NN 18/2006 (15.2.2006.), Popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

436

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narod­ne novine«, br. 117/2001 i 92/2005), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. veljače 2006. godine utvrdila sljedeći

POPIS

OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi, po djelatnosti ili nazivu su:

1. Državna i druga tijela Republike Hrvatske, a to su:

– tijela državne vlasti: Hrvatski sabor; Predsjednik Republike Hrvatske; Vlada Republike Hrvatske; Vrhovni sud Republike Hrvatske; sudovi; državna odvjetništva Republike Hrvatske; Državno odvjetničko vijeće; Državno sudbeno vijeće;

– Ustavni sud Republike Hrvatske;

– tijela državne uprave: ministarstva; središnji državni uredi; državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;

– druga državna tijela;

– jedinice područne (regionalne) samouprave (županije i Grad Zagreb);

– jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi).

2. Pravne osobe koje obavljaju jednu ili više djelatnosti od općeg interesa koje nisu komercijalne ili industrijske djelatnosti s ciljem ostvarivanja dobiti:

– koje se većim dijelom, izravno ili neizravno, financiraju iz sredstava proračuna ili

– kojima su osnivači državna i druga tijela iz točaka 1., 2. i 3. stavka 1. članka 4. Zakona o javnoj nabavi, u kojima ta tijela mogu imati nadzor nad poslovanjem, prevladavajući utjecaj i mogu imenovati više od polovice upravnog ili nadzornog tijela.

A) U području znanosti, obrazovanja i športa:

– odgojno-obrazovne ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;

– javna visoka učilišta;

– javni znanstveni instituti;

CARnet;

– Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;

– Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje;

– Nacionalno vijeće za znanost;

– Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske;

– Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva;

– Zavod za školstvo Republike Hrvatske;

– Hrvatski olimpijski odbor;

– Hrvatska zajednica tehničke kulture;

– Agencija za znanost i visoko obrazovanje;

– Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«;

– Nacionalna i sveučilišna knjižnica;

– Agencija za potporu informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama;

– APIS IT d.o.o.;

– Agencija za strukovno obrazovanje;

– Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja;

– Hrvatska akreditacijska agencija;

– Hrvatski zavod za norme.

B) U području kulture:

– Hrvatska radiotelevizija;

– Hrvatski državni arhiv;

– državni arhivi u Republici Hrvatskoj;

– arheološki muzeji u Republici Hrvatskoj;

– Dvor Trakošćan;

Fundacija Ivana Meštrovića;

– Hrvatski muzej naivne umjetnosti;

– Hrvatski povijesni muzej;

– Hrvatski športski muzej;

– Javna ustanova »Galerija Klovićevi dvori«;

– Javna ustanova »Spomen područje Jasenovac«;

– Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara«;

– Moderna galerija;

– Muzej hrvatskih arheoloških spomenika;

– Muzej Slavonije;

– Muzeji Hrvatskoga zagorja;

– Muzejski dokumentacijski centar;

– Tiflološki muzej;

– javne ustanove nacionalni parkovi;

– javne ustanove parkovi prirode;

– Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske »Lado«;

– Državni zavod za zaštitu prirode;

– Hrvatska knjižnica za slijepe;

– Hrvatska matica iseljenika;

– Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskoga rata;

– Hrvatski restauratorski zavod;

– Hrvatsko narodno kazalište;

– Matica hrvatska;

– Zavod za obnovu Dubrovnika.

C) U području zdravstva i socijalne skrbi:

– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;

– državni zdravstveni zavodi (Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu; Hrvatski zavod za medicinu rada i Hrvatski zavod za mentalno zdravlje);

– klinički bolnički centri;

– kliničke bolnice;

– klinike;

– opće bolnice;

– specijalne bolnice;

– domovi zdravlja;

– ustanove za hitnu medicinsku pomoć;

– zavodi za javno zdravstvo;

– poliklinike;

– lječilišta;

– ustanove za zdravstvenu njegu;

– ljekarničke ustanove;

– Zavod za telemedicinu;

– centri za socijalnu skrb;

– domovi socijalne skrbi;

– centri za pomoć i njegu.

D) U području zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:

– subjekti koji obavljaju djelatnost komunalnog gospodarstva;

– subjekti koji obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom;

– subjekti koji obavljaju djelatnost praćenja kakvoće zraka;

– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

– Agencija za zaštitu okoliša;

– Agencija za obnovu osječke Tvrđe.

E) U području poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva:

– Hrvatske šume d.o.o.;

– Hrvatske vode;

– Hrvatski stočarski centar;

– Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi;

– Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo;

– Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo;

– Zavod za tlo;

– Državna ergela lipicanaca;

– Stanica za južne kulture Dubrovnik;

– Duhanski institut;

– Zavod za voćarstvo;

– Hrvatska agencija za hranu;

– Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

F) U području gospodarstva, rada i poduzetništva:

– Hrvatska elektroprivreda d.d.;

– Operator tržišta električne energije d.o.o.;

Plinacro d.o.o.;

– JANAF – Jadranski naftovod d.d.;

– Hrvatska agencija za malo gospodarstvo;

– Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;

– Hrvatski zavod za zapošljavanje;

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;

– Središnji registar osiguranika;

– Agencija za promicanje izvoza i ulaganja;

– Hrvatska energetska regulatorna agencija;

– Državni zavod za nuklearnu sigurnost;

– Energetski institut »Hrvoje Požar«;

– Narodne novine d.d.

G) U području unutarnjih poslova:

– Hrvatski novčarski zavod d.o.o.;

– Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.;

– AKD-Zaštita d.o.o.;

– Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa.

H) U području mora, turizma, prometa i razvitka:

– Hrvatski registar brodova d.o.o.;

– Hrvatski hidrografski institut;

– Agencija za plovne putove unutarnjih voda;

– Hrvatska agencija za telekomunikacije;

– Vijeće za poštanske usluge;

– Hrvatska pošta d.d.;

– Hrvatske ceste d.o.o.;

– Hrvatske autoceste d.o.o.;

– Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.;

– županijske uprave za ceste;

– Jadrolinija;

Plovput d.o.o.;

– Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara.

I) U području financija:

– Hrvatska narodna banka;

– Hrvatska banka za obnovu i razvoj;

– Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB);

– Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

– Središnja depozitarna agencija;

– Financijska agencija (FINA);

– Hrvatska lutrija d.o.o.

J) U području pravosuđa:

– Odgojni zavod Turopolje;

– Odgojni zavod Požega.

3. Udruge kojima su osnivači jedno ili više tijela ili pravnih osoba iz članka 4. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi.

4. Pravne osobe koje obavljaju jednu ili više djelatnosti u području vodoopskrbe, prometa, energetike i telekomunikacija:

– u kojima naručitelji iz članka 4. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi mogu imati nadzor nad poslovanjem ili prevladavajući utjecaj, ili

– na osnovi posebnog ili isključivog prava koje im je dodijeljeno.

Odgovarajuće djelatnosti u području vodoopskrbe, prometa, energetike i telekomunikacija su:

1.) djelatnosti koje se odnose na pružanje ili raspolaganje nepokretnim mrežama za javnu opskrbu:

– u svezi s proizvodnjom, prijevozom ili distribucijom: pitke vode, struje, plina ili toplinske energije, ili u svezi s opskrbom tih mreža pitkom vodom, strujom, plinom ili toplinskom energijom

– u svezi s opskrbom pitkom vodom, ako je nabava povezana s projektima vodogradnje, uključujući projekte navodnjavanja ili odvodnjavanja, pod uvjetom da godišnja količina vode koja se pri tome proizvede i koja je namijenjena opskrbi pitkom vodom, iznosi više od 20 % ukupne količine vode, a koju omogućuju navedeni projekti ili uređaji za navodnjavanje ili odvodnjavanje, ili u svezi s odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda.

2.) korištenje državnog teritorija u svrhu:

– istraživanja ili vađenja nafte, zemnog plina, ugljena ili ostalih krutih goriva;

Pravne osobe:

INA – Industrija nafte d.d., Zagreb;

– omogućavanja prijevoznicima u zračnom, pomorskom ili brodskom prijevozu unutar državnog teritorija, pristupa zračnim lukama, pomorskim ili riječnim lukama i ostalim prometnim terminalima;

Pravne osobe:

zračne luke;

lučke uprave;

luke, trgovačka društva u pretežno državnom vlasništvu;

Hrvatska kontrola zračne plovidbe;

– upravljanja mrežama javnog prometa, željeznicom, automatiziranim prijevoznim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarom;

Pravne osobe:

HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o., su obveznik primjene sukladno članku 4. stavku 1. točkama 2. i 4. Zakona o javnoj nabavi;

– pružanja ili upravljanja mrežama javnog prometa, ili pružanja jedne ili više javnih telekomunikacijskih usluga;

Pravne osobe:

Odašiljači i veze d.o.o.

Popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 330-01/06-02/01

Urbroj: 5030120-06-1

Zagreb, 9. veljače 2006.

Potpredsjednik

Damir Polančec, v. r.