NN 47/2008 (25.4.2008.), Pravilnik o zaštiti morskog okoliša u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1591

Temeljem članka 1023. u svezi članka 41. stavak 3., te članka 1018. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« 181/04 i 76/07), ministar nadležan za poslove pomorstva uz suglasnost ministrice nadležne za zaštitu okoliša donosi


PRAVILNIK


O ZAŠTITI MORSKOG OKOLIŠA U ZAŠTIĆENOM EKOLOŠKO-RIBOLOVNOM POJASU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

(1.) Ovim Pravilnikom propisuju se mjere zaštite okoliša kojih se moraju pridržavati svi pomorski objekti koji plove ili se nalaze u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske.
(2.) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na ratne brodove, pomoćne brodove ratne mornarice i javne brodove i brodice, ali su se oni dužni pridržavati odredaba ovog Pravilnika u mjeri u kojoj to ne umanjuje njihovu redovnu djelatnost.

Članak 2.

U smislu odredaba ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:
»ZERP« je zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske kako je uspostavljen Odlukom o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (»Narodne novine« 157/03, 77/04, 138/06);
»morski okoliš u ZERP-u« je životni prostor morskih organizama i njihovih zajednica koji je određen karakterističnim fizičkim, kemijskim i biološkim značajkama a obuhvaća područja otvorenog mora, dno i podmorje tog morskog prostora;
»onečišćenje morskog okoliša« je čovjekovo izravno ili neizravno unošenje tvari ili energije u morski okoliš, koje uzrokuje ili može prouzročiti pogubne posljedice na uvjete života biljnog i životinjskog svijeta u moru i podmorju, odnosno općenito ugroziti uvjete života u moru i ugroziti ljudsko zdravlje, te može ometati pomorske djelatnosti, uključujući ribolov i druge zakonite uporabe mora i podmorja, izazvati pogoršanje uporabne kakvoće morske vode i umanjenje privlačnosti morskog okoliša;
– »praćenje stanja kakvoće morskog okoliša u ZERP-u« je niz aktivnosti koje uključuju promatranje, uzorkovanje, ispitivanje i sustavno mjerenje emisija, imisija, praćenje prirodnih i drugih pokazatelja;
»MARPOL Konvencija« je Međunarodna konvencija o sprje­čavanju onečišćenja mora s brodova iz 1973. kako je izmijenjena Protokolom iz 1978. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 1/1992.)
»Prilog I MARPOL Konvencije« su Pravila o sprečavanju onečišćenja uljem;
»Prilog II MARPOL Konvencije« su Pravila o sprečavanju onečišćenja štetnim tekućim tvarima koje se prevoze u trupu;
»Prilog III MARPOL Konvencije« su Pravila o sprječavanju onečišćenja štetnim tvarima koje se prevoze u pakiranom obliku;
»Prilog IV MARPOL Konvencije« su Pravila o sprečavanju onečišćenja fekalijama s brodova;
»Prilog V MARPOL Konvencije« su Pravila o sprječavanju onečišćenja otpacima s brodova;
»Prilog VI MARPOL Konvencije« su Pravila o sprječavanju onečišćenja zraka s brodova;
»SOLAS Konvencija« je Međunarodna konvencija o sigurnosti ljudskih života na moru, 1974. sa svim kasnijim izmjenama i dopunama (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 1/1992., 13/1999.);
»Barcelonska konvencija« je Konvencija o sprječavanju onečišćenja morskog okoliša i obalnih područja u Sredozemlju iz 1995., (Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 17/98.);
»Protokol o potapanju« je Protokol iz 1995. o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova ili spaljivanjem na moru (»Narodne novine –
Međunarodni ugovori«, br. 17/98.);
»Protokol o sprečavanju i suzbijanju onečišćenja« je Protokol o suradnji u sprječavanju onečišćenja s brodova i u slučajevima opasnosti u suzbijanju onečišćenja Sredozemnog mora, 1995. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 12/03.);
»Protokol Barcelonske konvencije o odobalnim objektima« je Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja zbog istraživanja i iskorištavanje epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja, 1994.;
»OPRC Konvencija« je Međunarodna konvencija o pripravnosti, akciji i suradnji za slučaj onečišćenja uljem iz 1990. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 2/97.);
»OPRC-HNS Protokol« je Protokol o pripravnosti, akciji i suradnji za slučaj onečišćenja opasnim i štetnim tvarima, 2000.;
»Londonska konvencija« je Konvencija o sprječavanju onečišćenja mora potapanjem otpadaka i drugih tvari, 1972. (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 3/95.);
– Protokol iz 1996. na Londonsku konvenciju – je Protokol iz 1996. uz Londonsku konvenciju iz 1972. o sprječavanju onečišćenja mora potapanjem otpadaka i drugih tvari;
»Konvencija o balastnim vodama« je Međunarodna konvencija o upravljanju i nadzoru brodskih balastnih voda i taloga, 2004.;
»opasne i štetne tvari« su tvari koje su kao takve navedene u Međunarodnom pomorskom kodeksu opasnih i štetnih tvari;
»ulje« je nafta u bilo kojem obliku uključujući sirovu naftu, tekuće gorivo, talog, otpatke ulja i rafinirane proizvode (osim onih petrokemijskih na koje se odnose odredbe Priloga II MARPOL Konvencije uključujući tvari nabrojene u Dodatku I MARPOL Konvencije;
»mješavina ulja« je mješavina s bilo kojim sadržajem ulja;
»tanker za ulje« je brod izgrađen ili prilagođen prvenstveno za prijevoz ulja u trupu i njegovim prostorima za teret, uključujući višenamjenske brodove, tankere za prijevoz štetnih tekućih tvari kako su definirane u Prilogu II MARPOL Konvencije i svaki brod za prijevoz plina kako je definiran u Pravilu 3.20 Poglavlja II-1 SOLAS Konvencije kada prevozi teret ili dio tereta ulja u trupu;
»balastna voda« je voda s tvarima u njoj, ukrcana radi postizanja zadovoljavajuće razine stabilnosti, uzdužnog i poprečnog nagiba, gaza i naprezanja plovnog ili plutajućeg objekta;
»štetna tekuća tvar« je tvar navedena u stupcu »Razred onečišćenja« Poglavlja 17. ili 18. Međunarodnog kodeksa o brodovima za prijevoz kemikalija ili privremeno određena, prema odredbama Pravila 6.3 Poglavlja 2, Priloga II MARPOL Konvencije;
»ostatak« je svaka štetna tekuća tvar koja ostaje za uklanjanje;
»mješavina ostatka i vode« je ostatak kojemu je dodana voda u bilo koju svrhu (npr. radi čišćenja tanka, balastiranja, kaljužnog izljeva i dr.);
»fekalije« su:
a) istjecanja i drugi otpaci iz bilo kojeg oblika zahoda ili pisoara,
b) istjecanja iz medicinskih prostorija (ljekarne, brodske bolnice i dr.) preko umivaonika, kada i odljevnih otvora smještenih u takvim prostorijama;
c) istjecanja iz prostora sa živim životinjama; ili
d) druge otpadne vode ako su izmiješane s navedenim istjecanjima;
»otpaci« su sve vrste životinjskih otpadaka, otpadaka iz domaćinstva i otpadaka od radova na brodu, isključujući svježu ribu i njene dijelove, koji su nastali redovnim radom broda i koji se mogu odstranjivati trajno ili u vremenskim razmacima, osim onih tvari koje su utvrđene ili navedene u Prilogu I, II, III, IV i VI MARPOL Konvencije;
»Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za poslove pomorstva
»Nacionalna središnjica« je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, nadzor i upravljanje pomorskim prometom pri Ministarstvu
»Uprava« je uprava u Ministarstvu nadležna za poslove sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja
»IMO« je Međunarodna pomorska organizacija.

Članak 3.

Zabranjeno je ispuštanje ulja ili mješavina ulja u more protivno odredbama Pravila 15 B, Pravila 15 C. i 15 D točka 8. Priloga I MARPOL Konvencije.
Zabranjeno je svako ispuštanje u more ulja ili mješavine ulja iz prostora tereta tankera za ulje protivno odredbi Pravila 34.B, Pravila 34.C i Pravila 34.D. točka 8. Priloga I MARPOL Konvencije.

Članak 4.

Fiksne i plutajuće platforme, uključujući platforme za bušenje, plutajuća sredstva za proizvodnju, skladištenje i iskrcavanje koja se koriste za odobalnu proizvodnju i i skladištenje ulja i plutajuće skladišne jedinice za odobalno skladištenje proizvedenog ulja, kao i platforme za proizvodnju plina, moraju udovoljavati zahtjevima Pravila 39. Poglavlja 7. Priloga I MARPOL Konvencije, te Protokola Barcelonske konvencije o odobalnim objektima.

Članak 5.

Ispuštanje u more ostataka štetnih tekućih tvari razvrstanih u razrede X, Y i Z sukladno Pravilu 6. Priloga II MARPOL Konvencije ili onih koje su privremeno utvrđene kao takve, balastnih voda, voda od pranja tanka ili drugih mješavina koje sadrže takve tvari je zabranjeno, osim ako je takvo ispuštanje obavljeno uz puno udovoljavanje primjenjivim radnim zahtjevima sadržanim u Prilogu II MARPOL Konvencije.

Članak 6.

Zabranjeno je bacati u more štetne tvari koje se prevoze u pakiranom obliku, osim ako je to potrebno radi očuvanja sigurnosti broda ili spašavanja ljudskih života na moru.

Članak 7.

Zabranjeno je ispuštanje u more fekalija protivno odredbi Pravila 11 točke 1. i točke 3. Priloga IV MARPOL Konvencije.

Članak 8.

Zabranjeno je svako izbacivanje otpada u more s pomorskih objekata protivno odredbi Pravila 5 Priloga V MARPOL Konvencije.
Otpatke od hrane dopušteno je izbacivati u more, na udaljenosti od kopna ne manjoj od tri nautičke milje i samo ako su prošli kroz uređaj za usitnjavanje ili drobilicu, pri čemu usitnjeni ili samljeveni otpaci moraju prolaziti kroz sita s otvorima ne većim od 25 mm.
Ako se otpaci iz stavka 1. ili 2. ovog članka miješaju s drugim materijalima koji se izbacuju, a koji su podvrgnuti drugačijim zahtjevima uklanjanja ili ispuštanja, primjenjuju se oni zahtjevi koji su stroži.

Članak 9.

Zabranjeno je svako odlaganje u more, spaljivanje na moru, pohranjivanje i zakopavanje otpada i drugih tvari na morsko dno ili u morsko podzemlje s pomorskih objekata ili zrakoplova protivno odredbama Londonske konvencije iz 1972. kako je izmijenjena Protokolom iz 1996., te Protokola o potapanju iz 1995. uz Barcelonsku konvenciju.

Članak 10.

Zabranjeno je onečišćenje zraka s brodova protivno odredbama Priloga VI MARPOL Konvencije.

Članak 11.

Iskrcaj, ukrcaj ili prekrcaj opasnih ili štetnih tvari s pomorskih objekata u ZERP-u dopušteno je samo uz odobrenje Ministarstva.
Odobrenjem iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo utvrđuje uvjete sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja koji moraju biti zadovoljeni, a koji se određuju prema okolnostima planiranog poduhvata, a vodeći računa o odgovarajućim uvjetima koji za takve operacije moraju biti zadovoljeni u lukama, sukladno posebnim propisima.

Članak 12.

Zapovjednik pomorskog objekta ili zrakoplova koji primijeti onečišćenje mora dužan je bez odlaganja o tome izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju.
Zapovjednik pomorskog objekta koji sudjeluje u nezgodi koja uključuje ispuštanje ulja, ili drugih štetnih tekućih tvari, štetnih tvari u pakiranom obliku, uključujući one u kontejnerima, prenosivim tankovima, cestovnim i željezničkim vozilima i brodskim teglenicama, dužan je bez odlaganja nadležnoj lučkoj kapetaniji podnijeti izvješće o nezgodi.
Izvješće iz stavka 2. ovog članka mora podnijeti i zapovjednik broda koji ispusti ulja ili štetne tekuće tvari suprotno odredbama MARPOL Konvencije u tijeku redovnog rada broda.
Izvješće mora biti dostavljeno najbržim dostupnim telekomunikacijskim kanalima.
Sadržaj i postupci izvješćivanja uređeni su posebnim propisom.
U slučajevima iznenadnih onečišćenja mora ovlasti, dužnosti, mjere i način smanjenja opasnosti, spremnost za trenutačno i učinkovito reagiranje i sprječavanje onečišćenja mora propisuje se Planom intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Subregionalnim planom intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera.
Lučka kapetanija koja zaprimi izvješće dužna je poduzeti sve potrebne mjere radi suzbijanja, smanjenja i otklanjanja onečišćenja mora sukladno posebnim propisima, poduzeti sve potrebne istražne radnje, te pokrenuti odgovarajuće postupke.
Uprava je dužna izvijestiti o događaju i poduzetim mjerama državu čiju zastavu brod vije, te prema okolnostima slučaja i druge zainteresirane države.

Članak 13.

(1.) Brod u plovidbi je dužan poštovati sustave plovidbe na Jadranskom moru koje je usvojila Međunarodna pomorska organizacija i koji su objavljeni u dokumentima COLREG.2/Circ. 54 od 28. svibnja 2004. i COLREG.2/Circ. 58 od 11. prosinca 2006. te oglasima za pomorce Hrvatskoga hidrografskoga instituta, Svezak 11 iz studenoga 2004. i svezak 3 iz ožujka 2007.
(2.) Tankeri za ulja od 150 BT ili veći i svi brodovi od 300 BT ili veći koji prevoze kao teret opasne ili štetne tvari u rasutom ili upakiranom stanju dužni su dostavljati podatke Nacionalnoj središnjici sukladno Rezoluciji Odbora za zaštitu morskog okoliša IMO-a, MSC.139(76) od 5. prosinca 2002. godine kako je objavljena u Oglasu za pomorce Hrvatskoga hidrografskoga instituta, Svezak 5 od svibnja 2003.
(3.) Svi brodovi na koje se primjenjuje Glava V Pravilo 19 SOLAS Konvencije dužni su za vrijeme plovidbe ZERP-om imati uključen sustav za automatsku identifikaciju (AIS), te putem sustava dostavljati statičke, dinamičke i podatke o putovanju, uključujući podatke o opasnom teretu, sukladno Smjernicama IMO-a.

Članak 14.

(1.) Ako postoji osnovana sumnja da je brod za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršio odredbe ovog Pravilnika i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprječavanje, smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora, nadležna lučka kapetanija ili Središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja će zatražiti od broda davanje informacija o brodu, teretu, luci polazišta i odredišta, te druge relevantne podatke bitne za utvrđivanje da li je pomorski objekt prekršio propise.
(2.) Kada brod iz stavka 1. boravi u luci u Republici Hrvatskoj, inspekcija sigurnosti plovidbe, odnosno inspekcija zaštite okoliša sukladno svojoj nadležnosti, provest će detaljan inspekcijski pregled broda, sukladno posebnom propisu.
(3.) Kada postoji osnovana sumnja da je brod za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršio odredbe ovog Pravilnika i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprečavanje, smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora, što za posljedicu ima ispuštanje, iskrcaj ili potapanje većih razmjera koje uzrokuje ili bi moglo uzrokovati značajno onečišćenje morskog okoliša, a brod odbije dati informacije sukladno stavku 1. ovog članka, ili su informacije očito netočne ili postoje drugi opravdani razlozi, inspekcija sigurnosti plovidbe provest će inspekcijski nadzor broda radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica i dokaza.
(4.) Kada postoje jasni i objektivni dokazi da je brod za vrijeme plovidbe ZERP-om prekršio odredbe ovog Pravilnika i/ili primjenjivih međunarodnih standarda i pravila za sprječavanje, smanjivanje ili nadziranje onečišćenja mora što je uzrokovalo ili prijeti uzrokovanjem značajne štete u ZERP-u, teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama ili obalnom području, Uprava ili nadležna lučka kapetanija će uz poštivanje Odsjeka 7. Dijela XII Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982. godine, pokrenuti odgovarajući upravni, prekršajni ili sudski postupak koji može uključiti zadržavanje broda.
(5.) U slučaju zaustavljanja ili zadržavanja broda, brod će biti pušten nakon provođenja inspekcijskih, istražnih i drugih radnji, te nakon što položi valjano osiguranje, ako to ne bi predstavljalo nerazumnu prijetnju morskom okolišu, u kojem slučaju može biti zaustavljen ili upućen u najbliže brodogradilište na popravak.
(6.) O svim mjerama i postupcima koji se pokreću i provode sukladno odredbama ovog Pravilnika, nadležna Uprava će bez odlaganja, uobičajenim putem, izvijestiti nadležna tijela države zastave broda.

Članak 15.

U slučaju povrede odredaba članka 13. ovog Pravilnika, Ministarstvo će uobičajenim putem izvijestiti o povredi državu zastave broda.
Kada brod iz stavka 1. ovog članka dobrovoljno boravi u luci u Republici Hrvatskoj, nad brodom će se provesti inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe radi utvrđivanja da li brod i njegova posada udovoljavaju uvjetima sigurnosti plovidbe utvrđenim primjenjivim međunarodnim ugovorima.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/6
Urbroj: 530-04-08-3
Zagreb, 3. ožujka 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.