NN 61/2009 (27.5.2009.), Pravilnik o suglasnosti u postupku izdavanja poslovne dozvole strancima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1403

Na temelju članka 67. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 36/09.), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O SUGLASNOSTI U POSTUPKU IZDAVANJA POSLOVNE DOZVOLE STRANCIMA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način na koji Hrvatska gospodarska komora putem nadležnih županijskih komora daje suglasnost u postupku izdavanja i produženja poslovne dozvole (u daljnjem tekstu: suglasnost) strancu-osnivaču vlastitog trgovačkog društva ili strancu koji u trgovačkom društvu ima udio najmanje 51%, vlasniku obrta odnosno jednom od suvlasnika zajedničkog obrta koji je registrirao poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj, te pružatelju usluga u ime inozemnog poslodavca.

Članak 2.

Dokumenti koji se prilažu sukladno odredbama ovoga Pravilnika, moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

UVJETI ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI

Članak 3.

Strancu – osnivaču vlastitog trgovačkog društva ili strancu koji u trgovačkom društvu ima udio najmanje 51% te vlasniku obrta odnosno jednom od suvlasnika zajedničkog obrta, koji je registrirao poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj izdat će se suglasnost za poslovnu dozvolu ako:

– svojim poslovanjem utječe na povećanje gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj

– uvodi nove proizvodne postupke, novu opremu i suvremenu tehnologiju

– potiče otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje domaće radne snage.

Pod poslovanjem kojim se utječe na povećanje gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj podrazumijeva se:

– pokretanje gospodarske aktivnosti u dijelovima Republike Hrvatske u kojima gospodarski rast zaostaje za državnim prosjekom

– modernizacija i unapređenje poslovanja

– razvoj proizvodnje s višim stupnjem prerade i proizvodnje usmjerene k izvozu

– jačanje konkurentske snage hrvatskog gospodarstva

– prilagodba hrvatskog gospodarstva europskim standardima

– uvođenje i unapređenje informatičke tehnologije.

Pod uvođenjem novih proizvodnih postupaka, nove opreme i suvremene tehnologije podrazumijeva se unos opreme i tehnologije koja osigurava ekološki sigurne gospodarske aktivnosti, uštedu energije, uvođenje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda i modernizaciju proizvodnje.

Poticanje otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanje domaće radne snage znači da poslovna aktivnost obvezno uključuje otvaranje novih radnih mjesta s pretežnim zapošljavanjem domaće radne snage.

Članak 4.

Uvjeti za izdavanje suglasnosti za pružatelje usluga u ime inozemnog poslodavca su da je pružatelj usluga zaposlen kod inozemnog poslodavca i ima odgovarajuće kvalifikacije, a inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor s trgovačkim društvom, odnosno obrtom u Republici Hrvatskoj pod uvjetom da se radi o specifičnom pružanju usluga u djelatnosti visoke tehnologije, te da pružanje usluga predstavlja interes za Republiku Hrvatsku.

Suglasnost za izdavanje poslovne dozvole za pružatelja usluga u ime inozemnog poslodavca izdaje se na vrijeme izvršenja ugovora o pružanju usluga, odnosno najduže do godine dana.

DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI

Članak 5.

Dokumentacija potrebna za izdavanje suglasnosti strancu – osnivaču vlastitog trgovačkog društva odnosno strancu koji u trgovačkom društvu ima udio najmanje 51% je sljedeća:

1. Ovjereni Izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo (ne stariji od 30 dana),

2. Poslovni plan čiji je sadržaj propisan na Obrascu PP1 koji je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

3. Potvrdu o Osobnom identifikacijskom broju (OIB).

Ako zahtjev podnosi osnivač trgovačkog društva koji u trgovačkom društvu ima udio najmanje 51% uz dokumentaciju iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog članka treba podnijeti i popis članova društva ovjeren od Trgovačkog suda ili potvrdu javnog bilježnika o članovima društva ovjerenu od Trgovačkog suda.

Kod predaje zahtjeva za izdavanje poslovne dozvole sve rubrike u obrascu PP1 (Poslovni plan) moraju biti popunjene.

U rubrici 3. Obrasca PP1 – Ulaganja i izvori za razdoblje od tri godine podnositelj zahtjeva obvezno mora navesti opis ulaganja minimalno 100.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti kroz materijalnu ili nematerijalnu imovinu u razdoblju od tri godine.

Materijalnom imovinom smatra se vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva.

Nematerijalna imovina, odnosno opravdani troškovi ulaganja, mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how i dr.).

Nematerijalna imovina koja predstavlja troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

– mora se koristiti isključivo u trgovačkom društvu

– mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)

– mora biti uključena u imovinu, odnosno biti iskazana u bilanci.

Trgovačko društvo za koje osnivač podnosi zahtjev za produženje poslovne dozvole, odnosno trgovačko društvo koje posluje u Republici Hrvatskoj duže od godinu dana mora biti u sustavu poreza na dodanu vrijednost, što dokazuje potvrdom prijave Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.

Članak 6.

Dokumentacija potrebna za izdavanje suglasnosti za vlasnika obrta odnosno jednog od suvlasnika zajedničkog obrta koji je registrirao poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj je sljedeća:

1. Ovjereni izvod iz Središnjeg obrtnog registra, ne stariji od 30 dana,

2. Poslovni plan čiji je sadržaj propisan na Obrascu PP1 koji je u prilogu ovog Pravilnika,

3. Potvrdu o Osobnom identifikacijskom broju (OIB).

Kod predaje zahtjeva za izdavanje poslovne dozvole sve rubrike u obrascu PP1 (Poslovni plan) moraju biti popunjene.

U rubrici 3. Obrasca PP1 – Ulaganja i izvori za razdoblje od tri godine, podnositelj zahtjeva obvezno mora navesti opis ulaganja minimalno 100.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti kroz materijalnu ili nematerijalnu imovinu, u razdoblju od tri godine.

Članak 7.

Uz zahtjev za produženje poslovne dozvole strani poduzetnici iz članka 5. ovog Pravilnika, kao i obrtnici obveznici poreza na dobit prilažu sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu nadležnog ureda Porezne uprave – Ministarstva financija kojom se dokazuje da je poslodavac (trgovačko društvo odnosno obrtnik obveznik poreza na dobit) podmirio sve obveze na ime poreza i drugih javnih davanja,

– godišnji financijski izvještaj poduzetnika propisan Zakonom o računovodstvu kojim dokazuje da je ulaganje kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu uključeno u imovinu društva, te dokaz o broju zaposlenih državljana Republike Hrvatske u trgovačkom društvu na obrascu POD-DOP, a koji se predaje uz godišnji financijski izvještaj i

– izvješće o realizaciji plana za razdoblje za koje je izdana prethodna poslovna dozvola na temelju Poslovnog plana, odnosno Elaborata o ulaganju za poslovne dozvole izdane sukladno ranije važećem Pravilniku o uvjetima izdavanja suglasnosti (»Narodne novine« broj: 26/08.).

Članak 8.

Prilikom podnošenja zahtjeva za produženje poslovne dozvole stranci iz članka 6. ovoga Pravilnika – obrtnici obveznici poreza na dohodak, prilažu sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu nadležnog ureda Porezne uprave – Ministarstva financija kojom se dokazuje da je obrtnik – obveznik poreza na dohodak, podmirio sve obveze na ime poreza i drugih javnih davanja,

– godišnju poreznu prijavu poreza na dohodak (obrazac DOH), popis dugotrajne imovine obrazac DI, izvješće o plaćama i mirovinama obrazac IP propisani Zakonom o porezu na dohodak, te dokaz o broju radnika iz obrasca ID (izvješće o primicima od nesamostalnog rada, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja),

– izvješće o realizaciji Poslovnog plana za razdoblje za koje je izdana prethodna poslovna dozvola na temelju tog plana, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Dokumentacija potrebna za izdavanje suglasnosti za stranca – pružatelja usluga u ime inozemnog poslodavca je sljedeća:

1. potvrda o radnopravnom statusu kod inozemnog poslodavca,

2. ugovor sklopljen između inozemnog poslodavca i trgovačkog društva, odnosno obrta u Republici Hrvatskoj,

3. ovjereni Izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj, odnosno ovjereni izvadak iz Središnjeg obrtnog registra za obrtnika, s kojim inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor, ne stariji od 30 dana,

4. dokaz o kvalifikaciji stranca,

5. obrazloženje potrebe angažiranja stranog pružatelja usluga iz kojeg će biti vidljivo da se radi o specifičnom pružanju usluga u djelatnosti visoke tehnologije te da pružanje usluga predstavlja interes za Republiku Hrvatsku.

Članak 10.

Pružatelj usluga u ime inozemnog poslodavca iz članka 9. ovoga Pravilnika koji podnosi zahtjev za produženje poslovne dozvole dužan je priložiti:

1. potvrdu o radnopravnom statusu kod inozemnog poslodavca,

2. ugovor sklopljen između inozemnog poslodavca i trgovačkog društva, odnosno obrta u Republici Hrvatskoj,

3. ovjereni Izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj, odnosno ovjereni izvadak iz Središnjeg obrtnog registra za obrtnika, s kojim inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor, ne stariji od 30 dana,

4. potvrdu nadležnog ureda Porezne uprave – Ministarstva financija o podmirenim obvezama na ime poreza i drugih javnih davanja u Republici Hrvatskoj, osobito za isplatu naknade za pružene usluge izvršene u Republici Hrvatskoj.

Članak 11.

Pružatelj usluga turističkog animatora, iznimno od članka 9. i 10. ovoga Pravilnika, dužan je za izdavanje suglasnosti za poslovnu dozvolu priložiti samo ugovor o pružanju usluga turističkog animatora u Republici Hrvatskoj, iz kojeg je vidljivo koje će aktivnosti provoditi.

Članak 12.

Uvjeti propisani člancima 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika ne odnose se na kategoriju stranaca koji temeljem članka 139. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima (»Narodne novine« broj 79/07. i 36/09.), sukladno posebnim propisima, pružaju usluge u turizmu.

POSTUPAK ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI

Članak 13.

Zahtjev za izdavanje poslovne dozvole podnosi se nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu sjedišta trgovačkog društva ili obrta, a za pružatelja usluga u ime inozemnog poslodavca prema mjestu sjedišta trgovačkog društva, podružnice ili predstavništva, odnosno obrta s kojim inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor, ili prema mjestu pružanja usluge u turizmu.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi stranac osobno ili putem ovlaštenog opunomoćenika na Obrascu 3a koji je sastavni dio Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj.

Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja po službenoj dužnosti prosljeđuje zahtjev i dokumentaciju radi izdavanja suglasnosti za poslovnu dozvolu nadležnoj županijskoj komori Hrvatske gospodarske komore.

Članak 14.

O zahtjevu za izdavanje suglasnosti za poslovnu dozvolu, odlučit će nadležna županijska komora Hrvatske gospodarske komore, u roku od petnaest dana od dana primitka zahtjeva kojem je priložena kompletna dokumentacija, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

U slučaju da zahtjevu nije priložena kompletna dokumentacija u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, nadležna županijska komora obavijestit će o tome nadležnu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.

Nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja će temeljem obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, pozvati stranca da nadopuni zahtjev.

Članak 15.

O davanju suglasnosti odlučuje Povjerenstvo za davanje suglasnosti u postupku izdavanja poslovnih dozvola (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) pri nadležnoj županijskoj komori Hrvatske gospodarske komore.

Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka sastoje se od tri člana, čiji je predsjednik predstavnik Hrvatske gospodarske komore.

Članovi Povjerenstava iz stavka 1. ovoga članka mogu biti iz reda istaknutih stručnjaka iz gospodarstva, predstavnika ureda državne uprave za gospodarstvo u županiji odnosno ureda Grada Zagreba, upravnog odjela županije odnosno lokalne samouprave nadležnog za gospodarstvo, nadležne područne Obrtničke komore i Područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore na prijedlog čelnika institucija iz stavka 3. ovog članka donosi Odluku o imenovanju članova koji će biti birani u Povjerenstva i to na mandat od četiri godine, osim članova iz upravnih odjela za gospodarstvo lokalne samouprave gdje član Povjerenstva može biti rukovoditelj tog odjela.

Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za svaku pojedinu sjednicu donosi predsjednik nadležne županijske komore.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore donijet će Poslovnik o radu Povjerenstva.

Članak 16.

Ukoliko se razmatra zahtjev za izdavanje suglasnosti za obrtnika koji je registrirao poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj ili za pružatelja usluga ako je inozemni poslodavac sklopio ugovor s obrtom u Republici Hrvatskoj, jedan od članova stručnog povjerenstva iz članka 15. ovoga Pravilnika mora biti predstavnik područne obrtničke komore.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima izdavanja suglasnosti (»Narodne novine« broj 26/08).

Članak 18.

Postupci izdavanja suglasnosti započeti prema Pravilniku o davanju suglasnosti (»Narodne novine« broj 26/08), dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-24680-2009

Zagreb, 21. svibnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Obrazac PP 1

POSLOVNI PLAN

1. Podaci o poduzetniku

2. Djelatnost

3. Ulaganja i izvori za razdoblje od tri godine

a) Materijalna imovina (nekretnine, oprema i strojevi)

b) Nematerijalna imovina – koja predstavlja opravdane troškove ulaganja (patenti, licence, know-how i sl.)

4. Plan zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta po vrsti radnih mjesta, stručnoj spremi i broju izvršitelja

5. Tehnološko-tehnički elementi plana (opis proizvodnih postupaka, opreme i tehnologije)

6. Aktivizacijsko razdoblje

7. Reference poduzetnika.