NN 80/2012 (18.7.2012.), Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojima će se osnivati ljekarnički depo

80 18.07.2012 Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojima će se osnivati ljekarnički depo

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1879

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine« br. 121/03, 35/08 i 117/08) ministar zdravlja po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNIČKI DEPO

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarnički depo u kojem se obavlja ljekarnička djelatnost.

Članak 2.

Ljekarnički depo u kojem se obavlja ljekarnička djelatnost može se osnovati u općini ili gradu na ekonomski i demografski ugroženim područjima:

1) otocima na kojima nije osnovana ljekarna,

2) područjima posebne državne skrbi na kojima nije osnovana ljekarna a zračna udaljenost do najbliže ljekarne ili ljekarničkog depoa iznosi najmanje 10 kilometara,

3) brdsko-planinskim područjima na kojima nije osnovana ljekarna a zračna udaljenost do najbliže ljekarne ili ljekarničkog depoa iznosi najmanje 10 kilometara.

Članak 3.

Ako su za osnivanje ljekarničkog depoa na istom području podnesena dva ili više zahtjeva za osnivanje ljekarničkog depoa, zahtjevi se rješavaju redoslijedom zaprimanja.

Članak 4.

Ako su za isto područje iz članka 2. ovoga Pravilnika podneseni zahtjev za osnivanje ljekarničkog depoa i zahtjev za osnivanje ljekarne, uz ispunjenje svih propisanih uvjeta odobrit će se osnivanje ljekarne.

Članak 5.

Ljekarnički depo osnovan na području iz članka 2. ovoga Pravilnika, može se preseliti na drugu lokaciju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da se druga lokacija nalazi na području iste općine ili grada iz članka 2. ovoga Pravilnika na kojem je bio osnovan i

– da zračna udaljenost od nove lokacije do najbliže ljekarne ili ljekarničkog depoa iznosi najmanje 10 kilometara.

Članak 6.

Ljekarnički depoi kojima je na temelju ranije važećih propisa do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika odobreno obavljanje djelatnosti danom stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju obavljati tu djelatnost.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:023-03/12-01/122

Urbroj: 534-10-1-1-1/4-12-2

Zagreb, 17. srpnja 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.