NN 11/2007 (31.1.2007.), Pravilnik o Registru profesionalnih športskih klubova

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

479

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU PROFESIONALNIH ŠPORTSKIH KLUBOVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja te postupak upisa i brisanja iz Registra profesionalnih športskih klubova (u daljnjem tekstu: Registar).

Članak 2.

U Registar se upisuju, i status profesionalnog športskog kluba stječu, športski klubovi – udruge za natjecanje i športska dionička društva (u daljnjem tekstu: športski klubovi) registrirani za obavljanje športske djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima ako ispunjavaju uvjete iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu.

Članak 3.

(1) Registar je javan.
(2) Registar vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u elektroničkom obliku.
(3) Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Registru, te zahtijevati da mu se izda izvadak iz Registra.
(4) Na pisano traženje Ministarstvo izdaje ovjereni izvadak.

SADRŽAJ REGISTRA

Članak 4.

Registar u elektroničkom obliku sadrži sljedeće podatke o športskim klubovima:
1. registarski broj upisa u Registar;
2. datum upisa u Registar;
3. broj i datum izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske (za športski klub-udrugu za natjecanje) odnosno Sudskog registra (za športsko dioničko društvo);
4. naziv športskog kluba;
5. matični broj upisa u Sudski registar (za športska dionička društva);
6. sjedište športskog kluba (adresa, telefon, telefaks, e-pošta, URL);
7. pravni oblik (športska udruga ili športsko dioničko društvo);
8. šport u kojem se obavlja športska djelatnost sudjelovanja u športskim natjecanjima;
9. osoba ovlaštena za zastupanje športskog kluba (ime i prezime, funkcija, datum stupanja na funkciju i trajanje mandata);
10. iznos temeljnog kapitala (za športska dionička društva);
11. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu;
12. rješenje o upisu u Registar.

POSTUPAK UPISA I BRISANJA IZ REGISTRA

Članak 5.

(1) Športski klubovi podnose Ministarstvu zahtjev za upis u Registar na obrascu broj 1 – Zahtjev za upis u Registar profesionalnih športskih klubova.
(2) Uz obrazac zahtjeva za upis u Registar športski klub prilaže:
– izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (za športski klub – udrugu za natjecanje), odnosno izvadak iz Sudskog registra (za športsko dioničko društvo);
– podatke o članovima nadzornog odbora i članovima uprave športskog dioničkog društva (ime, prezime, funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata);
– podatke o članovima tijela športskog kluba – udruge za natjecanje (ime, prezime, funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata);
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu.
(3) Prilozi iz stavka 2. ovoga članka ne mogu biti stariji više od deset dana od dana kada su zaprimljeni u Ministarstvu i podnose se u izvorniku, prijepisu ili ovjerovljenoj preslici.
(4) O upisu u Registar donosi se rješenje.

Članak 6.

(1) Nakon upisa u Registar, športskom klubu izdaje se izvadak iz Registra.
(2) Izvadak iz Registra sadrži sljedeće podatke:
– registarski broj upisa;
– datum upisa;
– naziv športskog kluba;
– adresa sjedišta (mjesto, ulica i broj);
– pravni oblik (športski klub – udruga za natjecanje ili športsko dioničko društvo);
– šport u kojem se obavlja športska djelatnost sudjelovanja u športskim natjecanjima;
– osoba ovlaštena za zastupanje (ime, prezime, funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata).
(3) Izvadak iz Registra izdaje se na obrascu broj 3 – Izvadak iz Registra profesionalnih športskih klubova.

Članak 7.

Ako nakon upisa u Registar športski klub prestane ispunjavati uvjete iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu, ministar nadležan za šport donijet će rješenje o brisanju iz Registra.

Članak 8.

(1) Športski klub je dužan o svakoj promjeni podataka koju je obvezan prijaviti, a koja se provodi u Registru udruga Republike Hrvatske odnosno Sudskom registru, odmah izvijestiti Ministarstvo na obrascu broj 2 – Zahtjev za upis promjena u Registru profesionalnih športskih klubova.
(2) Ministarstvo može i po službenoj dužnosti pribaviti i podatke iz registra iz stavka 1. ovoga članka i provesti promjene u Registru.

Članak 9.

Obrazac broj 1 – Zahtjev za upis u Registar profesionalnih športskih klubova i obrazac broj 2 – Zahtjev za upis promjena u Registru profesionalnih športskih klubova te obrazac broj 3 – Izvadak iz Registra profesionalnih športskih klubova čiji je oblik i sadržaj propisan ovim Pravilnikom, tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

(1) Športski klubovi – udruge za natjecanje, koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ispunjavaju uvjete iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu, dužne su zahtjev za upis u Registar podnijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
(2) Športski klubovi, koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, ne ispunjavaju uvjete iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu, dužni su odmah čim ispune uvjete iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu, a najkasnije u roku od 30 dana, podnijeti zahtjev za upis u Registar.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/06-03/00703
Urbroj: 533-11-07-1
Zagreb, 15. siječnja 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.


Obrazac broj 1

ZAHTJEV
za upis u Registar profesionalnih športskih klubova

1. Opći podaci o športskom klubu
1.1. Broj i datum izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske (za športski klub – udrugu za natjecanje):
1.2. Matični broj upisa u Sudski registar (za športsko dioničko društvo):
1.3. Naziv športskog kluba:
1.4. Skraćeni naziv športskog kluba:
1.5. Adresa sjedišta (ulica i broj):
1.6. Poštanski broj i mjesto:
1.7. Telefon:
1.8. Telefaks:
1.9. E-pošta:
1.10. URL adresa:
1.11. Pravni oblik: a) športski klub – udruga za natjecanje b) športsko dioničko društvo
1.12. Šport u kojem se obavlja športska djelatnost sudjelovanja u športskim natjecanjima:
1.13. Iznos temeljnog kapitala:
1.14. Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu

2. Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje športskog kluba
2.1. Ime i prezime:
2.2. Funkcija:
2.3. Datum stupanja na funkciju:
2.4. Trajanje mandata:
Prilog: 1. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (za športski klub – udrugu za natjecanje) ili izvadak iz Sudskog registra (za športsko dioničko društvo)
2. Podaci o članovima nadzornog odbora i članovima uprave športskog dioničkog društva (ime, prezime, funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata)
3. Podaci o članovima tijela športskog kluba – udruge za natjecanje (ime, prezime, funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata)
4. Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu
___________________________________________________
       (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe)
 

Obrazac broj 2

ZAHTJEV
za upis promjena u Registar profesionalnih športskih klubova

1. Opći podaci o športskom klubu
1.1 Naziv športskog kluba:
1.2. Skraćeni naziv športskog kluba:
1.3. Adresa sjedišta (ulica i broj):
1.4. Poštanski broj i mjesto:
1.5. Telefon:
1.6. Telefaks:
1.7. E-pošta:
1.8. URL adresa:
1.9. Pravni oblik: a) športski klub – udruga za natjecanje b) športsko dioničko društvo
1.10. Šport u kojem se obavlja športska djelatnost sudjelovanja u športskim natjecanjima:
1.11. Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu

2. Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje športskog kluba
2.1. Ime i prezime:
2.2. Funkcija:
2.3. Datum stupanja na funkciju:
2.4. Trajanje mandata:
Prilog: 1. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (za športski klub – udrugu za natjecanje) ili izvadak iz Sudskog registra (za športsko dioničko društvo)
2. Podaci o članovima nadzornog odbora i članovima uprave športskog dioničkog društva (ime, prezime, funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata)
3. Podaci o članovima tijela športskog kluba – udruge za natjecanje (ime, prezime, funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata)
4. Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 24. stavka 1. Zakona o športu
___________________________________________________
        (ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe)
 

Obrazac broj 3

IZVADAK
IZ REGISTRA PROFESIONALNIH ŠPORTSKIH KLUBOVA

1. Registarski broj upisa
2. Datum upisa
3. Naziv športskog kluba
4. Adresa sjedišta (mjesto, ulica i broj)
5. Pravni oblik (športski klub – udruga za natjecanje ili športsko dioničko društvo)
6. Šport u kojem se obavlja športska djelatnost sudjelovanja u športskim natjecanjima
7. Osoba ovlaštena za zastupanje (ime, prezime, funkcija, datum stupanja na funkciju, trajanje mandata)
8. Napomena