NN 130/2007 (19.12.2007.), Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

3718

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001, 177/2004 i 76/2007) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSKIH UREĐAJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju kućanski uređaji koji moraju biti označeni oznakom energetske učinkovitosti, propisuje oblik i sadržaj oznake energetske učinkovitosti kućanskih uređaja, te sadržaj tehničke dokumentacije, koji se odnosi na energetsku učinkovitost i informacijskog lista.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji.
(2) U ovome se Pravilniku koriste i izrazi koji u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:
– proizvođač – pravna ili fizička osoba koja je izradila gotov proizvod kao i osoba koja se, obilježavanjem proizvoda svojim imenom, žigom ili kakvim drugim znakom raspoznavanja, predstavlja kao proizvođač,
– dobavljač kućanskih uređaja – proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik registriran u Republici Hrvatskoj, uvoznik ili druga pravna ili fizička osoba koja stavlja kućanski uređaj na tržište u Republici Hrvatskoj,
– distributor kućanskih uređaja – trgovac na malo ili druga pravna ili fizička osoba koja prodaje, iznajmljuje, nudi u najam na ot­platu ili izlaže radi prodaje kućanske uređaje krajnjim korisnicima,
– informacijski list – standardizirana grupa podataka s informacijama vezanim uz kućanski uređaj,
– drugi bitni izvori – voda, kemikalije i druga sredstva koja uređaj troši pri normalnoj uporabi,
– dodatne informacije – drugi podaci o radu uređaja koji pomažu pri ocjeni korištenja energije ili drugih bitnih izvora.

II. KUĆANSKI UREĐAJI NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODREDBE OVOGA PRAVILNIKA

Članak 3.

(1) Kućanski uređaji iz članka 4. ovoga Pravilnika koji za pogon koriste električnu energiju, a proizvode se u Republici Hrvatskoj radi stavljanja u promet na hrvatsko tržište ili se uvoze na područje Republike Hrvatske radi stavljanja u promet na hrvatsko tržište, moraju biti označeni oznakom energetske učinkovitosti te imati informacijski list u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
(2) Podaci o energetskoj učinkovitosti kućanskih uređaja na oznaci energetske učinkovitosti i informacijskom listu moraju biti označeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
(3) Ciljevi ovoga Pravilnika su:
– uvođenje oznake energetske učinkovitosti kojom se na jednostavan i jasan način kupcima kućanskih uređaja daje informacija o energetskoj učinkovitosti i omogućuje usporedba raznih modela s obzirom na njihove energetske karakteristike,
– jačanje javne svijesti o energetskoj učinkovitosti u kućanstvima.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sljedeće skupine kućanskih uređaja:
– hladnjake i ledenice, te njihove kombinacije,
– perilice rublja,
– bubnjaste sušilice rublja,
– kombinirane perilice – sušilice rublja,
– električne pećnice,
– perilice posuđa,
– klimatizacijske uređaje,
– električne izvore svjetla napajane direktno iz mreže.
(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na:
1. izvore svjetlosti u kućanstvima:
– klasične (volframove) žarulje,
– kompaktne fluorescentne cijevi (štedne žarulje),
– fluorescentne cijevi;
2. fluorescentne cijevi koje su deklarirane za korištenje izvan kućanstva (uslužni sektor, uredske zgrade i dr.).
(3) Daljnje skupine kućanskih uređaja mogu biti dodane popisu iz stavka 1. ovoga članka u skladu s njihovom rasprostranjenošću na hrvatskom tržištu i utjecajem na potrošnju energije.
(4) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:
1. kućanske uređaje koji koriste autonomne izvore energije,
2. kućanske uređaje čija je proizvodnja prestala prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika,
3. kućanske uređaje koji su stavljeni na tržište prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika
4. rabljene kućanske uređaje.
(5) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:
1. perilice rublja:
– bez mogućnosti centrifugiranja,
– s odvojenim bubnjevima za pranje i sušenje;
2. prijenosne električne pećnice mase manje od 18 kg;
3. kućanske klimatizacijske uređaje:
– sa sistemom zrak-voda i voda-voda;
– čija je izlazna snaga hlađenja veća od 12 kW;
4. izvore svjetlosti:
– čiji je svjetlosni tok (luminacijski fluks) veći od 6 500 lumena,
– čija je instalirana snaga manja od 4 W,
– reflektorskog tipa,
– koji su deklarirani i primarno se prodaju kao trošila drugih izvora energije (npr. baterija),
– koji nisu deklarirani za proizvodnju svjetlosti u vidljivom spektru (400 do 800 nm),
– koji su deklarirani kao dio proizvoda čija osnovna namjena nije rasvjetna.
(6) Ako električna pećnica ima više od jednog prostora za pečenje svaki od njih treba imati vlastitu oznaku energetske učinkovitosti.

III. OBLIK I SADRŽAJ OZNAKE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI TE SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, KOJI SE ODNOSI NA ENERGETSKU UČINKOVITOST I INFORMACIJSKOG LISTA

Članak 5.

(1) Dobavljač kućanskih uređaja je dužan distributoru kućanskih uređaja, bez posebne naknade, osigurati oznaku energetske učinkovitosti i informacijski list. Informacijski list moguće je osigurati kao sastavni dio prospekata o proizvodu ili kao zasebni dokument.
(2) Dobavljač kućanskih uređaja je dužan osigurati tehničku dokumentaciju, koja je dovoljna za ocjenjivanje točnosti podataka s oznake energetske učinkovitosti i informacijskog lista te je na zahtjev nadležnog inspektora dati na uvid.
(3) Tehnička dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:
1. naziv i adresu dobavljača kućanskih uređaja,
2. opći opis kućanskog uređaja dovoljan za identifikaciju modela,
3. informacije, uključujući i glavne konstrukcijske značajke modela i posebno dijelova koji utječu na potrošnju energije. Izvori koji se mogu koristiti za dokaz podataka su sljedeći:
– izvješća o ispitivanjima i testiranjima proizvoda,
– vrijednosti izvedene iz vrijednosti dobivenih ispitivanjima sličnih modela, uz koje se dostavljaju i vrijednosti za ispitane modele s detaljima provedenih ispitivanja,
– rezultati projektiranja,
4. upute za uporabu.
(4) Dobavljač kućanskih uređaja je odgovoran za točnost podataka koje sadrži oznaka energetske učinkovitosti i informacijski list.
(5) Dobavljač kućanskih uređaja je dužan čuvati tehničku dokumentaciju najmanje pet godina od dana kad je na tržište stavljen posljednji kućanski uređaj na koji se odnosi ta tehnička dokumentacija.

Članak 6.

Dobavljač kućanskih uređaja sam određuje način dostave oznake energetske učinkovitosti:
1. Oznaka energetske učinkovitosti može se dostaviti kao jedinstvena oznaka koja sadrži podatke o vrsti, tipu i modelu kućanskog uređaja, razredu učinkovitosti te potrošnji energije kao vrijednosti specifične za pojedinu vrstu, tip i model kućanskog uređaja.
2. Oznaka energetske učinkovitosti može se dostaviti kao temeljna oznaka koja sadrži informacije o traženim podacima, ali ne sadrži vrijednosti specifične za pojedinu vrstu, tip i model kućanskog uređaja. Vrijednosti specifične za pojedinu vrstu, tip i model kućanskog uređaja dostavljaju se na dodatnoj oznaci (traci s podacima) koju distributor kućanskih uređaja postavlja na predviđeno mjesto na temeljnoj oznaci. Time se omogućava korištenje jedinstvene temeljne oznake za jednu skupinu kućanskih uređaja, dok se traka s podacima može dostaviti izravno iz države podrijetla kućanskog uređaja bez potrebe za prevođenjem.

Članak 7.

(1) Distributor kućanskih uređaja je dužan na kućanski uređaj, koji je u prodavaonicama izložen radi prodaje, vidljivo istaknuti oz­naku energetske učinkovitosti na način propisan ovim Pravilnikom.
(2) Ako se kućanski uređaj prodaje putem poštanske dostave, kataloške prodaje ili na neki drugi sličan način koji ne omogućuje kupcu uvid u informacijski list kućanskog uređaja, potrebno je osigurati da se mogući kupac prije kupnje proizvoda upozna s podacima s oznake energetske učinkovitosti.
(3) Distributor kućanskih uređaja je dužan potencijalnom kupcu na zahtjev dati mogućnost upoznavanja s podacima s informacijskog lista.

Članak 8.

(1) Detaljni sadržaj oznake energetske učinkovitosti i informacijskog lista utvrđen je posebno za svaku skupinu kućanskih uređaja iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i nalazi se u prilozima koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.
(2) Oznaka energetske učinkovitosti i informacijski list moraju biti na hrvatskom jeziku.

Članak 9.

Nije dopuštena upotreba naljepnica, simbola, natpisa i drugih oznaka koje nisu u skladu s ovim Pravilnikom, a koje mogu navesti krajnje korisnike da ih smatraju pravovaljanim oznakama energetske učinkovitosti. Ova zabrana ne odnosi se na nacionalne sheme označavanja koje su vezane uz zaštitu okoliša.

IV. ISPITIVANJE

Članak 10.

Mjerni postupci za dobivanje podataka koje sadrži oznaka energetske učinkovitosti provode se u skladu s hrvatskim normama navedenima u prilozima I. – IX. ovoga Pravilnika.

V. NADZOR

Članak 11.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika obavljaju inspektori Državnog inspektorata i drugi nadležni inspektori sukladno Zakonu o energiji i posebnim propisima.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Nakon stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije u donji desni kut oznake energetske učinkovitosti stavlja se zastava EU.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja (»Narodne novine« broj 133/2005).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/242
Urbroj: 526–04-01-02/1-07-1
Zagreb, 16. studenoga 2007.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Branko Vukelić, v. r.


PRILOG I.

NORME ZA ISPITIVANJE

Podaci koji se traže u ovom Pravilniku trebaju biti u skladu s dolje navedenim normama. Pojedina norma odnosi se na navedenu grupu uređaja.

Norma

Grupa uređaja

HRN EN 153

Hladnjaci i ledenice, kombinirani hladnjaci

HRN EN 60456

Perilice rublja

HRN EN 50229

Kombinirane perilice-sušilice rublja

HRN EN 61121

Bubnjaste sušilice rublja

HRN EN 50242

Perilice posuđa

HRN EN 50304

Električne pećnice

HRN EN 814-1

 

HRN EN 814-2

 

HRN EN 814-3

Klimatizacijski uređaji

 

PRILOG II.

OZNAKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA HLADNJAKE I LEDENICE I NJIHOVE KOMBINACIJE

I. IZGLED I ELEMENTI OZNAKE


Izgled oznake mora biti u skladu sa Slikom 2.1.


Slika 2.1.


Detalji oznake prema Slici 2.1. imaju sljedeće značenje:
I. Ime dobavljača kućanskih uređaja ili trgovačka oznaka,
II. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
III. Razred energetske učinkovitosti kućanskih uređaja mora biti određen u skladu s poglavljem V. ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i sl.),
V. Potrošnja energije, u skladu s HRN EN 153 izražena u kWh/godina (tj. za 24 sata × 365 dana),
VI. Ukupni neto smještajni volumen svih odjeljaka za svježe namirnice koji ne podliježu označavanju zvjezdicama (tj. radna temperatura -6°C),
VII. Ukupni neto smještajni volumen svih odjeljaka za smrznute namirnice koji podliježu označavanju zvjezdicama (tj. radna temperatura £ -6°C),
VIII. Označavanje zvjezdicama odjeljaka za smrzavanje namirnica, u skladu s prihvaćenom regulativom,
IX. Podaci o izmjerenoj razini buke (ako su raspoloživi).

Za kućanske uređaje čiji je razred energetske učinkovitosti veći od A koriste se oznake A+ i A++ prema Slici 2.2., a koje trebaju biti na razini strelice slova A.

Slika 2.2.

Dimenzije i ostale karakteristike oznake prikazane su na Slici 2.3.

Slika 2.3.


Pozicija, boja, font i veličina slova pojedinih elemenata označenih brojevima na Slici 2.3. navedeni su u nastavku:
Korištene boje:
CMYK: cijan, magenta, žuta, crna.
Primjer: 07X0: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.
Strelice:
– A: X0X0
– B: 70X0
– C: 30X0
– D: 00X0
– E: 03X0
– F: 07X0
– G: 0XX0
Boja obruba je X070.
Tekst je u crnoj boji. Pozadina je bijela.
Oznaka energetske učinkovitosti mora biti postavljena na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani kućanskog uređaja, na način da bude jasno vidljiva.
Koordinate (x, y) se odnose na gornji lijevi kut pojedinog elementa i relativne su prema gornjem lijevom kutu ruba oznake (točka 25).
1. Helvetica Heavy (85) – 34 toč. – x:5 mm; y:6 mm.
2. Helvetica Regular (55) – 16 toč.– leading 18 toč. – x:5 mm; y:17 mm.
3. Linija – 1 toč.– boja crna – od x:5 mm; y:35 mm do x:111 mm; y:35 mm.
4. Helvetica Bold (75) –16 toč.– x:5 mm; y:37 mm.
5. Strelica: širina 35 mm – visina 9 mm– kut 45° – x:5 mm; y:44 mm – boje: 100%C; 0% M; 100% Y; 0% K.
Font: Helvetica Heavy (85) – Outline – 24 toč. – x:36 mm; y:45 mm.
6. Razmak – 1.5 mm.
7. Strelica: širina 40 mm – visina 9 mm – kut 45° – x:5 mm; y:54.5 mm – boje: 70% C; 0% M; 100% Y; 0% K.
Font: Helvetica Heavy (85) – Outline – 24 toč. – x:39.5 mm; y:55.5 mm.
8. Strelica: širina 45 mm – visina 9 mm – kut 45° – x:5 mm; y:65 mm– boje: 30% C; 0% M; 100% Y; 0% K.
Font: Helvetica Heavy (85) – Outline – 24 toč. – x:44 mm; y:66 mm.
9. Strelica: širina 50mm – visina 9 mm – kut 45° – x:5 mm; y:75.5 mm – boje: 0% C; 0% M; 100% Y; 0% K.
Font: Helvetica Heavy (85) – Outline – 24 toč. – x:49 mm; y:76.5 mm.
10. Strelica: širina 55 mm – visina 9 mm– kut 45° – x:5 mm; y:86 mm – boje: 0% C; 30% M; 100% Y; 0% K.
Font: Helvetica Heavy (85) – Outline – 24 toč. – x:55 mm; y:87 mm.
11. Strelica: širina 60 mm – visina 9 mm – kut 45° – x:6 mm; y:96.5 mm – boje: 0% C; 70% M; 100% Y; 0% K.
Font: Helvetica Heavy (85) – Outline – 24 toč. – x:60.5 mm; y:97.5 mm.
12. Strelica: širina 65 mm – visina 9 mm – kut 45° – x:5 mm; y:107 mm – boje: 0% C; 100% M; 100% Y; 0% K.
Font: Helvetica Heavy (85) – Outline – 24 toč. – x:64 mm; y:108 mm.
13. Helvetica Bold (76) –16 toč. – x:5 mm; y: 118 mm.
14. Linija –1 toč. – boja crna – od x:5 mm; y:125 mm do x:111 mm; y:125 mm.
15. Helvetica Regular (55) – 15 toč. – x:5 mm; y:127 mm.
16. Helvetica Italic (56) – 9 toč. – leading 10 toč. – x:5 mm; y:133 mm.
17. Helvetica Regular (22) – 9 toč. – leading 10 toč. – x:5 mm; y: 143 mm.
18. Linija – 1 toč. – boja crna – od x:6 mm; y:155 mm do x:111 mm; y:155 mm.
19. Helvetica Regular (55), slovo l: Times New Roman Italic –16 toč. – leading 17 toč. – x:5 mm; y:167 mm.
20. Linija – 1 toč. – boja crna – od x:5 mm; y:176 mm do x:111 mm; y:176 mm.
21. Helvetica Bold (75) – 16 toč. – x:5 mm; y:178 mm.
22. Helvetica Regular (55) –12 toč. – x:5 mm; y:184 mm.
23. Helvetica Regular (55) – 9 toč. – leading 10 toč. – x:5 mm; y:192 mm.
24. Helvetica Regular (55) – 7 toč. – leading 8 toč. – x:5 mm; y:206 mm.
25. Pravokutnik: širina 116 mm – visina 220 mm– x:0 mm; y:0 mm– okvir: 1.5 toč.– Boje: 100% C; 0% M; 70% Y; 0% K.
26. Pravokutnik: širina 33 mm – visina 175 mm – x: 78 mm; y:10 mm – okvir: 1 toč. – Boja crna.
27. Pravokutnik: širina 33 mm – visina 25 mm – x:78 mm; y:10 mm – Sadrži dobavljačevo ime ili trgovačku oznaku (vidjeti detalj I).
28. Pravokutnik: širina 33 mm – visina 25 mm – x:78 mm; y:10 mm – Sadrži dobavljačevu oznaku tipa ili modela (vidjeti detalj II).
29. Helvetica Heavy (85) – 46 toč. – x:95 mm; y: po vertikali centrirano na odgovarajuću strelicu (vidjeti detalj III).
30. Strelica: širina 20 mm – visina 18 mm – kut 45° – Boja Crna – x:89 mm; y: vertikalno centrirano na odgova odgovarajuću strelijeti detalj III).
31. Širina 23.5 mm visina 34.5 mm – x:81.5 mm; y:89 mm.
32. Helvetica Bold (75) – 34 toč. – x: centrirano na 94.5 mm; y:127 mm.
33. Helvetica Regular (55) – 15 toč. – leading 17 toč.– x: centrirano na 94.5 mm; y:158 mm.
34. Širina prema potrebi – visina 5.5 mm – x: centrirano na 94.5 mm; y:169 mm– Označavanje zvjezdicama, ako je primjenjivo (vidjeti detalj VIII).
35. Helvetica Regular (55) –15 toč. – x: centrirano na 94.5 mm; y:179.5 mm.

II. INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list treba sadržavati dolje navedene podatke. Ti se podaci mogu prikazati putem tablice koja obuhvaća više kućanskih uređaja istog dobavljača kućanskih uređaja, u kojem slučaju podaci trebaju biti navedeni prema naznačenom redoslijedu ili biti uključeni u opis svakog pojedinog kućanskog uređaja.
Traženi podaci su:
1. Naziv (tvrtka) dobavljača kućanskih uređaja,
2. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
3. Kategorija kućanskog uređaja, prema Tablici 2.1.,

Tablica 2.1.

Kategorija*

Opis

1

Hladnjak bez niskotemperaturnih odjeljaka

2

Hladnjaci /rashlađivači, s odjeljcima za 5°C i/ili 10°C

3

Hladnjaci s niskotemperaturnim odjeljcima neoznačenima zvjezdicama

4

Hladnjaci s niskotemperaturnim odjeljcima s oznakom *

5

Hladnjaci s niskotemperaturnim odjeljcima s oznakom **

6

Hladnjaci s niskotemperaturnim odjeljcima s oznakom ***

7

Kombinirani hladnjaci s niskotemperaturnim odjeljcima s oznakom *(***)

8

Uspravna ledenica

9

Vodoravna ledenica

10

Za kategoriju 10 dobavljač kućanskih uređaja može sam odabrati opis tipa uređaja

* Kategorije kućanskih uređaja su navedene u poglavlju IV. ovoga Priloga

4. Razred energetske učinkovitosti modela, prema specifikacijama navedenim u poglavlju V. ovoga Priloga, izražen kao »Razred energetske učinkovitosti« na ljestvici od A++ (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito). Tamo gdje su podaci dani u tabličnom obliku, razred energetske učinkovitosti može biti prikazan na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
5. Ako su podaci dani u tabličnom obliku, a raspoložive su i posebne oznake (npr. oznake koje pokazuju da su karakteristike uređaja povoljne sa stajališta zaštite okoliša i dr.) one mogu biti dodane na oznaku u skladu s važećim propisima.
6. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje (tj. za 24 sata × 365 dana), opisana kao: »Potrošnja energije XYZ kWh godišnje, na temelju rezultata standardnog ispitivanja za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja i smještaju uređaja.«
7. Neto smještajni volumen odjeljka za svježe namirnice (5°C) – izostavlja se za kategorije 8 i 9,
8. Neto smještajni volumen odjeljka za smrznute namirnice – izostavlja se za kategorije 1, 2 i 3. Za kategorije 2 i 10 mora biti naveden neto volumen svakog odjeljka,
9. Označavanje zvjezdicama odjeljaka za smrznute namirnice ukoliko ih ima,
10. Ukoliko je raspoloživa, ovdje može biti uključena oznaka »no frost«,
11. »Sigurnost kod prestanka napajanja Z sati« definirana kao vrijeme porasta temperature,
12. »Kapacitet smrzavanja« u kg/24 h,
13. Razina buke koju proizvod emitira, ukoliko su podaci raspoloživi,
14. Ovdje treba biti navedeno ukoliko je model uređaja ugradbene izvedbe.
U slučaju da uređaj sadrži i druge odjeljke, pored jedinstvenog odjeljka za svježe namirnice i jedinstvenog odjeljka za smrznute namirnice, u točkama 7. do 12. može biti dodan tekst koji uključuje podatke o tim odjeljcima, pri čemu nazivlje i poredak nabrajanja odjeljaka moraju biti konzistentni. Tamo gdje projektna temperatura odjeljka ne odgovara sustavu označavanja zvjezdicama ili standardnoj temperaturi odjeljka za svježe namirnice (5°C) treba biti navedena stvarna projektna temperatura.
Ako su podaci s oznake dani u obliku njezine preslike bilo u boji ili u crno-bijeloj izvedbi, podaci koji čine kompletan informacijski list naveden u ovom poglavlju, a koji nisu vidljivi na oznaci moraju biti dani posebno.

III. PRODAJA PROIZVODA IZVAN PRODAVAONICA

Katalozi za naručivanje poštom i druga pisana dokumentacija obuhvaćena člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika moraju sadržavati sljedeće podatke:
1. Razred energetske učinkovitosti (poglavlje II., točka 4.),
2. Potrošnja energije (poglavlje II., točka 6.),
3. Neto volumen odjeljka za svježe namirnice (poglavlje II., točka 7.),
4. Neto volumen odjeljka za smrznute namirnice (poglavlje II., točka 8.),
5. Oznake zvjezdica (poglavlje II., točka 9.),
6. Razina buke (poglavlje II., točka 13.).
U slučaju da su dostupni i drugi podaci iz informacijskog list za određeni kućanski uređaj, oni moraju biti uključeni na način specificiran u informacijskom listu.
Veličina i tip slova moraju biti odabrani tako da su svi navedeni podaci čitljivi.

IV. KATEGORIJE

Kućanski uređaji na koje se primjenjuje ovaj Pravilnik dijele se u sljedeće kategorije:
1. Hladnjaci bez niskotemperaturnih odjeljaka,
2. Hladnjaci/rashlađivači, s odjeljcima za 5°C i/ili 10°C,
3. Hladnjaci s niskotemperaturnim odjeljcima neoznačenima zvjezdicama,
4. Hladnjaci s niskotemperaturnim odjeljcima s oznakom *,
5. Hladnjaci s niskotemperaturnim odjeljcima s oznakom **,
6. Hladnjaci s niskotemperaturnim odjeljcima s oznakom ***,
7. Kombinirani hladnjaci s niskotemperaturnim odjeljcima s oznakom *(***),
8. Ledenica, uspravna,
9. Ledenica, vodoravna,
10. Kućanski hladnjaci i ledenice s više od dvoja vrata.

V. RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

V.a Definicije razreda A+ i A++

Kućanski uređaj se svrstava u razred energetske učinkovitosti A+ ili A++ ukoliko je njegov indeks energetske učinkovitosti alfa (Iá) unutar odgovarajućih područja specificiranih u Tablici 2.2.

Tablica 2.2.

Indeks energetske učinkovitosti Iα

Razred energetske
učinkovitosti

Iα< 30

A++

30 <= Iα < 42

A+

Iα>= 42

A do G (vidjeti V.b)

Indeks Iα se određuje prema izrazu 
gdje je:
AC = godišnja potrošnja energije uređaja
SCα = standardna godišnja potrošnja energije uređaja
SCα se određuje prema izrazu:


gdje je Vc neto volumen (u litrama) svakog odjeljka, a Tc njegova projektna temperatura (u °C).
Vrijednosti za Mα i Nα navedene su u Tablici 3.3., a vrijednosti za FF,CC, BI i CH u Tablici 3.4.

Tablica 3.3.

Kategorija kućanskog uređaja

Temperatura najhladnijeg odjeljka

Mα

Nα

1. Hladnjaci bez niskotemperaturnih odjeljaka

> -6°C

0, 233

245

2. Hladnjaci/rashlađivači

> -6°C

0, 233

245

3. Hladnjaci neoznačeni zvjezdicama

> -6°C

0, 233

245

4. Hladnjaci s oznakom *

< -6°C*

0, 643

191

5. Hladnjaci s oznakom **

< -12°C**

0, 450

245

6. Hladnjaci s oznakom ***

< -18°C***/*(***)

0, 777

303

7. Kombinirani hladnjaci s oznakom *(***)

< -18°C***/*(***)

0, 777

303

8. Uspravne ledenice

< -18°C*(***)

0, 539

315

9. Vodoravne ledenice

< -18°C*(***)

0, 472

286

10. Hladnjaci s više vrata

 

(1)

(1)

(1) Kod ovih kućanskih uređaja se vrijednost za M i N određuje prema temperaturi i oznaci sa zvjezdicama odjeljka najniže temperature. Uređaji s -18°C*(***) odjeljcima će se smatrati hladnjacima-ledenicama *(***) oznake.

Tablica 3.4.

Korekcioni faktor

Vrijednost

Uvjet

FF (»frost-free«, bez nastanka inja)

1, 2

za »frost-free« (bez inja) odjeljke za smrznute namirnice (ventilirane)

1

za ostale

CC (klimatska klasa)

1, 2

za »tropske« uređaje

1, 1

za »suptropske« uređaje

1

za ostale

BI (ugradbeni model)

1, 2

za uređaje ugradbene izved­be(1) širine manje od 58 cm

1

za ostale

CH (odjeljak za zamrzavanje)

50 kWh/god

Za uređaje s odjeljkom za zamrzavanje volumena najmanje 15 litara

0

Za ostale

(1) Za uređaj se smatra da je ugradbene izvedbe isključivo ako je predviđen za montažu unutar odgovarajućeg otvora u kuhinji i mora biti obložen elementima namještaja, te se kao takav ispituje

Ukoliko razred energetske učinkovitosti kućanskog uređaja nije A+ ili A++, određuje se u skladu s odredbama iz poglavlja V. b.

V.b Definicije razreda A do G

Razred energetske učinkovitosti kućanskog uređaja od A do G određuje se prema Tablici 3.5.

Tablica 3.5.

Indeks energetske učinkovitosti I

Razred energetske učinkovitosti

I < 55

A

55 ≤ I < 75

B

75 ≤ I < 90

C

90 ≤ I < 100

D

100 ≤ I < 110

E

110 ≤ I < 125

F

125 ≤ I

G

Gdje su:
indeks energetske učinkovitosti (izražen u postocima) = godišnja potrošnja energije kućanskog uređaja/standardna godišnja potrošnja energije kućanskog uređaja;
standardna godišnja potrošnja energije kućanskog uređaja (izražena u kWh/godišnje) = M × prilagođeni neto volumen + N;
i
prilagođeni neto volumen (izražen u litrama) = neto volumen odjeljka za svježe namirnice + W × neto volumen odjeljka za smrznutu hranu.
Vrijednosti za M, N i W navedene su u Tablici 3.6.

Tablica 3.6.

(3)

Kategorija kućanskog uređaja

Ω

M

N

1. Hladnjaci bez niskotemperaturnih odjeljaka

– 0, 233

254

 

2. Hladnjaci/rashlađivači

0, 75(1)

0, 233

245

3. Hladnjaci neoznačeni zvjezdicama

1, 25

0, 233

245

4. Hladnjaci s oznakom *

1, 55

0, 643

191

5. Hladnjaci s oznakom **

1, 85

0, 450

245

6. Hladnjaci s oznakom ***

2, 15

0, 657

235

7. Kombinirani hladnjaci s oznakom(3) *(***)

 

0, 777

303

8. Uspravne ledenice

2, 15(2)

0, 472

286

9. Vodoravne ledenice

2, 15(2)

0, 446

181

10. Hladnjaci s više vratše vrata ili drugi uređaji

(4)

(4)

(1) Za hladnjake/rashlađivače prilagođeni volumen = neto volumen odjeljka za svježe namirnice + W× neto volumen rashladnog (10°C) odjeljka (izražen u litrama).
(2) Za »no frost« uređaje ovaj se indeks množi provizornim faktorom 1, 2, što rezultira vrijednošću 2, 58.
(3) Prilagođeni neto volumen AV računa se iz izraza:

gdje je Tc projektna temperatura (u °C) svakog odjeljka, Vc je neto volumen (u litrama) svakog odjeljka, a Fc je faktor koji iznosi 1, 2 za »no frost« odjeljke, a 1 za sve druge odjeljke.
(4) Za ove će se uređaje vrijednosti M i N odrediti prema temperaturi i oznakama zvjezdica odjeljka najniže temperature, u skladu s Tablicom 3.7.


Tablica 3.7.

Temperatura najhladnijeg odjeljka

Ekvivalentni razred

M

N

> – 6°C

3. Hladnjak bez oznake zvjezdica

0,233

245

≤ – 6°C*

4. Hladnjak *

0,643

191

≤ – 12°C**

5. Hladnjak **

0,450

245

≤ – 18°C***

6. Hladnjak ***

0,657

235

≤ – 18°C*(***)

7. Kombinirani hladnjak *(***)

0,777

303


PRILOG III.

OZNAKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA PERILICE RUBLJA

I. IZGLED I ELEMENTI OZNAKE
 

Izgled oznake mora biti u skladu sa Slikom 3.1.
 

Slika 3.1.

Detalji oznake prema Slici 3.1. imaju sljedeće značenje:
I. Ime dobavljača kućanskih uređaja ili trgovačka oznaka,
II. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
III. Razred energetske učinkovitosti uređaja mora biti određen u skladu s poglavljem IV. ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i sl.),
V. Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456,
VI. Razred učinkovitosti pranja, prema specifikacijama u poglavlju IV. ovoga Priloga,
VII. Razred učinkovitosti centrifugiranja, prema specifikacijama u poglavlju IV. ovoga Priloga,
VIII. Najveća brzina vrtnje bubnja prilikom centrifugiranja, za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima ispitivanja prema hrvatskoj normi HRN EN 60456,
IX. Kapacitet uređaja za standardni ciklus pranja pamučnog rub­lja na 60 °C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456,
X. Potrošnja vode po ciklusu, za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60 °C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456,
XI. Razina buke koju proizvod emitira za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, ukoliko su podaci raspoloživi.
Dimenzije i ostale karakteristike oznake prikazane su na Slici 3.2.
Dimenzije, pozicija, boja, font i veličina slova pojedinih elemenata označenih brojevima na Slici 3.2. identični su podacima navedenim u Prilogu II. ovoga Pravilnika.
Korištene boje:
CMYK: cijan, magenta, žuta, crna.
Primjer: 07X0: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.
Strelice:
– A: X0X0
– B: 70X0
– C: 30X0
– D: 00X0
– E: 03X0
– F: 07X0
– G: 0XX0
Boja obruba je X070.
Tekst je u crnoj boji. Pozadina je bijela.
Oznaka energetske učinkovitosti mora biti postavljena na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani kućanskog uređaja na način da bude jasno vidljiva.
 

Slika 3.2.

II. INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list treba sadržavati sljedeće podatke:
1. Naziv (tvrtka) dobavljača kućanskih uređaja,
2. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
3. Razred energetske učinkovitosti modela, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred energetske učinkovitosti... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred energetske učinkovitosti može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
4. Ako su za promatrani model perilice raspoložive i posebne oznake (npr. oznake koje pokazuju da su karakteristike uređaja povoljne sa stajališta zaštite okoliša i dr.) one mogu biti dodane na oznaku energetske učinkovitosti u skladu s važećim propisima.
5. Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456, opisana kao: »potrošnja energije XYZ kWh po ciklusu, prema standardnim rezultatima ispitivanja za ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja uređaja.«
6. Razred učinkovitosti pranja, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred učinkovitosti pranja... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred učinkovitosti pranja može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
7. Razred učinkovitosti centrifugiranja prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred učinkovitosti centrifugiranja... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred učinkovitosti centrifugiranja može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
U nastavku ili u podnožju teksta treba slijediti navod:<>
»Napomena korisnicima električnih sušilica rublbir perilice rublja razreda učinkovitosti centrifugiranja A će, u usporedbi s perilicom razreda učinkovitosti centrifugiranja G, prepoloviti potrošnju energije potrebnu za sušenje rublja u sušilici. U velikoj većini slučajeva za sušenje rublja u električnoj sušilici troši se više energije nego što je potrebno za njegovo pranje«.
8. Učinkovitost cijeđenja vode u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456, za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, izražena kao »Voda preostala nakon centrifugiranja... % (kao postotak težine suhog rublja)«,
9. Najveća brzina vrtnje bubnja prilikom centrifugiranja za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456,
10. Kapacitet uređaja za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456,
11. Potrošnja vode po ciklusu za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456,
12. Trajanje programa pri standardnom ciklusu pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456,
13. Dobavljači kućanskih uređaja mogu u točkama od 6. do 12. navesti podatke i za druge cikluse pranja ukoliko njima raspolažu,
14. Prosječna godišnja potrošnja energije i vode na temelju 200 standardnih ciklusa pranja pamučnog rublja na 60°C, izražena kao »Procijenjena godišnja potrošnja (200 standardnih ciklusa pranja pamučnog rublja pri 60°C) za četveročlano kućanstvo«,
15. Razina buke koju perilica emitira za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, ukoliko su podaci raspoloživi,
Ako su podaci s oznake dani u obliku njezine preslike bilo u boji ili u crno-bijeloj izvedbi, podaci koji čine kompletan informacijski list naveden u ovom poglavlju, a koji nisu vidljivi na oznaci moraju biti dani posebno.

III. PRODAJA PERILICA RUBLJA IZVAN PRODAVAONICA

Katalozi za naručivanje poštom i druga pisana dokumentacija obuhvaćena člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika moraju sadržavati sljedeće podatke:
1. Razred energetske učinkovitosti (poglavlje II., točka 3.),
2. Potrošnja energije (poglavlje II., točka 5.),
3. Razred učinkovitosti pranja (poglavlje II., točka 6.),
4. Razred učinkovitosti centrifugiranja (poglavlje II., točka 7.),
5. Najveća brzina vrtnje bubnja prilikom centrifugiranja (poglavlje II., točka 9.),
6. Kapacitet perilice (poglavlje II., točka 10.),
7. Potrošnja vode (poglavlje II., točka 11.),
8. Procijenjena godišnja potrošnja energije i vode za četveročlano kućanstvo (poglavlje II., točka 14.),
9. Razina buke (poglavlje II., točka 15.).
U slučaju da su dostupni i drugi podaci iz informacijskog list za određeni kućanski uređaj, oni moraju biti uključeni na način specificiran u informacijskom listu.
Veličina i tip slova moraju biti odabrani tako da su svi navedeni podaci čitljivi.

IV. RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, UČINKOVITOSTI PRANJA I UČINKOVITOSTI CENTRIFUGIRANJA

IV. a Razred energetske učinkovitosti perilice rublja

Razred energetske učinkovitosti uređaja od A do G određuje se prema Tablici 3.1.

Tablica 3.1.

Razred energetske učinkovitosti

Potrošnja energije ‘C’ u kWh po kg rublja opranog pri standardnom ciklusu pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456.

A

C ≤ 0, 19

B

0, 19 < C ≤ 0, 23

C

0, 23 < C ≤ 0, 27

D

0, 27 < C ≤ 0, 31

E

0, 31 < C ≤ 0, 35

F

0, 35 < C ≤ 0, 39

G

0, 39 < C

IV. b Razred učinkovitosti pranja

Razred učinkovitosti pranja od A do G određuje se prema Tablici 3.2.

Tablica 3.2.

Razred učinkovitosti pranja

Indeks učinkovitosti pranja P, pri standardnom ciklusu pranja pamučnog rublja na 60°C, određen u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456

A

P> 1.03

B

1.03> P> 1.00

C

1.00> P> 0.97

D

0.97> P> 0.94

E

0.94> P> 0.91

F

0.91> P> 0.88

G

0.88t">0.88> P

Razred učinkovitosti centrifugiranja od A do G određuje se prema Tablici 3.3.

Tablica 3.3.

Razred
učinkovitosti centrifugiranja

Učinkovitost centrifugiranja, D pri standard­nom ciklusu pranja pamučnog rublja na 60°C, određena u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 60456

A

D < 45%

B

45% ≤ D < 54%

C

54% ≤ D < 63%

D

63% ≤ D < 72%

E

72% ≤ D < 81%

F

81% ≤ D < 90%

G

90% ≤ D


PRILOG IV.

OZNAKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA BUBNJASTE SUŠILICE RUBLJA

I. IZGLED I ELEMENTI OZNAKE

Izgled oznake mora biti u skladu sa Slikom 4.1.


Slika 4.1.

Detalji oznake prema Slici 4.1. imaju sljedeće značenje:
I. Ime dobavljača kućanskih uređaja ili trgovačka oznaka,
II. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
III. Razred energetske učinkovitosti uređaja mora biti određen u skladu s poglavljem IV. ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i sl.),
V. Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, u skladu s ladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 61121,< kapacitet="" uređaja="" za="" standardni="" ciklus="" sušenja="" pamučnog="" rublja,="" u="" skladu="" s="" ispitnim="" postupcima="" prema="" hrvatskoj="" normi="" hrn="" en="">
VII. Naznaka o tipu bubnjaste sušilice rublja u ovisnosti o načinu sušenja: ventilirana ili kondenzacijska, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 61121.
Indikacijska strelica treba biti postavljena na razini odgovarajućeg tipa sušilice.
VIII. Razina buke koju proizvod emitira za standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, ukoliko su podaci raspoloživi.
Dimenzije i ostale karakteristike oznake prikazane su na Slici 4.2.
Dimenzije, pozicija, boja, font i veličina slova pojedinih elemenata označenih brojevima na Slici 4.2. identični su podacima navedenim u Prilogu II.
Korištene boje:
CMYK: cijan, magenta, žuta, crna.
Primjer: 07X0: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.
Strelice:
– A: X0X0             – E: 03X0
– B: 70X0              – F: 07X0
– C: 30X0              – G: 0XX0
– D: 00X0
Boja obruba je X070.
Tekst je u crnoj boji. Pozadina je bijela.
Oznaka energetske učinkovitosti mora biti postavljena na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani kućanskog uređaja na način da bude jasno vidljiva.
 

Slika 4.2

 

II. INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list treba sadržavati sljedeće podatke:
1. Naziv (tvrtka) dobavljača kućanskih uređaja,
2. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
3. Razred energetske učinkovitosti modela, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred energetske učinkovitosti... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred energetske učinkovitosti može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
4. Ako su za promatrani model sušilice raspoložive i posebne oznake (npr. oznake koje pokazuju da su karakteristike uređaja povoljne sa stajališta zaštite okoliša i dr.) one mogu biti dodane na oznaku u skladu s važećim propisima.
5. Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 6112, opisana kao: »potrošnja energije XYZ kWh po ciklusu, prema rezultatima ispitivanja za standardni ciklus sušenja pamučnog rublja. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja uređaja.«
6. Kapacitet uređaja za standardni ciklus sušenja pamučnog rub­lja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 61121,
7. Potrošnja vode za standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 61121 (ako se za rad uređaja koristi voda),
8. Vremensko trajanje standardnog ciklusa sušenja pamučnog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 61121,
9. Podaci u točkama 5. do 8. za program sušenja do suhoće rublja idealne za peglanje i program sušenja osjetljivih tkanina. Ako sušilica nema spomenute programe točka 9. se izostavlja.
10. Dobavljači kućanskih uređaja mogu u točkama od 5. do 8. navesti podatke i za druge programe sušenja ukoliko njima raspolažu.
11. Prosječna godišnja potrošnja energije (i vode ako se koristi) određena na temelju sušenja 150 kg pamučnog rublja do potpune suhoće, 280 kg pamučnog rublja do suhoće idealne za peglanje i 150 kg osjetljivih tkanina, izražena kao »Procijenjena godišnja potrošnja za četveročlano kućanstvo koje normalno koristi sušilicu«.
12. Naznaka tipa sušilice: ventilacijska ili kondenzacijska, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 61121,
13. Razina buke koju sušilica emitira za standardni program sušenja rublja, ukoliko su podaci raspoloživi.
Ako su podaci s oznake dani u obliku njezine preslike bilo u boji ili u crno-bijeloj izvedbi, podaci koji čine kompletan informacijski list naveden u ovom poglavlju, a koji nisu vidljivi na oznaci, moraju biti dani posebno.

III. PRODAJA SUŠILICA RUBLJA IZVAN PRODAVAONICA

Katalozi za naručivanje poštom i druga pisana dokumentacija obuhvaćena člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika moraju sadržavati sljedeće podatke:
1. Razred energetske učinkovitosti (poglavlje II., točka 3.),
2. Potrošnja energije (poglavlje II., točka 5.),
3. Kapacitet sušilice (poglavlje II., točka 6.),
4. Potrošnja vode (ako se za rad uređaja koristi voda) (poglavlje II., točka 7.),
5. Procijenjena godišnja potrošnja energije za četveročlano kućanstvo (poglavlje II., točka 11.),
6. Razina buke (poglavlje II., točka 13.).
U slučaju da su dostupni i drugi podaci iz informacijskog lista za određeni kućanski uređaj, oni moraju biti uključeni na način specificiran u informacijskom listu.
Veličina i tip slova moraju biti odabrani tako da su svi navedeni podaci čitljivi.

IV. RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Razred energetske učinkovitosti uređaja od A do G određuje se za dva tipa bubnjastih sušilica, u ovisnosti o načinu rada: ventilacijsku i kondenzacijsku sušilicu, prema Tablicama 4.1. i 4.2.

Tablica 4.1. VENTILACIJSKE SUŠILICE

Razred energetske učinkovitosti

Potrošnja energije ‘C’ u kWh po kg rublja za standardni program sušenja pamučnog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 61121

A

C ≤ 0, 51

B

0, 51 < C ≤ 0, 59

C

0, 59 < C ≤ 0, 67

D

0, 67 < C ≤ 0, 75

E

0, 75 < C ≤ 0, 83

F

0, 83 < C ≤ 0, 91

G

C > 0, 93


Tablica 4.2. KONDENZACIJSKE SUŠILICE

Razred energetske učinkovitosti

Potrošnja energije ‘C’ u kWh po kg rublja za standardni program sušenja pamučnog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 61121

A

C ≤ 0, 55

B

0, 55 < C ≤ 0, 64

C

0, 64 < C ≤ 0, 73

D

0, 73 < C ≤ 0, 82

E

0, 82 < C ≤ 0, 91

F

0, 91 < C ≤ 1, 00

G

C> 1, 00


PRILOG V.

OZNAKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA KOMBINIRANE PERILICE-SUŠILICE RUBLJA

I. IZGLED I ELEMENTI OZNAKE

Izgled oznake mora biti u skladu sa Slikom 5.1.


Slika 5.1.

Detalji oznake prema Slici 5.1. imaju sljedeće značenje:
I. Ime dobavljača kućanskih uređaja ili trgovačka oznaka,
II. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
III. Razred energetske učinkovitosti uređaja mora biti određen u skladu s poglavljem IV. ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i sl.),
V. Potrošnja energije u kWh/kompletnom ciklusu (pranje, centrifugiranje i sušenje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C i standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
VI. Potrošnja energije u kWh/ciklusu (samo pranje i centrifugiranje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
VII. Razred učinkovitosti pranja, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga,
VIII. Najveća brzina vrtnje bubnja prilikom centrifugiranja, za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima ispitivanja prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
IX. Kapacitet uređaja (kg) za standardni ciklus pranja pamuč­nog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
X. Kapacitet uređaja (kg) za standardni ciklus sušenja pamuč­nog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
XI. Potrošnja vode po ciklusu (pranje, centrifugiranje i sušenje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C i standardni ciklus sušenja pamučnog rublja u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
XII. Razina buke koju proizvod emitira za kompletni ciklus (pranje, centrifugiranje i sušenje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C i standardni ciklus sušenja pamučnog rublja ukoliko su podaci raspoloživi.
Dimenzije i ostale karakteristike oznake prikazane su na Slici 5.2.
Dimenzije, pozicija, boja, font i veličina slova pojedinih elemenata označenih brojevima na Slici 5.2. identični su podacima danima u Prilogu II.
Korištene boje:
CMYK: cijan, magenta, žuta, crna.
Primjer: 07X0: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.
Strelice:
– A: X0X0
– B: 70X0
– C: 30X0
– D: 00X0
– E: 03X0
– F: 07X0
– G: 0XX0
Boja obruba je X070. Tekst je u crnoj boji. Pozadina je bijela.
Oznaka energetske učinkovitosti mora biti postavljena na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani kućanskog uređaja na način da bude jasno vidljiva.
 


Slika 5.2.

II. INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list koji se isporučuje s perilicom-sušilicom rub­lja treba sadržavati sljedeće podatke:
1. Naziv (tvrtka) dobavljača kućanskih uređaja,
2. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
3. Razred energetske učinkovitosti modela, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred energetske učinkovitosti... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred energetske učinkovitosti može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
4. Ako su za promatrani model perilice-sušilice raspoložive i posebne oznake (npr. oznake koje pokazuju da su karakteristike uređaja povoljne sa stajališta zaštite okoliša i dr.) one mogu biti dodane na oznaku u skladu s važećim propisima.
5. Potrošnja energije u kWh/kompletnom ciklusu (pranje, centrifugiranje i sušenje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C i standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229 opisana kao: »potrošnja energije XYZ kWh po kompletnom ciklusu, prema rezultatima ispitivanja za kompletni ciklus (pranje, centrifugiranje i sušenje). Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja uređaja.«
6. Potrošnja energije u kWh/ciklusu (samo pranje i centrifugiranje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229, opisana kao: »potrošnja energije XYZ kWh po ciklusu (samo pranje i centrifugiranje), prema rezultatima ispitivanja za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja uređaja«.
7. Razred učinkovitosti pranja, prema specifikacijama navedenim u Poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred učinkovitosti pranja... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred učinkovitosti pranja može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
8. Učinkovitost cijeđenja vode, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229, za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, izražena kao »Voda preostala nakon centrifugiranja... % (kao postotak težine suhog rublja)«,
9. Najveća brzina vrtnje bubnja prilikom centrifugiranja, za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
10. Kapacitet uređaja (kg) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
11. Kapacitet uređaja (kg) za standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
12. Potrošnja vode po ciklusu (pranje, centrifugiranje i sušenje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C i standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
13. Potrošnja vode po ciklusu (samo pranje i centrifugiranje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229,
14. Vremensko trajanje kompletnog ciklusa (pranje, centrifugiranje i sušenje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C i standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, za nazivni kapacitet, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229.
15. Dobavljači kućanskih uređaja mogu u točkama od 5. do 14. navesti podatke i za druge cikluse pranja i sušenja rublja ukoliko njima raspolažu.
16. Prosječna godišnja potrošnja energije i vode na temelju 200 potrošnji energije prema točki 5. i vode prema točki 12. izražena kao »Procijenjena godišnja potrošnja za četveročlano kućanstvo, uvijek koristeći sušilicu« (200 ci200 ciklusa),
17. Prosječna godišnja potrošnja energije i vode na temelju 200 pi energije prema točki 6. i vode prema točki 13. izražena kao »Procijenjena godišnja potrošnja za četveročlano kućanstvo, ne koristeći sušilicu« (200 ciklusa),
18. Razina buke koju proizvod emitira za kompletni ciklus (pranje, centrifugiranje i sušenje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C i standardni ciklus sušenja pamučnog rublja, ukoliko su podaci raspoloživi,
Ako su podaci s oznake dani u obliku njezine preslike bilo u boji ili u crno-bijeloj izvedbi, podaci koji čine kompletan informacijski list naveden u ovom Poglavlju, a koji nisu vidljivi na oznaci moraju biti dani posebno.

III. PRODAJA PERILICA-SUŠILICA RUBLJA IZVAN PRODAVAONICA

Katalozi za naručivanje poštom i druga pisana dokumentacija obuhvaćena člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika moraju sadržavati sljedeće podatke:
1. Razred energetske učinkovitosti (poglavlje II., točka 3.),
2. Potrošnja energije (pranje, centrifugiranje, sušenje) (poglav­lje II., točka 5.),
3. Potrošnja energije (samo pranje i centrifugiranje) (poglavlje II., točka 6.),
4. Razred učinkovitosti pranja (poglavlje II., točka 7.),
5. Učinkovitost cijeđenja vode (poglavlje II., točka 8.),
6. Najveća brzina vrtnje (poglavlje II., točka 9.),
7. Kapacitet (pranje) (poglavlje II., točka 10.),
8. Kapacitet (sušenje) (poglavlje II., točka 11.),
9. Potrošnja vode (pranje, centrifugiranje i sušenje) (poglavlje II., točka 12.),
10. Potrošnja vode (samo pranje i centrifugiranje) (poglavlje II., točka 13.),
11. Procijenjena godišnja potrošnja energije za četveročlano kućanstvo, uvijek koristeći sušilicu (poglavlje II., točka 16.),
12. Procijenjena godišnja potrošnja energije za četveročlano kućanstvo, ne koristeći sušilicu (poglavlje II., točka 17.),
13. Razina buke (poglavlje II., točka 18.).
U slučaju da su dostupni i drugi podaci iz informacijskog list za određeni kućanski uređaj, oni moraju biti uključeni na način specificiran u informacijskom listu.
Veličina i tip slova moraju biti odabrani tako da su svi navedeni podaci čitljivi.

IV. RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I UČINKOVITOSTI PRANJA

IV. a Razred energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti uređaja od A do G određuje se prema Tablici 5.1.

Tablica 5.1.

Razred energetske učinkovitosti

Potrošnja energije ‘C’ u kWh po kg rublja za kompletni ciklus (pranje, centrifugiranje i sušenje) za standardni ciklus pranja pamučnog rublja na 60°C i standardni program sušenja pamučnog rublja u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229

A

C ≤ 0, 68

B

0, 68 < C ≤ 0, 81

C

0, 81 < C ≤ 0, 93

D

0, 93 < C ≤ 1, 05

E

1, 05 < C ≤ 1, 17

F

1, 17 < C ≤ 1, 29

G

C > 1, 29

IV. b Razred učinkovitosti pranja

Razred učinkovitosti pranja od A do G određuje se prema Tablici 5.2.

Tablica 5.2.

Razred učinkovitosti pranja

Indeks učinkovitosti pranja P, pri standardnom ciklusu pranja pamučnog rublja na 60°C, određen u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50229

A

P > 1.03

B

1.03 ≥ P > 1.00

C

1.00 ≥ P > 0.97

D

0.97 ≥ P > 0.94

E

0.94 ≥ P> 0.91

F

0.91 ≥ P> 0.88

G

0.88 ≥ P

 

PRILOG VI.

OZNAKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA ELEKTRIČNE PEĆNICE

I. IZGLED I ELEMENTI OZNAKE

Izgled oznake mora biti u skladu sa Slikom 6.1.


Slika 6.1.

Detalji oznake prema Slici 6.1. imaju sljedeće značenje:
I. Ime dobavljača kućanskih uređaja ili trgovačka oznaka,
II. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
III. Razred energetske učinkovitosti pećnice mora biti određen u skladu s poglavljem IV. ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba bitiba biti smješteno na razini pripadajuće strelice. Ako pećnica ima više prostora za pečenje energetske učinkovitosti svakog od njih mora biti određen u skladu s poglavljem IV. ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i sl.),
V. Potrošnja energije u kWh za dva načina grijanja: klasični i s prisilnim kruženjem zraka za standardno opterećenje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50304,
VI. Korisni volumen prostora za pečenje u litrama, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50304,
VII. Veličina prostora za pečenje određuje se na sljedeći način:
Mala                 12 l £ volumen < 35 l;
Srednja             35 l £ volumen < 65 l;
Velika               65 l £ volumen
Indikacijska strelica treba biti postavljena na razini odgovarajuće veličine prostora za pečenje.
VIII. Razina buke koju pećnica emitira, ukoliko su podaci raspoloživi.
Dimenzije i ostale karakteristike oznake prikazane su na Slici 6.2.
Dimenzije, pozicija, boja, font i veličina slova pojedinih elemenata označenih brojevima na Slici 6.2. identični su podacima navedenim u Prilogu II.
Korištene boje:
CMYK: cijan, magenta, žuta, crna.
Primjer: 07X0: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.
Strelice:
– A: X0X0
– B: 70X0
– C: 30X0
– D: 00X0
– E: 03X0
– F: 07X0
– G: 0XX0
Boja obruba je X070.
Tekst je u crnoj boji. Pozadina je bijela.
Oznaka energetske učinkovitosti mora biti postavljena na vrata kućanskog uređaja na način da bude jasno vidljiva. Kod kućanskih uređaja s više pećnica, svaka pećnica mora imati svoju oznaku.

 


Slika 6.2.


II. INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list koji se isporučuje s pećnicom treba sadržavati sljedeće podatke:
1. Naziv (tvrtka) dobavljača kućanskih uređaja,
2. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
3. Razred energetske učinkovitosti prostora za pečenje, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred energetske učinkovitosti... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred energetske učinkovitosti može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito). Uz razred energetske učinkovitosti važno je istaknuti za koji je način grijanja određen: klasični ili s prisilnim kruženjem zraka.
4. Ako su za promatrani model pećnice raspoložive i posebne oznake (npr. oznake koje pokazuju da su karakteristike uređaja povoljne sa stajališta zaštite okoliša i dr.) one mogu biti dodane na oznaku u skladu s važećim propisima.
5. Potrošnja energije u kWh za dva načina grijanja: klasični i s prisilnim kruženjem zraka za standardno opterećenje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50304,
6. Korisni volumen prostora za pečenje u litrama, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50304,
7. Veličina prostora za pečenje određuje se na sljedeći način:
Mala             12 l £ volumen < 35 l;
Srednja         35 l £ volumen < 65 l;
Velika           65 l £volumen
Indikacijska strelica treba biti postavljena na razini odgovarajuće veličine prostora za pečenje.
8. Vrijeme potrebno za pečenje standardnog tereta određeno u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50304,
9. Razina buke koju pećnica emitira, ukoliko su podaci raspoloživi,
10. Površina najveće rešetke u prostoru za pečenje izražena u cm2, određena u skladu ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50304,
Ako su podaci s oznake dani u obliku njezine preslike bilo u boji ili u crno-bijeloj izvedbi, podaci koji čine kompletan informacijski list naveden u ovom poglavlju, a koji nisu vidljivi na oznaci moraju biti dani posebno.

III. PRODAJA PEĆNICA IZVAN PRODAVAONICA

Katalozi za naručivanje poštom i druga pisana dokumentacija, pisane ponude, oglasi na internetu i u drugim elektroničkim medijima obuhvaćeni člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika moraju sadržavati sljedeće podatke:
1. Razred energetske učinkovitosti (poglavlje II., točka 3.),
2. Potrošnja energije (poglavlje II., točka 5.),
3. Korisni volumen prostora za pečenje (poglavlje II., točka 6.),
4. Veličina prostora za pečenje (poglavlje II., točka 7.),
5. Razina buke, ukoliko su podaci raspoloživi (poglavlje II., točka 9.).
U slučaju da su dostupni i drugi podaci iz informacijskog list za određeni kućanski uređaj, oni moraju biti uključeni na način specificiran u informacijskom listu.
Podaci navedeni u ovom poglavlju moraju biti sastavni dio ponuda u koje su uključene pećnice.
Veličina i tip slova moraju biti odabrani tako da su svi navedeni podaci čitljivi.

IV. RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PEĆNICA

Razredi energetske učinkovitosti pećnica od A do G su u ovisnosti o veličini prostora za pečenje (mala, srednja, velika), u skladu s Tablicama 6.1., 6.2. i 6.3.

Tablica 6.1. Mali prostor za pečenje

Razred energetske učinkovitosti

Energetska potrošnja E (kWh) za standardno opterećenje

A

E< 0,60

B

0,60≤ E<0,80

C

0,80≤ E<1,00

D

1,00≤ E<1,20

E

1,20≤ E<1,40

F

1,40≤ E<1,60

G

1,60≤ E


Tablica 6.2. Srednji prostor za pečenje

Razred energetske učinkovitosti

Energetska potrošnja E (kWh) za standardno opterećenje

A

E< 0,80

B

0,80≤ E<1 00

C

1,00≤ E<1,20

D

1,20≤ E<1,40

E

1,40≤ E<1,60

F

1,60≤ E<1,80

G

1,80≤ E


Tablica 6.3. Veliki prostor za pečenje

Razred energetske učinkovitosti

Energetska potrošnja E (kWh) za standardno opterećenje

A

E< 1,00

B

1,00≤ E<1,20

C

1,20≤ E<1,40

D

1,40≤ E<1,60

E

1,60≤ E<1,80

F

1,80≤ E<2,00

G

2,00≤ E

 

PRILOG VII.

OZNAKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA PERILICE POSUĐA

I. IZGLED I ELEMENTI OZNAKE

Izgled oznake mora biti u skladu sa Slikom 7.1.
 

Slika 7.1.

Detalji oznake prema Slici 7.1. imaju sljedeće značenje:
I. Ime dobavljača kućanskih uređaja ili trgovačka oznaka,
II. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
III. Razred energetske učinkovitosti uređaja mora biti određen u skladu s poglavljem IV. ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i sl.),
V. Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za standardni ciklus pranja posuđa, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50242,
VI. Razred učinkovitosti pranja, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga,
VII. Razred učinkovitosti sušenja, prema specifikacijama u poglavlju IV, ovoga Priloga,
VIII. Kapacitet perilice u standardnim uvjetima rada, u skladu s ispitnim postupcima ispitivanja prema hrvatskoj normi HRN EN 50242,
IX. Potrošnja vode po ciklusu, za standardni ciklus pranja, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50242,
X. Razina buke koju perilica emitira za standardni ciklus pranja posuđa, ukoliko su podaci raspoloživi.
Dimenzije i ostale karakteristike oznake prikazane su na Slici 7.2.
Dimenzije, pozicija, boja, font i veličina slova pojedinih elemenata označenih brojevima na Slici 7.2. identični su podacima navedenim u Prilogu II.
Korištene boje:
CMYK: cijan, magenta, žuta, crna.
Primjer: 07X0: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.
Strelice:
– A: X0X0         – E: 03X0
– B: 70X0          – F: 07X0
– C: 30X0         – G: 0XX0
– D: 00X0
Boja obruba je X070.
Tekst je u crnoj boji. Pozadina je bijela.
Oznaka energetske učinkovitosti mora biti postavljena na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani kućanskog uređaja na način da bude jasno vidljiva.


Slika 7.2.


II. INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list koji se isporučuje s perilicom posuđa treba sadržavati sljedeće podatke:
1. Naziv (tvrtka) dobavljača kućanskih uređaja,
2. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela,
3. Razred energetske učinkovitosti modela, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred energetske učinkovitosti... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred energetske učinkovitosti može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
4. Ako su za promatrani model perilice raspoložive i posebne oznake (npr. oznake koje pokazuju da su karakteristike uređaja povoljne sa stajališta zaštite okoliša i dr.) one mogu biti dodane na oznaku u skladu s važećim propisima.
5. Proizvođačev naziv, kod ili identifikacija za standardni ciklus pranja posuđa na koji se podaci u tehničkoj dokumentaciji i na oznaci energetske učinkovitosti odnose,
6. Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za standardni ciklus pranja posuđa, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50242, opisana kao: »potrošnja energije XYZ kWh po ciklusu, prema rezultatima ispitivanja za standardni ciklus pranja posuđa. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja uređaja.«
7. Razred učinkovitosti pranja, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred učinkovitosti pranja... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred učinkovitosti pranja može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
8. Razred učinkovitosti sušenja prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred učinkovitosti sušenja... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred učinkovitosti sušenja može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
9. Kapacitet uređaja za standardni ciklus pranja posuđa, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50242,
10. Potrošnja vode u litrama po ciklusu za standardni ciklus pranja posuđa, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50242,
11. Vremensko trajanje programa pri standardnom ciklusu pranja posuđa, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50242,
12. Dobavljači kućanskih uređaja mogu u točkama od 5. do 11. navesti podatke i za druge cikluse pranja posuđa ukoliko njima raspolažu.
13. Prosječna godišnja potrošnja energije i vode na temelju 220 standardnih ciklusa pranja posuđa, izražena kao »Procijenjena godišnja potrošnja (220 standardnih ciklusa pranja posuđa)«,
14. Razina buke koju perilica emitira za standardni ciklus pranja posuđa, ukoliko su podaci raspoloživi.
Ako su podaci s oznake dani u obliku njezine preslike bilo u boji ili u crno-bijeloj izvedbi, podaci koji čine kompletan informacijski list naveden u ovom poglavlju, a koji nisu vidljivi na oznaci moraju biti dani posebno.

III. PRODAJA PERILICA POSUĐA IZVAN PRODAVAONICA

Katalozi za naručivanje poštom i druga pisana dokumentacija obuhvaćena člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika moraju sadržavati sljedeće podatke:
1. Razred energetske učinkovitosti (poglavlje II., točka 3.),
2. Naziv standardnog ciklusa pranja (poglavlje II., točka 5.),ka 5.),
3. Potrošnja energije (poglavlje II., točka 6.),
4. Razred učinkovitosti pranja (poglavlje II., .),
5. Razred učinkovitosti sušenja (poglavlje II., točka 8.),
6. Kapacitet perilice (poglavlje II., točka 9.),
7. Potrošnja vode (poglavlje II., točka 10.),
8. Procijenjena godišnja potrošnja energije i vode (poglavlje II., točka 13.),
9. Razina buke (poglavlje II., točka 14.).
U slučaju da su dostupni i drugi podaci iz informacijskog list za određeni kućanski uređaj, oni moraju biti uključeni na način specificiran u informacijskom listu.
Veličina i tip slova moraju biti odabrani tako da su svi navedeni podaci čitljivi.

IV. RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, UČINKOVITOSTI PRANJA I UČINKOVITOSTI SUŠENJA

IV. a. Razred energetske učinkovitosti

Referentna energetska potrošnja perilice se određuje prema sljedećim izrazima:
CR= 1, 35 + 0, 025 x S za S 10
CR= 0, 45 + 0, 09 x S za S £ 9
gdje je S kapacitet perilice posuđa u standardnim uvjetima rada (poglavlje II., točka 9.)
Indeks energetske učinkovitosti E1 određuje se iz izraza: E1 = C/CR gdje je C energetska potrošnja perilice (poglavlje II., točka 6.)
Razred energetske učinkovitosti od A do G određuje se prema Tablici 7.1.

Tablica 7.1.

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti, E1

A

E1≤ 0, 64

B

0, 64≤ E1≤ 0, 76

C

0, 76≤ E1≤ 0, 88

D

0, 88≤ E1≤ 1, 00

E

1, 00≤ E1≤ 1, 12

F

1, 12≤ E1≤ 1, 24

G

E1≤ 1, 4

IV. b. Razred učinkovitosti pranja

Razred učinkovitosti pranja od A do G određuje se prema Tablici 7.2.

Tablica 7.2.

Razred učinkovitosti pranja

Indeks učinkovitosti pranja PC, za standardni ciklus pranja posuđa, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50242

A

PC>1, 12

B

1, 12≥PC>1, 00

C

1, 00≥PC>0, 88

D

0, 88≥PC>0, 76

E

0, 76≥PC>0, 64

F

0, 64≥PC>0, 52

G

0, 52≥PC


IV. c. Razred učinkovitosti sušenja

Razred učinkovitosti sušenja od A do G određuje se prema Tablici 7.3.

Tablica 7.3.

Razred učinkovitosti pranja

Indeks učinkovitosti sušenja PD, za standardni ciklus prsuđa, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 50242

A

PD>1, 08

B

1, 08≥PD>0, 93

C

0, 93≥PD>0, 78

D

0, 78≥PD>0, 63

E

0, 63≥PD>0, 48

F

0, 48≥PD>0, 33

G

0, 33≥PD


PRILOG VIII.

OZNAKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA KLIMATIZACIJSKE UREĐAJE

I. IZGLED I ELEMENTI OZNAKE

A) Klimatizacijski uređaji namijenjeni samo za hlađenje


Izgled oznake mora biti u skladu sa Slikom 8.1.


Slika 8.1.

Detalji oznake prema Slici 8.1. imaju sljedeće značenje:
I. Ime dobavljača kućanskih uređaja ili trgovačka oznaka,
II. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela za unutarnju i vanjsku jedinicu,
III. Razred energetske učinkovitosti klimatizacijskog uređaja mora biti određen u skladu s poglavljem IV. ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i sl.),
V. Godišnja potrošnja energije u kWh određena kao umnožak nazivne snage hlađenja uređaja i prosječnih 500 sati rada godišnje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 814,
VI. Izlazna snaga hlađenja u kW za puno opterećenje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 814,
VII. Omjer energetske efikasnosti uređaja za puno opterećenje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 814,
VIII. Tip klimatizacijskog uređaja ovisno o radnim karakteristikama: samo hlađenje ili kombinacija hlađenje/grijanje. Indikacijska strelica treba biti postavljena na razini odgovarajućeg tipa klimatizacijskog uređaja.
IX. Način hlađenja: zrakom ili vodom. Indikacijska strelica treba biti postavljena na razini odgovarajućeg načina hlađenja.
X. Razina buke koju klimatizacijski uređaj emitira, ukoliko su podaci raspoloživi.
Dimenzije i ostale karakteristike oznake prikazane su na Slici 8.2.


Slika 8.2.


B) Klimatizacijski uređaji namijenjeni za hlađenje i grijanje


Izgled oznake mora biti u skladu sa Slikom 8.3.


Slika 8.3.

Detalji oznake prema Slici 8.3. imaju sljedeće značenje:
I. Ime dobavljača kućanskih uređaja ili trgovačka oznaka,
II. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela za unutarnju i vanjsku jedinicu,
III. Razred energetske učinkovitosti klimatizacijskog uređaja mora biti određen u skladu s poglavljem IV, ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.
IV. Mjesto predviđeno za označavanje posebnim oznakama (u vezi zaštite okoliša i sl.),
V. Godišnja potrošnja energije u kWh određena kao umnožak nazivne snage hlađenja uređaja i prosječnih 500 sati rada godišnje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 814 (uvjeti rada: T1 »umjereno«),
VI. Izlazna snaga hlađenja u kW za puno opterećenje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi Hnormi HRN EN 814 (uvjeti rada: T1 »umjereno«),
VII. Omjer energetske efikasnosti uređaja za puno opterećenje, u skladu s ispitnipcima prema hrvatskoj normi HRN EN 814 (uvjeti rada: T1 »umjereno«),
VIII. Tip klimatizacijskog uređaja ovisno o radnim karakteristikama: samo hlađenje ili kombinacija hlađenje/grijanje. Indikacijska strelica treba biti postavljena na razini odgovarajućeg tipa klimatizacijskog uređaja.
IX. Način hlađenja: zrakom ili vodom. Indikacijska strelica treba biti postavljena na razini odgovarajućeg načina hlađenja.
X. Izlazna snaga grijanja u kW za puno opterećenje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 814 (uvjeti rada: T1 + 7°C),
XI. Razred učinkovitosti grijanja mora biti određen u skladu s poglavljem IV. ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti veće od ostalih i masno otisnuto.
XII. Razina buke koju klimatizacijski uređaj emitira, ukoliko su podaci raspoloživi.
Dimenzije i ostale karakteristike oznake prikazane su na Slici 8.4.
Dimenzije, pozicija, boja, font i veličina slova pojedinih elemenata označenih brojevima na Slikama 8.3 i 8.4 identični su podacima navedenim u Prilogu II.
Korištene boje:
CMYK: cijan, magenta, žuta, crna.
Primjer: 07X0: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.
Strelice:
– A: X0X0
– B: 70X0
– C: 30X0
– D: 00X0
– E: 03X0
– F: 07X0
– G: 0XX0
Boja obruba je X070.
Tekst je u crnoj boji. Pozadina je bijela.
Oznaka energetske učinkovitosti mora biti postavljena na vanjskoj prednjoj ili gornjoj strani kućanskog uređaja na način da bude jasno vidljiva.Slika 8.4.


II. INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list koji se isporučuje s klimatizacijskim uređajem treba sadržavati sljedeće podatke:
1. Naziv (tvrtka) dobavljača kućanskih uređaja,
2. Dobavljačeva oznaka tipa ili modela za unutarnju i vanjsku jedinicu,
3. Razred energetske učinkovitosti klimatizacijskog uređaja, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred energetske učinkovitosti... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred energetske učinkovitosti može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
4. Ako su za promatrani model klimatizacijskog uređaja raspoložive i posebne oznake (npr. oznake koje pokazuju da su karakteristike uređaja povoljne sa stajališta zaštite okoliša i dr.) one mogu biti dodane na oznaku u skladu s važećim propisima.
5. Godišnja potrošnja energije u kWh određena kao umnožak nazivne snage hlađenja uređaja i prosječnih 500 sati rada godišnje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 814,
6. Izlazna snaga hlađenja u kW za puno opterećenje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 814,
7. Omjer energetske efikasnosti uređaja za puno opterećenje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 814,
8. Tip klimatizacijskog uređaja ovisno o radnim karakteristikama: samo hlađenje ili kombinacija hlađenje/grijanje,
9. Način hlađenja: zrakom ili vodom,
10. Razina buke koju klimatizacijski uređaj emitira, ukoliko su podaci raspoloživi,
Za tip klimatizacijskog uređaja namijenjenog hlađenju i grijanju treba dodati i sljedeće podatke:
11. Izlazna snaga grijanja u kW za puno opterećenje, u skladu s ispitnim postupcima prema hrvatskoj normi HRN EN 814 (uvjeti rada: T1 + 7°C),
12. Razred učinkovitosti grijanja prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred učinkovitosti grijanja... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred učinkovitosti grijanja može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
Ako su podaci s oznake dani u obliku njezine preslike bilo u boji ili u crno-bijeloj izvedbi, podaci koji čine kompletan informacijski list naveden u ovom poglavlju, a koji nisu vidljivi na oznaci moraju biti dani posebno.

III. PRODAJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA IZVAN PRODAVAONICA

Katalozi za naručivanje poštom i druga pisana dokumentacija obuhvaćena člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati sve podatke iz informacijskog lista.
Veličina i tip slova moraju biti odabrani tako da su svi navedeni podaci čitljivi.

IV. RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA

IV. a) Razredi energetske učinkovitosti klimatizacijskih uređaja – samo hlađenje
Razredi energetske učinkovitosti klimatizacijskih uređaja od A do G bazirani na omjeru energetske efikasnosti (EER) su u ovisnosti o načinu hlađenja: hlađenje zrakom ili hlađenje vodom u skladu s Tablicama 8.1. – 8.5. za razne tipove klimatizacijskih uređaja namijenjenih samo za hlađenje.

A) Klimatizacijski uređaji hlađeni zrakom – samo hlađenje
Tablica 8.1.

Razred energetske učinkovitosti

Jednostruko i višestruko dijeljeni klimatizacijski uređaji*

A

3,20 < EER

B

3,20 ≥ EER > 3,00

C

3,00 ≥ EER > 2,80

D

2,80 ≥ EER > 2,60

E

2,60 ≥ EER > 2,40

F

2,40 ≥ EER > 2,20

G

2,20 ≥ EER

Tablica 8.2.

Razred energetske učinkovitosti

Dvokanalni kompaktni klimatizacijski uređaji*

A

3,00 < EER

B

3,00 ≥ EER > 2,80

C

2,80 ≥ EER > 2,60

D

2,60 ≥ EER > 2,40

E

2,40 ≥ EER > 2,20

F

2,20 ≥ EER > 2,00

G

2,00 ≥ EER

Tablica 8.3.

Razred energetske učinkovitosti

Jednokanalni kompaktni klimatizacijski uređaji*

A

2,60 < EER

B

2,60 ≥ EER > 2,40

C

2,40 ≥ EER > 2,20

D

2,20 ≥ EER > 2,00

E

2,00 ≥ EER > 1,80

F

1,80 ≥ EER > 1,60

G

1,60 ≥ EER

* Jednostruko dijeljeni klimatizacijski uređaj sastoji se od odvojenog kondenzatora za vanjsku ugradnju i isparivača za unutarnju ugradnju – u svakodnevnoj se upotrebi koristi izraz split-sustav.
* Višestruko dijeljeni klimatizacijski uređaj sastoji se od više isparivača spojenih na jednu vanjsku jedinicu – u svakodnevnoj se upotrebi koristi izraz split sustav.
* Dvokanalni kompaktni klimatizacijski uređaj je uređaj koji kroz jedan kanal uzima svježi, a kroz drugi odbacuje otpadni zrak.
* Jednokanalni kompaktni klimatizacijski uređaj je uređaj koji kroz kanal uzima svježi zrak, ali ne odbacuje otpadni zrak.

 

B) Klimatizacijski uređaji hlađeni vodom – samo hlađenje

Tablica 8.4.

Razred energetske učinkovitosti

Jednostruko i višestruko dijeljeni klimatizacijski uređaji

A

3,60 < EER

B

3,60 ≥ EER > 3,30

C

3,30 ≥ EER > 3,10

D

3,10 ≥ EER > 2,80

E

2,80 ≥ EER > 2,50

F

2,50 ≥ EER > 2,20

G

2,20 ≥ EER

Tablica 8.5.

Razred energetske učinkovitosti

Dvokanalni kompaktni klimatizacijski uređaji

A

4,40 < EER

B

4,40 ≥ EER > 4,10

C

4,10 ≥ EER > 3,80

D

3,80 ≥ EER > 3,50

E

3,50 ≥ EER > 3,20

F

3,20 ≥ EER > 2,90

G

2,90 ≥ EER


IV. b. Razredi energetske učinkovitosti klimatizacijskih uređaja – hlađenje i grijanje

Razredi energetske učinkovitosti klimatizacijskih uređaja od A do G bazirani na koeficijentu djelovanja (COP) su u ovisnosti o načinu hlađenja: hlađenje zrakom ili hlađenje vodom dani u skladu s Tablicama 8.6. – 8.10. za razne tipove klimatizacijskih uređaja namijenjenih konbiniranom grijanju i hlađenju prostora.

A) Klimatizacijski uređaji hlađeni zrakom – hlađenje i grijanje


Tablica 8.6.

Razred energetske učinkovitosti

Jednostruko i višestruko dijeljeni klimatizacijski uređaji

A

3,60 < COP

B

3,60 ≥ COP > 3,40

C

3,40 ≥ COP > 3,20

D

3,20 ≥ COP > 2,80

E

2,80 ≥ COP > 2,60

F

2,60 ≥ COP > 2,40

G

2,40 ≥ COP

Tablica 8.7.

Razred energetske učinkovitosti

Dvokanalni kompaktni klimatizacijski uređaji

A

3,40 < COP

B

3,40 ≥ COP > 3,20

C

3,20 ≥ COP > 3,00

D

3,00 ≥ COP > 2,60

E

2,60 ≥ COP > 2,40

F

2, 0 ≥ COP > 2,20

G

2,20 ≥ COP

Tablica 8.8.

Razred energetske učinkovitosti

Jednokanalni kompaktni klimatizacijski uređaji*

A

3,00 < COP

B

3,00 ≥ COP > 2,80

C

2,80 ≥ COP > 2,60

D

2,60 ≥ COP > 2,40

E

2,40 ≥ COP > 2,10

F

2,10 ≥ COP > 1,80

G

1,80 ≥ COP


B) Klimatizacijski uređaji hlađeni vodom– hlađenje i grijanje

Tablica 8.9.

Razred energetske učinkovitosti

Jednostruko i višestruko dijeljeni klimatizacijski uređaji

A

400 < COP

B

4,00 ≥ COP > 3,70

C

3,70 ≥ COP > 3,40

D

3,40 ≥ COP > 3,10

E

3,10 ≥ COP > 2,80

F

2,80 ≥ COP > 2,50

G

2,50 ≥ COP

Tablica 8.10.

Razred energetske učinkovitosti

Dvokanalni kompaktni klimatizacijski uređaji

A

4,70 < COP

B

4,70 ≥ COP > 4,40

C

4,40 ≥ COP > 4,10

D

4,10 ≥ COP > 3,80

E

3,80 ≥ COP > 3,50

F

3,50 ≥ COP > 3,20

G

3,20 ≥ COP


PRILOG IX.

OZNAKA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA IZVORE SVJETLOSTI U KUĆANSTVIMA

I. IZGLED I ELEMENTI OZNAKE

Izgled oznake mora biti u skladu s jednim od uzoraka prikazanima na Slici 9.1. pri čemu je važno da neovisno o tome da li je odabrana verzija u boji ili crno-bijela oznaka treba biti čitljiva.


Slika 9.1.

Detalji oznake prema Slici 9.1. imaju sljedeće značenje:
I. Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti mora biti određen u skladu s poglavljem IV. ovoga Priloga. Odgovarajuće slovo treba biti smješteno na razini pripadajuće strelice.
II. Svjetlosni tok izvora svjetlosti izražen u lumenima (lm),
III. Nazivna snaga izvora svjetlosti izražena u W,
IV. Nazivni životni vijek izvora svjetlosti izražen u satima. Ako na ambalaži izvora svjetlosti nije naveden nikakav podatak o životnom vijeku, može biti izostavljen i s oznake.
U slučaju da su podaci o izvoru svjetlosti II. i III. dani bilo gdje na ambalaži, a podatak pod IV. nije obavezan, izgled oznake može biti pojednostavljen u skladu sa Slikom 9.2.


Slika 9.2.
Dimenzije i ostale karakteristike oznake prikazane su na Slici 9.3.


Slika 9.3.

Oko oznake mora biti prazan prostor minimalne širine 5 mm. U slučaju da niti jedna stranica ambalaže nije dovoljno velika da bi sadržavala oznaku i prazni prostor, ili da bi oni pokrili više od 50% površine najveće stranice ambalaže, oznaka i prostor oko nje se mogu smanjiti kako bi zadovoljili spomenute zahtjeve. Međutim, ni u kojem slučaju oznaka se ne smije smanjiti na manje od 40% (po dužini) od njezine standardne veličine (prema Slici 9.3.a). U slučaju da je ambalaža premala čak i za smanjenu oznaku, treba je na bilo koji način pričvrstiti na ambalažu ili rasvjetno tijelo u kojem se izvor svjetlosti nalazi. Međutim, u slučaju da je oznaka izvora svjetlosti standardne veličine izložena zajedno s rasvjetnim tijelom (npr. pričvršćena na policu na kojoj su izložena rasvjetna tijela) može se izostaviti njezino pričvršćivanje na ambalažu.
Korištene boje:
CMYK: cijan, magenta, žuta, crna.
Primjer: 07X0: 0% cijan, 70% magenta, 100% žuta, 0% crna.
Strelice:
– A: X0X0
– B: 70X0
– C: 30X0
– D: 00X0
– E: 03X0
– F: 07X0
– G: 0XX0
Boja obruba je X070.
Tekst je u crnoj boji. Pozadina je bijela.
Oznaka energetske učinkovitosti mora biti postavljena ili otisnuta na vanjskoj strani pakiranja izvora svjetlosti na način da bude jasno vidljiva, sukladno ovom Pravilniku.

II. INFORMACIJSKI LIST

Informacijski list za izvore svjetlosti sadrži podatke specificirane na oznaci (verzija na Slici 9.1.) te se u slučaju da nije dostavljena s proizvodom, sama oznaka smatra informacijskim listom.

III. PRODAJA IZVORA SVJETLOSTI IZVAN PRODAVAONICA

Katalozi za naručivanje poštom i druga pisana dokumentacija obuhvaćena člankom 7. stavkom 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati ili kopiju oznake energetske učinkovitosti ili sljedeće podatke:
1. Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti, prema specifikacijama navedenim u poglavlju IV. ovoga Priloga, izražen kao »Razred energetske učinkovitosti... u rasponu od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)«. Razred energetske učinkovitosti može biti prikazan i na druge načine uz uvjet da je jasno izražen raspon ljestvice od A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito).
2. Svjetlosni tok izvora svjetlosti izražen u lumenima (lm),
3. Nazivna snaga izvora svjetlosti izražena u Wm,
4. Nazivni životni vijek izvora svjetlosti izražen u satima, ukoliko su podaci raspoloživi,
Veličina i tip slova moraju biti odabrani tako da su svi navedeni podaci čitljivi.

IV. RAZREDI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IZVORA SVJETLOSTI U KUĆANSTVIMA

Određivanje razreda energetske učinkovitosti izvora svjetlosti
Izvor svjetlosti će biti klasificiran razredom A energetske učinkovitosti, u ovisnosti o tipu, na sljedeći način:

Fluorescentne cijevi:

Ostali izvori svjetlosti:
gdje je:
F – izlazni svjetlosni tok izražen u lumenima (lm);
W – snaga izraena u vatima (W).
Ako izvor svjetlosti nije klasificiran razredom A energetske učinkovitosti, referentna se snaga određuje na sljedeći način:


gdje je F – izlazni svjetlosni tok izraen u lumenima (lm).
Indeks energetske učinkovitosti EI se određuje kao:


gdje je W – snaga izražena u vatima (W).
Razredi energetske učinkovitosti izvora svjetlosti od B do G se u ovisnosti o indeksu energetske učinkovitosti, EI, određuju prema Tablici 9.1.

Tablica 9.1.

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti EI

B

EI < 60%

C

60% ≤ EI %

D

80% ≤ EI < 95%

E

95% ≤ EI < 110%

F

110% ≤ EI < 130%

G

130% ≤ EI