NN 21/2010 (15.2.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

HRVATSKI SABOR

526

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. veljače 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/16

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 10. veljače 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

Članak 1.

U Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine«, br. 109/97., 117/97., 76/99., 10/01. i 92/05.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stambena štednja u smislu ovoga Zakona je organizirano prikupljanje novčanih sredstava – depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba stambenih štediša odobravanjem stambenih kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske.«

Članak 2.

U članku 3. riječ: »Štediše« zamjenjuje se riječima: »Iznimno od odredbi članka 9. ovoga Zakona štediše«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. riječi: »obavljati specijalizirane financijske institucije – stambene štedionice« zamjenjuju se riječima: »prikupljati stambene štedionice«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stambene štedionice su kreditne institucije koje se osnivaju i posluju prema odredbama Zakona o kreditnim institucijama, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.«

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. riječi: »Zakonom o bankama« zamjenjuju se riječima: »Zakonom o kreditnim institucijama«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stambena štedionica osniva se kao dioničko društvo.«

U stavku 4. riječi: »ili udjela« brišu se.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. riječi: »uz potporu države« brišu se.

U stavku 2. točki 6. riječi: »banke ili štedionice« zamjenjuju se riječima: »kreditne institucije«.

Članak 6.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stambeni štediša, u smislu ovoga Zakona, može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.«

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. iza točke 5. stavlja se zarez i dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

»6. odobravati kredite izvođačima koji na temelju zakona koji uređuje građenje mogu obavljati građevinsku djelatnost i to za projekte stanogradnje u Republici Hrvatskoj za zadovoljavanje stambenih potreba stambenih štediša, ukupno do iznosa jamstvenog kapitala stambene štedionice,

7. obavljati poslove zastupanja u osiguranju u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje u dijelu vezanom za banke koji se odnosi na obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.«

U stavku 2. iza riječi: »kreditu« briše se zarez i dodaju se riječi: »i podmirenja svojih obveza po sklopljenim ugovorima o stambenoj štednji,«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 2. točki 1. riječ: »prvoga« briše se.

U točki 2. riječ: »način« zamjenjuje se riječju: »načinu«.

Članak 9.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »bračni« dodaju se riječi: »i izvanbračni«.

Članak 10.

U članku 16. stavku 3. riječ: »oporučitelja« zamjenjuje se riječima: »stambenog štediše«.

Članak 11.

U članku 21. stavku 2. riječi: »samo svota« zamjenjuju se riječju: »iznos«, a riječi: »svotu naknade« zamjenjuju se riječima: »iznose naknada«.

Članak 12.

U članku 24. stavku 2. riječi: »jedinstveni matični broj građana« zamjenjuju se riječima: »osobni identifikacijski broj«.

Članak 13.

U članku 29. stavku 2. riječi: »ustanoviti i« brišu se.

Članak 14.

U članku 31. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako odobrava stambeni kredit osobama koje nisu stambeni štediše ili ako se kredit odobrava za korištenje izvan Republike Hrvatske,«.

U članku 31. stavku 3. riječi: »odnosno štedionici« zamjenjuju se riječima: »odnosno štednoj banci«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odredbe članka 12. ovoga Zakona odnose se na zahtjeve za isplatu državnih poticajnih sredstava za 2010. i naredne godine.

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 6. ovoga Zakona i članka 14. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na članak 31. stavak 1. točku 4. Zakona, koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 370-01/10-01/01

Zagreb, 5. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.