NN 112/2010 (29.9.2010.), Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2961

Na temelju članka 206. stavka 7. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), na prijedlog Vijeća za vodne usluge, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 2010. godine, donijela

UREDBU

O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje najniža osnovna cijena vodnih usluga i troškovi koje cijena vodnih usluga pokriva.

ZNAČENJE IZRAZA

Članak 2.

Pojedini izrazi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje:

»Osnovna cijena vodnih usluga« je cijena vodnih usluga isključujući cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva i isključujući vodnu uslugu čišćenja sabirnih i septičkih jama;

»Najniža osnovna cijena vodnih usluga« je osnovna cijena vodnih usluga koja osigurava puni povrat troškova od vodnih usluga, osim troškova gradnje komunalnih vodnih građevina, a izračunava se prema izrazu iz članka 3. ove Uredbe;

»Korisnik vodnih usluga« je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s isporučiteljem vodne usluge sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga ili se prema općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga smatra da je sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga.

NAJNIŽA OSNOVNA CIJENA VODNIH USLUGA

Članak 3.

Najniža osnovna cijena vodnih usluga izračunava se prema izrazu:

NOC=T/V

pri čemu je:

NOC – najniža osnovna cijena vodnih usluga izražena u kunama po jedinici mjere isporučene vodne usluge (m3),

T – iznos planiranih godišnjih troškova iz članka 4. ove Uredbe izražen u kunama,

V – planirana godišnja količina usluge izražena u jedinici mjere isporučene vodne usluge (m3).

Ako je osnovna cijena vodne usluge određena u različitoj visini za različite kategorije obveznika, njihov ponderirani zbroj ne smije biti manji od najniže osnovne cijene vodne usluge.

TROŠKOVI KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA

Članak 4.

Cijena vodnih usluga mora osigurati povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina te isporuku vodnih usluga i to:

– materijalne troškove,

– troškove usluga,

– troškove naknade za koncesiju kada je isporučitelj vodnih usluga koncesionar,

– troškove za zaposlene,

– financijske rashode (troškove),

– troškove amortizacije dugotrajne imovine,

– troškove vrijednosnog usklađivanja kratkotrajne imovine u visini 5% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti vodnih usluga,

– trošak naknade za korištenje voda iz članka 23. točke 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/2009), nakon roka određenog člankom 95. stavkom 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva i naknade iz članka 28. stavka 3., odnosno iz članka 95. stavka 3., Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, za koje je obveznik isporučitelj vodnih usluga.

Članak 5.

Najniža osnovna cijena vodnih usluga može se promijeniti ukoliko je ukupno povećanje ili smanjenje troškova iz članka 4. ove Uredbe, odnosno povećanje ili smanjenje količine vodne usluge, veće od 5% godišnje.

FIKSNI I VARIJABILNI DIO NAJNIŽE OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA

Članak 6.

Najniža osnovna cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova:

– očitanja vodomjera,

– obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga,

– umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima,

– tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje,

– redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga,

– ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga obračunava se mjesečno.

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga ne može biti veći od fiksnog dijela najniže osnovne cijene vodnih usluga.

Varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga.

Visina varijabilnog dijela najniže osnovne cijene vodne usluge izračunava se prema izrazu:

NOCv = (T – F)/V

pri čemu je:

NOCv – varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga izražen u kunama po m3,

T – kako je definirano u članku 3. stavku 1. ove Uredbe,

V – kako je definirano u članku 3. stavku 1. ove Uredbe,

F – planirani godišnji iznos troškova iz stavka 2. ovoga članka.

RAČUN ZA VODNE USLUGE

Članak 7.

Cijena vodne usluge zasebno se iskazuje u računu za vodne usluge za:

1. javnu vodoopskrbu,

2. skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje,

3. pročišćavanje otpadnih voda.

U računu za vodne usluge zasebno se iskazuje:

1. fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga,

2. varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga,

3. cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.

Uz cijenu vodnih usluga u računu za vodne usluge zasebno se iskazuju i:

1. porez na dodanu vrijednost, sukladno posebnom zakonu,

2. naknada za zaštitu voda, kad je to uređeno Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva,

3. naknada za korištenje voda iz članka 95. stavka 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva do roka utvrđenoga tom odredbom,

4. naknada za razvoj, ako je sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva uvedena odlukom jedinice lokalne samouprave ili jedinice područne (regionalne) samouprave.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Isporučitelji vodnih usluga dužni su uskladiti odluke o cijeni vodnih usluga s odredbama ove Uredbe i početi izdavati račune usklađene s odredbama ove Uredbe u roku šest mjeseci od njenog stupanja na snagu.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/10-01/13

Urbroj: 5030125-10-1

Zagreb, 16. rujna 2010.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.