NN 12/2011 (28.1.2011.), Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

241

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, broj 92/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2011. godine donijela

UREDBU

O POSTUPKU, NAČINU I UVJETIMA ZA DOBIVANJE KONCESIJE NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U KAMPOVIMA U SUVLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se postupak, način i uvjeti za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske, kriteriji za određivanje visine naknade za koncesiju i za ocjenu ponuda.

Članak 2.

(1) Na davanje koncesija na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske primjenjuju se odredbe Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o koncesijama, propisa koji uređuju pomorsko dobro i morske luke i ova Uredba.

(2) Za donošenje odluke o davanju koncesije i sklapanju ugovora o koncesiji, potrebno je da su prethodno utvrđeni idealni suvlasnički dijelovi Republike Hrvatske i trgovačkog društva, na temelju provedenog vještačenja ovlaštenog sudskog vještaka, razmjerno veličini procijenjenog i neprocijenjenog zemljišta i građevina na turističkom zemljištu, odnosno građevinama u kampovima, čija vrijednost je u dijelu procijenjena u društvenom kapitalu u postupku pretvorbe, odnosno privatizacije.

(3) Natječaj za davanje koncesije raspisuje se ako trgovačko društvo u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona ne podnese zahtjev za dobivanje koncesije i po prestanku koncesije iz članka 8. stavka 1. Zakona, a nakon što Vlada Republike Hrvatske objavi obavijest o namjeri davanja koncesije.

KONCESIJA NA ZAHTJEV TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Članak 3.

(1) Koncesija se daje na zahtjev trgovačkog društva koje je suvlasnik nekretnine u smislu članka 6. stavka 2. Zakona.

(2) Uz zahtjev za koncesiju prilažu se isprave propisane člankom 11. stavkom 2. Zakona, s tim da u zahtjevu trgovačko društvo mora naznačiti rok na koji traži koncesiju za korištenje kampa, a koji ne može biti duži od 50 godina.

Članak 4.

(1) Kad Ministarstvo turizma primi zahtjev za koncesiju dužno je u roku od 90 dana provjeriti je li zahtjev uredan u smislu odredaba Zakona i ove Uredbe, jesu li zahtjevu priložene sve propisane isprave i je li naznačen rok za koji se predlaže koncesija.

(2) U daljnjem roku od 15 dana Ministarstvo turizma dužno je izvijestiti podnositelja zahtjeva o nemogućnosti pokretanja postupka koncesije uz obrazloženje, ili izraditi prijedlog odluke o koncesiji.

Članak 5.

Na temelju prijedloga Ministarstva turizma Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o koncesiji.

Članak 6.

(1) Odluka o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost i namjenu za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. obveze koncesionara,

5. drugi sadržaj propisan posebnim propisom.

(2) Odluka o koncesiji je upravni akt.

Članak 7.

(1) Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o koncesiji ministar nadležan za poslove turizma sklopit će ugovor o koncesiji s trgovačkim društvom koje je podnijelo zahtjev.

(2) Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost i namjenu za koju se koncesija dodjeljuje,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju, te u slučaju zakašnjenja, obvezu plaćanja zakonske zatezne kamate,

4. prava i obveze davatelja koncesije,

5. prava i obveze koncesionara,

6. jamstva koncesionara,

7. uvjete otkaza ugovora,

8. ugovorne kazne.

(3) Ugovor o koncesiji mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku.

Članak 8.

(1) Koncesijska naknada sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela.

(2) Stalni dio koncesijske naknade izračunava se prema zauzetim metrima kvadratnim.

(3) Formula za izračun cijene stalnog dijela koncesijske naknade glasi:

Zauzeta površina u m2 x koeficijent cijene m2 = stalni dio koncesijske naknade.

(4) Koeficijent cijene m2 iznosi 3,00 kune.

Članak 9.

(1) Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% prihoda podnositelja zahtjeva – kampa, ostvarenog u protekloj godini.

(2) Iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade izračunava se razmjerno zauzetim metrima kvadratnim u odnosu na cjelokupnu površinu kampa, a prema sljedećim kriterijima:

KRITERIJ 1 – camp 1

Redni

broj

Opremljenost kampa – kategorizacija

1.

pet zvjezdica

0,25

2.

četiri zvjezdice

0,50

3.

tri zvjezdice

0,75

4.

dvije zvjezdice

1

Izvor podataka o opremljenosti kampa – važeće rješenje o kategorizaciji

KRITERIJ 2 – camp 2

Redni broj

Indeks razvijenosti grada/općine u kojoj se kamp nalazi

1.

I.

0,5

2.

II.

0,6

3.

III.

0,7

4.

IV.

0,9

5.

V.

1,0

Izvor podataka o indeksu razvijenosti grada/općine u kojoj se kamp nalazi – Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, broj 89/2010)

(3) Formula za izračun promjenjivog dijela koncesijske naknade glasi:

camp 1 x camp 2 x 2% prihoda x zauzeti m2
            cjelokupna površina kampa

Članak 10.

(1) Uplata stalnog dijela koncesijske naknade iz članka 8. ove Uredbe vrši se u tekućoj godini najkasnije do 31. kolovoza, a promjenjivog dijela iz članka 9. ove Uredbe, najkasnije do 31. ožujka iduće godine.

(2) Koncesijska naknada je zajednički prihod državnog, županijskog i gradskog/općinskog proračuna i uplaćuje se u iznosu od 60% u korist Fonda za turizam, a preostalih 40% u proračun županije i grada/općine na čijem se području nalazi kamp, svakome u jednakim dijelovima.

Članak 11.

(1) U slučaju da se za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji promjeni srednji devizni tečaj Hrvatske narodne banke, za kunu u odnosu na euro i to za +/- 3%, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade, sukladno promjeni tečaja. Davatelj koncesije pridržava pravo, jednom godišnje, izmijeniti visinu stalnog dijela koncesijske naknade u svrhu usklađivanja naknade sa službenim indeksima promjene vrijednosti novca.

(2) U slučaju da se za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji promjeni kategorizacija kampa, mijenja se i iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade sukladno toj promjeni.

(3) Za sve promjene kategorizacija za koje su do 31. prosinca donijeta pravomoćna rješenja, promjena visine promjenjivog dijela koncesijske naknade obračunava se s 1. siječnja iduće godine.

Članak 12.

Koncesionar je dužan po prestanku koncesije, u roku od 90 dana, sa zemljišta ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti, o svom trošku, vratiti zemljište u prvobitno stanje te ga predati davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 13.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodoprivredu, odvodnju i sl.).

Članak 14.

Vrijeme trajanja koncesije na zahtjev, računa se od dana podnošenja zahtjeva.

POSTUPAK PRAĆENJA I IZVRŠAVANJA KONCESIJE

Članak 15.

Davatelj koncesije osnovat će povjerenstvo od tri člana u svrhu praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Članak 16.

Povjerenstvo je obvezno o izvršavanju svojih obveza podnositi izvješće davatelju koncesije najmanje jedanput godišnje te predlagati mjere.

Članak 17.

Povjerenstvo je dužno pisanim putem, bez odlaganja, izvijestiti davatelja koncesije o uočenim radnjama iz članka 17. Zakona te o drugim nepravilnostima.

Članak 18.

(1) Kad Povjerenstvo iz članka 15. ove Uredbe izvijesti davatelja koncesije, sukladno članku 17. Zakona, davatelj koncesije pozvat će koncesionara da se, u roku od 30 dana od dana dostave poziva, ako u odluci i ugovoru o koncesiji nije određen drugi rok, izjasni o razlozima zbog kojih mu se može oduzeti koncesija te uskladi svoje postupanje s ugovorom o koncesiji.

(2) Ako koncesionar u ostavljenom roku ne otkloni uočene nedostatke i ne uspostavi stanje kakvo odgovara ugovornim odredbama i Zakonu, davatelj koncesije ima pravo otkazati ugovor o koncesiji.

(3) Odluka o otkazu ugovora o koncesiji mora biti u pisanom obliku i dostavljena ovlašteniku koncesije te obavezno mora sadržavati rok za napuštanje zemljišta. Rok za napuštanje zemljišta ne može biti kraći od 90 dana od dana stupanja na snagu odluke o otkazu koncesije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Do okončanja postupka davanja koncesije na zahtjev trgovačkog društva na turističkom zemljištu u suvlasništvu Republike Hrvatske, u kampu, trgovačko društvo je u obvezi plaćanja koncesijske naknade od dana podnošenja zahtjeva. Nakon okončanja postupka dodjele koncesije trgovačko društvo je obvezno zajedno sa sljedećim obrokom naknade doplatiti razliku, ili je ovlašteno umanjiti iznos naknade za preplaćeni iznos koncesijske naknade.

(2) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje se na način propisan ovom Uredbom, a trgovačko društvo dužno je ½ dijela te naknade, kao zajednički prihod državnog, županijskog i gradskog/općinskog proračuna, uplatiti po ispostavljenom računu, i to u iznosu od 60% u Fond za turizam, a preostalih 40% u proračun županije i grada/općine na čijem se području nalazi kamp, svakome u jednakim dijelovima.

(3) Ministarstvo turizma dužno je račun za uplatu stalnog dijela koncesijske naknade ispostaviti trgovačkom društvu do 30. lipnja, a za uplatu promjenjivog dijela koncesijske naknade do posljednjeg dana veljače iduće godine.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-01/11-01/03

Urbroj: 5030105-11-1

Zagreb, 20. siječnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.