NN 125/2008 (29.10.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu

HRVATSKI SABOR

3565

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/140
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 22. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Članak 1.

U Zakonu o Gradu Zagrebu (»Narodne novine« br. 62/01.) naslov iznad članka 6. mijenja se i glasi: »Izvršno tijelo Grada Zagreba«.
Članak 6. mijenja se i glasi:
»Izvršno tijelo Grada Zagreba je gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu gradonačelnik).«

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Gradonačelnik se bira na način propisan Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 3. riječi: »ministra nadležnog za poslove uprave« zamjenjuju se riječima: »čelnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave«.
U stavku 5. riječi: »Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave« zamjenjuju se riječima: »središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:
»Gradonačelnik ima dva zamjenika koji se biraju na način propisan Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba.«

Članak 5.

Članak 10. briše se.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:
»Gradonačelnik dužnost obavlja profesionalno, a njegovi zamjenici će odlučiti hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnog odnosa.
Zamjenici su dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest nadležnoj gradskoj službi o tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno ili bez zasnivanja radnog odnosa.«

Članak 7.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Pročelnike upravnih tijela na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.«
U stavku 3. riječi »Gradskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju: »gradonačelnika«.
Stavak 4. briše se.
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 8.

U članku 15. stavku 1. riječi: »i Gradskom poglavarstvu« brišu se.

Članak 9.

U članku 21. stavku 1. iza riječi: »Skupštine« zarez i riječi: »odnosno poglavarstva« brišu se.

Članak 10.

Grad Zagreb dužan je uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju vrijediti odredbe Statuta Grada Zagreb koje se odnose na izbor gradonačelnika i njegovih zamjenika te gradskog poglavarstva, odnosno odredbe Statuta koje se tiču povjerenja i razrješenja gradonačelnika te druge odredbe Statuta koje su suprotne odredbama ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. svibnja 2009.

Klasa: 015-07/08-01/01
Zagreb, 17. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.