NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara

38 27.03.2009 Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara

HRVATSKI SABOR

844

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/49

Urbroj. 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 24. ožujka 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93., 33/05. i 107/07.) u članku 3. stavku 1. riječi: »Poglavarstvo Grada Zagreba, županijsko, gradsko i općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada Zagreba, župan, gradonačelnik i općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 24. riječi: »poglavarstvo Grada Zagreba, grada i općine« zamjenjuju se riječima: »gradonačelnik Grada Zagreba, gradonačelnik i općinski načelnik«.

Članak 3.

U članku 48. stavku 3. i 4. riječi: »u poglavarstvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave« zamjenjuju se riječima: »u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 214-01/09-01/02

Zagreb, 20. ožujka 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v.r.