NN 130/2012 (28.11.2012.), Zakon o izmjeni Zakona o policiji

HRVATSKI SABOR

2767

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLICIJI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o policiji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. studenoga 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/139

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 21. studenoga 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POLICIJI

Članak 1.

U Zakonu o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11.) u članku 128. riječi: »1. siječnja 2013.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2015.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/12-01/03

Zagreb, 16. studenoga 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.