NN 107/2007 (19.10.2007.), Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti od požara

HRVATSKI SABOR

3142

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti od požara, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/141
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 10. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93. i 33/05.) članak 49. mijenja se i glasi:
»(1) Novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 kuna ili kaznom zatvora od 30 dana kaznit će se za prekršaj pojedinac:
1. ako ne sudjeluje u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom (članak 2. stavak 2.),
2. ako kao vlasnik, odnosno korisnik građevine, građevinskog dijela ili prostora ne održava u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta kao i druge uređaje koji mogu prouzročiti nastajanje požara ili ako o održavanju ne posjeduje dokumentaciju (članak 18. stavak 1.),
3. ako ne održava u ispravnom stanju uređaje, opremu i sredstva za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača ili ako o održavanju ne posjeduje dokumentaciju (članak 18. stavak 3.),
4. ako ne započne gašenje ili ne obavijesti o nastalom požaru (članak 28. stavak 1. i 2.),
5. ako ne provede rješenje inspektora policijske uprave ili inspektora Ministarstva u sjedištu (članak 35.),
6. ako ne provede rješenje ministra unutarnjih poslova ili policijske uprave (članak 39.),
(2) Osoba koja izazove požar kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna ili kaznom zatvora od 30 do 60 dana (članak 2. stavak 3.).
(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.
(4) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena osoba koja izrađuje i ovjerava elaborat zaštite od požara a nema ovlast Ministarstva, ili ako elaborat koji je izradila i ovjerila nema propisani sadržaj (članak 15. a).«
(5) Ministarstvo vodi evidenciju osoba koje su kažnjene za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 214-02/07-01/01
Zagreb, 3. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.