NN 28/2006 (13.3.2006.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja odred­bi Zakona o političkim strankama

HRVATSKI SABOR

644

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2006., donio je

ODLUKU

1. Ne daje se vjerodostojno tumačenje članka 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 76/93.), članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 111/96.), članka 2. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 164/98.) i članka 6. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 36/01.).

 

Obrazloženje
 

U dvojbi da li jest obveza zastupnicima nacionalnih manjina, odnosno nezavisnim zastupnicima, osigurati sredstva za rad kao što se osiguravaju zastupnicima političkih stranaka, sukladno načelu ravnopravnosti, dakle jednakopravnog položaja svih zastupnika, smatra se da obveza, pod istim uvjetima, postoji te da nema osnove za davanje vjerodostojnog tumačenja.

2. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 021-12/04-05/51

Zagreb, 3. ožujka 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.