NN 20/2010 (12.2.2010.), Pravilnik o registraciji subjekata i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

504

Na temelju članka 48. stavka 3. i 4. Zakona o veterinarastvu (»Narodne novine«, broj: 41/07) i na temelju članka 56. stavka 2. podstavka 6. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O REGISTRACIJI SUBJEKATA I ODOBRAVANJU OBJEKATA U KOJIMA POSLUJU SUBJEKTI U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

(a) postupak registracije subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: subjekti);

(b) postupak odobravanja objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: objekti);

(c) način vođenja Upisnika registriranih subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: Upisnik registriranih subjekata);

(d) način vođenja Upisnika odobrenih objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: Upisnik odobrenih objekata);

(e) uvjete koje moraju ispunjavati prijevoznici nusproizvoda životinjskog podrijetla (u daljnjem tekstu: prijevoznici);

(f) obrazac zahtjeva za registraciju subjekta i zahtjeva za izmjenu/dopunu podataka o registriranom subjektu;

(g) obrazac zahtjeva za registraciju krajnjih korisnika u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: korisnici) i zahtjeva za izmjenu/dopunu podataka o registriranom krajnjem korisniku;

(h) obrazac zahtjeva za odobravanje objekata u kojima posluju subjekti;

(i) obrazac zahtjeva/prijedloga za brisanje registriranih subjekata iz Upisnika regisitriranih subjekata;

(j) obrazac zahtjeva/prijedloga za brisanje odobrenih objekata iz Upisnika odobrenih objekata;

(l) obrazac Izvoda iz Upisnika registriranih subjekata;

(k) obrazac Izvoda iz Upisnika odobrenih objekata.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, koriste se pojmovi utvrđeni Pravilnikom o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj: 87/09),[1] kao i sljedeći pojam:

»Nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprava za veterinarstvo.

Vođenje Upisnika

Članak 3.

1) Nadležno tijelo vodi Upisnik registriranih subjekata i Upisnik odobrenih objekata u elektronskom obliku.

2) U Upisniku registriranih subjekata vode se podaci navedeni u obrascu iz Priloga 1. i Priloga 2. ovoga Pravilnika. U Upisniku odobrenih objekata vode se podaci navedeni u obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

3) Upisnici iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na web-stranici nadležnog tijela.

II. REGISTRACIJA SUBJEKATA

Subjekti koji podliježu registraciji

Članak 4.

Registracija u skladu s odredbama ovoga Poglavlja obvezna je za:

1) Subjekte koji obavljaju djelatnost sakupljanja i prijevoza nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi);

2) Krajnje korisnike koji, u skladu s člankom 23. Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, koriste nusproizvode za potrebe:

(a) dijagnostike, obrazovanja i istraživanja;

(b) prepariranja u tehničkim objektima;

(c) hranidbe životinja u zoološkim vrtovima, cirkusima, skloništima za životinje;

(d) hranidbe gmazova i ptica grabljivica;

(e) hranidbe krznaša;

(f) hranidbe drugih divljih životinja čije meso nije namjenjeno prehrani ljudi;

(g) hranidbe pasa iz priznatih uzgajališta pasa ili uzgoja lovačkih ili službenih pasa;

(h) hranidbe/proizvodnje larvi koje se koriste kao mamci za ribe;

(i) hranidbe ptica strvinarki.

3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, registraciji ne podliježu subjekti koji:

(a) prijevoznim sredstvima odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom obavljaju prijevoz za vlastite potrebe sljedećih nusproizvoda:

– bivša hrana životinjskog podrijetla u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom f Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla;

– mlijeko i/ili kolostrum kao materijal Kategorije 2;

– mlijeko i/ili mliječni proizvodi i/ili proizvodi na bazi mlijeka kao materijal Kategorije 3;

(b) prevoze isključivo stajski gnoj i/ili sadržaj probavnog trakta za vlastite potrebe;

(c) kao krajnji korisnici iz stavka 2. ovoga članka prevoze materijal Kategorije 3 za vlastite potrebe;

(d) kao tehnički objekti iz članka 13. točke 9. ovoga Pravilnika prevoze materijal Kategorije 3 za vlastite potrebe.

Uvjeti koje registrirani subjekti moraju ispunjavati

Članak 5.

1) Vozilo odnosno spremnik mora biti održavano u ispravnom stanju, i pored uvjeta propisanih Dodatkom II. Poglavljem II. Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) biti nepropusno;

(b) biti od materijala koji se lako čisti i pere, i po potrebi dezinficira;

(c) biti prekriveno za vrijeme prijevoza na prikladan način;

(d) imati osiguran sustav za prikladno ocjeđivanje i prikupljanje otpadnih tekućina;

(e) imati odgovarajuću opremu za utovar lešina ili nusproizvoda, ako je prikladno.

2) Ukoliko se radi o nusproizvodima u tekućem ili rasutom stanju, iste je potrebno prevoziti na način da se spriječi kontaminacija okoliša.

3) Krajnji korisnici s obzirom na djelatnost koju obavljaju moraju udovoljavati odredbama posebnih propisa odnosno biti upisani u odgovarajuće upisnike.

Označavanje vozila i spremnika

Članak 6.

1) Subjekt registriran za sakupljanje i prijevoz materijala Kategorije 1 mora osigurati da vozilo/spremnik kojim obavlja djelatnost bude označeno oznakom »MATERIJAL KATEGORIJE 1 – SAMO ZA UKLANJANJE« i evidencijskim brojem iz članka 8. stavka 4. točke (b) ovoga Pravilnika.

2) Subjekt registriran za sakupljanje i prijevoz materijala Kategorije 2 mora osigurati da vozilo/spremnik kojim obavlja djelatnost bude označeno oznakom »MATERIJAL KATEGORIJE 2 – NIJE ZA HRANIDBU ŽIVOTINJA« i evidencijskim brojem iz članka 8. stavka 4. točke (b) ovoga Pravilnika.

3) Subjekt registriran za sakupljanje i prijevoz materijala Kategorije 3 mora osigurati da:vozilo/spremnik kojim obavlja djelatnost bude označeno oznakom »MATERIJAL KATEGORIJE 3 – NIJE ZA PREHRANU LJUDI i evidencijskim brojem iz članka 8. stavka 4. točke (b) ovoga Pravilnika.

4) Oznaka iz stavka 1. do 3. ovoga članka mora biti uočljiva i jasno čitljiva, trajno pričvršćena na obje bočne strane vozila/spremnika, te zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

(a) pozadina na oznaci za materijal Kategorije 1 iz stavka 1. ovoga članka mora biti crne boje, a znakovi i slova na oznaci bijele boje, veličine najmanje 15 cm;

(b) pozadina na oznaci za materijal Kategorije 2 iz stavka 2. ovoga članka (isključujući stajski gnoj i sadržaj probavnog trakta) mora biti žute boje, a znakovi i slova na oznaci crne boje, veličine najmanje 15 cm;

(c) pozadina na oznaci za materijal Kategorije 3 iz stavka 3. ovoga članka mora biti zelene boje sa visokim sadržajem plave boje kako bi se osiguralo da se jasno razlikuje od drugih boja, a znakovi i slova na oznaci bijele boje, veličine najmanje 15 cm.

5) Vozilom, odnosno spremnikom, smije se prevoziti samo materijal one kategorije za koju je namijenjeno i prikladno označeno u skladu sa stavcima 1. do 4. ovoga članka. Istim vozilom ne smiju se prevoziti nusproizvodi i prerađeni proizvodi.

6) Ukoliko se vozilom, odnosno spremnikom, namijenjenim za sakupljanje i prijevoz materijala Kategorije 1 prevozi materijal Kategorije 2, takva se pošiljka smatra materijalom Kategorije 1.

Evidencije

Članak 7.

1) Pošiljatelj nusproizvoda mora, u skladu s Dodatkom II. Poglavljem IV. Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, voditi evidenciju za svako vozilo, odnosno spremnik, koja sadrži najmanje sljedeće podatke:

(a) opis nusproizvoda i kategoriju;

(b) vrstu životinje i broj ušne markice, ukoliko je primjenjivo;

(c) prerađene proizvode podrijetlom od nusproizvoda, koji se upotrebljavaju kao materijal za hranu za životinje;

(d) količinu materijala, komada i kg, kako je prikladno;

(e) datum kada je nusproizvod preuzet;

(f) ime/naziv i adresu prijevoznika, te evidencijski broj;

(g) ime/naziv i adresu primatelja nusproizvoda (naziv i adresa objekta, te odobreni/evidencijski broj/JIBG, ukoliko je prikladno);

(h) serijski broj komercijalnog dokumenta.

2) Prijevoznik nusproizvoda mora, u skladu s Dodatkom II. Poglavljem IV. Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, voditi evidenciju koja sadrži najmanje sljedeće podatke:

(a) opis nusproizvoda i kategoriju;

(b) vrstu životinje i broj ušne markice, ukoliko je primjenjivo;

(c) prerađene proizvode podrijetlom od nusproizvoda, koji se upotrebljavaju kao materijal za hranu za životinje;

(d) količinu materijala, komada i kg, kako je prikladno;

(e) datum kada je nusproizvod preuzet;

(f) ime/naziv i adresu prijevoznika nusproizvoda, te evidencijski broj;

(g) mjesto podrijetla nusproizvoda (naziv i adresa objekta, te odobreni/evidencijski broj/JIBG, ukoliko je prikladno);

(h) ime/naziv i adresu primatelja nusproizvoda (naziv i adresa objekta, te odobreni/evidencijski broj/JIBG, ukoliko je prikladno);

(i) serijski broj komercijalnog dokumenta.

3) Primatelj nusproizvoda mora, u skladu s Dodatkom II. Poglavljem IV. Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi voditi evidenciju koja sadrži najmanje sljedeće podatke:

(a) opis nusproizvoda i kategoriju;

(b) vrstu životinje i broj ušne markice, ukoliko je primjenjivo;

(c) prerađene proizvode podrijetlom od nusproizvoda, koji se upotrebljavaju kao materijal za hranu za životinje;

(d) količinu materijala, komada i kg, kako je prikladno;

(e) datum primitka nusproizvoda;

(f) ime/naziv i adresu prijevoznika nusproizvoda, te evidencijski broj;

(g) mjesto podrijetla nusproizvoda (naziv i adresa objekta, te odobreni/evidencijski broj/JIBG, ukoliko je prikladno);

(h) ime/naziv i adresu prijevoznika nusproizvoda, te evidencijski broj;

(i) serijski broj komercijalnog dokumenta.

4) Krajnji korisnici iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika moraju, u skladu s Dodatkom II. Poglavljem IV. Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, voditi evidenciju koja sadrži najmanje sljedeće podatke:

(a) opis nusproizvoda i kategoriju;

(b) vrstu životinje, ukoliko je primjenjivo;

(c) količinu materijala, komada i kg, kako je prikladno;

(d) datum primitka nusproizvoda;

(e) mjesto podrijetla nusproizvoda (naziv i adresa objekta, te odobreni/evidencijski broj/JIBG, ukoliko je prikladno);

(f) ime/naziv i adresu prijevoznika nusproizvoda, te evidencijski broj;

(g) datum uporabe nusproizvoda;

(h) serijski broj komercijalnog dokumenta.

5) Subjekti su dužni čuvati evidencije iz ovoga članka najmanje dvije godine.

Postupak registracije

Članak 8.

1) Subjekt iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika prije početka obavljanja djelatnosti podnosi nadležnom tijelu:

(a) zahtjev za registraciju, na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika;

(b) izvod iz registra trgovačkog suda ili obrtnog registra kao dokaz da je registriran za djelatnost prijevoza; ne stariji od 30 dana;

(c) zapisnik ovlaštene osobe nadležnog veterinarskog ureda o udovoljavanju uvjetima iz članka 7. Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

(d) presliku knjižice vozila i prometne dozvole za predmetno vozilo/a;

(e) podatke o spremniku (naziv proizvođača, tip i serijski broj spremnika)

2) Subjekt iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika prije početka obavljanja djelatnosti podnosi nadležnom tijelu:

(a) zahtjev za registraciju, na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika;

(b) izvod iz registra trgovačkog suda ili obrtnog registra, odnosno dokaz o upisu u odgovarajući upisnik odobrenih ili registriranih objekata sukladno posebnim propisima.

3) Na temelju podnesenog zahtjeva, nadležno tijelo upisuje subjekt u Upisnik registriranih subjekata i izdaje mu rješenje o upisu te Izvod iz Upisnika registriranih subjekata iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

4) Rješenje iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

(a) ime/naziv i adresa subjekta;

(b) evidencijski broj;

(c) djelatnosti i kategorije nusproizvoda za koje je subjekt registriran;

(d) ograničenja u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu, ukoliko je primjenjivo.

5) Nadležno tijelo izdaje rješenje o upisu registriranih subjekata na rok od dvije godine.

6) Subjekt koji želi nastaviti s poslovanjem mora, prije isteka roka iz stavka 5. ovoga članka, dostaviti nadležnom tijelu odgovarajući zahtjev i dokumentaciju iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka, ovisno o kojem je subjektu riječ.

7) Ako nakon proteka roka iz stavka 5. ovoga članka, subjekt ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, rješenjem nadležnog tijela, brisat će se iz Upisnika registriranih subjekata.

Promjena podataka

Članak 9.

1) Subjekt iz članka 4. ovoga Pravilnika mora u roku od 8 dana, u pisanom obliku obavijestiti nadležno tijelo, o svakoj izmjeni ili dopuni podataka iz Izvoda iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, subjekt je dužan nadležnom tijelu dostaviti, kako je prikladno:

(a) odgovarajući zahtjev za izmjenu/dopunu podataka na obrascu iz Priloga 1. odnosno Priloga 2. ovoga Pravilnika

(b) odgovarajuću dokumentaciju utvrđenu u članku 8. stavku 1. odnosno članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Privremeni prestanak obavljanja djelatnosti

Članak 10.

1) U slučaju privremenog prestanka obavljanja djelatnosti za koju je registriran, subjekt mora o tome, u roku od 15 dana, obavijestiti nadležni veterinarski ured i nadležno tijelo.

2) Ukoliko subjekt iz stavka 1. ovoga članka želi nastaviti s poslovanjem, mora u roku od najmanje 15 dana prije namjeravanog početka obavljanja djelatnosti, o tome pisanim putem obavijestiti nadležni veterinarski ured i nadležno tijelo.

3) Privremeni prestanak obavljanja djelatnosti registriranog subjekta može trajati najviše 6 mjeseci, a po isteku navedenog roka, nadležno tijelo po službenoj dužnosti briše subjekt iz Upisnika registriranih subjekata.

Privremena zabrana rada

Članak 11.

1) U slučaju da ovlaštena osoba prilikom provođenja službenih kontrola utvrdi da subjekt ne ispunjava jedan ili više zahtjeva koji su propisani ovim Pravilnikom i Pravilnikom o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, može privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti, te odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, a radi evidentiranja u Upisniku registriranih subjekata, ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka dostavlja nadležnom tijelu u roku od 8 dana:

(a) presliku rješenja o privremenoj zabrani rada subjekta,

(b) izjavu subjekta da će utvrđene nedostatke otkloniti u zadanom roku.

3) U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u zadanom roku, subjekt se po službenoj dužnosti, briše iz Upisnika registriranih subjekata.

Brisanje iz Upisnika registriranih subjekata

Članak 12.

1) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti na zahtjev subjekta, isti je dužan u roku od 30 dana podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za brisanje iz Upisnika registriranih subjekata na obrascu iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

2) U slučaju brisanja iz Upisnika registriranih subjekata na prijedlog ovlaštene osobe iz članka 11. stavka 1, uz obrazac iz stavka 1. ovoga članka potrebno je nadležnom tijelu dostaviti svu dokumentaciju na temelju koje se predlaže brisanje.

III. ODOBRAVANJE OBJEKATA

Objekti koji podliježu odobravanju

Članak 13.

Odobravanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika obvezno je za:

1) Sabirališta

2) Objekte za skladištenje

3) Objekte za spaljivanje i kombinirano spaljivanje

4) Objekte za preradu materijala kategorije 1, kategorije 2 i kategorije 3

5) Uljno-kemijske objekte kategorije 2 i kategorije 3

6) Objekte za bioplin

7) Objekte za kompostiranje

8) Objekte za proizvodnju hrane za kućne ljubimce

9) Tehničke objekte u kojima se nusproizvodi životinjskog podrijetla upotrebljavaju za proizvodnju tehničkih proizvoda, odnosno proizvoda koji su izravno dobiveni od određenih nusproizvoda a nisu namijenjeni prehrani ljudi ili hranidbi životinja kao npr.:

(a) stajski gnoj, prerađeni stajski gnoj, proizvodi od prerađenog stajskog gnoja

(b) krv, proizvodi od krvi, medicinski pribor

(c) serum kopitara

(d) koža i proizvodi od kože; štavljenje

(e) lovački trofeji

(f) vuna, dlaka, perje, dijelovi perja, svinjske čekinje

(g) pčelinji proizvodi

(h) kosti, proizvodi od kosti, rogovi, proizvodi od rogova, papci, proizvodi od papaka

(i) kozmetika

(j) farmaceutski proizvodi

(k) mlijeko i proizvodi od mlijeka i dr.

10) Sabirne centre

Postupak odobravanja

Članak 14.

1) Subjekt koji posluje u objektu iz članka 13. ovoga Pravilnika prije početka obavljanja djelatnosti podnosi nadležnom tijelu

(a) zahtjev za odobravanje na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika,

(b) izvod iz registra trgovačkog suda ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana;

(c) tlocrt objekta s ucrtanom opremom i tehnološkim putovima proizvodnje, u mjerilu 1:50, odnosno 1:100, tako da raspored prostorija i opreme bude jasno vidljiv.

2) Po podnesenom zahtjevu, čelnik nadležnog tijela rješenjem osniva stručno povjerenstvo koje obavlja pregled objekta.

3) U slučaju kada objekt udovoljava uvjetima utvrđenim u Pravilniku o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, u pogledu dokumentacije, infrastrukture, opreme te plana sustava samokontrola vezano uz tehnološke postupke koji će se obavljati u objektu, stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka, dostavlja nadležnom tijelu zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu, kao i prijedlog za izdavanje uvjetnog odobrenja.

4) Na temelju rješenja o uvjetnom odobrenju koje donosi nadležno tijelo, objekt se upisuje u Upisnik odobrenih objekata, te mu se dodjeljuje odobreni broj. Uz rješenje o uvjetnom odobrenju objekta, nadležno tijelo subjektu dostavlja i Izvod iz Upisnika odobrenih objekata iz Priloga 7. ovoga Pravilnika.

5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

(a) ime/naziv i adresa subjekta;

(b) naziv i adresa odobrenog objekta;

(c) odobreni broj;

(d) djelatnosti i kategorije nusproizvoda za koje je objekt odobren;

(e) ograničenja u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu, ukoliko je primjenjivo.

6) Prije isteka roka na koje je izdano uvjetno odobrenje, stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka, po službenoj dužnosti, obavlja pregled objekta na licu mjesta, za vrijeme obavljanja djelatnosti za koju je objekt odobren.

7) U slučaju kada objekt udovoljava svim propisanim uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom i Pravilnikom o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka, dostavlja nadležnom tijelu zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu, kao i prijedlog za izdavanje trajnog odobrenja, temeljem kojega nadležno tijelo donosi rješenje o odobrenju objekta.

8) Ako stručno povjerenstvo tijekom pregleda iz stavka 6. ovoga članka, utvrdi da objekt još nije u potpunosti ispunio sve propisane zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom i Pravilnikom o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka, dostavlja nadležnom tijelu zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu, kao i prijedlog za produženje uvjetnog odobrenja. Nadležno tijelo može produžiti izdano uvjetno odobrenje na još tri mjeseca, tako da uvjetno odobrenje može vrijediti najduže šest mjeseci.

9) Ako ni nakon proteka roka uvjetnog odobrenja iz stavka 8. ovoga članka, objekt ne ispunjava u potpunosti sve propisane zahtjeve, rješenjem nadležnog tijela brisat će se iz Upisnika odobrenih objekata.

10) Odobreni objekti iz članka 13. ovoga Pravilnika s obzirom na djelatnost koju obavljaju moraju udovoljavati odredbama posebnih propisa odnosno biti upisani u odgovarajuće upisnike.

Promjena podataka

Članak 15.

1) Subjekt koji posluje u objektu iz članka 13. ovoga Pravilnika mora u roku od 8 dana, pisanim putem obavijestiti nadležno tijelo o svakoj izmjeni ili dopuni podataka iz Izvoda iz članka 14. stavka 4 ovoga Pravilnika.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, subjekt je dužan nadležnom tijelu dostaviti zahtjev za izmjenu/dopunu podataka na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika, kao i potrebnu dokumentaciju iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Privremeni prestanak obavljanja djelatnosti

Članak 16.

1) U slučaju da se u odobrenom objektu privremeno ne obavlja djelatnost, subjekt koji posluje u objektu iz članka 13. ovoga Pravilnika mora u roku od 15 dana o tome obavijestiti nadležni veterinarski ured i nadležno tijelo.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, subjekt mora u roku od najmanje 15 dana prije namjeravanog početka ponovnog obavljanja djelatnosti u objektu o tome pisanim putem obavijestiti nadležni veterinarski ured i nadležno tijelo.

3) Prije ponovnog početka obavljanja djelatnosti u objektu, ovlaštena osoba nadležnog veterinarskog ureda, obavlja pregled objekta radi provjere propisanih uvjeta o čemu obavještava nadležno tijelo.

4) Privremeni prestanak obavljanja djelatnosti odobrenog objekta može trajati najviše 6 mjesci, a po isteku navedenog roka, nadležno tijelo po službenoj dužnosti briše objekt iz Upisnika odobrenih objekata.

Privremena zabrana rada

Članak 17.

1) U slučaju da ovlaštena osoba prilikom provođenja službenih kontrola utvrdi da odobreni objekt ne udovoljava propisanim zahtjevima iz ovoga Pravilnika i Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, može privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti u objektu, te odrediti rok za otklanjanje nedostataka.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, a radi evidentiranja u Upisniku odobrenih objekata, ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka dostavlja nadležnom tijelu u roku od 8 dana:

(a) presliku rješenja o privremenoj zabrani rada u objektu,

(b) izjavu subjekta koji posluje u objektu iz članka 13. ovoga Pravilnika da će utvrđene nedostatke otkloniti u zadanom roku.

3) U slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u zadanom roku, objekt se po službenoj dužnosti, briše iz Upisnika odobrenih objekata.

Brisanje iz Upisnika odobrenih objekata

Članak 18.

1) U slučaju prestanka obavljanja djelatnosti u objektu subjekt koji posluje u objektu iz članka 13. ovoga Pravilnika mora u roku od 15 dana, nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za brisanje iz Upisnika odobrenih objekta, na obrascu iz Priloga 5. ovog Pravilnika.

2) U slučaju brisanja iz Upisnika odobrenih objekata na prijedlog ovlaštene osobe iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika, uz obrazac iz stavka 1. ovoga članka potrebno je nadležnom tijelu dostaviti svu dokumentaciju na temelju koje se predlaže brisanje.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Prilozi 1. – 7. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 20.

1) Nadležno tijelo će u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, objektima koji su odobreni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, po službenoj dužnosti, izdati nova rješenja u skladu s člankom 14. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

2) Nadležno tijelo će u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, subjektima koji su registrirani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, izdati nova rješenja u skladu s člankom 8. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

3) Subjekti iz članka 4. ovoga Pravilnika koji su registrirani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužni su se uskladiti s odredbama članka 6. ovoga Pravilnika u roku od dva mjeseca od izdavanja rješenja iz stavka 2. ovoga članka.

4) Nadležno tijelo će po službenoj dužnosti brisati iz Upisnika odobrenih objekata, subjekte koji temeljem odredbi ovoga Pravilnika podliježu registraciji, a rješenjem nadležnog tijela su upisani u Upisnik odobrenih objekata i upisati ih u Upisnik registriranih subjekata.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije u kojima se smještaju ili skladište sirove kože te sadržaju i načinu vođenja evidencija (»Narodne novine«, broj 51/94).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/209

Urbroj: 525-06-2-0532/10-2

Zagreb, 29. siječnja 2010.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG 1.

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU SUBJEKTA KOJI OBAVLJA DJELATNOST SAKUPLJANJA I PRIJEVOZA NUSPROIZVODA* □

ZAHTJEV ZA IZMJENU/DOPUNU PODATAKA O REGISTRIRANOM SUBJEKTU** □

Podaci o subjektu*

Izmijenjeni
podatak**

Subjekt u poslovanju s nusproizvodima

MB

OIB

Adresa subjekta

Županija

Mjesto i poštanski broj

Ulica i kbr.

Osoba odgovorna za poslovanje s nusproizvodima:

Ime i prezime

Radno mjesto


_________________________________________

________________________________________

Telefon/faks

E-mail

Podaci o vozilu za prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla***

Vozilo

Registracijska oznaka vozila:

Kapacitet/nosivost:

Broj šasije:

Spremnik

Naziv proizvođača:

Tip i serijski broj:

Adresa na kojoj se nalazi vozilo za vrijeme neobavljanja djelatnosti prijevoza

nusproizvoda životinjskog podrijetla:

_________________________________________________________________

Prijevoz neprerađenih nusproizvoda

Kategorija 1 □

Lešine □

Ostalo (navesti):

Kategorija 2 □

Lešine □

Stajski gnoj □

Sadržaj probavnog trakta □

Mlijeko, kolostrum □

Ostalo (navesti):

Kategorija 3 □

Navesti:

Opis nusproizvoda:

Prijevoz prerađenih nusproizvoda (navesti kategoriju i vrstu nusproizvoda)

Kategorija 1 □

Opis nusproizvoda:

Kategorija 2 □

Opis nusproizvoda:

Kategorija 3 □

Opis nusproizvoda:

***Napomena: Ispuniti za svako vozilo/spremnik posebno, te označiti odgovarajuće polje. Jedno vozilo/spremnik može se koristiti za prijevoz samo jedne kategorije prerađenih odnosno neprerađenih nusproizvoda

Datum:_______________________

Potpis odgovorne osobe:

M.P. _______________________________

PRILOG 2.

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU KRAJNJEG KORISNIKA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA* □

ZAHTJEV ZA IZMJENU/DOPUNU PODATAKA O REGISTRIRANOM KRAJNJEM KORISNIKU** □

Podaci o subjektu*

Izmijenjeni podatak**

Subjekt u poslovanju s nusproizvodima

MB

OIB

Adresa subjekta

Županija

Mjesto i poštanski broj

Ulica i kbr.

Osoba odgovorna za poslovanje s nusproizvodima:

Ime i prezime

Radno mjesto

_________________________________________

_________________________________________

Telefon/faks

E-mail

Korištenje nusproizvoda za potrebe:

Označiti polje: *

Kategorija nusproizvoda

Vrsta nusproizvoda (opis)

Izmijenjeni podatak**

– Dijagnostike

– Obrazovanja

– Istraživanja

– Prepariranja

– Hranidbe

životinja

ZOO

Cirkuskih životinja

Gmazova i ptica grabljivica

Krznaša

Drugih divljih životinja čije meso nije namijenjeno prehrani ljudi

Pasa iz priznatih uzgajališta ili uzgoja lovačkih ili službenih pasa

Ptica strvinarki

Larve – mamci za ribe

Ostalo (navesti kategoriju i vrstu nusproizvoda)

Datum:_______________________

Potpis odgovorne osobe:

M.P. _______________________________

PRILOG 3.

ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE OBJEKTA KOJI POSLUJE S NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA* □

ZAHTJEV ZA IZMJENU/DOPUNU PODATAKA O ODOBRENOM OBJEKTU** □

Podaci o subjektu*

Izmijenjeni
podatak**

Subjekt u poslovanju s nusproizvodima

Adresa subjekta

MB

OIB

Naziv objekta

Lokacija objekta:

Županija

Mjesto i poštanski broj

Ulica i kbr.

Osoba odgovorna za poslovanje s nusproizvodima u objektu:

Ime i prezime

Radno mjesto

_________________________________________

Telefon/faks

E-mail:

Objekt

Označiti polje

Kategorija materijala: 1, 2 ili 3

Izmijenjeni podatak

Sabiralište

Objekt za skladištenje

Objekt za spaljivanje i kombinirano spaljivanje

Objekt za preradu

Uljno-kemijski objekt

Objekt za bioplin

Objekt za kompostiranje

Objekt za proizvodnju hrane za kućne ljubimce

Tehnički objekt

Koža i proizvodi od kože; štavljenje

Lovački trofeji

Vuna, dlaka, perje, dijelovi perja, svinjske čekinje

Pčelinji proizvodi

Kosti, proizvodi od kosti, rogovi, proizvodi od rogova, papci, proizvodi od papaka

Kozmetika

Farmaceutski proizvodi

Mlijeko i proizvodi od mlijeka

Drugo (upisati)

Sabirni centar

Datum:_______________________ Potpis odgovorne osobe:

M.P. _______________________________

PRILOG 4.

ZAHTJEV/PRIJEDLOG ZA BRISANJE IZ UPISNIKA REGISTRIRANIH SUBJEKATA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI

1. Podnositelj zahtjeva/prijedloga

2. Evidencijski broj:

 

3. Subjekt u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla:

 

4. MB

OIB

5. Adresa subjekta

6. Lokacija objekta/lokacija vozila za vrijeme neobavljanja djelatnosti za koju je subjekt registriran

– županija

 

– mjesto i poštanski broj

 

– ulica i kućni broj

 

7. Djelatnost za koju je subjekt u poslovanju s nusproizvodima registriran

 

8. Razlog brisanja iz Upisnika

 

9. Prilog zahtjevu/prijedlogu

 

Datum:_______________________ Potpis

M.P. _______________________________

PRILOG 5.

ZAHTJEV/PRIJEDLOG ZA BRISANJE IZ UPISNIKA ODOBRENIH OBJEKATA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI

1. Podnositelj zahtjeva/prijedloga

2. Odobreni broj

 

3. Subjekt u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla:

 

4. MB

OIB

5. Adresa subjekta

6. Naziv objekta

7. Lokacija objekta

– županija

 

– mjesto i poštanski broj

 

– ulica i kućni broj

 

8. Djelatnost za koju je objekt odobren

 

9. Razlog brisanja iz Upisnika

 

10. Prilog zahtjevu/prijedlogu

 

Datum:_______________________ Potpis

M.P. _______________________________

PRILOG 6.

KLASA:

URBROJ:

Izvod iz Upisnika registriranih subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Subjekt u poslovanju s nusproizvodima

Evidencijski broj

Adresa subjekta

MB/OIB

Naziv objekta

Lokacija objekta

Županija

Mjesto i poštanski broj

Ulica i kbr.

Djelatnost za koju je subjekt registriran

Registracijska oznaka vozila

Naziv proizvođača spremnika: tip i serijski broj:

Kapacitet/vremenski period

PRILOG 7.

KLASA:

URBROJ:

Izvod iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Subjekt u poslovanju s nusproizvodima

Odobreni broj

Adresa subjekta

MB/OIB

Naziv objekta

Lokacija objekta:

Županija

Mjesto i poštanski broj

Ulica i kbr.

Odobrenje izvoza u:

Objekt

Djelatnost

Kategorija materijala 1, 2 ili 3

Proizvodi

Napomena

Sabiralište

Objekt za skladištenje

Objekt za spaljivanje i kombinirano spaljivanje

Objekt za preradu

Uljno-kemijski objekt

Objekt za bioplin

Objekt za kompostiranje

Objekt za proizvodnju hrane za kućne ljubimce

Tehnički objekt

Koža i proizvodi od kože; štavljenje

Lovački trofeji

Vuna, dlaka, perje,dijelovi perja,svinjske čekinje

Pčelinji proizvodi

Kosti, proizvodi od kosti, rogovi, proizvodi od rogova, papci, proizvodi od papaka

Kozmetika

Farmaceutski proizvodi

Mlijeko i proizvodi od mlijeka

Ostalo

Sabirni centar

[1] Pravilnikom o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi preuzimaju se odredbe Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća br. 1774/2002 od 3. listopada 2002. kojom se utvrđuju zdravstvena pravila koja se odnose na nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi