NN 2/2005 (4.1.2005.), Naredba o visini naknade za privremeno obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti i brodica

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

25

Na teme­lju članka 1030. st. 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA JAHTI I BRODICA

I.

Ovom naredbom utvrđuje se visina naknade za privremeno obav­lja­nje djelatnosti iznajm­ljiva­nja jahti i brodica u teritorijalnom moru i unutraš­njim morskim vodama Republike Hrvatske.

Naknada iz stavka 1. ove točke plaća se uz Odobre­nje za privremeno obav­lja­nje djelatnosti koje izdaje Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka na rok ne du­lji od 30. rujna 2005. godine.

II.

Naknada iz točke I. ove Naredbe plaća se prema kate­goriji plovila koja je određena ovisno o du­ljini jahte ili brodice.

Pod pojmom du­ljine jahte i brodice podrazumijeva se du­ljina trupa jahte, odnosno du­ljina trupa brodice.

Visina naknade utvrđena je u tablici 1. i plaća se u cjelokupnom iznosu neovisno od vremena traja­nja Odobre­nja za privremeno obav­lja­nje djelatnosti.

 

TABLICA 1.

                                                                                      

 

DULJINA

 

KATEGORIJA

PLOVILA

NAKNADA

 

(m)

 

I

do 10 m

  9.765,00

II

od 10 do 15 m

25.309,00

III

preko 15 m

57.407,00

 

III.

Naknada iz točke I. ove Naredbe prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.

IV.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-02/92
Urbroj: 530-04-04-5
Zagreb, 30. prosinca 2004.

Ministar
mora, turizma, prometa i razvitka
Božidar Kalmeta, dipl ing., v. r.