NN 19/2007 (16.2.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

 

773

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. veljače 2007. godine.


Klasa: 011-01/07-01/12

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 12. veljače 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE


Članak 1.

U Zakonu o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 44/06.) u članku 3. stavku 1. riječi: »dva potpredsjednika« zamjenjuju se riječima: »četiri potpredsjednika«.

Stavak 2. briše se.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Povjerenstva je predsjednik Vrhovnog suda Repub­like Hrvatske po položaju.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Dva potpredsjednika bira opća sjednica Vrhovnog suda Repub­like Hrvatske iz reda sudaca tog suda, a na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda.«

Članak 4.

U člancima 7. i 8. iza riječi: »Potpredsjednike«, odnosno »potpredsjednika« dodaju se riječi: »koji nisu iz reda sudaca«, odnosno »koji nije iz reda sudaca«.

Članak 5.

U članku 9. riječ: »predsjednika« briše se.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Potpredsjednici i članovi Povjerenstva koji nisu iz reda sudaca za vrijeme obnašanja dužnosti imaju pravo na plaću i ostala materijalna prava, u skladu s propisima kojima se određuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Predsjednik Povjerenstva i potpredsjednici iz reda sudaca imaju pravo na naknadu za rad na provedbi izbora, sukladno odluci koju donosi Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 7.

U članku 13. riječ: »Predsjednik« briše se, a iza riječi: »potpredsjednici« dodaju se riječi: »koji nisu iz reda sudaca.«

Članak 8.

U naslovu iznad članka 15. i u člancima 15., 16. i 17. riječ: »predsjednika« u odgovarajućem padežu briše se, a iza riječi: »potpredsjed­nika« u odgovarajućem padežu dodaju se riječi: »koji nije iz reda sudaca«.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 013-03/07-01/01

Zagreb, 9. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.