NN 23/2011 (21.2.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav

MINISTARSTVO MORA PROMETA I INFRASTRUKTURE

485

Na temelju članka 9. stavka 6. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 40/07), ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministricom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA KOJIMA MORA UDOVOLJAVATI ŽELJEZNIČKI ELEKTROENERGETSKI INFRASTRUKTURNI PODSUSTAV

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav (»Narodne novine« broj 129/10) u članku 100. mijenjaju se stavci 2. i 3. i glase:

»(2) Nazivni sekundarni napon transformatora u praznom hodu je 230 V. Primjena drugih nazivnih sekundarnih napona transformatora u praznom hodu moguća je samo uz odobrenje Upravitelja infrastrukture.

(3) Za nove trafostanice, priključene na postrojenja kontaktne mreže, transformatori moraju biti prijenosnog omjera 25/0,23±2x2,5 % kV. Primjena drugih prijenosnih omjera moguća je samo uz odobrenje Upravitelja infrastrukture.«

Članak 2.

(1) U članku 44. stavku 1. ispred riječi »Djelovanja« dodaje se oznaka »(1)«, a u stavku 2. oznaka »(1)« zamjenjuje se oznakom »(2)«.

(2) U članku 45. stavcima 2. i 3. oznaka »(1)« zamjenjuje se oznakama »(2)« i »(3)«, a u stavcima 4., 5. i 6. dosadašnje oznake zamjenjuju se oznakama »(4)«, »(5)« i »(6)«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/9

Urbroj: 530-08-11-14

Zagreb, 15. veljače 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.