NN 24/2009 (23.2.2009.), Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana invalida rada"

HRVATSKI SABOR

531

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 13. veljače 2009. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA INVALIDA RADA«

I.

Dan 21. ožujak proglašava se »Nacionalnim danom invalida rada«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/09-01/01

Zagreb, 13. veljače 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.