NN 111/2012 (10.10.2012.), Pravilnik o viznim obrascima

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

2402

Na osnovi članka 231. točka 2. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/11), ministrica vanjskih i europskih poslova, u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O VIZNIM OBRASCIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj obrasca obrasca naljepnice vize i obrasca za unošenje vize.

Članak 2.

(1) Obrazac vize (Obrazac 1) je naljepnica, pravokutnog oblika, veličine 10,5x7,4 cm.

(2) Obrazac 1 sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »VIZA«, deveteroznamenkasti serijski broj vize, i sljedeće rubrike:

1. Vrijedi za,

2. Od… do… (rok valjanosti),

3. Vrsta vize,

4. Oznaka države »HRV«,

5. Broj ulazaka,

6. Trajanje boravka …. dana,

7. Izdano u …,

8. Dana ….,

9. Broj putne isprave,

10. Prezime, ime,

11. Napomene.

(3) Obrazac 1 sadrži i:

1. prostor za fotografiju stranca, i

2. prostor za strojno čitljivu zonu.

(4) Nazivi rubrika u Obrascu 1 tiskani su na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.

Članak 3.

Osoba kojoj se izdaje viza ima pravo provjeriti osobne podatke upisane u vizu i, ako je potrebno, zatražiti njihovu izmjenu ili brisanje.

Članak 4.

(1) Obrazac za unošenje vize (Obrazac 2) je pravokutnog oblika, veličine 15x21 cm.

(2) Obrazac 2 sadrži grb Republike Hrvatske, naziv REPUBLIKA HRVATSKA i naziv »OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE«, serijski broj, i sljedeće rubrike:

2. Tijelo koje izdaje,

3. Ime i prezime nositelja putne isprave, datum rođenja i broj putne isprave,

4. Datum.

(3) Obrazac 2 sadrži i:

1. prostor za potpis službene osobe i mjesto za pečat

2. prostor za unošenje vize.

(4) Nazivi rubrika u Obrascu 2 tiskani su na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.

Članak 5.

Osoba kojoj se izdaje obrazac za unošenje vize ima pravo provjeriti osobne podatke sadržane u obrascu i, ako je potrebno, zatražiti njihovu izmjenu ili brisanje.

Članak 6.

Tehničke specifikacije obrazaca 1 i 2 propisane su u Dodatku ovome Pravilniku koji je povjerljiv i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

Obrasci 1 i 2 i Dodatak tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 8.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o viznim obrascima (»Narodne novine«, broj 41/10).

(2) Obrazac za unošenje vize propisan Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka koristi se do isteka postojećih zaliha.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 216-03/12-01/589

Urbroj: 521-VI-02/MT/12-1

Zagreb, 24. rujna 2012.

Ministrica

Vesna Pusić, v. r.

Obrazac 1

Obrazac 2

111 10.10.2012 Pravilnik o viznim obrascima