NN 14/2008 (4.2.2008.), Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

422

Na temelju članka 3. stavka 3. i članka 4. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. siječnja 2008. godine donijela sljedeću

UREDBU

O POPISU OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

PREDMET UREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom se određuje popis obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: Zakon), u koji su uvršteni javni naručitelji iz članka 3. stavaka 1. i 2. Zakona i naručitelji koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga iz članka 4. stavka 1. Zakona.

JAVNI NARUČITELJI

Članak 2.

1. Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 1. Zakona su državna tijela Republike Hrvatske:
– Predsjednik Republike Hrvatske;
– Ustavni sud Republike Hrvatske;
– Hrvatski sabor;
– Vlada Republike Hrvatske;
– tijela državne uprave: ministarstva; središnji državni uredi;
– državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama;
– uredi Vlade Republike Hrvatske;
– sudovi;
– državna odvjetništva,
– Državno odvjetničko vijeće;
– Državno sudbeno vijeće;
– druga državna tijela.

2. Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:
– općine, gradovi, županije i Grad Zagreb.

3. Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona su pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
– da se u iznosu većem od 50% financiraju iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske ili sredstava područne ili lokalne samouprave ili drugih pravnih osoba iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona ili
– da nadzor nad poslovanjem tih pravnih osoba obavljaju državna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona, ili
– da imaju skupštinu, nadzorni odbor ili upravu čijih više od polovice članova imenuju državna tijela Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druge pravne osobe iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona.

A) Javni naručitelji u području znanosti, obrazovanja i športa:
– odgojno-obrazovne ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave;
– javna visoka učilišta;
– javni znanstveni instituti;
– CARnet;
– Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti;
– Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje;
– Nacionalno vijeće za znanost;
– Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske;
– Zavod za školstvo Republike Hrvatske;
– Hrvatski olimpijski odbor;
– Hrvatska zajednica tehničke kulture;
– Agencija za znanost i visoko obrazovanje;
– Leksikografski zavod »Miroslav Krleža«;
– Nacionalna i sveučilišna knjižnica;
– Agencija za strukovno obrazovanje;
– Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja;
– Hrvatska akreditacijska agencija;
– Hrvatski zavod za norme;
– Agencija za odgoj i obrazovanje;
– Centar za krš;
– Agencija za obrazovno reformske inicijative u jugoistočnoj Europi;
– Agenciji za obrazovanje odraslih;
– Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar;
– Državni zavod za mjeriteljstvo;
– Hrvatska akreditacijska agencija;
– Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu;
– Agencija za mobilnost i programe Europske unije;
– Sveučilišni računski centar (SRCE)
– Državni hidrometeorološki zavod

B) Javni naručitelji u području kulture:
– Hrvatska radio-televizija;
– Hrvatski državni arhiv;
– državni arhivi u Republici Hrvatskoj;
– arheološki muzeji u Republici Hrvatskoj;
– Dvorac Trakošćan;
– Muzej Ivana Meštrovića;
– Hrvatski muzej naivne umjetnosti;
– Hrvatski povijesni muzej;
– Hrvatski športski muzej;
– Javna ustanova Galerija Klovićevi dvori;
– Javna ustanova Spomen područje Jasenovac;
– Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara«;
– Moderna galerija;
– Muzej hrvatskih arheoloških spomenika;
– Muzej Slavonije;
– Muzeji Hrvatskoga zagorja;
– Muzejski dokumentacijski centar;
– Tiflološki muzej;
– javne ustanove nacionalni parkovi;
– javne ustanove parkovi prirode;
– Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske »Lado«;
– Državni zavod za zaštitu prirode;
– Hrvatska knjižnica za slijepe;
– Hrvatska matica iseljenika;
– Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskoga rata;
– Hrvatski restauratorski zavod;
– Hrvatsko narodno kazalište;
– Matica hrvatska;
– Zavod za obnovu Dubrovnika;
– Muzej antičkog stakla u Zadru;
– Muzej turizma;
– Stalna izložba crkvene umjetnosti u Zadru.

C) Javni naručitelji u području zdravstva i socijalne skrbi:
– Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;
– državni zdravstveni zavodi (Hrvatski zavod za javno zdravstvo; Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu; Hrvatski zavod za medicinu rada i Hrvatski zavod za mentalno zdravlje; Hrvatski zavod za toksikologiju)
– klinički bolnički centri;
– kliničke bolnice;
– klinike;
– opće bolnice;
– specijalne bolnice;
– domovi zdravlja;
– ustanove za hitnu medicinsku pomoć;
– zavodi za javno zdravstvo;
– poliklinike;
– lječilišta;
– ustanove za zdravstvenu njegu;
– ljekarničke ustanove;
– Zavod za telemedicinu;
– Imunološki zavod
– Agencija za lijekove i medicinske proizvode
– Agencija za kvalitetu i akreditaciju u Zdravstvu
– centri za socijalnu skrb;
– domovi socijalne skrbi;
– centri za pomoć i njegu.

D) Javni naručitelji u području zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
– Agencija za zaštitu okoliša;
– Agencija za obnovu osječke Tvrđe.

E) Javni naručitelji u području regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva:
– Hrvatske šume d.o.o.;
– Hrvatske vode;
– Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara.

F) Javni naručitelji u području poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
– Hrvatski stočarski centar;
– Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi;
– Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo;
– Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo;
– Zavod za tlo;
– Državna ergela lipicanaca;
– Stanica za južne kulture Dubrovnik;
– Duhanski institut;
– Zavod za voćarstvo;
– Hrvatska agencija za hranu;
– Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

G) Javni naručitelji u području gospodarstva, rada i poduzet­ništva:
– Operator tržišta električne energije d.o.o.;
– Hrvatska agencija za malo gospodarstvo;
– Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;
– Hrvatski zavod za zapošljavanje;
– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;
– Središnji registar osiguranika;
– Agencija za promicanje izvoza i ulaganja;
– Hrvatska energetska regulatorna agencija;
– Državni zavod za nuklearnu sigurnost;
– Energetski institut »Hrvoje Požar«;
– Narodne novine d.d.;
– Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama APIS IT d.o.o.;
– Hrvatska turistička zajednica.

H) Javni naručitelji u području unutarnjih poslova:
– Hrvatski novčarski zavod d.o.o.;
– Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o.;
– AKD-Zaštita d.o.o.;
– Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa.

I) Javni naručitelji u području mora, prometa i infrastrukture:
- Odašiljači i veze d.o.o.
– Hrvatski registar brodova;
– Hrvatski hidrografski institut;
– Agencija za plovne putove unutarnjih voda;
– Hrvatska agencija za telekomunikacije;
– Vijeće za poštanske usluge;
– Hrvatske ceste d.o.o.;
– Hrvatske autoceste d.o.o.;
– Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.;
– Županijske uprave za ceste;
– Plovput d.o.o.;
– Jadrolinija.

J) Javni naručitelji u području financija:
– Hrvatska narodna banka;
– Hrvatska banka za obnovu i razvoj;
– Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB);
– Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
– Središnja depozitarna agencija;
– Financijska agencija (FINA);
– Hrvatska lutrija d.o.o.

4. Javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 4. Zakona su:
- udruge koje je osnovalo jedno ili više tijela iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. ili jedna ili više pravnih osoba iz članka 3. stavka 1. točke 3. Zakona.

5. Zakon primjenjuju subjekti koji nisu javni naručitelji iz članka 3. stavka 1. točke 1. do 4. Zakona:
1. za izvođenje radova koje izravno subvencioniraju javni naručitelji s više od 50%:
– u smislu Dodatka I. Zakona,
– na bolnicama, objektima namijenjenima za sport, rekreaciju i odmor, školskim i sveučilišnim zgradama i zgradama koje se koriste u administrativne svrhe, 2. za usluge koje izravno subvencioniraju javni naručitelji s više od 50% i koje su vezane uz izvođenje radova u smislu točke 1.

NARUČITELJI KOJI OBAVLJAJU DJELATNOST NA PODRUČJU VODOOPSKRBE, ENERGETIKE, PROMETA I POŠTANSKIH USLUGA

Članak 3.

Naručitelji koji obavljaju djelatnost na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga iz članka 4. stavka 1. Zakona su:
1. javni naručitelj iz članka 3. Zakona kada nabavlja robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja djelatnosti navedenih u člancima 106. do 111. Zakona,
2. trgovačko društvo u kojem javni naručitelj ili više javnih naručitelja ima ili može imati neposredan ili posredan prevladavajući utjecaj na osnovi vlasništva, financijskog udjela ili na osnovi propisa koji vrijede za društvo i koje obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 106. do 111. Zakona:
– Plinacro d.o.o.;
– Hrvatska elektroprivreda d.d.;
– INA – Industrija nafte d.d.;
– Hrvatska kontrola zračne plovidbe;
– HŽ Holding d.o.o.;
– HŽ Infrastuktura d.o.o.;
– HŽ Putnički prijevoz d.o.o.;
– HŽ Cargo d.o.o.;
– HŽ Vuča vlakova d.o.o.;
– Hrvatska pošta d.d.;
– lučke uprave.
3. naručitelj koji obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima 106. do 111. Zakona, na osnovi posebnog ili isključivog prava, a nije javni naručitelj ili trgovačko društvo u smislu članka 4. stavka 1. točke 2. Zakona.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE

Članak 4.

Izmjene i dopune Uredbe o Popisu obveznika primjene Zakona donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ureda za javnu nabavu i uz prethodno mišljenje nadležnog ministarstva.

OBVEZA PRIMJENE ZAKONA

Članak 5.

Državna i druga tijela kao i pravne osobe iz članka 3. i članka 4. Zakona koji su obveznici primjene Zakona obvezni su primjenjivati Zakon i u slučaju kada nisu navedeni u Uredbi o Popisu obveznika.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/08-02/02
Urbroj: 5030120-08-1
Zagreb, 31. siječnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.