NN 75/2009 (30.6.2009.), Zakon o dopuni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

75 30.06.2009 Zakon o dopuni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu

HRVATSKI SABOR

1793

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/105

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine« br. 151/05. i 36/09.) u članku 71. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaju važiti odredbe članka 10. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Stupanje na snagu

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 453-02/09-01/02

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.