NN 36/2009 (23.3.2009.), Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu ("Narodne novine", br. 125/08.)

HRVATSKI SABOR

794

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU (»Narodne novine«, br. 125/08.)

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 125/08.), kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/35

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 19. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU (»Narodne novine«, br. 125/08.)

Članak 1.

U članku 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 125/08.) riječi: »18. svibnja 2009.« zamjenjuju se riječima: »na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnje Gradsko poglavarstvo nastavlja s radom do stupanja na dužnost gradonačelnika Grada Zagreba.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-07/09-01/01

Zagreb, 13. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.