne uplati ostvarenu prodajnu cijenu u roku iz članka 11. stavka 1. ovog Pravilnika, gubi pravo na povrat jamče­vine, a predmet se ponovno izlaže javnoj prodaji.

Sudionicima javne prodaje koji nisu predmet kupili, uplaćena jamčevina, odnosno položena odgovarajuća garancija plaća­nja, vraća se, u roku od 15 dana od dana zak­ljuče­nja odnosnoga postupka javne prodaje.

Sudionicima javne prodaje koji su napustili javnu prodaju prije ­njena zak­ljuče­nja, jamčevina odnosno položena odgovara­juća garancija ne vraća se.

4. SLUČAJEVI PRODAJE ODUZETIH PREDMETA NA DRUGI NAČIN

Članak 13.

Iznimno od članka 7. stavak 1. ovog Pravilnika, nadležnom tijelu dopušteno je namirnice i drugu brzo pokvar­ljivu robu odnosno predmete prodati prikup­lja­njem ponuda ili neposrednom pogodbom s osobama iz članka 9. stavak 1. ovog Pravilnika.

Otpaci i ostaci koji ostaju po okonča­nju postupka domaće proizvod­nje također se mogu prodati prikup­lja­njem ponuda ili neposrednom pogodbom s trgovačkim društvom re­gistriranim za zbri­njava­nje otpada, sukladno propisima kojima se uređuje zbri­njava­nje otpada.

Predmeti odnosno roba koja ima komercijalnu vrijednost samo kao sirovina ili otpad, može se prodati prikup­lja­njem ponuda, odnosno neposrednom pogodbom s trgovačkim društvom re­gistriranim za prikup­lja­nje i zbri­njava­nje otpada.

5. RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA DOBIVENIH PRODAJOM ODUZETIH PREDMETA

Članak 14.

Cjelokupan prihod ostvaren prodajom trajno oduzetih predmeta pripada državnom proračunu.

Prihod iz stavka 1. ovog članka bit će uma­njen za troškove čuva­nja i prodaje trajno oduzetih predmeta.

Članak 15.

Tijelo ovlašteno za prodaju predmeta dužno je o sredstvima dobivenim prodajom predmeta sastaviti obračun najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Navedeni obračunati prihodi za prethodni mjesec, uplaćuju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske do 20. u mjesecu.

6. BESPLATNO USTUPANJE ODUZETIH PREDMETA I DRUGI NAČIN POSTUPANJA S ODUZETIM PREDMETIMA

Članak 16.

Oduzeti predmeti, koji predstav­ljaju predmete povijesne, ar­heo­loške, etnografske, kulturne, umjetničke ili znanstvene vrijednosti, Vlada Republike Hrvatske, može besplatno ustupiti tijelima ili ustanovama koje obav­ljaju odgovarajuću djelatnost.

Vlada Republike Hrvatske može za donoše­nje odluka iz stav­ka 1. i 2. ovog članka ovlastiti komisiju, koju čine predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva rada i socijalne skrbi i Ministarstva kulture.

Članak 17.

Oduzeti predmeti koji po općim propisima ne mogu biti u prometu, ili koji su opasni po život i zdrav­lje ­ljudi, uništit će se, o čemu se odlučuje rješe­njem o prekršaju.

Članak 18.

Predmeti koji se ne prodaju ili besplatno ne ustupe u skladu s čl. 16. i 17. ovog Pravilnika, sukladno posebnim propisima, uništavaju se pod nadzorom nadležnog tijela.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Odredbe ovog Pravilnika primje­njuju se samo na slučajeve nastale nakon stupa­nja na snagu Zakona o prekršajima (»Narodne novine«, broj 88/02 i 122/02).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/03-01/589
Urbroj: 514-06-01-03-1
Zagreb, 10. listopada 2003.

Ministar financija                  Ministrica pravosuđa, uprave
prof. dr. sc. Mato                            i lokalne samouprave
Crkvenac, v. r.                Ingrid Antičević Marinović, v. r.