NN 12/2011 (28.1.2011.), Uredba o načinu i postupku procjene vrijednosti turističkog zemljišta, odnosno građevina u kampovima, načinu isplate kod civilne diobe, načinu utvrđivanja tržišne cijene ostalog građevinskog zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

242

Na temelju članka 7. stavka 3. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine« broj 92/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2011. godine donijela

UREDBU

O NAČINU I POSTUPKU PROCJENE VRIJEDNOSTI TURISTIČKOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO GRAĐEVINA U KAMPOVIMA, NAČINU ISPLATE KOD CIVILNE DIOBE, NAČINU UTVRĐIVANJA TRŽIŠNE CIJENE OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA KOJE JE NA TEMELJU POSEBNOG PROPISA UTVRĐENO DA SLUŽI ZA REDOVITU UPORABU GRAĐEVINE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način i postupak procjene vrijednosti turističkog zemljišta, odnosno građevina u kampovima, način utvrđivanja tržišne vrijednosti suvlasničkog dijela turističkog zemljišta i građevina u kampovima i isplate toga dijela kod razvrgnuća suvlasničke zajednice i način utvrđivanja tržišne cijene zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine.

Članak 2.

(1) Veličina idealnog suvlasničkog dijela Republike Hrvatske i trgovačkog društva u kampovima određuje se na temelju provedenog vještačenja ovlaštenog sudskog vještaka.

(2) Dok se ne utvrdi veličina suvlasničkog dijela smatra se da su Republika Hrvatska i trgovačko društvo suvlasnici u jednakim dijelovima.

Članak 3.

Ukoliko Republika Hrvatska, koju zastupa tijelo nadležno za upravljanje državnom imovinom, i trgovačko društvo u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe ne postignu sporazum o utvrđivanju suvlasničkih dijelova, o veličini njihovih suvlasničkih dijelova odlučit će se u postupku i na način predviđen zakonom na prijedlog Republike Hrvatske ili trgovačkog društva.

Članak 4.

Tržišna vrijednost idealnog suvlasničkog dijela prilikom razvrgnuća suvlasničke zajednice na kampu isplatom utvrđuje se na temelju elaborata ovlaštenog sudskog vještaka, izrađenog primjenom metode vrjednovanja prinosa (dohodovna metoda, dinamička metoda), po odabiru onog suvlasnika koji ima suvlasnički omjer veći od polovine.

Članak 5.

(1) Isplata tržišne vrijednosti idealnog suvlasničkog dijela može se izvršiti u obrocima, koji dospijevaju 1. siječnja i 1. srpnja u godini.

(2) Tržišna vrijednost idealnog suvlasničkog dijela koja iznosi:

– do 30% vrijednosti kampa može se isplatiti u 5 polugodišnjih obroka,

– više od 30% do uključivši 50% vrijednosti kampa može se isplatiti u 9 polugodišnjih obroka,

– više od 50% do uključivši 75% vrijednosti kampa može se isplatiti u 13 polugodišnjih obroka,

– više od 75% do uključivši 99% vrijednosti kampa može se isplatiti u 17 polugodišnja obroka.

(3) Na nedospjele obroke plaća se kamata po stopi od 4% godišnje, koja se isplaćuje zajedno s dospjelim obrokom.

(4) U ugovoru o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom uz obročnu otplatu vrijednost (mjesečnog) obroka vezat će se uz euro i to po srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

(5) Ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom uz obročnu otplatu, mora sadržavati izjavu suvlasnika koji vrši isplatu, kojom dopušta u korist drugog suvlasnika uknjižbu založnog prava (hipoteke) na zemljištu i građevinama u kampu.

Članak 6.

Suglasnost na razvrgnuće suvlasničke zajednice isplatom daje Vlada Republike Hrvatske, odnosno tijelo koje ona ovlasti, na prijedlog Ministarstva turizma, a ugovor sklapa ministar turizma i trgovačko društvo.

Članak 7.

Ukoliko Republika Hrvatska i trgovačko društvo ne postignu sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom, o tome će se odlučiti u postupku i na način predviđen zakonom na prijedlog Republike Hrvatske ili trgovačkog društva.

Članak 8.

(1) Odluku o prodaji ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine, neposrednom pogodbom, donosi Vlada Republike Hrvatske, odnosno tijelo koje ona ovlasti, na prijedlog tijela nadležnog za upravljanje državnom imovinom, a ugovor sklapa ministar kojega ovlasti Vlada Republike Hrvatske i trgovačko društvo.

(2) Trgovačko društvo podnosi zahtjev za sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta tijelu nadležnom za upravljanje državnom imovinom.

Članak 9.

Tržišna vrijednost ostalog građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine utvrđuje se na temelju elaborata ovlaštenog sudskog vještaka izrađenog primjenom usporedne metode (komparativna metoda, metoda tržišnoga uspoređivanja, metoda uspoređivanja vrijednosti), po odabiru onog suvlasnika koji predloži postupak diobe.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-01/11-01/02

Urbroj: 5030105-11-1

Zagreb, 20. siječnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.