NN 146/2008 (17.12.2008.), Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

HRVATSKI SABOR

4018

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. prosinca 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/163

Urbroj: 71-05-03/1-08-2

Zagreb, 12. prosinca 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA

Članak 1.

U Pomorskom zakoniku (»Narodne novine« br. 181/04. i 76/07.) u članku 5. stavku 1. točki 22. iza riječi: »lučke kapetanije« stavlja se zarez i dodaju riječi »brod Obalne straže«.

Iza točke 31. dodaje se točka 31.a) koja glasi:

»31.a) Podrtina nastala nakon pomorske nezgode jest:

a) potonuli ili nasukani brod, ili

b) bilo koji dio potonulog ili nasukanog broda, uključujući svaki predmet koji se nalazi ili se nalazio na tom brodu, ili

c) svaki predmet koji je nestao u moru s broda i koji je nasukan, potonuo ili ostavljen da pluta, ili

d) brod koji će uskoro potonuti ili se nasukati, ili se to opravdano može očekivati, ukoliko još nisu poduzete učinkovite mjere radi pomoći brodu ili bilo kojoj imovini u opasnosti.«

Članak 2.

U članku 46. stavku 4. iza riječi: »obavljati« dodaju se riječi: »brodovi Obalne straže,«.

Članak 3.

U članku 51. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za obavljanje poslova iz stavka 2. koriste se objekti hidrografije.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 4.

U članku 52. riječi: »stavak 1. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavak 1.«, a riječi: »stavak 2. i 3.« zamjenjuju se riječima: »stavak 2., 3. i 4.«.

Članak 5.

U članku 61. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministarstvo će pribavljenu dokumentaciju o sigurnosti nuklearnog postrojenja dostaviti tijelu državne upravne nadležnom za nuklearnu sigurnost radi stručne ocjene stanja nuklearne sigurnosti broda.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ministarstvo će o namjeri uplovljavanja stranoga nuklearnog broda iz stavka 1. ovoga članka izvijestiti tijelo državne uprave nadležno za zaštitu od ionizirajućeg zračenja koje će uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za nuklearnu sigurnost, odrediti program ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda te iznos posebne pristojbe koju mora uplatiti poduzetnik broda za pokriće troškova programa ispitivanja i mjerenja sadržaja radioaktivnih tvari u okolini nuklearnog broda.«

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »stavka 3. ovoga članka, nadležna lučka kapetanija« zamjenjuju se riječima: »stavka 4. ovoga članka, nadležna ustrojbena jedinica Ministarstva«, a riječi: »Lučka kapetanija« zamjenjuju se riječima: »nadležna ustrojbena jedinica Ministarstva«.

Članak 6.

U članku 62. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Domaći i strani brod bruto tonaže veće od 1000 koji namjerava uploviti u hrvatsku luku dužan je pružiti dokaz o sklopljenom osiguranju ili drugom financijskom jamstvu radi pokrivanja odgovornosti za štete zbog onečišćenja pogonskim uljem u iznosu koji odgovara granicama odgovornosti propisanima u članku 391. ovoga Zakonika za tražbine zbog smrti ili tjelesne ozljede te za ostale tražbine.

(4) Brod iz stavka 3. ovoga članka mora imati valjanu svjedodžbu kojom se potvrđuje da su osiguranje ili drugo financijsko jamstvo na snazi u skladu s odredbama Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem 2001, izdanu od nadležnih tijela države čiju zastavu je brod ovlašten vijati.

(5) Domaći brod u međunarodnoj plovidbi i strani brod bruto tonaže veće od 300, koji namjerava uploviti u hrvatsku luku, odnosno pristati uz odobalni objekt u teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske dužan je pružiti dokaz o sklopljenom osiguranju ili drugom financijskom jamstvu, kao što je garancija banke ili slične institucije, radi pokrića troškova lociranja, označavanja i uklanjanja podrtine, u iznosu propisanom člankom 823.b ovoga Zakonika.«

Članak 7.

U članku 63. riječi: »nadležna lučka kapetanija« zamjenjuju se riječima »nadležna ustrojbena jedinica Ministarstva«.

Članak 8.

U članku 64. stavku 1. riječi: »zaštite mora od onečišćenja« brišu se.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(2) Zapovjednik broda, članovi posade broda, osoba koja upravlja brodicom ili jahtom i članovi posade brodice ili jahte moraju prilikom plovidbe unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske poštovati međunarodne propise i standarde i hrvatske propise o zaštiti od onečišćenja mora i zraka s pomorskih objekata i onečišćenja prouzročenog potapanjem s pomorskih objekata.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuje se na zapovjednika i članove posade pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti neovisno o području plovidbe.

(4) Zapovjednik pomorskog objekta iz stavka 2. ovoga članka koji onečisti more ili primijeti onečišćenje mora dužan je bez odgađanja izvijestiti Ministarstvo.

(5) Po dojavi o onečišćenju mora, Ministarstvo je dužno istražiti sve okolnosti zbog kojih je došlo do onečišćenja, provesti postupak radi utvrđivanja počinitelja, te prema okolnostima slučaja pokrenuti prekršajni postupak i/ili podnijeti kaznenu prijavu sukladno Kaznenom zakonu.

(6) Potanje propise o zaštiti od onečišćenja morskog okoliša s pomorskih objekata, te provođenju istraga onečišćenja mora donosi ministar.«

Dosadašnji stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Članak 9.

U članku 65. stavku 1. riječi: »nadležne lučke kapetanije« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojbene jedinice Ministarstva«.

Članak 10.

U članku 66. stavku 1. riječi: »nadležne lučke kapetanije« zamjenjuju se riječima: »nadležne ustrojbene jedinice Ministarstva«.

Članak 11.

U članku 70. stavku 4. riječi: »lučka kapetanija« zamjenjuju se riječima: »nadležna ustrojbena jedinica Ministarstva«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Ukoliko se utvrdi da trgovačko društvo koje obavlja djelatnost peljarenja na temelju odobrenja Ministarstva, ne zadovoljava uvjete na temelju kojih mu je izdano odobrenje, ili se utvrdi koja druga nepravilnost u radu trgovačkog društva, Ministarstvo mu može oduzeti odobrenje.«

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 9., iza riječi: »za obavljanje peljarenja« dodaju se riječi: »uvjete i način oduzimanja odobrenja,«.

Članak 12.

U Dijelu trećem Sigurnost plovidbe iza članka 75. Glave IV. dodaje se Glava IV.a »Nadzor i upravljanje pomorskim prometom« i članci 75.a, 75.b i 75.c koji glase:

»Glava IV.a
NADZOR I UPRAVLJANJE POMORSKIM PROMETOM

Članak 75.a

(1) Nadzor i upravljanje pomorskim prometom provodi se u cilju povećanja sigurnosti pomorske plovidbe, učinkovitosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša.

(2) Nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS) je:

1. prikupljanja podataka o pomorskim objektima i pomorskom prometu,

2. davanje podataka pomorskim objektima,

3. davanje plovidbenih savjeta i podrške u plovidbi pomorskim objektima,

4. organizacija plovidbe i upravljanje pomorskim prometom.

(3) Nadzor i upravljanje pomorskim prometom iz stavka 2. ovoga članka provodi se kroz suradnju nadležnih službi Ministarstva i lučkih kapetanija s pomorskim objektima koji plove ili se nalaze u području nadzora i upravljanja.

(4) Područje nadzora i upravljanja pomorskim prometom obuhvaća unutarnje morske vode, teritorijalno more i zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske.

Članak 75.b

(1) Poslove nadzora i upravljanja pomorskim prometom iz članka 75.a ovoga Zakonika obavlja služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom Ministarstva i lučkih kapetanija u suradnji s lučkim upravama, trgovačkim društvom Plovput i Hrvatskim hidrografskim institutom.

(2) Služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti može zatražiti suradnju i potporu Obalne straže Republike Hrvatske, policije, i drugih tijela operativnog nadzora.

(3) Nadležnost, ustrojstvo, poslove, način rada službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom, te način rada i suradnje s drugim tijelima i službama iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuju se posebnim propisom.

Članak 75.c

Pomorski objekti koji plove ili se nalaze u području nadzora i upravljanja iz članka 75.a stavka 4. ovoga Zakonika dužni su:

1) postupati prema pravilima plovidbe propisane međunarodnim ugovorima, ovim Zakonikom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakonika,

2) dostavljati podatke službi nadzora i upravljanja pomorskim prometom;

3) postupati po nalogu službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom.«

Članak 13.

U članku 99. stavku 3. riječi: »jednu godinu« zamjenjuju se riječima: »tri mjeseca«.

Članak 14.

Iza članka 109. dodaje se članak 109.a koji glasi:

»Članak 109.a

Oznaka plutajućeg objekta i nepomičnoga odobalnog objekta sastoji se od prva dva slova koja se uzimaju iz imena luke u kojoj je sjedište lučke kapetanije kod koje se objekt upisuje i broja koji označava redni broj u upisniku plutajućih objekata i nepomičnih odobalnih objekata.«

Članak 15.

U članku 125. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Odredbe ove Glave Zakonika na odgovarajući se način primjenjuju i na članove posada jahti, te plutajućih i nepomičnih odobalnih objekata.«

Članak 16.

U članku 125.a stavku 2. iza riječi: »propisom« briše se točka i dodaju se riječi: »i kojima je Ministarstvo izdalo dopusnicu.«.

Članak 17.

U članku 126. stavku 1. riječi: »ove glave« zamjenjuju se riječima: »članka 127., 128., 129. i 129.a ovoga Zakonika.

U stavku 2. riječ: »linijskom« briše se.

Članak 18.

U članku 129. stavak 2. mijenja se tako da glasi:

»(2) Prijavu i odjavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje člana posade broda iz stavka 1. ovoga članka čiji je poslodavac, brodar ili kompanija domaća pravna osoba podnosi poslodavac, brodar ili kompanija.«

U stavku 3. iza riječi: »poslodavac« dodaju se riječi: »brodar i kompanija«.

Članak 19.

U članku 146. stavku 3. iza riječi: »dužnosti« dodaju se riječi: »brodar ili«.

Članak 20.

U članku 165. stavku 2. iza riječi: »lučke kapetanije« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te ovlašteni službenici službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Određene poslove inspekcije sigurnosti plovidbe mogu obavljati i policijski službenici, te ovlaštene osobe Obalne straže u okviru posebnog ovlaštenja kojeg daje ministar.«

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza riječi: »sigurnosti plovidbe« dodaju se riječi: »odnosno ovlašteni službenici iz stavka 2. i 3. ovoga članka«.

Iza dosadašnjeg stavka 4., koji postaje stavak 5., dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi članka 125.a ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega provode Inspekcija sigurnosti plovidbe Ministarstva i Državni inspektorat.«

Članak 21.

U članku 166. stavku 1. točki 3. iza riječi: »sa broda« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te ostataka i mješavina koje sadrže ostatke štetnih tekućih tvari, fekalija, tvari koje uništavaju ozon i uređaja za prihvat opreme koja sadrži takve tvari kada je uklonjena sa brodova.«.

Iza točke 11) dodaju se točke 12) i 13) koje glase:

»12) obavljanjem djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju pomoraca,

13) udovoljavanjem uvjeta za obavljanje djelatnosti pomorskog agenta.«

Članak 22.

U članku 167. stavku 2. iza točke 8) dodaje se točka 9) koja glasi:

»9) Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem, 2001.«

Članak 23.

U članku 171. stavku 7. iza riječi: »primjenjuju na« dodaju se riječi: »druge plovne, te«.

Članak 24.

U članku 172. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe ovoga članka Zakonika na odgovarajući se način primjenjuju i na luke otvorene za javni promet u nacionalnoj plovidbi i luke posebne namjene.«

Članak 25.

U članku 175. stavku 4. brojka: »1.« zamjenjuje se brojkom: »2.«

Članak 26.

Iza članka 176. dodaju se članci 176.a i 176.b koji glase:

»Članak 176.a

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad obavljanjem djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju pomoraca prema odredbi članka 125. a ovoga Zakonika provjerava se:

a) je li pravna osoba koja obavlja djelatnost posredovanja pri zapošljavanju pomoraca ima izdanu dopusnicu; i

b) je li pravna osoba kojoj je izdana dopusnica za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca obavlja djelatnost sukladno odredbama posebnog propisa iz članka 125.a stavka 3. i izdanoj dopusnici.

(2) Inspekcijski nadzor sukladno odredbi stavka 1. točke a) ovoga članka provodi Državni inspektorat, a inspekcijski nadzor sukladno odredbi stavka 1. točke b) ovoga članka provodi inspekcija sigurnosti plovidbe Ministarstva i Državni inspektorat.

Članak 176.b

(1) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora iz članka 176.a ovoga Zakonika inspektor Državnog inspektorata utvrdi da fizička ili pravna osoba obavlja djelatnost posredovanja pri zapošljavanju pomoraca bez dopusnice Ministarstva, usmenim rješenjem će u zapisniku privremeno do otklanjanja nedostatka, zabraniti obavljanje djelatnosti pravnoj ili fizičkoj osobi za koju utvrdi da obavlja poslove u svezi sa posredovanjem pri zapošljavanju pomoraca.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izvršava se odmah pečaćenjem poslovnih prostorija, opreme za rad ili na drugi pogodan način.

(3) Otpravak usmenog rješenja iz stavka 1. ovoga članka inspektor je dužan otpremiti stranci u pisanom obliku u roku od osam dana od dana izricanja zabrane usmenim rješenjem.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba o kojoj rješava Ministarstvo i koja ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Ako inspekcija sigurnosti plovidbe ili Državni inspektorat utvrdi da pravna osoba obavlja poslove u svezi sa posredovanjem pri zapošljavanju pomoraca protivno dopusnici Ministarstva naložit će joj otklanjanje nedostataka ili nepravilnosti u određenom roku, koji ne može biti dulji od petnaest dana, a ako nedostaci ili nepravilnosti ne budu otklonjeni u ostavljenom roku predložit će Ministarstvu oduzimanje dopusnice.

(6) Inspekcija sigurnosti plovidbe i Državni inspektorat će o svakom obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama pisano izvijestiti Ministarstvo.«

Članak 27.

Članak 187. mijenja se i glasi:

»(1) U upisnik brodova može se upisati:

a) brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana Republike Hrvatske,

b) brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana države članice Europske unije ako je kompanija ili brodar broda hrvatska pravna osoba,

c) brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

d) brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu pravne osobe sa sjedištem u državi članici Europske unije ako je kompanija ili brodar broda pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

e) brod koji je u cjelini ili djelomično u vlasništvu državljana države članice Europske unije ili pravne osobe osnovane sukladno propisima države članice Europske unije i sa sjedištem u državi članici Europske unije, pod uvjetom da je brod upravljan iz podružnice u Republici Hrvatskoj,

f) brod koji je u vlasništvu strane fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske ili izvan države članice Europske unije ako je kompanija ili brodar broda pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

g) brod koji je u vlasništvu strane pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske ili izvan države članice Europske unije ako je kompanija ili brodar broda pravna osoba sa sjedištem u državi članici Europske unije, a ta kompanija ili brodar ima podružnicu u Republici Hrvatskoj.

(2) U slučajevima iz točke b), d), f) i g) stavka 1. ovoga članka sa zahtjevom kompanije ili brodara mora se suglasiti vlasnik broda.«

Članak 28.

Članak 188. mijenja se i glasi:

»(1) U upisnik jahti može se upisati:

a) jahta koja je u cjelini ili djelomično u vlasništvu domaće fizičke ili pravne osobe,

b) jahta koja je u cjelini u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ako se jahta pretežno nalazi u Republici Hrvatskoj.

(2) Za upis broda i jahte u upisnik brodova ili upisnik jahti plaća se naknada.

(3) Kriterije za određivanje i visinu naknade određuje ministar.«

Članak 29.

U članku 208. iza riječi: »jahta« dodaju se riječi: »i jahta u gradnji«.

Članak 30.

U članku 307. stavku 1. riječi: »Zakona o parničnom postupku« zamjenjuju se riječima: »Zakona o općem upravnom postupku«.

Članak 31.

U članku 378. stavku 4. riječ: »rješenja« zamjenjuje se riječju: »žalbe.«

Članak 32.

U članku 391. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Granice odgovornosti za tražbine, osim onih navedenih u članku 392. ovoga Zakonika, koje su proizašle iz jednoga istog događaja, obračunavaju se na sljedeći način:

1) u pogledu tražbina zbog smrti ili tjelesnih ozljeda,

a) 2 milijuna obračunskih jedinica Posebnih prava vučenja za brod s tonažom koja ne prekoračuje 2.000 tona,

b) za brod s tonažom koja prekoračuje 2.000 tona obračunava se sljedeći iznos kao dodatak iznosu u podstavku a):

– za svaku tonu od 2.001. do 30.000 tona, 800 obračunskih jedinica Posebnih prava vučenja,

– za svaku tonu od 30.001 do 70.000 tona, 600 obračunskih jedinica Posebnih prava vučenja, i

– za svaku tonu koja prekoračuje 70.000 tona, 400 obračunskih jedinica Posebnih prava vučenja,

2) u pogledu ostalih tražbina:

a)1 milijun obračunskih jedinica Posebnih prava vučenja za brod s tonažom koja ne prekoračuje 2.000 tona,

b) za brod s tonažom koja prekoračuje 2.000 tona obračunava se sljedeći iznos kao dodatak iznosu navedenom u a):

– za svaku tonu od 2.001 do 30. 000 tona, 400 obračunskih jedinica,

– za svaku tonu od 30.001 do 70.000 tona, 300 obračunskih jedinica,

– za svaku tonu koja prekoračuje 70.000 tona, 200 obračunskih jedinica.«

Članak 33.

U članku 386. stavku 1. iza riječi: »vlasnika broda« veznik: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »ugovoru« dodaju se riječi: »i poslovođu broda«.

Članak 34.

Iza članka 809. dodaje se članak 809.a koji glasi:

»Članak 809.a

Odredbe ovoga dijela ove glave Zakonika primjenjuju se na štete nastale na teritoriju Republike Hrvatske i na području zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske.«

Članak 35.

U članku 813. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Odredbe članka 813.–823. primjenjuju se na štetu zbog onečišćenja nastalu u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske te na zaštitne mjere poduzete kako bi se spriječila ili umanjila šteta, bez obzira gdje su poduzete.«

Članak 36.

Iza članka 823. dodaju se članci 823.a i 823.b koji glase:

»Članak 823.a

(1) Vlasnik broda bruto tonaže veće od 1000 upisanog u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj dužan je održavati na snazi osiguranje ili drugo financijsko jamstvo kao što je garancija banke ili slične financijske institucije, radi pokrića odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem, u visini svote koja odgovara granicama odgovornosti propisanim u članku 391. ovoga Zakonika za tražbine zbog smrti ili tjelesne ozljede, te za ostale tražbine.

(2) Vlasnik broda iz stavka 1. ovoga članka dužan je zatražiti od lučke kapetanije u kojoj se vodi upisnik brodova u koji je brod upisan, izdavanje svjedodžbe u kojom se potvrđuje da su osiguranje ili drugo financijsko jamstvo na snazi u skladu s odredbama Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja pogonskim uljem iz 2001. godine i ovoga Zakonika.

(3) Svjedodžba iz stavka 2. ovoga članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku i sadrži sljedeće podatke:

a) ime broda, brojeve ili slova za raspoznavanje i luku upisa,

b) ime i glavno poslovno sjedište upisanog vlasnika,

c) IMO broj za identifikaciju broda,

d) vrsta i trajanje jamstva,

e) naziv i glavno poslovno sjedište osiguratelja ili druge osobe koja pruža financijsko jamstvo, a kada je to prikladno, poslovno sjedište gdje je zaključeno osiguranje ili drugo financijsko jamstvo,

f) rok važenja svjedodžbe, koji ne može biti duži nego što je rok važenja osiguranja ili drugog jamstva.«

Članak 823.b

(1) Vlasnik broda u međunarodnoj plovidbi bruto tonaže veće od 300 upisanog u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj dužan je održavati na snazi osiguranje ili drugo financijsko jamstvo kao što je garancija banke ili slične financijske institucije, radi pokrića troškova lociranja, označavanja i uklanjanja podrtine.

(2) Iznos osiguranja ili drugoga financijskog jamstva iz stavka 1. ovoga članka obračunava se na sljedeći način:

a) 1 milijun obračunskih jedinica Posebnih prava vučenja za brod s tonažom koja ne prekoračuje 2.000 tona,

b) za brod s tonažom koja prekoračuje 2.000 tona obračunava se sljedeći iznos kao dodatak iznosu navedenom u a):

– za svaku tonu od 2.001 do 30. 000 tona, 400 obračunskih jedinica,

– za svaku tonu od 30.001 do 70.000 tona, 300 obračunskih jedinica,

– za svaku tonu koja prekoračuje 70.000 tona, 200 obračunskih jedinica.

(3) Osiguranje ili drugo financijsko jamstvo iz stavka 1. ovoga članka mora biti u obliku opće prihvaćenom u pomorskoj praksi.

(4) Nakon što utvrdi da je udovoljeno zahtjevima iz prethodnih stavaka ovoga članka, lučka kapetanija u kojoj se vodi upisnik u koji je brod upisan, na zahtjev vlasnika broda izdaje svjedodžbu kojom se potvrđuje da su osiguranje ili drugo financijsko jamstvo na snazi.

(5) Svjedodžba iz stavka 4. ovoga članka izdaje se na hrvatskom i engleskom jeziku i sadrži najmanje sljedeće podatke:

a) ime broda, brojeve ili slova za prepoznavanje i luku upisa,

b) bruto tonažu broda,

c) ime i glavno poslovno sjedište vlasnika,

d) IMO identifikacijski broj broda,

e) vrstu i trajanje jamstva,

f) ime i glavno poslovno sjedište osiguratelja ili druge osobe koja daje jamstvo i, u odgovarajućem slučaju, poslovno sjedište u kojem je osiguranje ili jamstvo zaključeno, i

g) rok važenja svjedodžbe, koji ne može prijeći rok važenja osiguranja ili drugog jamstva.«

Članak 37.

Iza članka 988. dodaje se članak 988.a koji glasi:

»Članak 988.a

Za suđenje u sporovima za naknadu štete nastale zbog tjelesne ozljede ili smrti člana posade broda ili zbog narušavanja zdravlja koju član posade pretrpi na radu ili u vezi s radom na brodu, međunarodno je nadležan hrvatski sud ako tužitelj ima prebivalište na području Republike Hrvatske.«

Članak 38.

U članku 1001. stavku 1. točka 12. briše se.

Članak 39.

Iza članka 1001. dodaje se članak 1001.a koji glasi:

»Članak 1001.a

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda, jahte ili brodice i/ili član posade:

1) ako prilikom plovidbe gospodarskim pojasom Republike Hrvatske ne poštuje općeprihvaćene međunarodne propise i standarde i hrvatske propise o sprečavanju onečišćenja mora i zraka s pomorskih objekata i onečišćenja prouzročenog potapanjem otpada (članak 41.),

2) ako prilikom plovidbe ne poštuje međunarodne propise i standarde i hrvatske propise o zaštiti od onečišćenja mora i zraka s pomorskih objekata i onečišćenja prouzročenog potapanjem s pomorskih objekata. (članak 64.).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička ili pravna osoba vlasnik broda, brodar i kompanija.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 40.

U članku 1002. stavku 1. brojka: »15.000« zamjenjuje se brojkom: »30.000,00«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda ili časnik koji ga zamjenjuje, odnosno osoba koja upravlja plutajućim ili nepomičnim odobalnim objektom ukoliko postupi protivno članku 75.c ovoga Zakonika.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj iz stavka 1. ovoga članka zapovjednik jahte, odnosno osoba koja upravlja brodicom.«

Članak 41.

U članku 1007. iza brojke: »1001. dodaje se brojka: »1001.a,«.

Članak 42.

U članku 1011. stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 43.

U članku 1012. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Novčanom kaznom od 100,00 kuna kaznit će se na mjestu počinjenja pomorskog prekršaja fizička osoba za pomorski prekršaj iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4 koji glase:

»(3) Ovlaštena osoba dužna je počinitelju prekršaja izdati potvrdu o naplaćenoj kazni iz stavka 2. ovoga članka.«

(4) Počinitelju pomorskog prekršaja koji ne plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, ovlaštena osoba izdat će uplatnicu kojom isti može platiti kaznu u roku od 8 dana.«

Članak 44.

Iza članka 1016. dodaje se članak 1016.a koji glasi:

"Članak 1016.a

(1) Novčanom kaznom od 40.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju pomoraca na brodovima hrvatske i strane državne pripadnosti a ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom iz članka 125.a stavka 3. ovoga Zakonika ili ih obavlja na način protivan odredbama posebnog propisa.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom od 4.000,00 do 15.000,00 kuna.«

Članak 45.

U članku 1017. iza brojke: »1001.« dodaju se brojke: »1001.a, 1002.,«.

Članak 46.

U članku 1021. stavku 1. podstavku 2. riječi: »stavak 4.« zamjenjuju se riječima: »stavak 5.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

U sudskim postupcima za naknadu štete nastale zbog tjelesne ozljede ili smrti člana posade broda ili zbog narušavanja zdravlja koju član posade pretrpi na radu ili u vezi s radom na brodu, u kojima do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nije donesena pravomoćna odluka primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

Članak 48.

U roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar će donijeti propis iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 49.

Do donošenja posebnog propisa iz članka 75.b Pomorskog zakonika poslove iz članka 75.a obavljaju Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru i lučke kapetanije.

Članak 50.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 36. ovoga Zakona kojom se dodaje članak 823.b koja stupa na snagu 1. lipnja 2009. i odredbi članaka 27. i 28. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 342-01/08-01/02

Zagreb, 5. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.