NN 41/2010 (7.4.2010.), Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1052

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine« br. 20/2010) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU MATERIJALA GLAVNIH DIJELOVA OBUĆE NAMIJENJENE PRODAJI POTROŠAČU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje za označavanje materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču.

Članak 2.

(1) U smislu odredaba ovoga Pravilnika, naziv »obuća« označuje sve proizvode s pričvršćenim potplatima (donjištima) namijenjene za zaštitu ili pokrivanje stopala, uključujući dijelove koji se zasebno stavljaju na tržište prema Dodatku I koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Popis proizvoda na koje se odnosi ovaj Pravilnik naveden je u Dodatku II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Ovaj Pravilnik ne odnosi se na:

– rabljenu, nošenu obuću

– zaštitnu obuću obuhvaćenu Pravilnikom o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

– obuću za koju se primjenjuje Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen (»Narodne novine«, br. 17/06)

– obuću koja se upotrebljava kao igračka.

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik odnosi se na označavanje materijala i glavnih sastavnih dijelova obuće kako je navedeno u Dodatku I ovoga Pravilnika, i to za:

(a) gornjišta

(b) podstava i uložna tabanica

(c) potplata donjišta.

(2) Označavanje materijala i glavnih dijelova obuće sukladno članku 5. ovoga Pravilnika navodi se pomoću piktograma ili pisanih oznaka prema Dodatku I ovoga Pravilnika.

(3) Za gornjišta se označavanje navodi sukladno članku 5. stavak 1. i Dodatku I ovoga Pravilnika, bez obzira na dodatke ili pojačanja, kao što su ojačanja na gležnju, obrubi, ukrasi, kopče, vrpce, jezičci ili slični dodaci.

(4) Za potplate (donjišta) se podjela temelji na količini materijala sadržanog u potplati, sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Proizvodi iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju se označiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika uvijek kada se stavljaju na tržište.

(2) Ne smije se zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište obuće koja je označena sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

II. OZNAČAVANJE

Članak 5.

(1) Prema odredbama ovoga Pravilnika za označavanje materijala i glavnih sastavnih dijelova obuće upotrebljavaju se piktogrami ili pisane oznake propisane u Dodatku I ovoga Pravilnika.

(2) Prema odredbama ovoga Pravilnika piktogrami ili pisane oznake za materijale za glavne dijelove obuće, iz stavka 1. ovoga članka navode se kada ti materijali predstavljaju:

– najmanje 80 % površine gornjišta

– najmanje 80 % površine podstave i uložne tabanice

– najmanje 80 % količine potplata (donjišta).

Ako nijedan od materijala, koji se koristi za obuću, nema traženih 80 % površine ili količine, treba navesti podatke za dva glavna materijala.

Članak 6.

(1) Podaci propisani u članku 5. stavak 1. ovoga Pravilnika moraju se staviti na obuću, a najmanje na jedan komad obuće u svakom paru, te moraju biti na hrvatskom jeziku.

(2) Oznake mogu biti utisnute ili u obliku naljepnice, žiga ili pričvršćene etikete.

(3) Oznake moraju biti vidljive, sigurno pričvršćene i lako dostupne. Dimenzije piktograma moraju biti dovoljno velike i podaci na njima jasni i čitljivi.

(4) Oznake ne smiju svojim izgledom navesti potrošača na pogrešno zaključivanje.

(5) Na posebno priloženoj etiketi se mogu navesti i druge informacije, obavezno na hrvatskom jeziku, ako one ne zbunjuju potrošača već mu pripomažu boljoj informiranosti.

Ove oznake ne smiju smetati izgledu proizvoda.

(6) U prostorima gdje se prodaje obuća na malo mora biti izvješena obavijest o značenju piktograma za materijale i glavne sastavne dijelove obuće.

Članak 7.

Dodatne pisane informacije, ako je to potrebno mogu biti pričvršćene na oznaku i dodane informacijama koje su obavezne sukladno ovom Pravilniku.

III. ODGOVORNOST I NADZOR

Članak 8.

(1) Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovan u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji odgovorni su da su proizvodi iz članka 2. ovoga Pravilnika, koji se stavljaju na tržište sukladni s odredbama ovoga Pravilnika i odgovorni su za točnost navedenih podataka. Kada proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik nisu osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, za stavljanje na tržište proizvoda iz članka 2. ovoga Pravilnika i za točnost podataka odgovorna je osoba koja prva stavlja proizvod na tržište.

(2) Distributer je odgovoran da obuća koju prodaje ima propisane oznaku sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da oznake na proizvodu iz članka 2. ovoga Pravilnika, nisu sukladne odredbama ovoga Pravilnika, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji, odnosno osoba koja stavlja proizvod na tržište, odnosno distributer, dužni su uskladiti proizvod s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Kada proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik osnovani u Republici Hrvatskoj, odnosno osoba koja stavlja proizvod na tržište, odnosno distributer ne postupi na način kako je to propisano u stavku 1. ovoga članka, nadležno inspekcijsko tijelo mora poduzeti sve odgovarajuće mjere da spriječi stavljanje na tržište takvog proizvoda ili mora osigurati da se taj proizvod povuče s tržišta.

Članak 10.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika u nadležnosti je inspektora, sukladno članku 22. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, u skladu s njihovim nadležnostima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o označivanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču (»Narodne novine« br. 40/08).

(2) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom ne primjenjuju se dijelovi u Pravilniku koji se odnose na Europsku uniju.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/67

Urbroj: 526-03-01/1-10-3

Zagreb, 30. ožujka 2010.

Ministar
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.

DODATAK I

1. DEFINICIJE ODREĐENIH DIJELOVA OBUĆE I ODGOVARARAJUĆI PIKTOGRAMI ILI PISANE OZNAKE KOJE SE NA NJIH ODNOSE

Definicije

Piktogrami

Pisane oznake

(a) Gornjište

Gornjište je vanjska strana strukturnog elementa koji je pričvršćen na potplat

(donjište)

HR

Gornjište

(b) Podstava i uložna tabanica

Podstava gornjišta i uložna tabanica čine unutrašnji dio obuće.

HR

Podstava i uložna tabanica

(c) Potplat (donjište)

Potplat (donjište) je donji dio obuće izložen habanju i pričvršćen na gornjište

HR

Potplat (donjište)

2. DEFINICIJE I ODGOVARAJUĆI PIKTOGRAMI MATERIJALA

Piktogrami, koji se odnose na materijale, moraju se nalaziti na etiketi pored piktograma koji se odnose na 3 dijela obuće kako je određeno u članku 5. ovoga Pravilnika. i točki 1. ovoga Dodatka.

Definicije

Piktogrami

Pisane oznake

(a) (i) Štavljena koža

Opći pojam za krzno ili kožu sa svojom prirodnom vlaknastom strukturom, više ili manje neoštećenom, koja je štavljena kako se ne bi raspadala. Dlaka ili vuna se može ali i ne mora ukloniti. Štavljena koža se također radi od krzna ili kože koji su tehnološkim postupkom razdvojeni ili razdijeljeni na slojeve prije ili poslije štavljenja. Međutim, ako se štavljena koža ili krzno mehanički ili kemijski rastavi na vlaknaste dijelove, komadiće ili prah te se onda, sa ili bez spajanja s vezivnim sredstvom, prerađuje u listove ili druge oblike, onda takvi listovi ili oblici nisu štavljena koža. Ako štavljena koža na sebi ima površinski premaz, nanesen na bilo koji način, ili polituru učvršćenu ljepilom, takvi površinski slojevi ne smiju biti deblji od 0,15 mm. Na ovaj se način sve kože obrađuju ne dovodeći u pitanje druge zakonske obveze, kao npr. Washingtonsku konvenciju.

Ako se pojam »koža punog zrna« (»koža punog lica«) upotrijebi u dodatnim pisanim informacijama sukladno članku 7. ovoga Pravilnika, on će se primjenjivati na kožu koja ima izvornu prirodnu zrnastu površinu, kako je izložena uklanjanjem površinskog sloja, s tim da niti jedan dio površine nije uklonjen glačanjem, struganjem ili razdvajanjem (dijeljenjem).

HR

Koža

(a) (ii) Koža korigiranog lica

Koža gdje premaz, kojim je korigirano lice, ne prelazi jednu trećinu ukupne debljine proizvoda, ali je deblja od 0,15 mm.

HR

Koža korigiranog lica

(b) Tkani ili netkani tekstilni materijali od prirodnih ili umjetnih vlakana

„Tekstil« podrazumijeva sve proizvode koji su obuhvaćeni Pravilnikom o sirovinskom sastavu i nazivima tekstila

HR

Tekstil

(c) Svi drugi materijali

HR

Drugi materijali

DODATAK II

PRIMJERI OBUĆE OBUHVAĆENE OVIM PRAVILNIKOM

»Obuća« obuhvaća proizvode, od sandala čiji se gornji dio sastoji od podesnih vrpci ili traka, do čizama koje sežu do bedara čiji gornji dio pokriva nogu i bedra. Zbog toga se među uključenim proizvodima nalaze:

(1) ravne cipele ili cipele s visokom petom za zatvoreni prostor ili za nošenje na otvorenom prostoru;

(2) čizme do gležnja, polučizme, čizme do koljena i čizme do bedara;

(3) sandale različitog tipa, »espadrile« (cipele s gornjim dijelom od platna i potplatom od spletenog materijala biljnog porijekla), tenisice, cipele za trčanje i druge sportske cipele, sandale za kupanje te druga prigodna obuća;

(4) posebna sportska obuća koja je namijenjena za sportske aktivnosti i ima, ili je predviđena za pričvršćivanje šiljaka, gumbi, zapora, kvačica, prečki ili sličnih dodataka te cipele za klizanje, skijanje i skijaška terenska obuća, obuća za hrvanje i boksanje te obuća za biciklizam. Ovdje su također uključeni i složeni proizvodi kao što je obuća s pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama;

(5) baletne papuče;

(6) obuća izrađena iz jednog komada, naročito ona nastala oblikovanjem gume ili plastike, izuzevši proizvode od tankog materijala (papira, plastične tanke kožice, itd. bez pričvršćenog potplata) za jednokratnu upotrebu;

(7) cipele koje se nose preko druge obuće i koje su ponekad bez peta;

(8) obuća s potplatima, obično namijenjena za jednokratnu upotrebu;

(9) ortopedska obuća.

Radi istovrsnosti i jasnoće i zbog toga što podliježu odredbama spomenutim u opisu proizvoda obuhvaćenih ovim Pravilnikom, proizvodi iz članka 64. Kombinirane nomenklature (»CN«), obuhvaćeni su ovim Pravilnikom.