NN 44/2006 (21.4.2006.), Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1081

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. ožujka 2006. godine.
Klasa: 011-01/06-01/01
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 4. travnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

1. UVODNE ODREDBE

Članak 1.


Ovim se Zakonom uređuje osnivanje Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), sastav Povjerenstva, način izbora predsjednika, podpredsjednika i članova Povjerenstva, djelokrug, način rada i odlučivanja, odnos s građanima, tijelima i institucijama u Republici Hrvatskoj, suradnja s međunarodnim organizacijama i institucijama, te ostala pitanja od značaja za obavljanje poslova iz djelokruga Povjerenstva.

Članak 2.

Povjerenstvo je stalno i neovisno državno tijelo koje obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu s ovim Zakonom te zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor, izbor predsjednika Repub­like Hrvatske, izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedbu državnog, lokalnog i savjetodavnog referenduma.
Sjedište Povjerenstva je u Zagrebu.

2. SASTAV POVJERENSTVA I IZBOR PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA

a) Sastav Povjerenstva

Članak 3.

Povjerenstvo djeluje u stalnom sastavu koji čine predsjednik Povjerenstva, dva potpredsjednika i četiri člana Povjerenstva.
Predsjednik Povjerenstva, dva potpredsjednika i četiri člana biraju se na mandat od osam godina na način i po postupku utvrđenom ovim Zakonom.

b) Predsjednik Povjerenstva

Članak 4.

Predsjednika Povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na mandat od osam godina između kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor.
Predsjednik Povjerenstva bira se ne temelju javnog poziva.
Odbor Hrvatskoga sabora nadležan za izbor i imenovanja utvrđuje prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Povjerenstva.
Mandat predsjednika Povjerenstva počinje danom stupanja na dužnost. Dan stupanja na dužnost utvrđuje se odlukom o izboru.

Članak 5.

Za predsjednika Povjerenstva može biti izabran državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području Republike Hrvatske, koji ima opće biračko pravo, diplomirani je pravnik, ima 12 godina radnog iskustva u struci, poznaje politički i izborni sustav i nije član niti jedne političke stranke.

Članak 6.

Predsjednik predstavlja i zastupa Povjerenstvo, rukovodi njegovim radom, određuje mjere i postupanja u skladu sa zakonskim ovlastima i poduzima nužne aktivnosti radi nesmetanog i redovitog obavljanja poslova iz djelokruga Povjerenstva.

c) Potpredsjednici i članovi Povjerenstva

Članak 7.

Potpredsjednike i članove Povjerenstva bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika na mandat od osam godina na način da jednog potpredsjednika i dva člana bira na prijedlog većinske političke stranke, odnosno koalicije, a drugog potpredsjednika i druga dva člana na prijedlog oporbenih političkih stranaka ili koalicija sukladno stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora u trenutku izbora.
Mandat potpredsjednika i članova počinje danom stupanja na dužnost. Dan stupanja na dužnost utvrđuje se odlukom o izboru potpredsjednika, odnosno člana Povjerenstva.

Članak 8.

Za potpredsjednika i člana Povjerenstva može biti izabran držav­ljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Republike Hrvatske, koji ima opće biračko pravo, diplomirani je pravnik, ima 10 godina radnog iskustva u struci, poznaje politički i izborni sustav i nije član niti jedne političke stranke.

Članak 9.

Postupak izbora predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva pokreće i provodi odbor Hrvatskoga sabora nadležan za izbor i imenovanja, sukladno ovom Zakonu i drugim propisima.

3. POLAGANJE PRISEGE PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA

Članak 10.

Prije stupanja na dužnost predsjednik, potpredsjednici i članovi Povjerenstva pred predsjednikom Hrvatskoga sabora polažu prisegu sljedećeg sadržaja:
»Prisežem svojom čašću da ću u obavljanju dužnosti člana Državnoga izbornog povjerenstva poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske te da ću svoju dužnost obavljati savjesno i nepristrano.«

4. DJELOKRUG POVJERENSTVA

Članak 11.

Povjerenstvo obavlja poslove propisane zakonima koji uređuju izbor zastupnika u Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te provedbu državnoga, lokalnog i savjetodavnog referenduma.
Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove:
– daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma,
– imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zagreba,
– provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku,
– određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu,
– objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu,
– podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referenduma,
– utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika,
– ostvaruje suradnju s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće,
– podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana od dana objave službenih rezultata izbora,
– obavlja i druge poslove propisane posebnim propisima.

5. PRAVA I OBVEZE PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA

Članak 12.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Povjerenstva su državni dužnosnici.
Predsjednik, potpredsjednici i članovi Povjerenstva za vrijeme obnašanja dužnosti imaju pravo na plaću i ostala materijalna prava, sukladno zakonu kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 13.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Povjerenstva za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu obavljati nikakvu drugu profesionalnu dužnost, niti dužnost čije bi obnašanje dovelo do dvojbi vezano uz njihovu nepristranost, narušilo njihov moralni integritet i ugled koji uživaju u javnosti, kao niti dužnost čije bi obnašanje moglo utjecati na nastup okolnosti vezanih uz sukob interesa, sukladno zakonu koji uređuje sprječavanje sukoba interesa u Republici Hrvatskoj.

Članak 14.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Povjerenstva za vrijeme obnašanja dužnosti mogu se baviti znanstvenim i stručnim radom i istraživanjima, objaviti stručne i znanstvene radove, sudjelovati u radu stručnih i znanstvenih skupova, u pripremanju nacrta propisa, te dobrotvorno sudjelovati u radu humanitarnih, kulturnih i sportskih udruga.

6. PRESTANAK MANDATA PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA PRIJE ISTEKA REDOVITOG TRAJANJA

Članak 15.

Mandat predsjednika, potpredsjednika i člana Povjerenstva prestaje prije njegova isteka u slučaju smrti i u slučaju razrješenja od dužnosti.
Predsjednik, potpredsjednik i član Povjerenstva bit će razriješen dužnosti:
– ako to sam zatraži,
– ako trajno izgubi sposobnost obavljanja svoje dužnosti,
– ako bude osuđen na zatvorsku kaznu zbog počinjenoga kaznenog djela,
– ako izgubi koji od uvjeta potrebnih za izbor,
– ako ne ispunjava svoje dužnosti u skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu Povjerenstva,
– ako se kandidira na izborima.
Postojanje razloga za razrješenje predsjednika, potpredsjednika i člana Povjerenstva prije isteka mandata utvrđuje nadležni odbor Hrvatskoga sabora za izbor i imenovanja.
Odluku o razrješenju donosi Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika.

Članak 16.

Ako predsjednik, potpredsjednik i član Povjerenstva zatraži da bude razriješen dužnosti, a Hrvatski sabor ne donese odluku o tom zahtjevu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, predsjedniku, potpredsjedniku i članu Povjerenstva dužnost prestaje po sili zakona istekom roka od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.
Sud koji je izrekao zatvorsku kaznu dužan je bez odgode dostaviti pravomoćnu presudu nadležnom odboru Hrvatskoga sabora za izbor i imenovanja.

Članak 17.

Iznimno, ukoliko su raspisani izbori, odnosno referendum, a Hrvatski sabor nije u zasjedanju, odnosno ukoliko je raspušten, a ispunjeni su uvjeti iz članka 15. ovoga Zakona, odluku o razrješenju, odnosno odluku o izboru novog predsjednika, potpredsjednika ili člana Povjerenstva donijet će Ustavni sud Republike Hrvatske.
Za predsjednika, potpredsjednika ili člana Povjerenstva, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Ustavni sud imenovat će osobe iz redova sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Predsjednik, potpredsjednik ili član Povjerenstva imenovan na temelju odredbe stavka 1. ovoga članka dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa u Povjerenstvu.
Mandat predsjednika, potpredsjednika ili člana Povjerenstva imenovanog na temelju odredbe stavka 1. ovoga članka, prestaje stupanjem na dužnost predsjednika, potpredsjednika ili člana Povjerenstva, izabranih sukladno članku 4. i članku 7. ovoga Zakona.

7. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA POVJERENSTVA

Članak 18.

Povjerenstvo odlučuje na sjednicama.
Sjednice Povjerenstva su javne.

Članak 19.

Sjednice Povjerenstva saziva i njima predsjedava predsjednik Povjerenstva.
U slučaju spriječenosti, predsjednika Povjerenstva zamjenjuje potpredsjednik Povjerenstva kojega odredi predsjednik.
Potpredsjednik može sazvati sjednicu Povjerenstva i njome predsjedati ukoliko ga na sazivanje i predsjedanje ovlasti predsjednik Povjerenstva.

Članak 20.

Povjerenstvo odlučuje većinom glasova svih članova.

8. SURADNJA POVJERENSTVA S DRUGIM TIJELIMA I INSTITUCIJAMA

Članak 21.

Povjerenstvo uspostavlja suradnju sa stručnim tijelima i udrugama osnovanim u Republici Hrvatskoj te s međunarodnim organizacijama i institucijama.

9. POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA

Članak 22.

Način rada i odlučivanja Povjerenstva uređuje se Poslovnikom o radu Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Poslovnik).
Poslovnik se donosi na sjednici Povjerenstva većinom glasova svih članova Povjerenstva i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

10. STRUČNA SLUŽBA POVJERENSTVA

Članak 23.

Povjerenstvo ima stručnu službu koja se osniva za obavljanje stručnih poslova iz djelokruga Povjerenstva te administrativnih i tehničkih poslova čije obavljanje omogućava redovito i nesmetano djelovanje Povjerenstva.
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu stručne službe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada stručne službe, utvrđuju se radna mjesta i opis poslova, točan broj službenika i namještenika, stručni i drugi uvjeti potrebni za raspored na radna mjesta.
Na zaposlene u stručnoj službi primjenjuju se propisi koji se odnose na državne službenike i namještenike.
Pravilnik iz stavka 2. ovoga članka donosi Povjerenstvo većinom glasova svih članova.

Članak 24.

Tajnik Povjerenstva (u daljnjem tekstu: tajnik) voditelj je struč­ne službe.
Tajnik rukovodi stručnom službom, usmjerava i usklađuje rad stručne službe i za njezin rad odgovara Povjerenstvu.
Tajnika Povjerenstva bira Povjerenstvo, većinom glasova svih članova Povjerenstva putem javnog natječaja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje prijam državnih službenika u državnu službu.
U odnosu na stručnu službu tajnik ima položaj čelnika tijela državne uprave.
Povjerenstvo može odlučiti da tajnik Povjerenstva ima zamjenika koji se bira na isti način i pod istim uvjetima kao tajnik.

Članak 25.

Tajnik Povjerenstva i zamjenik tajnika Povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

11. SREDSTVA ZA RAD DRŽAVNOGA IZBORNOG POVJERENSTVA

Članak 26.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
O raspoređivanju i korištenju sredstava za rad Povjerenstva odlučuje predsjednik Povjerenstva, u skladu s državnim proračunom.
Za zakonito korištenje sredstava Povjerenstva odgovoran je predsjednik Povjerenstva.

12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članaka 45., 46. i 47. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03. i 69/03. – pročišćeni tekst).
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 21. stavka 1. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92., 71/97. i 69/04.).
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 30. stavka 2., 3., 4. i 5. Zakona o izboru članova predstav­ničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05. i 44/05. – pročišćeni tekst).
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 13. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96. i 92/01.).

Članak 28.

Odbor Hrvatskoga sabora nadležan za izbor i imenovanja raspisat će javni poziv za izbor predsjednika Povjerenstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Odbor iz stavka 1. ovoga članka dužan je najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti Hrvatskom saboru prijedlog osoba za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Povjerenstva sukladno ovomu Zakonu.

Članak 29.

Državno izborno povjerenstvo imenovano prema propisima koji su na snazi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nastavlja s radom do izbora novog Povjerenstva po odredbama ovoga Zakona.

Članak 30.

Poslovnik o radu Povjerenstva i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu stručne službe Povjerenstvo će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na dužnost.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-03/05-01/01
Zagreb, 31. ožujka 2006.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.