NN 71/2010 (10.6.2010.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI SABOR

2140

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. svibnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/48

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 2. lipnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06. i 150/08.) iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

Iznimno od odredbi članka 8. i 9. ovoga Zakona dodatno zdravstveno osiguranje provodi i Zavod.

Zavod vodi sredstva dodatnoga zdravstvenog osiguranja odvojeno od sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja i sredstava dopunskoga zdravstvenog osiguranja.«

Članak 2.

Članak 14.a mijenja se i glasi:

»Sredstva za premiju dopunskoga zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod osiguravaju se u državnom proračunu za osiguranike:

1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi,

2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,

3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene),

4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina,

5. osigurane osobe čiji prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi iznos utvrđen člankom 14.b ovoga Zakona.«

Članak 3.

U članku 14.b stavku 1. riječi: »točke 6.« zamjenjuju se riječima: »točke 5.«

U stavku 2. riječi: »osiguranik – umirovljenik« zamjenjuju se riječju: »osiguranik«.

Članak 4.

U članku 17. riječ: »osiguravatelja.« zamjenjuje se riječima: »osiguravatelja, odnosno Zavoda.«

Članak 5.

U članku 20. stavku 1. riječ: »Osiguravatelj« zamjenjuje se riječima: »Osiguravatelj, odnosno Zavod«.

U stavku 2. riječi: »Osiguravatelj dodatnoga zdravstvenog osiguranja« zamjenjuju se riječima: »Osiguravatelj dodatnoga zdravstvenog osiguranja, odnosno Zavod«.

Članak 6.

U članku 24. riječ: »Osiguravatelj« zamjenjuje se riječima: »Osiguravatelj, odnosno Zavod«.

Članak 7.

U članku 25. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pravila provođenja dodatnoga zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod, sukladno pravilniku iz stavka 1. ovoga članka, donosi Upravno vijeće Zavoda.«

Članak 8.

Pravila provođenja dodatnoga zdravstvenoga osiguranja Upravno vijeće Zavoda će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ugovori o dopunskom zdravstvenom osiguranju koje je Zavod sklopio na temelju članka 14.a Zakona izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150 /08.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, važe do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/10-01/02

Zagreb, 28. svibnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.