NN 57/2004 (5.5.2004.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I MINISTARSTVO FINANCIJA

1287

Na teme­lju članka 185. st. 5. Zakona o prekršajima (»Narod­ne novine«, broj 88/02 i 122/02) ministrica pravosuđa i ministar financija donose

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOLAGANJU S PREDMETIMA ODUZETIM U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA

Članak 1.

U Pravilniku o raspolaga­nju s predmetima oduzetim u pre­kršajnim postupcima (»Narodne novine«, broj 179/03) članak 3. mije­nja se i glasi:

»Članak 3.

Trajno oduzetim predmetima iz čl. 1. ovog Pravilnika raspolaže i prodaje ih nadležna Porezna uprava – Odjel za ovrhu, osim strane robe oduzete u carinskim prekršajima kojom raspolaže i koju prodaje Carinska uprava prema carinskim propisima«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Po zaprima­nju trajno oduzetih predmeta od prekršajnog tijela, komisija iz st. 2. ovog članka, koja se sastoji od predsjednika i dva člana, sastav­lja zapisnik o zaprima­nju trajno oduzetih predmeta, te primjerak ovjerenog zapisnika dostav­lja prekršajnom tijelu.«

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Komisijski zaprim­ljene predmete popisuje i procje­njuje ko­misija koju odredi čelnik tijela iz čl. 3. ovog Pravilnika.«

Stavak 3. briše se.

Dosadaš­nji stavak 4., koji postaje stavak 3., mije­nja se i glasi:

»Komisija je dužna točno popisati oduzete predmete po vrsti, kakvoći, količini, težini, obliku ili drugim svojstvima, na način koji omogućuje utvrđe­nje istovjetnosti predmeta.«

Dosadaš­nji stavak 5., koji postaje 4., mije­nja se i glasi:

»Za slučajeve kada je potreban poseban pre­gled i procjena vozila ili plovila i ­njihovih dijelova, komisija će obavezno koristiti usluge sudskog vještaka koji ima stručno zna­nje i iskustvo potrebno za primjenu propisa Republike Hrvatske o tehničkoj osposob­ljenosti i homologaciji motornih vozila odnosno plovila.«

Dosadaš­nji članak 6., koji postaje stavak 5., mije­nja se i glasi:

»Zapisnik o popisu sastav­lja se u tri primjerka od kojih se jedan dostav­lja prekršajnom tijelu koje je oduzelo robu, jedan ulaže u odgovarajući spis, a jedan u omot s popisanim predmetima.«

Dosadaš­nji stavak 7. postaje stavak 6.

Dosadaš­nji stavak 8. koji postaje stavak 7., mije­nja se i glasi:

»Ako komisija iz bilo kojih razloga nije u mogućnosti odrediti bitna obi­lježja oduzetog predmeta, mjerodavna za određe­nje ­nje­gove istovjetnosti ili vrijednosti, po potrebi će o tome pribaviti miš­lje­nje mjerodavnog sudskog vještaka.«

Dosadaš­nji stavak 9. postaje stavak 8.

Dosadaš­nji stavak 10., koji postaje stavak 9., mije­nja se i glasi:

»Troškove popisa i procjene vrijednosti oduzetih predmeta utvrđuje komisija koja vrši popis i procjenu vrijednosti predmeta, a namiruje se na teret troškova čuva­nja i prodaje.«

Članak 3.

U članku 8. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Javnoj prodaji oduzetih predmeta mogu pristupiti fizičke i pravne osobe uz uvjet da su prethodno uplatile jamčevinu.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Veću količinu istovrsnih predmeta izloženih javnoj prodaji može kupiti ponudite­lj koji dokaže da je re­gistriran za promet predmeta koji je predmet javne prodaje«.

Dosadaš­nji stavak 2., koji postaje stavak 3. mije­nja se i glasi:

»Prije započi­nja­nja javne prodaje, ponudite­lji moraju na posebno otvoren račun pri tijelu nadležnom za prodaju predmeta uplatiti jamčevinu, ili položiti odgovarajuću garanciju za namire­nje jamčevine, u svoti ne ma­njoj od 10% od cijene predmeta obvezatne za prvu javnu prodaju, za čiju kup­nju se namjeravaju natjecati«.

U dosadaš­njem stavku 3., koji postaje stavak 4., umjesto točke stav­lja se zarez i dodaju riječi: »ili položenoj garanciji.«

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Postupak javne prodaje oduzetih predmeta provodi komisija iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika.«

U stavcima 2. i 3. riječ »tri« zamje­njuje se riječju »dva«.

U stavku 6. riječi »do trećine procije­njene vrijednosti« zamje­njuju se riječima »do polovine procije­njene vrijednosti.«

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. briše se.

Dosadaš­nji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 6.

U članku 11. briše se stavak 5.

Članak 7.

U članku 13. ispred dosadaš­nje­g stavka 1. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Prekršajno tijelo koje donosi odluku o prekršaju kojom se trajno oduzimaju predmeti, iznimno će dostaviti nadležnom tijelu iz čl. 3. ovog Pravilnika namirnice i drugu brzo kvar­ljivu robu i prije pravomoćnosti odluke.«

U dosadaš­njem stavku 1., koji postaje stavak 2. iza riječi »prodati« dodaju se riječi »i prije pravomoćnosti odluke iz čl. 4. ovog Pravilnika.«

Dosadaš­nji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 8.

Članak 14. mije­nja se i glasi:

»Članak 14.

Prihod ostvaren prodajom trajno oduzetih predmeta, uma­njen za troškove čuva­nja i prodaje, prihod je Državnog proračuna.«

Članak 9.

U članku 16. briše se stavak 2.

Članak 10.

Članak 19. mije­nja se i glasi:

»Članak 19.

Odredbe ovog Pravilnika primje­njuju se samo na slučajeve nastale nakon stupa­nja na snagu ovog Pravilnika.«

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01-03-01/589
Urbroj: 514-06-01-04-2
Zagreb, 24. ožujka 2004.

Ministar financija           Ministrica pravosuđa
            Ivan Šuker, v. r.          Vesna Škare Ožbolt, v. r.