NN 41/2008 (9.4.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja

MINISTGARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1410

Na temelju članka 10. stavka 3., članka 13. stavka 1., članka 14. stavka 2. i članka 19. stavka 3. Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja (»Narodne novine«, br. 105/99 i 15/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA

Članak 1.

U Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 204/03 i 15/04), u članku 2. točki 3. dodaje se rečenica koja glasi:« Zbog mogućih znanstveno još nepotvrđenih štetnih zdravstvenih učinaka elektromagnetskih polja, primjenom načela predostrožnosti, granične razine su smanjene u odnosu na pripadna temeljna ograničenja.«

Članak 2.

Članak 20. se mijenja i glasi:
»(1) Korisnik stacionarnog izvora elektromagnetskog polja (u nastavku: korisnik) za uporabu toga izvora, mora pribaviti odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo. Zahtjev za odobrenje korisnik upućuje ministarstvu nadležnom za zdravstvo.
(2) Ministar nadležan za zdravstvo odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje na temelju pisanog zahtjeva korisnika te mišljenja ovlaštene pravne osobe o udovoljenju uvjetima propisanim Zakonom i odredbama ovoga Pravilnika.
(3) Mišljenje iz stavka 2. ovoga članka, uz zahtjev korisnika, mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
a) izvješće o prvim mjerenjima razina elektromagnetskih polja u okolini stacionarnog izvora, te
b) mišljenje o udovoljavanju uvjetima iz članka 14. ovoga Pravilnika, izdanim od pravne osobe ovlaštene sukladno članku 35. ovoga Pravilnika.
(4) Tijelo nadležno za izdavanje dozvola za postavljanje i rad radijskih postaja ne može izdati dozvolu za rad bez dobivanja odobrenja ministra nadležnog za zdravstvo u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

U članku 25. stavku 2. riječi: »putem Zavoda«, brišu se.

Članak 4.

U članku 27. riječ: »Zavod«, u odgovarajućem padežu, zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

U članku 37. stavku 4. riječi; »načelnik odjela sanitarne inspekcije« zamjenjuje se riječima: »predstavnik upravne organizacije za sanitarnu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo« u odgovarajućem padežu, a riječi: »jedan djelatnik Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja« zamjenjuje se riječima: »jedan predstavnik Državnog zavoda za zaštitu od zračenja« u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 40. riječ: »Zavod« zamjenjuje se riječima: »Ministarstvo nadležno za zdravstvo«.

Članak 7.

U članku 42. stavku 2. riječi: »u područjima povećane osjetljivosti i profesionalne izloženosti stvaraju elektromagnetska polja razina značajno nižih od graničnih razina zadanih u Prilogu 2. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »ne predstavljaju značajne izvore elektromagnetskog polja sukladno članku 2. točki 22. ovoga Pravilnika«.

Članak 8.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Ministarstvo zdravstva« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo« u odgovarajućem padežu, a riječi: »ministar zdravstva« zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za zdravstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/31
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 3. travnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.