NN 142/2012 (19.12.2012.), Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

3012

Na temelju članka 5. stavka 6., članka 6. stavaka 5., članka 8. stavka 7., članka 9. stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 37. stavka 3., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 4., članka 41. stavka 3., članka 43. stavka 2. i članka 67. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05) ministar poljoprivrede uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje i ministra nadležnog za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O USPOSTAVI AKCIJSKOG OKVIRA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

(1) Ovim se Pravilnikom stvara okvir za održivu uporabu pesticida smanjenjem rizika i učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te za poticanje integrirane zaštite bilja i primjenu alternativnih metoda ili postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje:

– uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za provedbu izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, uvjeti za ovlaštenje predavača, vrste i tijek izobrazbe, izdavanje potvrda i iskaznica te druge pojedinosti vezane uz izobrazbu,

– uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja (distributeri),

– vođenje evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja se proizvode, uvoze, izvoze, skladište, stavljaju na tržište i primjenjuju,

– uvjeti kojima moraju udovoljavati profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja,

– uvjeti za stavljanje u promet uređaja za primjenu pesticida,

– uvjeti i način izdavanja ovlaštenja za pregled, sadržaj pregleda, znak te druge pojedinosti vezane uz obvezni redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida u uporabi,

– posebni postupci uporabe i ograničenja uporabe sredstava za zaštitu bilja,

– pokazatelji rizika, izvještavanje i razmjena informacija i

– drugi uvjeti, zahtjevi, obveze i pojedinosti kojima se omogućava stvaranje okvira za održivu uporabu pesticida iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktivom 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida (SL L309/71/2009, 24. 11. 2009.).

Članak 3.

Područje primjene

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja kako je definirano u točki 13. (a) članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi važeći propis u Republici Hrvatskoj.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika ne sprečavaju primjenu načela predostrožnosti na način da ograničavaju ili zabranjuju uporabu pesticida u posebnim okolnostima ili područjima.

Članak 4.

Definicije

U smislu ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

1. »profesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide u okviru obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, uključujući primjenitelje, tehničare, poslodavce i samozaposlene, kako u poljoprivredi tako i u drugim djelatnostima;

2. »profesionalni korisnik za profesionalnu primjenu« je osoba koja koristi pesticide namijenjene za profesionalnu primjenu koji su rješenjem o registraciji odobreni samo određenoj kategoriji profesionalnih korisnika;

3. »neprofesionalni korisnik« je osoba koja koristi pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima (korisnici amateri);

4. »distributer« je fizička ili pravna osoba koja stavlja na tržište pesticide, uključujući trgovce na veliko i malo, prodavače i dobavljače;

5. »savjetnik« je svaka osoba koja je stekla odgovarajuću stručnost i savjetuje o zaštiti bilja i sigurnoj uporabi pesticida u okviru obavljanja svoje djelatnosti ili pružanja trgovačkih usluga, uključujući, prema potrebi, privatne samozaposlene te javne savjetodavne službe, trgovačke putnike, proizvođače hrane i trgovce na malo;

6. »uređaji za primjenu pesticida« su svi uređaji posebno namijenjeni za primjenu pesticida, uključujući sve pripadajuće dijelove potrebne za učinkovito funkcioniranje takvih uređaja, poput mlaznica (diza), manometara, filtara, sita, opreme za čišćenje spremnika i drugih dijelova;

7. »tretiranje« je svaka primjena sredstva za zaštitu bilja;

8. »primjena iz zraka« je primjena pesticida iz letjelice (zrakoplova ili helikoptera);

9. »integrirana zaštita bilja« je procjena i primjena svih raspoloživih metoda zaštite bilja te potom integriranih u odgovarajuće mjere kojima se sprečava razvoj populacije štetnih organizama, održava uporaba sredstava za zaštitu bilja i drugih oblika suzbijanja na razini koja je ekonomski i ekološki opravdana, te smanjuju ili svode na najmanju moguću mjeru rizici za zdravlje ljudi i za okoliš. Kod »integrirane zaštite bilja« stavlja se naglasak na uzgoj zdravih usjeva i nasada uz najmanje moguće ometanje agroekoloških sustava i potiču prirodni mehanizmi kontroliranja štetnih organizama;

10. »pokazatelj rizika« je rezultat izračuna, koji se primjenjuje pri procjeni rizika od pesticida na zdravlje ljudi i/ili na okoliš;

11. »nekemijske metode« su alternativa kemijskim metodama za zaštitu bilja i suzbijanje štetnih organizama, koje se zasnivaju na agrotehničkim mjerama poput onih navedenih u točki 1. Priloga III. ovoga Pravilnika, ili fizikalnim, mehaničkim, biotehničkim ili biološkim metodama suzbijanja štetnih organizama;

12. izrazi »površinske vode« i »podzemne vode« imaju ista značenja kao u Zakonu o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09 i 130/11)[1];

13. »pesticid« je:

(a) sredstvo za zaštitu bilja, kako je definirano u Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1107/2009 od 21. listopada 2009. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište;

(b) biocidni pripravak, kako je definirano u Zakonu o biocidnim pripravcima (»Narodne novine«, br. 63/07 i 35/08)[2];

POGLAVLJE II.

IZOBRAZBA, PRODAJA PESTICIDA, INFORMIRANJE I PODIZANJE RAZINE SVIJESTI

Odjeljak I.

IZOBRAZBA

Članak 5.

Obveznici izobrazbe

(1) Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici (u daljnjem tekstu: obveznici izobrazbe), moraju imati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovne i dopunske izobrazbe za stjecanje i obnavljanje odgovarajućih znanja.

(2) Izobrazbom iz stavka 1. ovoga članka mora se osigurati da obveznici izobrazbe stječu zadovoljavajuće znanje o predmetima navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir njihove različite uloge i odgovornosti.

Članak 6.

Vrste izobrazbe

(1) Uzimajući u obzir različitu ulogu i odgovornost obveznika izobrazbe iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika uspostavljaju se sljedeće vrste (moduli) izobrazbe:

1. modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski),

2. modul za distributere (osnovni i dopunski) i

3. modul za savjetnike (osnovni i dopunski).

(2) Duljina trajanja osnovnih modula iznosi najmanje 15 školskih (nastavnih) sati, a duljina trajanja dopunskih modula iznosi najmanje 5 školskih (nastavnih) sati. Nastavni sat traje 45 minuta.

(3) Obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. studenog 2015. godine ako žele nastaviti obavljati poslove u smislu članka 4. stavka 1. točke 1., 2., 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(4) Obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe.

(5) Priručnike za izobrazbu i testove priprema povjerenstvo koje imenuje ministar iz redova ovlaštenih predavača.

Članak 7.

Uvjeti za ovlaštenje predavača

Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će ovlastiti predavača ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima najmanje završen diplomski sveučilišni studij prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili biomedicinskih znanosti, i

2. da ima najmanje 3 godine radnog iskustva iz jednog ili više područja navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika,

3. da će potpisati ugovor s ovlaštenom institucijom,

4. da će sudjelovati u najmanje jednoj izobrazbi godišnje.

Članak 8.

Izdavanje ovlaštenja predavačima

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju predavača po pojedinim područjima i modulima edukacije podnosi se nadležnoj upravi Ministarstva na obrascu koji se nalazi na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 7. izdaje se rješenje o ovlaštenju.

(4) Na zahtjev ovlaštenog predavača ili ako ovlašteni predavač prestane ispunjavati neki od uvjeta iz članka 7. ovoga Pravilnika koji bi mogli ugroziti ili narušiti sustav i kvalitetu izobrazbe, nadležna uprava Ministarstva ukinuti će rješenje o ovlaštenju.

(5) Popis ovlaštenih predavača vodi nadležna uprava Ministarstva. Popis se redovito ažurira i objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr).

Članak 9.

Uvjeti za ovlaštenje institucija za provedbu izobrazbe

Ovlastiti se može institucija koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima na raspolaganju dovoljan broj ovlaštenih predavača iz odgovarajućeg područja i modula,

2. da raspolaže odgovarajućim prostorom i opremom za teorijsku i praktičnu nastavu,

3. da ima odgovarajuću tehničku i nastavnu opremu za provedbu izobrazbe,

4. da ima vlastite internetske stranice na kojima će objavljivati sve potrebne podatke, informacije i dokumente potrebne za pripremu, organizaciju i provedbu izobrazbe,

5. da potpiše izjavu da će o svakoj organizaciji izobrazbe obavijestiti zainteresirane strane (ciljanu skupinu obveznika izobrazbe).

Članak 10.

Izdavanje ovlaštenja institucijama za provedbu izobrazbe

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe podnosi se nadležnoj upravi Ministarstva na obrascu koji se nalazi na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže dokaze iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(3) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. ovoga Pravilnika izdaje se rješenje o ovlaštenju.

(4) Rješenje o ovlaštenju izdaje se najduže na razdoblje od 5 godina.

(5) Na zahtjev ovlaštene institucije ili ako ovlaštena institucija prestane ispunjavati neki od uvjeta iz članka 9. ovoga Pravilnika koji bi mogli ugroziti ili narušiti sustav i kvalitetu izobrazbe, nadležna uprava Ministarstva ukinuti će rješenje o ovlaštenju.

Članak 11.

Provedba izobrazbe

(1) Ovlaštena institucija za izobrazbu mora obavijestiti obveznike izobrazbe o organiziranju svakog pojedinog tečaja osnovne i dopunske izobrazbe.

(2) Informacije iz stavka 1. ovoga članka moraju biti dostupne svima, Ministarstvu, predavačima, obveznicima izobrazbe, zainteresiranim stranama i moraju sadržavati najmanje podatke o vremenu i mjestu izobrazbe, vrsti izobrazbe, priručnicima i drugim materijalima vezanim uz tečaj, broj kandidata, predavačima, cijeni tečaja i sve druge potrebne informacije neophodne za organizaciju i provedbu izobrazbe.

(3) Obveznici izobrazbe (kandidati) prijavljuju se prijavnicom koja je dostupna na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i na internetskim stranicama ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe.

(4) Način prijave (elektroničkim obrascem, elektroničkom poštom, faksom, poštom ili kombinacije) određuje ovlaštena institucija koja organizira i provodi izobrazbu.

(5) Za izobrazbu na modul za profesionalne korisnike se može prijaviti punoljetna osoba ako je završila najmanje osnovnu školu u trajanju od 8 godina.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka za izobrazbu na modul za profesionalne korisnike koji namjeravaju koristiti sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu se može prijaviti osoba:

a) za profesionalnog korisnika kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

i ako ima odslušano i položeno najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

b) za profesionalnog korisnika – zaposlenika/radnika za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu i s najmanje završenom:

– srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja.

(7) Za izobrazbu na modul za savjetnike se može prijaviti osoba s najmanje završenim:

– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

– stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari) za poslove savjetnika.

(8) Iznimno od odredbi stavka 7, ovoga članka za izobrazbu za modul savjetnika može se prijaviti i osoba sa najmanje završenom:

– srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja za poslove savjetnika-prodavača.

(9) Za izobrazbu na modul za distributere se može prijaviti:

a) za distributera kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

– stručnim studijem agronomske ili šumarske struke

i ako ima odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari).

b) za distributera – zaposlenika/radnika s najmanje završenom:

– srednjom stručnom spremom u trajanju od najmanje četiri godine.

(10) Ispunjava li kandidat uvjete za pristup tečaju i ispitu utvrđuje ovlaštena institucija za izobrazbu.

(11) Za dopunski modul izobrazbe kandidat se može prijaviti godinu dana prije isteka valjanosti iskaznice.

(12) Svaki predavač obvezan je na kraju predavanja svakom polazniku izobrazbe podijeliti obrasce za ocjenu predavanja i predavača. Ovlaštena institucija obvezna je čuvati navedene obrasce u trajanju od 5 godina te dostaviti na uvid na zahtjev Ministarstva.

(13) Nakon završetka pojedine vrste izobrazbe ovlaštena institucija mora osigurati polaganje ispita svim kandidatima koji žele odmah pristupiti ispitu. Ostalim kandidatima koji su se prijavili za izobrazbu i odslušali predavanja mora omogućiti sljedeći ispitni rok najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka tečaja.

(14) Za kandidate koji nisu položili ispit ovlaštena institucija mora osigurati popravni ispit.

Članak 12.

Ispit

(1) Ispit se polaže u pisanom obliku putem testova iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika. Tijekom ispita mora biti nazočan najmanje jedan predavač.

(2) Ovlaštena institucija obvezna je voditi zapisnik o provedbi i rezultatima ispita. Zapisnik mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime ovlaštene institucije, vrijeme i mjesto održavanja ispita, imena i prezimena kandidata koji su pristupili i koji nisu pristupili ispitu, rezultate »položio« ili »nije položio« za svakog kandidata, imena i prezimena predavača i druge potrebne podatke.

(3) Ovlašteni predavač pregledava testove samostalno i utvrđuje rezultate i potpisuje se na svaki test koji je pregledao i utvrdio rezultat.

(4) Test je uspješno položio kandidat koji ostvari 60% bodova.

(5) Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi ispitu za kojeg se prijavio smatra se da nije položio ispit. U pojedinim slučajevima o opravdanosti nepristupanja ispitu odlučuje ovlaštena institucija za izobrazbu.

(6) Zapisnike i testove čuva ovlaštena institucija za provedbu izobrazbe najmanje 5 godina.

Članak 13.

Izdavanje potvrde

(1) Obveznici izobrazbe nakon položenog ispita dobivaju potvrdu o položenom ispitu kojom potvrđuju zadovoljavajuće znanje o predmetima navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Potvrdu izdaje ovlaštena institucija kod koje je obveznik izobrazbe položio ispit sukladno obrascu iz Priloga V. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Potvrda se izdaje u tri istovjetna primjerka. Jedan primjerak daje se obvezniku izobrazbe, drugi primjerak dostavlja se instituciji ovlaštenoj za izdavanje iskaznice, a treći primjerak ostaje u pismohrani institucije kod koje je obveznik polagao ispit.

Članak 14.

Izdavanje iskaznice

(1) Svi obveznici izobrazbe moraju imati identifikacijsku iskaznicu koja se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu najkasnije do 26. studenoga 2015. godine.

(2) Iskaznice izdaje Poljoprivredna savjetodavna služba.

(3) Ovlaštena institucija za izobrazbu kod koje je obveznik izobrazbe položio ispit, obvezna je dostaviti prijavnicu za izobrazbu, potvrdu o položenom ispitu te dokaz o uplati troškova izdavanja iskaznice instituciji iz stavka 2. ovoga članka radi izdavanja iskaznice.

(4) Ovlašteni predavači podnose izravno zahtjev za izdavanje svoje iskaznice instituciji iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Do izdavanja iskaznice obveznik edukacije potvrdom o položenom ispitu dokazuje svoje pravo kao i u slučaju gubitka iskaznice do izdavanja nove iskaznice.

(6) Iskaznica se izdaje na razdoblje od 5 godina od datuma izdavanja potvrde o položenom ispitu iz osnovnog modula ili na razdoblje od 5 godina od datuma isteka iskaznice u slučaju dopunske izobrazbe.

(7) Nakon isteka iskaznice izdaje se nova iskaznica na razdoblje od 5 godina na temelju potvrde o položenom ispitu iz dopunske izobrazbe.

(8) U slučaju gubitka ili krađe iskaznice ovlašteni predavač ili obveznik izobrazbe obvezan je prijaviti gubitak instituciji iz stavka 2. ovoga članka te zatražiti izdavanje nove iskaznice i nadoknaditi trošak izdavanja nove iskaznice.

(9) Institucija iz stavka 2. ovoga članka obvezna je osobno uručiti ili dostaviti iskaznicu obveznicima izobrazbe.

Članak 15.

Vrste i izgled iskaznica

(1) Vrste iskaznica su sljedeće:

1. iskaznice za predavače,

2. iskaznice za savjetnike i savjetnike-prodavače,

3. iskaznice za distributere,

4. iskaznice za profesionalne korisnike,

5. iskaznice za profesionalne korisnike koji primjenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu.

(2) Iskaznica glasi na ime i prezime i neprenosiva je na druge osobe. Iskaznica se izdaje na razdoblje od 5 godina. Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu.

(3) Korisnici iskaznica iz točke 1., 2., i 3., stavka 1. ovoga članka ako su profesionalni korisnici nisu obvezni imati iskaznicu za profesionalne korisnike. Svojim iskaznicama dokazuju stečeno znanje i ostvaruju pravo na korištenje sredstava za zaštitu bilja namijenjenih profesionalnim korisnicima osim sredstava za zaštitu bilja koja su namijenjena profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu.

(4) Ako savjetnik započne obavljati poslove distributera nije obvezan polagati dodatan modul i ishoditi novu vrstu iskaznice.

(5) Iskaznica za predavače je veličine 85,6 x 53,98 mm, a izrađena je od tvrde plastike u svijetloj nijansi crvene boje s otisnutim podacima i trakom za potpis.

1. Na prednjoj strani iskaznice (lice iskaznice) moraju se nalaziti sljedeća obilježja:

– otisnut logotip Ministarstva i tekst »Ministarstvo poljoprivrede« u crnoj boji

– otisnut tekst »OVLAŠTENI PREDAVAČ«

– ime i prezime ovlaštenog predavača

– OIB ovlaštenog predavača

– rok valjanosti iskaznice (početak i završetak važenja)

– broj iskaznice

(6) Iskaznica za savjetnike i savjetnike-prodavače je veličine 85,6 x 53,98 mm, a izrađena je od tvrde plastike u svijetloj nijansi žute boje s otisnutim podacima i trakom za potpis.

1. Na prednjoj strani iskaznice (lice iskaznice) moraju se nalaziti sljedeća obilježja:

– otisnut logotip Ministarstva i tekst »Ministarstvo poljoprivrede« u crnoj boji

– otisnut tekst »OVLAŠTENI SAVJETNIK« ako osoba ispunjava uvjete glede stručne spreme potrebne za obavljanje usluge savjetovanja ili »OVLAŠTENI SAVJETNIK-PRODAVAČ« ako osoba ispunjava uvjete glede stručne spreme za obavljanje prodaje sredstava za zaštitu bilja

– ime i prezime ovlaštenog savjetnika ili ovlaštenog prodavača

– OIB ovlaštenog savjetnika ili ovlaštenog prodavača

– rok valjanosti iskaznice (početak i završetak važenja)

– broj iskaznice

(7) Iskaznica za distributere je veličine 85,6 x 53,98 mm, a izrađena je od tvrde plastike u svijetloj nijansi plave boje s otisnutim podacima i trakom za potpis.

1. Na prednjoj strani iskaznice (lice iskaznice) moraju se nalaziti sljedeća obilježja:

– otisnut logotip Ministarstva i tekst »Ministarstvo poljoprivrede« u crnoj boji

– otisnut tekst »OVLAŠTENI DISTRIBUTER«

– ime i prezime ovlaštenog distributera

– OIB ovlaštenog distributera

– rok valjanosti iskaznice (početak i završetak važenja)

– broj iskaznice

(8) Iskaznica za profesionalne korisnike je veličine 85,6 x 53,98 mm, a izrađena je od tvrde plastike u svijetloj nijansi zelene boje s otisnutim podacima i trakom za potpis.

1. Na prednjoj strani iskaznice (lice iskaznice) moraju se nalaziti sljedeća obilježja:

– otisnut logotip Ministarstva i tekst »Ministarstvo poljoprivrede« u crnoj boji

– otisnut tekst »OVLAŠTENI PROFESIONALNI KORISNIK«

– ime i prezime ovlaštenog profesionalnog korisnika

– OIB ovlaštenog profesionalnog korisnika

– rok valjanosti iskaznice (početak i završetak važenja)

– broj iskaznice

(9) Iskaznica za profesionalne korisnike koji primjenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena za profesionalnu primjenu je veličine 85,6 x 53,98 mm, a izrađena je od tvrde plastike u tamnoj nijansi zelene boje s otisnutim podacima i trakom za potpis.

1. Na prednjoj strani iskaznice (lice iskaznice) moraju se nalaziti sljedeća obilježja:

– otisnut logotip Ministarstva i tekst »Ministarstvo poljoprivrede« u crnoj boji

– otisnut tekst »OVLAŠTENI PROFESIONALNI KORISNIK ZA PROFESIONALNU PRIMJENU«

– ime i prezime ovlaštenog profesionalnog korisnika

– OIB ovlaštenog profesionalnog korisnika

– rok valjanosti iskaznice (početak i završetak važenja)

– broj iskaznice

(10) Na poleđini svih iskaznica (naličja iskaznica) moraju se nalaziti sljedeća obilježja:

– traka za potpis korisnika iskaznice

– tekst naputka o korištenju i odgovornosti u svezi s upotrebom iskaznice koji glasi:

Iskaznica vrijedi uz osobnu iskaznicu i ako je potpisana. Nositelj ove iskaznice ima prava i obveze propisane Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Korištenje iskaznice nakon prestanka njezine valjanosti predstavlja osnovu za prekršajnu odgovornost korisnika iskaznice. Gubitak iskaznice korisnik je obvezan prijaviti Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi.

(11) Obveznici edukacije i predavači za vrijeme obavljanja poslova moraju nositi odgovarajuću iskaznicu kojom, uz osobnu iskaznicu, dokazuju svoje pravo za obavljanje poslova i aktivnosti.

Članak 16.

Ukidanje rješenja o ovlaštenju predavača

(1) Ovlaštenim predavačima ukinut će se rješenje o ovlaštenju predavača (proglasiti nevažećim) ako nastupi neki od slučajeva iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika s čime izdana iskaznica postaje nevažeća.

(2) Obveznicima izobrazbe ukinut će se iskaznica (proglasiti nevažećom) ako se u utvrdi da su ostvarili pravo na temelju lažnih ili krivotvorenih dokumenata te ako su na bilo koji način doveli instituciju koje izdaje iskaznicu u zabludu.

Članak 17.

Evidencija o provedbi ispita

Evidencija o provedbi ispita iz osnovne i dopunske izobrazbe kao i potrebni podaci o obveznicima izobrazbe se vodi na središnjoj razini u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-u), a podatke u evidenciju unose ovlaštene institucije za provedbu izobrazbe.

Članak 18.

Vođenje središnje evidencije

(1) Nadležna uprava Ministarstva vodi evidenciju o ovlaštenim predavačima i ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe u sklopu FIS-a. Popis ovlaštenih predavača i ovlaštenih institucija objavljuje na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr).

(2) Ministarstvo uspostavlja središnju evidenciju podataka o izobrazbi i izdanim iskaznicama u sklopu FIS-a. Podatke o stečenoj izobrazbi i izdanim iskaznicama unosi u središnju evidenciju institucija iz članka iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Troškovi izobrazbe

(1) Troškove izobrazbe, ispita i izdavanja iskaznice snosi obveznik izobrazbe. Ovlašteni predavač snosi troškove izdavanja svoje iskaznice. Troškove može snositi i institucija u kojoj je obveznik izobrazbe ili ovlašteni predavač zaposlen.

(2) Najviši iznosi naknade za troškove izobrazbe, ispita i izdavanja iskaznice propisani su propisom o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja.

(3) U troškove izobrazbe je uključen trošak priručnika i drugih materijala za izobrazbu i materijala za predavanje koje priprema ovlaštena institucija za samu provedbu izobrazbe.

Odjeljak II.

PRODAJA PESTICIDA

Članak 20.

Uvjeti za prodaju (promet) pesticida

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) moraju biti upisani u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(2) Pravne i fizičke osobe dužne su s otpadnom ambalažom, ostacima sredstva za zaštitu bilja u ambalaži i ostacima koji nastaju sanacijom nakon nezgoda, postupati sukladno odredbama propisa koji uređuje način gospodarenja otpadom i zaštitu okoliša.

(4) Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost prometa sredstvima za zaštitu bilja dužna je uskladiti svoje poslovanje sukladno propisima koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom od dna stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a uvjete glede zaposlenika, prostora i druge uvjete propisane ovim Pravilnikom dužna je ispuniti najkasnije do 26. studenog 2015. godine.

Članak 21.

Način upisa u Upisnik

(1) Upisnik iz članka 20. ovoga Pravilnika uspostavlja i vodi nadležna uprava Ministarstva, na središnjoj razini u sklopu FIS-a kao evidenciju pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri).

(2) Podaci za upis u Upisnik i/ili izmjenu i dopunu podataka za potrebe Upisnika dostavljaju se elektroničkim obrascem u FIS. Potvrda o prihvaćanju podataka kao i potvrda o upisu u Upisnik izrađuje se automatski i dostavlja pošiljatelju.

(3) Pravne i fizičke osobe koje su obavljale promet sredstava za zaštitu bilja do stupanja na snagu ovoga Pravilnika obvezne su dostaviti podatke elektroničkim obrascem u FIS najkasnije do 1. srpnja 2013. godine.

(4) Pravne i fizičke osobe koje se nisu bavile prometom sredstava za zaštitu bilja do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, podatke za upis u Upisnik dostavljaju elektroničkim obrascem u FIS ili u papirnatom obliku sukladno članku 5. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Zakon).

(5) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) obvezni su dostaviti informacije o svakoj promjeni podataka za potrebe Upisnika. Informacije se dostavljaju elektroničkim obrascem putem FIS-a.

(6) Ministarstvo će brisati iz Upisnika pravnu i fizičku osobu koja obavlja promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) na njezin zahtjev ili ako prestane ispunjavati uvjete za obavljanje prometa sredstvima za zaštitu bilja.

Članak 22.

Uvjeti za odgovornu osobu i zaposlenika (distributera i savjetnika)

(1) Pravna i fizička osoba koja obavlja promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlenika, kao odgovornu osobu s najmanje završenim:

– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke[3]

ili

– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke

ili

– stručnim studijem agronomske ili šumarske struke[4].

(2) Zaposlenik iz stavka 1. ovoga članka mora imati odslušano najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja ili 9 ECTS bodova.

(3) Ako zbog potrebe posla uz odgovornu osobu distributer ima više zaposlenika koji obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja, savjetnika i/ili savjetnika-prodavača ti zaposlenici moraju ispunjavati uvjete glede stručne spreme u skladu s člankom 11. stavkom 7. ili 8. ovoga Pravilnika.

(4) Ako distributer ima više prodajnih mjesta u svakom prodajnom mjestu koje obuhvaća prodaju sredstva za zaštitu bilja krajnjem profesionalnom korisniku mora imati u radnom odnosu s punim radnim vremenom jednog zaposlenika u svojstvu savjetnika osim na onom prodajnom mjestu gdje savjete daje odgovorna osoba.

(5) Zaposlenici iz stavka 1. i 3. ovoga članka moraju imati položen ispit iz odgovarajućeg modula i valjanu iskaznicu sukladno članku 14. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Opći uvjeti glede objekata i prostorija

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 22. ovoga Pravilnika moraju imati na raspolaganju odgovarajuće prostorije za skladištenje, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja koje glede lokacije, načina izgradnje, kvalitete zidova i podova, osvijetljenosti, prozračivanja, temperature i vlažnosti odgovaraju sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja ne moraju imati prostorije za skladištenje, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja ako u okviru svoje djelatnosti ne obavljaju skladištenje, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja.

(3) Objekti moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala, koji ne upijaju sredstva za zaštitu bilja, unutarnje površine moraju biti izgrađene tako da jamče sigurnost pri radu te brzo i jednostavno čišćenje.

(4) Objekti moraju biti konstruirani tako da osiguravaju zaštitu sredstava za zaštitu bilja od izravnih sunčanih zraka, atmosferskog taloga, plinova, para, topline i zamrzavanja.

(5) Zidovi prostorija moraju biti izrađeni od materijala koji su lako perivi i otporni na opasne kemikalije. U slučaju da su sredstva za zaštitu bilja razvrstana i označena kao eksplozivna, oksidirajuća, vrlo lako zapaljiva, lako zapaljiva ili zapaljiva, zidovi moraju biti izgrađeni od nezapaljivog materijala radi sprječavanja širenja vatre. Vodovodne i kanalizacijske cijevi te električni i drugi vodovi koji prolaze kroz zidove objekta i prostorija i otvori na njima moraju biti nepropusno zatvoreni.

(6) Pod u prostorijama mora biti gladak, lako periv, nepropustan i otporan na sredstva za zaštitu bilja. Na podu ne smije biti izravnog odvoda u kanalizaciju. U slučaju skladištenja sredstava za zaštitu bilja koja su označena kao eksplozivna, oksidirajuća, vrlo lako zapaljiva, lako zapaljiva ili zapaljiva, pod mora biti elektroprovodan ili uzemljen.

(7) Na ulazu u prostorije gdje se čuvaju/drže/skladište sredstva za zaštitu bilja prag mora biti izveden u odgovarajućoj visini tako da se mogu zadržati prolivena ili prosuta sredstva za zaštitu bilja.

(8) Police, ormari, vitrine, radne površine i druga oprema mora biti izrađena od otpornih i inertnih materijala koji ne upijaju sredstva za zaštitu bilja i koji se lako i brzo čiste te jamče sigurnost pri radu.

Članak 24.

Posebni uvjeti glede objekata i prostorija

(lokacija i prostorije)

(1) Objekti koji su namijenjeni za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko, izgrađuju se na mjestima s najpovoljnijim klimatskim uvjetima (glede ruža vjetrova, konfiguracije tla, temperaturnih promjena i drugih relevantnih klimatskih uvjeta), na odgovarajućoj udaljenosti od objekata u kojima žive i rade ljudi, škola, vrtića, zdravstvenih, rehabilitacijskih i drugih javnih ustanova, u područjima koja nisu podložna poplavama i na kojima ne postoji mogućnost onečišćenja voda. Objekti se raspoređuju tako da se omogući nesmetani pristup vatrogasnim ekipama u slučaju požara.

(2) Objekti iz stavka 1. ovoga članka moraju imati odgovarajuće prostorije za skladištenje sredstava za zaštitu bilja, privremeno skladištenje otpada (prazne ambalaže, neiskorištenih sredstava za zaštitu bilja ili sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok uporabe ili su neispravna) i fizički odvojenu zasebnu prostoriju za odgovornu osobu.

(3) Prostorije iz stavka 2. ovoga članka ne smiju se nalaziti u uredskim i stambenim zgradama te nastambama za životinje.

(4) Vrata objekata iz stavka 1. ovoga članka moraju biti izrađena od nezapaljivog materijala i izvedena tako da se automatski zatvaraju, osim ako se u objektima drže samo sredstva za zaštitu bilja označena kao štetna, nagrizajuća, nadražujuća, koja dovode do preosjetljivosti, ili su razvrstana kao kancerogene kemikalije kategorije 3, mutagene kemikalije kategorije 3, reproduktivno toksične kemikalije kategorije 3 i kemikalije opasne za okoliš.

(5) Objekti koji su namijenjeni za promet sredstava za zaštitu bilja na malo, moraju imati odgovarajuću prostoriju za skladištenje sredstava za zaštitu bilja, prostoriju i/ili prostor za privremeno skladištenje otpada (prazne ambalaže, neiskorištenih sredstava za zaštitu bilja ili sredstava za zaštitu bilja kojima je istekao rok uporabe ili su neispravna), prodajni prostor te radnu prostoriju za odgovornu osobu na onim prodajnim mjestima gdje je odgovorna osoba zaposlena. Radna prostorija za odgovornu osobu i prodajni prostor moraju biti odvojeni od prostorije za skladištenje.

(6) Objekti iz ovoga članka moraju imati garderobne prostorije, sanitarije s prostorom za umivanje s tekućom hladnom i toplom vodom, tekućim sapunom i sušilicom za ruke ili brisačima za jednokratnu uporabu. Sve prostorije moraju imati prirodno ili umjetno prozračivanje.

(7) Skladišni i prodajni prostori iz ovoga članka moraju biti osigurani tako da je onemogućen pristup neovlaštenim osobama sredstvima za zaštitu bilja.

Članak 25.

Dodatni uvjeti glede objekata i prostorija

(1) Prozračivanje (ventilacija) u prostorijama u kojima se sredstva za zaštitu bilja skladište ili prodaju mora jamčiti da koncentracija štetnih plinova, para, prašine i aerosola u radnom okružju ne bude veća od graničnih vrijednosti izloženosti propisanih odgovarajućim propisima o sigurnosti i zaštiti na radu.

(2) Pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet sredstava za zaštitu bilja (distributeri), moraju zaposlenicima koji rukuju sa sredstvima za zaštitu bilja osigurati odgovarajuća osobna zaštitna sredstva u skladu sa propisima o zaštiti na radu.

(3) U prostoriji u kojoj se skladište ili prodaju sredstva za zaštitu bilja mora biti ormarić (priručna ljekarna) sa sredstvima za pružanje prve pomoći.

(4) U prostorijama u kojima se skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja, temperatura, vlaga i osvijetljenost moraju odgovarati uvjetima koji su navedeni na etiketi pojedinog sredstva za zaštitu bilja. U ovim prostorima mora biti osigurana umjetna rasvjeta te gdje je potrebno grijanje i hlađenje prostorija.

(5) Pri skladištenju sredstava za zaštitu bilja mora se osigurati dovoljno prostora između pojedinih polica i/ili naslaga radi sigurnog i nesmetanog prenošenja spremnika, osiguranja slobodne cirkulacije zraka i omogućavanju prilaza u slučaju požara ili druge nesreće. Visina polica i/ili naslaga mora biti takva da jamči njihovu sigurnost i spriječi mehaničko ili drugo oštećenje pojedinačnih pakiranja.

(6) Sredstva za zaštitu bilja moraju se skladištiti u originalnoj ambalaži u skladu s uvjetima navedenim na etiketi pojedinog sredstva za zaštitu bilja tj. u skladu s uvjetima koje su naveli njihovi proizvođači. Sredstva za zaštitu bilja moraju biti zapakirana u originalnoj ambalaži, sigurno i pregledno složena po namjenama (insekticidi, fungicidi, herbicidi i dr.), tako da je u svakom trenutku do njih moguć pristup. U skladištu mora biti na vidnom mjestu shema rasporeda sredstava za zaštitu bilja. U skladištu je potrebno provoditi redovite kontrole stanja sredstava za zaštitu bilja i njihove ambalaže.

(7) Sredstva za zaštitu bilja koja mogu međusobno reagirati moraju se držati odvojeno jedna od drugih u posebnim prostorijama ili u istom prostoru odvojeno, tako da u slučaju istovremenog izlijevanja ili prosipanja ne mogu doći u izravan kontakt.

(8) Prostorije i/ili ormari i police u kojima se skladište i čuvaju sredstva za zaštitu bilja moraju biti osigurane od neovlaštenog pristupa i pod ključem.

(9) Ormari ili police odnosno prostorija u kojoj se skladište i čuvaju sredstva za zaštitu bilja moraju biti vidno označeni i obilježeni propisanim znakovima opasnosti i oznakama upozorenja.

(10) Sredstva za zaštitu bilja označena kao vrlo otrovna, moraju se držati u posebnoj prostoriji, odvojeno od ostalih sredstava za zaštitu bilja i pod ključem te se smiju prodati samo pravnoj i fizičkoj osobi koja ima odobrenje za rad s ovim opasnim kemikalijama od ministarstva nadležnog za zdravstvo ili posjeduje iskaznicu profesionalnog korisnika za sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena samo za profesionalnu primjenu.

(11) U prostoru i/ili prostoriji za privremeno skladištenje otpada mora biti šest odgovarajućih spremnika s poklopcem ili odgovarajućim pokrivalom: spremnik s odgovarajućim apsorcijskim materijalom (pijesak, perlit, glina i sl.), prazan spremnik za privremeno prikupljanje rasutih sredstava za zaštitu bilja, prazan spremnik za privremeno prikupljanje razlivenih sredstava za zaštitu bilja, spremnik za prikupljanje prazne ambalaže, spremnik za prikupljanje ambalaže u kojoj se nalaze ostaci neiskorištenih sredstava za zaštitu bilja i spremnik za sredstva za zaštitu bilja kojima je istekao rok valjanosti, rješenje o registraciji, dopušteno vrijeme prodaje i slično. Spremnici moraju biti označeni prema njihovoj namjeni.

(12) U prostoriji iz stavka 11. ovoga članka moraju biti osigurana odgovarajuća osobna zaštitna sredstva (zaštitna odjeća i obuća, rukavice, zaštitne maske ili polumaske), pribor za prikupljanje rasutih ili razlivenih sredstava za zaštitu bilja.

Članak 26.

Mogućnost skladištenja drugih proizvoda

(1) Ako pravna ili fizička osoba iz članka 20. ovoga Pravilnika obavlja promet i sjemenom, sadnim materijalom, mineralnim i organskim gnojivima, supstratom za uzgoj bilja, hranom za životinje te drugim proizvodima gdje je mogući bilo kakav utjecaj sredstava za zaštitu bilja na te proizvode, ti proizvodi ne smiju se držati u prostoriji za skladištenje sredstava za zaštitu bilja.

(2) Uređaji za primjenu pesticida i ostali proizvodi na koje nije moguć nikakav utjecaj sredstava za zaštitu bilja smiju se nalaziti u istoj prostoriji sa sredstvima za zaštitu bilja ali se mora osigurati nesmetani pristup sredstvima za zaštitu bilja i udovoljavanje uvjeta iz članka 25. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Uvjeti prodaje sredstva za zaštitu bilja

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 20. ovoga Pravilnika (distributeri), moraju imati dovoljan broj zaposlenika koji posjeduju iskaznicu iz članka 14. ovoga Pravilnika.

(2) Zaposlenici iz stavka 1. ovoga članka moraju biti na mjestu prodaje u vrijeme prodaje kako bi kupcima pružali odgovarajuće informacije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, o zdravstvenim i ekološkim rizicima kao i sigurnosne upute za sprečavanje opasnosti od rukovanja i uporabe sredstava za zaštitu bilja te drugim ograničenjima uporabe.

(3) Sredstva za zaštitu bilja kojima je rješenjem o registraciji dopušteno mjesto prodaje specijalizirane prodavaonice (poljoprivredne ljekarne i sl.) ili je navedeno da su namijenjena samo za profesionalnu uporabu, smatraju se sredstvima za zaštitu bilja koja su namijenjena profesionalnim korisnicima.

(4) Sredstva za zaštitu bilja kojima je u rješenju o registraciji navedeno da su namijenjena samo za profesionalnu primjenu, smiju se prodavati samo onim krajnjim profesionalnim korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(5) Sredstva za zaštitu bilja iz stavka 3. i 4. ovoga članka smiju prodavati samo zaposlenici (osobe) koje imaju položen ispit iz odgovarajućeg modula (savjetnik ili savjetnik prodavač) i valjanu iskaznicu samo profesionalnim korisnicima koji imaju položen ispit iz odgovarajućeg modula (profesionalni korisnik, predavač, savjetnik, distributer) i valjanu iskaznicu sukladno članku 14. ovoga Pravilnika.

(6) Na svakom prodajnom mjestu mora postojati mogućnost pristupa web-tražilici registriranih sredstava za zaštitu bilja http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koja sadrži podatke o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja odobrenim za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj.

(7) Na svakom računu o prodaji sredstva za zaštitu bilja navodi se broj iskaznice osobe koja je prodala sredstvo za zaštitu bilja i osobe koja je kupila sredstvo za zaštitu bilja

(8) Ako se u objektima prodaju sredstva za zaštitu bilja kojima je rješenjem o registraciji dopuštena prodaja u ostalim prodavaonicama tj. izvan specijaliziranih prodavaonica (poljoprivrednih ljekarni i sl.), takva sredstva za zaštitu bilja smatraju se sredstvima za zaštitu bilja koja su namijenjena neprofesionalnim korisnicima te se smiju držati u prodajnom prostoru objekta uz uvjet da su u ormaru, vitrini, na polici izdvojena od drugih proizvoda.

(9) Sredstva za zaštitu bilja iz stavka 8. ovoga članka smiju se prodavati i osobama koje nemaju položen ispit iz odgovarajućeg modula i valjanu iskaznicu uz uvjet da ih prodaje samo zaposlenik (osoba) koje ima položen ispit iz odgovarajućeg modula (distributer i savjetnik) i valjanu iskaznicu sukladno članku 14. ovoga Pravilnika.

(10) Zaposlenik iz stavka 9. ovoga članka koji prodaje sredstvo za zaštitu bilja namijenjeno neprofesionalnim korisnicima mora pružiti opće informacije o opasnostima za zdravlje ljudi i za okoliš od uporabe sredstva za zaštitu bilja, a posebno o opasnostima, izlaganju, pravilnom skladištenju, rukovanju, primjeni i sigurnosnom gospodarenju praznom ambalažom u skladu sa zakonodavstvom o opasnom otpadu kao i o alternativama manjeg rizika.

(11) Proizvođači sredstava za zaštitu bilja, tj. vlasnici registracije sredstva za zaštitu bilja ili njihovi zastupnici obvezni su informacije iz stavka 10. ovoga članka staviti na raspolaganje distributerima i korisnicima.

(12) Sredstva za zaštitu bilja smiju se prodavati samo u originalnoj ambalaži.

Članak 28.

Obveze odgovorne osobe

Odgovorna osoba skrbi i odgovara za uvoz, nabavu, preuzimanje, skladištenje, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja, preuzimanje i pravilno privremeno skladištenje sredstava za zaštitu bilja, njihovih preostalih količina i prazne ambalaže, vođenje evidencije i dostave podataka sukladno odredbama ovoga Pravilnika te za nadzor nad izobrazbom i radom zaposlenika. Odgovorna osoba također skrbi o otpadu sredstava za zaštitu bilja, neiskorištenih sredstava za zaštitu bilja, prazne ambalaže u skladu s propisima koji uređuju opasni otpad i propisima koji uređuju opasnu ambalažu. Odgovorna osoba pruža krajnjem korisniku savjet i upute za pravilnu uporabu sredstva za zaštitu bilja te upute za siguran rad sa sredstvima za zaštitu bilja.

Članak 29.

Obveze zaposlenika

Zaposlenici koji prodaju sredstva za zaštitu bilja pružaju savjete i informacije o uporabi sredstava za zaštitu bilja, o zdravstvenim i ekološkim rizicima kao i sigurnosne upute za sprečavanje opasnosti od rukovanja i uporabe sredstava za zaštitu bilja te druge relevantne informacije, provjeravaju ima li kupac odgovarajuću iskaznicu ako kupuje sredstvo za zaštitu bilja koje je namijenjeno profesionalnim korisnicima ili profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu, vodi brigu o redovitoj dodatnoj izobrazbi i o produženju iskaznice prije prestanka valjanosti, vodi evidenciju o prodaji sredstava za zaštitu bilja, stanju sredstava za zaštitu bilja i njihove ambalaže, te druge poslove vezane uz promet sredstava za zaštitu bilja.

Članak 30.

Vođenje evidencije o sredstvima za zaštitu bilja

(1) Proizvođači, dobavljači, distributeri, uvoznici i izvoznici sredstava za zaštitu bilja vode i čuvaju najmanje 5 godina evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja proizvode, uvoze, izvoze, skladište ili stavljaju na tržište.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su prijaviti ukupne prodane količine sredstava za zaštitu bilja koje su prodane krajnjim korisnicima sredstava za zaštitu tijekom protekle godine elektroničkim putem u FIS najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

(3) Profesionalni korisnici vode i čuvaju evidencije o sredstvima za zaštitu bilja koja koriste najmanje 3 godine. U evidenciju se upisuju najmanje sljedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura odnosno biljni proizvod, objekt, površina, neka druga uporaba.

(4) Evidencije se vode u elektroničkom ili papirnatom obliku, a evidencija koju vode profesionalni korisnici mora sadržavati najmanje podatke iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Odgovarajuće informacije iz evidencija, na zahtjev nadležnog tijela, moraju se dostavljati na uvid nadležnom tijelu. Treće strane, poput vodocrpilišta, trgovaca na malo ili stanovništvo koje živi u blizini mjesta primjene, mogu obraćanjem nadležnom tijelu na zahtjev dobiti na uvid te informacije.

(6) Nadležno tijelo daje takve informacije na uvid u skladu s propisima o pravu pristupa informacijama.

Odjeljak III.

INFORMIRANJE JAVNOSTI

Članak 31.

Informiranje i podizanje razine svijesti

(1) Mjere informiranja šire javnosti poduzimaju se sukladno potrebama i nastalim okolnostima s ciljem poticanja i omogućavanja programa informiranja i podizanja razine svijesti, te stavljanjem točnih i objektivnih informacija o pesticidima na raspolaganje široj javnosti, posebno u svezi s rizicima i mogućim akutnim i kroničnim učincima na zdravlje ljudi, na neciljane organizme i na okoliš koji proizlaze od uporabe pesticida, kao i o primjeni nekemijskih alternativa.

(2) U tu svrhu Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada – Centar za kontrolu otrovanja prikuplja informacije o slučajevima akutnog otrovanja pesticidima.

(3) Prikupljat će se i pratiti informacije i o mogućim kroničnim otrovanjima u skupinama koje su redovito izložene pesticidima kao što su primjenitelji, poljoprivredni radnici ili osobe koje žive u blizini područja na kojima se primjenjuju pesticidi.

POGLAVLJE III.

UREĐAJI ZA PRIMJENU PESTICIDA

Članak 32.

Stavljanje na tržište i uporabu novih uređaja za primjenu pesticida

Novi uređaji za primjenu pesticida stavljaju se na tržište u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/10) i Pravilnikom o sigurnosti strojeva[5] (»Narodne novine«, br. 28/11).

Članak 33.

Pregled uređaja za primjenu pesticida u uporabi

(1) Uređaji za primjenu pesticida (u daljnjem tekstu: uređaji) koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu.

(2) Uređaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti barem jednom pregledani do 26. studenoga 2016. godine. Nakon tog datuma profesionalni korisnici mogu koristiti samo uređaje koji su uspješno prošli pregled.

(3) Pregledima se provjerava da uređaji zadovoljavaju određene zahtjeve navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika s ciljem postizanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

(4) Uređaji koji su u skladu s usklađenim normama na razini Europske unije[6] smatrat će se da ispunjavaju bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve te okolišne zahtjeve.

(5) Popis usklađenih normi objavljuje se u Službenom listu Europske unije i na web stranicama Ministarstva (www.mps.hr).

Članak 34.

Ovlaštene institucije

(1) Sukladno članku 34. Zakona, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zavod za mehanizaciju u poljoprivredi Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku ovlaštene su institucije za provedbu izobrazbe odgovornih osoba i zaposlenika stanica za redoviti pregled uređaja i provedbu stručnog nadzora nad radom ovlaštenih stanica za redoviti pregled uređaja.

(2) Ovlaštene institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su izraditi jedinstveni program izobrazbe, osigurati prostor, opremu za teorijsku i praktičnu nastavu, nastavni materijal te osigurati informacije o organiziranju i provedbi izobrazbe.

(3) Jedinstveni program izobrazbe sastoji se iz osnovnog i dopunskog programa izobrazbe. Oba programa sastoje se iz teorijskog i praktičnog dijela. Osnovni program izobrazbe ne smije biti kraći od 50 nastavnih sati a dopunski program izobrazbe ne smije biti kraći od 15 nastavnih sati. Jedinstveni program izobrazbe odobrava Ministarstvo na prijedlog institucija iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Obrazac prijave za izobrazbu nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva i ovlaštenih institucija iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Troškove izobrazbe snosi polaznik izobrazbe u skladu s propisom o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja.

(6) Polaznicima izobrazbe koji uspješno prođu izobrazbu ovlaštene institucije izdaju potvrdu.

(7) Ovlaštene institucije iz stavka 1. ovoga članka obvezne su izraditi izvješće o provedbi izobrazbe najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu i dostaviti nadležnoj upravi Ministarstva.

Članak 35.

Uvjeti za ovlaštenje stanica za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida

(1) Stanica za redoviti pregled uređaja (u daljnjem tekstu: ispitna stanica) mora imati u radnom odnosu na puno radno vrijeme najmanje jednog zaposlenika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana poljoprivredna tehnika, poljoprivredna mehanizacija, zaštita bilja, ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo ili područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo ili elektrotehnika kao odgovornu osobu i najmanje jednog zaposlenika s najmanje srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili tehničkog usmjerenja u trajanju od četiri godine.

(2) Zaposlenici iz stavka 1. ovoga članka moraju uspješno završiti osnovni program izobrazbe kod ovlaštenih institucija iz članka 34. ovoga Pravilnika.

(3) Zaposlenici iz stavka 1. ovoga članka moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon završetka osnovnog ili dopunskog programa izobrazbe.

(4) Ispitna stanica iz stavka 1. ovoga članka mora imati potrebnu opremu propisanu člankom 37. ovoga Pravilnika i relevantne norme iz članka 33. stavka 6. ovoga Pravilnika. Provjeru posjedovanja opreme i normi provode institucije iz članka 34. ovoga Pravilnika o čemu izdaju potvrdu o udovoljavanju uvjetima za obavljanje redovitih pregleda uređaja.

Članak 36.

Postupak za ovlaštenje ispitnih stanica

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice podnosi se nadležnoj upravi Ministarstva.

(2) Obrazac zahtjeva se nalazi na web-stranicama Ministarstva (www.mps.hr)

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 35. ovoga Pravilnika.

(4) Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 35. ovoga Pravilnika, nadležna uprava Ministarstva izdaje rješenje o ovlaštenju.

(5) Na zahtjev ispitne stanice u slučaju ako ovlaštena ispitna stanica prestane ispunjavati uvjete iz članka 35. i 37. stavka 2. ovoga Pravilnika ili na prijedlog ovlaštene institucije koja je provele nadzor na radom ispitne stanice sukladno članku 38. ovoga Pravilnika, nadležna uprava Ministarstva ukinut će rješenje o ovlaštenju.

(6) Popis ovlaštenih ispitnih stanica vodi Ministarstvo i o tome obavještava Europsku komisiju.

(7) Ispitna stanica je obvezna izvijestiti Ministarstvo o svim nastalim promjenama vezanim uz ovlaštenje, odgovornu osobu i zaposlenike.

Članak 37.

Potrebna oprema za ovlaštenje ispitne stanice

(1) Ispitna stanica mora imati sljedeću opremu:

1. Za redoviti pregled uređaja:

– uređaj za utvrđivanje poprečne raspodjele tekućine kod prskalica, tj. ispitni stol s prijenosom podataka na računalo ili ispitni stol s krovićima razmaka 100 mm i volumenom menzura do 1 litre s graničnim oznakama u vrijednosti odstupanja +-10%

– ispitni uređaj za pojedinačno mjerenje protoke mlaznica prskalica i atomizera s prijenosom podataka na računalo

– ispitni uređaj za utvrđivanje ispravnosti manometara s kontrolnim analognim manometrom promjera 160 mm klase točnosti 06 ili s digitalnim kontrolnim manometrom promjera 160 mm i klasom točnosti 005 s uvjerenjem o umjeravanju ovlaštene institucije

– ispitni uređaj za mjerenje protoke crpke s točnošću volumnog mjerenja do +-0,5%

– prihvatne posude za prikupljanje vode pri mjerenjima

– crpka za vraćanje vode u prskalicu

– ispitni uređaj za mjerenje protoke mlaznica atomizera s menzurama volumena 2 litre i s gravurom od 50 ml

– računalo s pisačem

– odgovarajuću softversku aplikaciju uz ispitne uređaje koja omogućava prikaz i izradu rezultata pregleda

– razni električni produživači

– kompresor za kontrolu tlaka u crpkama i napuhivanje bazena

– sat štoperica

– kalkulator

– mjerač broja okretaja vratila priključnog kardana traktora s točnošću < +-2%

– mjerač brzine zraka

– pokretna meteorološka stanica za mjerenje osnovnih agroklimatskih pokazatelja s prijenosom podataka na kompjuter a posebno brzine vjetra u vrijeme testiranja tehničkog sustava

– kutomjer za namještanje kuta nagiba mlaznice

– četkica za čišćenje mlaznica s nastavkom za namještanje mlaznice

– rampa za pristup vozila na testni stol

– transportno vozilo ili osobno vozilo s autoprikolicom radi mobilnosti ekipe

2. Za vođenje elektroničke evidencije obavljenih pregleda:

– prijenosno računalo s pristupom internetu

– pisač

– drugu potrebnu opremu koja omogućava nesmetani pristup za unos podataka u središnju evidenciju FIS-a.

(2) Ispitna stanica mora svake tri godine o svom trošku provesti umjeravanje (kalibraciju) opreme u akreditiranom tj. ovlaštenom laboratoriju što dokazuje potvrdom o umjeravanju.

Članak 38.

Stručni nadzor

(1) Stručni nadzor nad radom ispitnih stanica provode institucije iz članka 34. ovoga Pravilnika.

(2) Stručni nadzor provodi se jedanput godišnje u prostoru ispitne stanice ili na nekom drugom mjestu gdje se provodi redoviti pregled uređaja i prethodno se ne najavljuje.

(3) O provedenom stručnom nadzoru sastavlja se izvješće o zatečenom činjeničnom stanju i predloženim mjerama za otklanjanje nedostataka gdje je to potrebno. Izvješće se dostavlja nadležnoj upravi Ministarstva.

(4) Ovlaštene institucije iz članka 34. ovoga Pravilnika predlažu nadležnoj upravi Ministarstva ukidanje ovlaštenja određenoj ispitnoj stanici ako su tijekom stručnog nadzora utvrđene nepravilnosti koje nisu otklonjene.

Članak 39.

Uvjeti i mjesto pregleda

(1) Pregled uređaja provodi se u prostoru ispitne stanice ili na nekom drugom mjestu u blizini prebivališta vlasnika uređaja.

(2) Vlasnici uređaja za primjenu pesticida moraju dovesti na redoviti pregled očišćene uređaje s pripadajućom opremom. Spremnik uređaja mora biti napunjen čistom vodom najmanje do polovice njegove zapremine. Korištenu vodu pri pregledu uređaja potrebno je vratiti u spremnik uređaja nakon obavljenog pregleda i odvesti je s mjesta pregleda.

(3) Pregled mora biti proveden na mjestima gdje ne postoji mogućnost onečišćenja površinske i podzemne vode i koja su zaštićena od negativnih vremenskih utjecaja.

(4) Redoviti pregled uređaja ne smije se provoditi istovremeno sa servisom i popravkom uređaja. Djelatnici ispitne stanice u terminu redovitih pregleda uređaja ne smiju provoditi servis i popravak neispravnih uređaja.

(5) Ispitna stanica mora osigurati javnosti informacije o mjestu i vremenu pregleda uređaja vlasnicima, korisnicima, proizvođačima, ovlaštenim predstavnicima proizvođača i distributerima uređaja, ovlaštenim institucijama iz članka 34. ovoga Pravilnika i dopustiti nazočnost, prodaju i servis na mjestu pregleda zainteresiranim proizvođačima i/ili ovlaštenim predstavnicima ili distributerima uređaja i zamjenskih dijelova te stručni nadzor.

Članak 40.

Uvjeti za dobivanje znaka o obavljenom pregledu

(1) Za dobivanje znaka o obavljenom pregledu uređaji moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika i biti u skladu s usklađenim normama HRN EN 13790-1 ili HRN EN 13790-2.

(2) Ako rezultati pregleda nisu u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka pregled se mora ponoviti.

(3) Znak se stavlja na vidljivo mjesto na uređaju gdje je najmanja mogućnost oštećenja znaka.

Članak 41.

Izvještaji o pregledu i evidencija

(1) Rezultati pregleda upisuju se u izvještaj o pregledu uređaja na obrascima sukladno HRN EN 13790-1 ili HRN EN 13790-2.

(2) Izvještaji iz stavka 1. ovoga članka izdaju se u dva istovjetna primjerka. Jedan izvještaj zadržava ispitna stanica za pregled uređaja a drugi primjerak zadržava vlasnik uređaja.

(3) Ovlaštena stanica mora čuvati radne zapisnike testnog uređaja i izvještaje o obavljenom pregledu najmanje 6 godina.

(4) Ministarstvo uspostavlja i vodi središnju evidenciju o uređajima i njihovom redovitom pregledu unutar FIS-a. Podaci u evidenciji se vode za svaki pojedini uređaj do kraja radnog vijeka ili njegove uporabe na teritoriju Republike Hrvatske. Podatke u evidenciju unose ispitne stanice.

(5) Evidencija se vodi u elektroničkom obliku te sadrži najmanje sljedeće podatke: podatke o vrsti uređaja, o proizvođaču uređaja, o tipu uređaja, o godini proizvodnje, serijskom broju proizvođača uređaja ako je dostupan, tehničke podatke o uređaju, ime i prezime vlasnika uređaja ili naziv poduzeća, datum i mjesto rođenja, OIB, MIBPG ako postoji, adresa stalnog prebivališta, telefonski broj, elektronička adresa, datum obavljanja pregleda, podaci o obavljenom pregledu, datum valjanosti znaka o pregledu, datum upisa u evidenciju, naziv ispitne stanice, odgovorne osobe i osobe koja je unijela podatke u evidenciju te druge potrebne podatke.

(6) Ispitna stanica mora unijeti podatke iz stavka 5. ovoga članka u računalnu aplikaciju Ministarstva odmah ili najkasnije u roku od 10 dana nakon provedbe pregleda odnosno prijemu obavijesti o promjeni podataka.

(7) Vlasnik uređaja obvezan je čuvati izvještaj o pregledu do sljedećeg pregleda uređaja i prijaviti ispitnoj stanici svaku promjenu podataka o vlasništvu najkasnije u roku od 30 dana od nastanka promjena u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama.

Članak 42.

Znak o obavljenom redovitom pregledu

(1) Na temelju pozitivnog ishoda pregleda ispitna stanica dodjeljuje uređaju znak o obavljenom redovitom pregledu.

(2) Znak o obavljenom pregledu sastoji se iz tri dijela i zelene je boje, a tiska se u C:36, M:0, Y:57, K:0 ili u PANTONE 7487 C. Osnovni dio znaka je pravokutnog oblika veličine 100x80 mm. Sastoji se od teksta, brojeva te loga Ministarstva u sredini znaka. Tekst i brojevi znaka ispisani su pismom Times New Roman. Na gornjem rubu znaka otisnuto je 6 crnih točaka s godinama, na donjem 12 crnih točaka s mjesecima, na lijevom bočnom rubu znaka 16 crnih točaka, a na desnom bočnom rubu 15 crnih točaka s danima. U gornjem dijelu znaka velikim tiskanim slovima veličine pisma 24 pt ispisano je »PREGLEDANO«. Iznad loga ispisano je »Ministarstvo poljoprivrede« slovima veličine pisma 15 pt. U donjem dijelu znaka naveden je broj znaka brojevima u veličini pisma 18 pt. Broj znaka sastoji se iz dva dijela. Prvi dio je troznamenkasti i predstavlja broj ovlaštene stanice, a drugi dio znaka je šestznamenkasti i predstavlja serijski broj znaka. Između prvog i drugog dijela znaka nalazi se crtica. Osnovni dio znaka naljepljuje se na pregledani uređaj. Naljepnica sa znakom je narezana, radi sprečavanja skidanja s uređaja bez oštećenja. Tisak naljepnice znaka mora biti na materijalu otpornom na habanje te bojama otpornim na tekućine, svjetlost i ostale atmosferske utjecaje najmanje za duljinu trajanja znaka od pet (5) godina. Ispod osnovnog dijela znaka nalaze se dva pomoćna dijela znaka u obliku pravokutnika iste veličine u boji osnovnog dijela znaka na kojima je otisnut broj znaka u crnoj boji. Ove se naljepnice naljepljuju na izvještaje o obavljenom pregledu.

(3) Izgled znaka prikazan je u Prilogu X. ovoga Pravilnika.

(4) Znakove o obavljenom pregledu izrađuju ispitne stanice i po završetku pregleda stavlja znak na uređaj ako uređaj ispunjava uvjete iz članka 40. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(5) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka novi uređaji kupljeni nakon 01. siječnja 2013. godine dobivaju znak o pregledu bez obavljenog redovitog pregleda ako su u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/2010) i Pravilnikom o sigurnosti strojeva (»Narodne novine«, br. 28/2011).

(6) Vlasnik novog uređaja predaje zahtjev ispitnoj stanici za dobivanje znaka prije prve uporabe uređaja a najkasnije u roku od tri mjeseca od kupnje uređaja. Uz zahtjev mora priložiti dokaze o kupnji, dokumente s tehničkim podacima o uređaju i izjavu o sukladnosti.

(7) Vlasnik rabljenog uređaja mora dostaviti dokaze o kupnji, tehničke podatke o uređaju, ako uređaj nije kupljen na području Republike Hrvatske potrebno je dostaviti podatke o državi članici Europske unije u kojoj je uređaj kupljen kao i informaciju ima li predmetni uređaj važeći znak o obavljenom redovitom pregledu, u kojoj državi članici EU je znak izdan i do kada je važeći.

(8) Vlasnik uređaja koji doveze uređaj na pregled koji je već bio pregledan a znak o pregledu je izgubljen ili uništen, mora ispitnoj stanici dostaviti izvještaj o obavljenom zadnjem pregledu.

(9) U slučaju oštećenja znaka, vlasnik uređaja je obvezan zatražiti izdavanje novog znaka od one ispitne stanice koja mu je izdala posljednji znak.

Članak 43.

Učestalost redovitih pregleda uređaja

(1) Uređaji podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od tri godine nakon zadnjeg pregleda.

(2) Novi uređaji koji se prodani nakon 1. siječnja 2013. godine podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od pet godina nakon kupovine a kasnije podliježu redovitom pregledu sukladno stavku 1. ovoga članka.

(3) Do 26. studenoga 2016. godine svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani i imati znak o obavljenom pregledu.

(4) Uređaji koji su proizvedeni prije 1995. godine moraju biti pregledani najkasnije do 26. studenoga 2014. godine.

Članak 44.

Priznavanje pregleda

(1) Priznaje se pregled uređaja obavljen u drugoj državi članici Europske unije kao istovjetan pregledu obavljenom u Republici Hrvatskoj ako je pregled obavljen u skladu sa zahtjevima navedenim u članku 33. ovoga Pravilnika uz uvjet da je vremenski razmak od posljednjeg pregleda provedenog u drugoj državi članici Europske unije jednak ili kraći od razdoblja učestalosti pregleda koje se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

(2) Znak o obavljenom pregledu ne smiju biti oštećen a podatak o roku valjanosti obavljenog pregleda mora biti jasno vidljiv i nedvojben.

Članak 45.

Troškovi redovitog pregleda

(1) Vlasnik uređaja snosi troškove za izdavanje znaka za nove uređaje, izdavanje novog znaka u slučaju gubitka ili oštećenja, izdavanje znaka za rabljene uređaje kada se priznaje pregled obavljen u nekoj od država članica EU-a, troškove redovitog pregleda uređaja kao i troškove ponovnog pregleda nakon otklanjanja utvrđenih kvarova i nedostataka ako je potrebno.

(2) Troškovi pregleda is stavka 1. ovoga članka propisani su propisom o visini naknada i načinu raspodjele sredstava u postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, ocjene aktivne tvari i izdavanja dozvola za sredstva za zaštitu bilja.

Članak 46.

Iznimke od obveznog pregleda

(1) Iznimno od odredbe članka 33. ovoga Pravilnika, na temelju procjene rizika za zdravlje ljudi i okoliš te učestalosti uporabe, izuzimaju se od obveza redovitog pregleda ručni uređaji i leđne prskalice na ručni, baterijski i motorni pogon i leđni motorni atomizeri.

(2) Za korisnike uređaja iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo će pripremiti naputak koji će sadržavati sve potrebne informacije a posebice o nužnosti redovite zamjene dotrajalih dijelova, o posebnim rizicima povezanim s tim uređajima a korisnici će biti obučeni za pravilnu primjenu tih uređaja u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika.

Članak 47.

Obveze profesionalnih korisnika

(1) Profesionalni korisnici obvezni su uz redovite preglede uređaja provoditi i redovite kalibracije i tehničke kontrole uređaja u skladu s odgovarajućom izobrazbom iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Profesionalni korisnici obvezni su prijaviti testnoj stanici uređaje za primjenu pesticida koje iz tehničkih ili drugih razloga nisu u uporabi.

POGLAVLJE IV.

POSEBNI POSTUPCI I UPORABE

Članak 48.

Primjena iz zraka

(1) Primjena sredstva za zaštitu bilja iz zraka nije dopuštena na temelju članka 8. stavka 3. Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, primjena iz zraka može se dopustiti odobrenjem samo u posebnim slučajevima sukladno članku 8. stavku 3. Zakona ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) nema praktičnih alternativa, ili moraju postojati jasne prednosti u smislu smanjenih učinaka na zdravlje ljudi i na okoliš u usporedbi s primjenom sredstava za zaštitu bilja sa zemlje;

(b) sredstva za zaštitu bilja koja se koriste moraju biti izričito odobreni za primjenu iz zraka od strane nadležnog tijela za registraciju nakon posebne procjene rizika od primjene iz zraka;

(c) primjenitelj koji provodi primjenu iz zraka mora imati izobrazbu iz članka 5. ovoga pravilnika i odgovarajuću iskaznicu;

(d) gospodarski subjekt koji je odgovoran za pružanje usluge primjene iz zraka mora imati potvrdu izdanu od nadležnog tijela imenovanog za odobravanje opreme i zrakoplova za primjenu pesticida iz zraka sukladno propisima o sigurnosti zračnog prometa;

(e) ukoliko je područje na kojem će se provesti primjena u neposrednoj blizini područja otvorenog za javnost, u odobrenju se moraju obuhvatiti i posebne mjere upravljanja rizikom kako bi se osiguralo da nema štetnog djelovanja na zdravlje nazočnih osoba. Područje na koje se primjenjuje ne smije biti u neposrednoj blizini nastanjenih područja;

(f) od 2013. godine letjelica mora biti opremljena opremom koja predstavlja najbolju dostupnu tehnologiju za smanjenje zanošenja.

(3) Sukladno članku 34. stavku 1. Zakona ovlaštene institucije za utvrđivanje posebnih uvjeta prema kojima se smije provoditi primjena iz zraka, za ispitivanje zahtjeva prema stavku 5. ovoga članka i za javno objavljivanje informacija o kulturama, područjima, okolnostima i posebnim zahtjevima za primjenu uključujući i vremenske prilike kada se primjena iz zraka može odobriti su Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.

(4) U odobrenju iz stavka 2. ovoga članka nadležno tijelo navodi mjere potrebne za pravovremeno upozorenje okolnoga stanovništva i nazočnih osoba te za zaštitu okoliša u neposrednoj blizini područja na kojem se provodi primjena.

(5) Profesionalni korisnici koji žele primijeniti sredstva za zaštitu bilja iz zraka podnose zahtjev za odobrenje plana primjene nadležnom tijelu uz dokaz kojim se potkrepljuje da su ispunjeni uvjeti navedeni u stavcima 2. i 3. ovoga članka. Zahtjev za primjenu iz zraka u skladu s odobrenim planom primjene pravodobno se podnosi nadležnome tijelu. Zahtjev mora sadržavati informaciju o predviđenom vremenu prskanja te količinama i vrsti pesticida koje se namjeravaju primijeniti.

(6) U posebnim okolnostima, poput hitnih slučajeva ili posebno teških situacija, može se podnijeti pojedinačan zahtjev za odobrenje primjenu iz zraka. Kad je to opravdano, nadležno tijelo primijenit će ubrzani postupak kako bi preispitalo jesu li prije provedbe primjene iz zraka ispunjeni uvjeti iz stavaka 2. i 3.

(7) Nadležna uprava Ministarstva i ovlaštene institucije iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti iz stavaka 2. i 3 ovoga članka.

(8) Nadležna uprava Ministarstva vodi evidenciju o zahtjevima i odobrenjima iz stavka 2. i javnosti objavljuju mjerodavne informacije poput područja na kojem će se provesti primjena, predviđenom danu i vremenu prskanja kao i vrsti pesticida.

Članak 49.

Obavještavanje javnosti

(1) Na upit zainteresirane strane korisnik mora dati informaciju o trgovačkom nazivu primijenjenog sredstva za zaštitu bilja, načinu, datumu i vremenu tretiranja, količini (doza/koncentracija) i tretiranoj površini.

(2) Kod primjene iz zraka profesionalni korisnik je obvezan putem sredstava javnog priopćavanja na lokalnoj razini obavijestiti javnost najmanje 48 sati prije tretiranja. Obavijest mora sadržavati datum i predviđeni sat tretiranja, trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, informaciju o opasnosti sredstva za ljude, životinje, bilje i okoliš, naziv profesionalnog korisnika te podatke o mjestu tretiranja. Ako koristi sredstva opasna za pčele obvezan je obavijestiti najbližu udrugu pčelara i/ili Hrvatski pčelarski savez.

Članak 50.

Opći uvjeti za korisnike sredstava za zaštitu bilja

(1) Korisnici moraju poštovati načela dobre poljoprivredne prakse, integrirane zaštite bilja i ekološke proizvodnje radi očuvanja zdravlja ljudi, životinja i zaštite okoliša.

(2) Sredstva za zaštitu bilja moraju se primjenjivati u skladu s uputama, upozorenjima i obavijestima na etiketi ili u skladu s rješenjem o registraciji ili rješenjem o dozvoli.

(3) Pri tretiranju u noćnim satima u blizini naselja moraju se poštovati odredbe propisa koji uređuju javni red i mir.

(4) Korisnik mora spriječiti izloženost ljudi i domaćih životinja sredstvu za zaštitu bilja te uvažavati uputu o sigurnosnim vremenskim razmacima od primjene do:

– sjetve ili sadnje kulture koja se zaštićuje;

– sjetve ili sadnje sljedeće kulture u plodoredu, dopuštanja ulaska ljudi i životinja na tretiranu površinu (radna zabrana);

– berbe, žetve, košnje, vađenja iz tla i prerade uskladištenih poljoprivrednih proizvoda (karence);

– uporabe ili konzumacije proizvoda.

(5) Pri tretiranju mora se spriječiti da sredstvo dospije:

– u izvore vode, vodotoke, bunare, jezera, more i druge površinske i podzemne vode;

– u objekte koji služe za opskrbu pitkom vodom;

– na susjedne kulture i ostale poljoprivredne površine;

– u objekte u kojima obitavaju ljudi;

– u objekte u kojima se uzgajaju domaće životinje ili drži divljač;

– u druge neciljane objekte.

(6) Pri tretiranju u neposrednoj blizini nastanjenih objekata profesionalni korisnici moraju poduzeti sve mjere opreza radi sprječavanja zanošenja škropiva na obližnje objekte i površine. Tretiranje se mora odmah prekinuti u slučaju zanošenja škropiva na objekte i površine.

(7) Profesionalni korisnik je obvezan, na zahtjev građana koji prebivaju u neposrednoj blizini površina koje se tretiraju, najaviti tretiranje najkasnije 24 sata prija tretiranja i dati informacije o trgovačkom nazivu sredstva za zaštitu bilja koje će se koristiti za tretiranje, datumu i vremenu tretiranja te načinu tretiranja kako bi korisnici mogli poduzeti dodatne mjere zaštite radi izbjegavanja izlaganju neugodnim mirisima.

Članak 51.

Posebne mjere zaštite vodnog okoliša i pitke vode

(1) Korisnik mora poštovati ograničenja primjene sredstva na određenim tlima radi zaštite podzemnih voda sukladno uputama, upozorenjima, obavijestima na etiketi te poštovati zabrane i ograničenja uporabe sredstva u određenim područjima u skladu s propisima koji uređuju zaštitu voda.

(2) U blizini izvora voda, vodotokova, bunara, jezera, mora, drugih površinskih i podzemnih voda te objekata za opskrbu pitkom vodom nije dopušteno tretiranje, priprema škropiva i pranje uređaja.

(3) Zabranjeno je ostatke sredstava izlijevati u izvore vode, vodotoke, kanale, bunare, jezera, more i druge površinske i podzemne vode.

(4) Voda koja se koristila za pranje uređaja mora se zbrinuti tako da ne postane izvor onečišćenja površinskih i podzemnih voda. Ostaci škropiva moraju se rasprskati po tretiranoj površini ili zbrinuti kao opasni otpad, u skladu s propisima koji uređuju opasni otpad.

(5) Pri tretiranju površina koje su u blizini površinskih i podzemnih voda mora se poduzimati odgovarajuće mjere i poštovati zaštitne zone u skladu s propisima koji uređuju zaštitu voda, uputama, upozorenjima, obavijestima i oznakama na etiketi. Te mjere sadrže:

(a) davanje prednosti pesticidima koji nisu razvrstani kao opasni za vodni okoliš prema Direktivi 1999/45/EZ niti sadrže prioritetne opasne tvari prema članku 16. stavku 3. Direktive 2000/60/EZ;

(b) davanje prednosti primjeni najučinkovitije tehnologije, poput uporabe uređaja koji smanjuju zanošenje, posebno kod kultura poput hmelja te voćnjaka i vinograda;

(c) mjere za smanjenje rizika onečišćenja izvan tretirane površine zbog zanošenja, drenažnog ili površinskog otjecanja. U to spada poštivanje uspostavljenih sigurnosnih razmaka primjerene veličine za zaštitu neciljanih vodnih organizama i zaštitnih zona za površinske i podzemne vode koje se koriste kao crpilišta pitke vode, u kojima se pesticidi ne smiju primjenjivati niti skladištiti;

(d) smanjenje što je više moguće ili izbjegavanje primjene na ili duž cesta, željezničkih pruga, jako poroznih površina ili drugih infrastruktura u blizini površinskih ili podzemnih voda ili na vodonepropusnim površinama na kojima postoji visoki rizik otjecanja u površinske vode ili u kanalizaciju.

Članak 52.

Zaštita pčela kod folijarne primjene

(1) U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura, profesionalni korisnik mora najmanje 72 sata prije tretiranja kontaktnim sredstvom za zaštitu bilja opasnim za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara i Hrvatski pčelarski savez. Pčelarske udruge su obvezne obavijestiti pčelare odmah a najkasnije u roku od 24 sata po zaprimanju informacije o najavi tretiranja. Obavijest mora sadržavati datum i predviđeni sat tretiranja, trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, naziv profesionalnog korisnika te podatke o mjestu tretiranja. Hrvatski pčelarski savez prikuplja i sistematizira podatke o najavljenim tretiranjima te omogućuje javni pristup tim informacijama.

(2) U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele.

(3) Primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

(4) Flora i korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima ne smije biti u cvatnji, odnosno mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele ili se mora na drugačiji način spriječiti da sredstvo ne dođe s njom u dodir.

Članak 53.

Zaštita pčela kod sjetve tretiranog sjemena

(1) Kako bi se osiguralo provođenje posebnih odredbi Uredbe (EU) 540/2011 vezano uz mjere za smanjenje rizika od aktivnih tvari iz skupine neonikotinoida i aktivne tvari fipronil obvezno je provoditi Heubach test za »otprašivanje« na sjemenu kukuruza, suncokreta i uljane repice, tretiranom aktivnim tvarima iz skupine neonikotinoida i aktivnom tvari fipronil prije distribucije krajnjim korisnicima.

(2) Testiranje u Republici Hrvatskoj provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo. Za testiranje je potrebno dostaviti uzorke po partiji. Za obavljeno testiranje izdaje se posebno izvješće.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, priznat će se rezultati Heubach testa provedenog u inozemstvu, ako je testiranje obavljeno u ovlaštenom laboratoriju.

(4) Zabranjuje se stavljanje na tržište i sjetva sjemena kukuruza i suncokreta ako je otprašivanje sjemena veće od 4 g na 100 kg sjemena prema Heubach testu i stavljanje na tržište i sjetva sjemena uljane repice ako je otprašivanje sjemena veće od 0,3 g na 700 000 sjemenki.

(5) Sjetva tretiranog sjemena se mora provoditi adekvatnim sijačicama. Zabranjena je uporaba pneumatskih sijačica s podtlakom ako nisu nadograđene (gibljive cijevi koje smanjuju struju zraka i približavaju otpadne čestice tlu). Prilikom sjetve potrebno je koristiti filtere koji se stavljaju na izlaz iz turbine uređaja za sjetvu i pročišćuju zrak koji izlazi te hvata prašinu u zraku.

Članak 54.

Stavljanje na tržište tretiranog sjemena

(1) Dopušteno je stavljanje na tržište i uporaba tretiranog sjemena ako je tretirano sa sredstvom za zaštitu bilja koje je registrirano u Republici Hrvatskoj ili najmanje jednoj državi članici Europske unije.

(2) Ne dovodeći u pitanje druge propise o označavanju sjemena, na deklaraciji i popratnoj dokumentaciji tretiranog sjemena mora se navesti naziv sredstva za zaštitu bilja kojim je sjeme tretirano, naziv aktivne tvari ili više njih u tom sredstvu, uobičajeni tekst o sigurnosnim mjerama opreza prema Direktivi 1999/45/EZ i mjere za smanjenje rizika u skladu s rješenjem o registraciji sredstva za zaštitu bilja.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka ne odnose se na sjeme koje je tretirano prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 55.

Smanjenje uporabe pesticida ili rizika u određenim područjima

(1) Uzimajući u obzir nužne higijenske i zdravstvene zahtjeve javne higijene i zdravlja ljudi, kao i biološku raznolikost, odnosno rezultate mjerodavnih procjena rizika, u određenim specifičnim područjima uporaba pesticida potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru ili zabraniti njihovu uporabu. Potrebno je poduzeti prikladne mjere za upravljanje rizikom odnosno koristiti sredstva za zaštitu bilja manjeg rizika u smislu Uredbe (EZ) br. 1107/2009, kao i mjere biološkog suzbijanja i kontrole kojima se treba dati prednost. Ta specifična područja su:

(a) područja koja koristi šira javnost ili osjetljive skupine u smislu članka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, kao što su javni parkovi i vrtovi, sportski i rekreacijski tereni, školska i dječja igrališta kao i područja u neposrednoj blizini zdravstvenih objekata;

(b) zaštićena područja u smislu Direktive 2000/60/EZ ili druga područja koja su označena u svrhu provođenja nužnih mjera zaštite u skladu s odredbama Direktiva 79/409/EEZ i 92/43/EZ;

(c) nedavno tretirana područja ili područja pristupačna poljoprivrednim radnicima.

Članak 56.

Rukovanje i uvjeti čuvanja sredstava za zaštitu bilja i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima

(1) Profesionalni korisnici pri tretiranju moraju koristiti odgovarajuću osobnu i posebnu zaštitnu odjeću i opremu te uređaje ovisno o sredstvu za zaštitu bilja i metodi tretiranja koju primjenjuju.

(2) Sredstva se moraju čuvati u posebnoj prostoriji ili posebnom ormaru u originalnoj ambalaži, odvojena od hrane i hrane za životinje te drugih predmeta opće uporabe, izvan dosega djece, uz određene uvjete glede temperature, vlage i svjetlosti i u skladu s drugim uvjetima navedenim na etiketi.

(3) Profesionalni korisnik ne smije posjedovati, čuvati ili primjenjivati sredstva koja nisu registrirana u Republici Hrvatskoj, tj. koja nemaju valjano rješenje o registraciji ili rješenje o dozvoli ili ako je protekao dopušteni rok za prodaju postojećih zaliha utvrđen Zakonom ili rok za prodaju postojećih zaliha dopušten pojedinačnim rješenjem.

(4) Ako profesionalni korisnik tijekom ili nakon tretiranja uoči opasnost ili neželjeno djelovanje sredstva za zaštitu bilja ili ostataka pesticida na zdravlje ljudi, životinja, okoliš, tretirane usjeve ili usjeve koje slijede u plodoredu, mora o tome odmah obavijestiti Ministarstvo ili nadležnog poljoprivrednog inspektora.

(5) U slučaju nesreće u kojoj je ugroženo zdravlje ljudi, životinja ili okoliš, profesionalni korisnik mora postupati u skladu s uputom na etiketi odnosno sigurnosnom listu te o nesreći odmah obavijestiti Državni centar 112.

(6) Profesionalni korisnik je dužan praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja, ambalažu s ostacima sredstva za zaštitu bilja, ostatke škropiva odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu kojim je uređeno gospodarenje otpadom.

(7) Profesionalni korisnik je obvezan čistiti uređaje za primjenu pesticida sukladno uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja.

Članak 57.

Integrirana zaštita bilja

(1) Mjere za poticanje zaštite bilja sa smanjenom uporabom pesticida, dajući kad god je to moguće prednost nekemijskim metodama, tako da profesionalni korisnici pesticida prijeđu na postupke i sredstva sa smanjenim rizikom za zdravlje ljudi i za okoliš provode se u skladu s propisom koji uređuje integriranu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i tehnološkim uputama za proizvodnju koje se izrađuju godišnje za pojedini proizvodni sektor te u skladu sa Zakonom koji uređuje ekološkoj proizvodnju i označavanje ekoloških proizvoda[7].

(2) Za provedbu mjera iz stavka 1. ovoga članka profesionalni korisnici dobivaju odgovarajuće poticaje kojima se potiču na dobrovoljnu provedbu tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju vezano uz pojedinu kulturu kao i posebnih tehnoloških uputa za integriranu biljnu proizvodnju za određeni sektor.

POGLAVLJE V.

POSEBNI UVJETI ZA PROFESIONALNE KORISNIKE KOJI PRUŽAJU USLUGU TRETIRANJA (DAVATELJI USLUGA)

Članak 58.

Uvjeti glede zaposlenika

(1) Profesionalni korisnici koji pružaju uslugu tretiranja moraju imati u radnom odnosu:

1. zaposlenika, kao odgovornu osobu, s najmanje završenim:

– diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili

– preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke i

2. zaposlenika sa srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji će raditi na poslovima suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama primjenom sredstava za zaštitu bilja koji je odslušao predmete iz zaštite bilja.

(2) Zaposlenik iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora imati odslušano najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja (predavanja, vježbe, seminari);

(3) Ako davatelj usluge obavlja fumigaciju, uz zaposlenika iz stavka 1. točke 1. ovoga članka mora imati najmanje tri zaposlenika sa srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili sanitarnog smjera.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, profesionalni korisnik ne mora imati u radnom odnosu zaposlenika iz stavka 1. točke 2. ovoga članka ako tretiranje obavlja odgovorna osoba iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Članak 59.

Posebni uvjeti čuvanja sredstava koja nisu označena s T+

(1) Profesionalni korisnici moraju sredstva koja nisu označena s T+, a namijenjena su primjeni, čuvati u posebnoj prostoriji ili u posebnom ormaru.

(2) Prostorija iz stavka 1. ovoga članka mora biti izrađena od čvrstih i otpornih materijala koji se lako čiste. Na podu prostorije ne smije biti izravnog odvoda u kanalizaciju.

(3) Ormar iz stavka 1. ovoga članka mora biti izrađen od otpornih i inertnih materijala koji ne upijaju sredstva i koji se jednostavno čisti.

(4) Prostorija ili ormar iz stavka 1. ovoga članka ne smije se nalaziti u uredskim i stambenim prostorima.

(5) Prostorija ili ormar iz stavka 1. ovoga članka moraju biti vidno označeni i obilježeni propisanim znakovima opasnosti i oznakama upozorenja te osigurani od neovlaštenog pristupa.

Članak 60.

Sredstva za zaštitu bilja označena s T+

Profesionalni korisnici koji koriste sredstva označena kao vrlo otrovna (T+) moraju udovoljavati uvjetima glede stručnog osoblja, skladištenja i opreme propisanima člankom 11. stavkom 2. Zakona, ovim Pravilnikom, Zakonom o kemikalijama i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom i korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije.

Članak 61.

Uvjeti glede zaštite na radu

Davatelji usluga moraju zaposlenicima osigurati zaštitnu odjeću, obuću i ostalu zaštitnu opremu sukladno propisima o zaštiti na radu i uputama na etiketi.

Članak 62.

Mjere opreza pri fumigaciji

(1) Fumigacija nije dozvoljena tijekom kopnenog i zračnog prijevoza.

(2) Izvoditelj fumigacije obvezan je u pisanom obliku dati mjere opreza naručitelju fumigacije, a tijekom fumigacije obvezan je mjeriti koncentraciju plina odgovarajućim mjernim uređajima. Prozračivanje fumigiranog objekta ili robe u naseljenom mjestu obavlja se prvo otvaranjem vrata i prozora koji su najudaljeniji od stambenih objekata. Zaustavlja se prolaz pješaka i vozila u sigurnosnoj zoni te određuje zatvaranje prozora na svim susjednim zgradama unutar 20 metara udaljenosti u trajanju od najmanje 2 sata od početka prozračivanja prostorije. Ekipa izvoditelja tretiranja koja provodi prozračivanje dužna je stalno kontrolirati kretanje plina iz objekta te u slučaju potrebe zaustaviti prolaz pješaka i vozila na udaljenosti i većoj od 10 metara do završetka prozračivanja. Za vrijeme prozračivanja u objektu i prostoru do sigurnosne zone primjerene korištenoj vrsti plina dozvoljeno je boraviti samo s propisnom zaštitnom opremom. Prozračivanje se obavlja sve dok koncentracija primijenjenog plina nije ispod najveće dopuštene koncentracije. Ponovni ulazak u fumigirani objekt po završetku prozračivanja dopušten je tek nakon stručne provjere koncentracije plina.

(3) Na istaknutom mjestu na objektu koji se fumigira mora biti istaknuta najmanje jedna oznaka o fumigaciji u tijeku u dimenzijama ne manjim od 594 x 420 mm (A2), na kojoj crnim slovima na žutoj podlozi piše: »POZOR! OPREZ! OTROVNI PLIN! NE OTVARAJ (VRATA, FOLIJU, PROZORE) JER PRIJETI SMRTNA OPASNOST!«. Veličina slova u riječima »POZOR! OPREZ!« te »SMRTNA OPASNOST!« mora biti najmanje 80 mm. Na oznaci mora biti mrtvačka glava te mora biti istaknut naziv davatelja usluge, trgovački naziv sredstva (fumiganta), datum fumigacije i dežurni telefon. Noću oznake moraju biti uočljive i osvijetljene, a prilazni put do ulaza u objekt mora biti prepriječen.

(4) Tijekom provedbe fumigacije ekipa izvoditelja mora imati najmanje tri člana. Vođa ekipe za fumigaciju mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima fumigacije.

(5) Fumigacija praznih štiva na brodu ili bilja i biljnih proizvoda u štivama provodi se na zahtjev vlasnika robe.

(6) Kapetan broda obavještava se pisano o postupku fumigacije, pravilima ponašanja tijekom i nakon fumigacije praznih štiva na brodu ili bilja i biljnih proizvoda u štivama, koja mu se uručuje uz potpis vođe ekipe fumigacije.

(7) Ako se provodi fumigacija praznih štiva na brodu ili bilja i biljnih proizvoda u štivama, pristup štivi mora biti zapriječen konopom. Nakon zatvaranja fumigirane štive koja mora biti nepropusna, na štivu se sa svih strana stavljaju oznake s mrtvačkom glavom na kojima mora biti istaknut i naziv davatelja usluge, trgovački naziv sredstva (fumiganta), simptomi otrovanja, prva pomoć kod otrovanja te datum fumigacije. Oznake moraju biti napisane na hrvatskom i engleskom jeziku.

(8) Ako se provodi fumigacija bilja i biljnih proizvoda u štivama na brodu koji je vezan uz obalu, brod mora biti odvojen od ostalih objekata sigurnosnom zonom ovisno o sredstvu (fumigantu) sukladno uputama na etiketi.

(9) Fumigacija bilja i biljnih proizvoda u štivi na brodovima u tranzitu provodi se samo uz pristanak kapetana broda, a sukladno međunarodnim preporukama za sigurnu fumigaciju brodova tijekom plovidbe.

Članak 63.

Izdavanje potvrde i certifikata

(1) Davatelj usluge obvezan je naručitelju usluge za obavljenu uslugu tretiranja izdati Potvrdu o tretiranju, koja je tiskana u Prilogu VII. ovoga Pravilnika ili Potvrdu o fumigaciji koja je tiskana u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika i njegovim su sastavnim dijelom.

(2) Davatelj usluge obvezan je naručitelju usluge izdati Certifikat o sigurnosti kojim se jamči siguran ulazak u objekt nakon fumigacije, sukladno obrascu iz Priloga IX. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Kopije potvrda i certifikata iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju se čuvati u pismohrani davatelja usluge najmanje pet godina.

Članak 64.

Vođenje evidencije

Davatelj usluge mora voditi evidenciju o uporabi sredstava na temelju izdanih potvrda o tretiranju i o fumigaciji te podatke dostaviti kao zbirno izvješće u pisanom i elektroničkom obliku Ministarstvu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu. Na zahtjev Ministarstva, uz zbirno izvješće potrebno je priložiti i kopije izdanih potvrda.

Članak 65.

Identifikacijska iskaznica

(1) Svaki zaposlenik davatelja usluge mora za vrijeme tretiranja nositi identifikacijsku iskaznicu, na kojoj uz fotografiju zaposlenika mora biti naveden najmanje naziv davatelja usluge, te ime i prezime zaposlenika.

(2) Uz iskaznicu iz stavka 1. ovoga članka svaki zaposlenik davatelja usluga mora za vrijeme obavljanja usluge nositi i odgovarajuću identifikacijsku iskaznicu u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 66.

Izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima

(1) Davatelj usluge podnosi nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba zahtjev za izdavanje rješenja o udovoljavanju uvjetima propisanima ovim Pravilnikom.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka davatelj usluge mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

– rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe ili obrtnicu ili presliku osobne iskaznice za fizičke osobe

– vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora za skladištenje sredstava označenih kao vrlo otrovno (T+) ovjeren kod javnog bilježnika

– presliku radne knjižice zaposlenika iz članka 58. ovoga Pravilnika

– dokaz o udovoljavanju uvjeta iz članka 58. ovoga Pravilnika

– rješenje kojim je ministarstvo nadležno za zdravstvo utvrdilo da pravna ili fizička osoba udovoljava propisanim uvjetima za korištenje sredstva označenog kao vrlo otrovno (T+)

– izjavu da tretiranje obavlja odgovorna osoba iz članka 58. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.

(3) Na temelju dokaza iz stavka 2. ovoga članka nadležni županijski ured državne uprave, odnosno Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba izdaje rješenje o udovoljavanju propisanim uvjetima.

Članak 67.

Upisnik davatelja usluga

(1) Davatelji usluga moraju biti upisani u Upisnik davatelja usluga.

(2) Zahtjev za upis u Upisnik davatelja usluga podnosi se Ministarstvu u pisanom obliku na obrascu iz Priloga VI. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Uz zahtjev za upis u Upisnik davatelja usluga prilaže se rješenje o udovoljavanju uvjetima iz članka 66. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(4) Davateljima usluga koji udovoljavaju propisanim uvjetima za obavljanje poslova suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama primjenom sredstava Ministarstvo izdaje rješenje o upisu u Upisnik davatelja usluga.

(5) O svakoj promjeni podataka navedenih u zahtjevu za upis u upisnik davatelj usluge dužan je obavijestiti Ministarstvo u roku od 30 dana od nastanka promjene.

Članak 68.

Brisanje iz Upisnika davatelja usluga

Ministarstvo davatelja usluge rješenjem briše iz Upisnika davatelja usluga:

1. na njegov zahtjev;

2. po službenoj dužnosti, kada prestane obavljati djelatnost za koju se upisao u Upisnik davatelja usluga, ako se pri obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da je davatelj usluge prestao udovoljavati propisanim uvjetima ili kada davatelj usluge nije otklonio utvrđene nedostatke u roku koji je naveden u inspekcijskom rješenju o poduzimanju mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

POGLAVLJE VI.

POKAZATELJI, IZVJEŠTAVANJE I RAZMJENA INFORMACIJA

Članak 69.

Pokazatelji

(1) Ujednačeni pokazatelji rizika utvrđuju se na razini Europske unije i sastavni su dio Priloga IV. ovoga Pravilnika. Nakon utvrđivanja usklađenih pokazatelja na razini Europske unije, izmjenom ovoga Pravilnika pokazatelji će se uspostaviti Prilogom IV. ovoga Pravilnika. Na temelju ovih pokazatelja:

(a) izračunavaju se ujednačeni pokazatelji rizika primjenom statističkih podataka prikupljenih u skladu sa zakonodavstvom o statističkim podacima o sredstvima za zaštitu bilja zajedno s drugim mjerodavnim podacima;

(b) ustanovljuju se trendovi kod primjene određenih aktivnih tvari;

(c) utvrđuju se prioritetne teme, kao što su aktivne tvari, kulture, regije ili postupci, kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju, ili dobre primjere iz prakse koji se mogu koristiti kao uzor kako bi se postigli ciljevi ovoga Pravilnika:

– smanjenje rizika i učinaka uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš,

– potaklo unapređenje i uvođenje integrirane zaštite bilja od štetnih organizama,

– primjena alternativnih metoda ili tehnika za smanjenje ovisnosti o uporabi pesticida.

(2) O rezultatima provedenih procjena izvještava se Europska komisija i druge države članice Europske unije. Podaci o provedenim procjenama objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva (www.mps.hr).

Članak 70.

Nacionalni akcijski plan

(1) Za osiguranje provedbe ovoga Pravilnika donosi se Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida.

(2) U nacionalnom akcijskom planu utvrđuju se kvantitativne pretpostavke, ciljevi, mjere i vremenski planovi za smanjenje rizika i djelovanja pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te potiče razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida. Ti ciljevi mogu obuhvaćati razna područja od interesa, npr. zaštitu na radu, zaštitu okoliša, ostatke pesticida, primjenu posebnih tehnika ili uporaba na specifičnim kulturama.

(3) Nacionalni akcijski plan dostavlja se Europskoj komisiji i ostalim državama članicama EU-a.

(4) Nacionalni se akcijski plan preispituje barem svakih pet godina, a o svim bitnim promjenama u Nacionalnom akcijskom planu obavještava se Europska komisija.

(5) Za izradu Nacionalnog akcijskog plana osniva se povjerenstvo. Članove povjerenstva imenuje ministar poljoprivrede.

Članak 71.

Fitosanitarni informacijski sustav

(1) Bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja odobrenim za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj vodi Ministarstvo u sklopu FIS-a.

(2) Informacije o registriranim sredstvima za zaštitu bilja iz FIS-a dostupne su javnosti putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

(3) Profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici obvezni su pratiti informacije iz stavka 2. ovoga članka.

POGLAVLJE VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Prestanak važenja propisa

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja na veliko i malo, te o načinu i postupku osposobljavanja zaposlenika koji čuvaju i izdaju sredstva za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 40/96, 96/98, 155/04, 8/06 i 146/08) i Pravilnik o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (»Narodne novine«, br. 153/08, 73/10 i 55/12).

Članak 73.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/223

Urbroj: 525-09/0019-12-15

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

Područja izobrazbe iz članka 5.

1. Svi mjerodavni zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje.

2. Postojanje i rizici od nezakonitih (krivotvorenih) sredstava za zaštitu bilja, kao i metode prepoznavanja takvih proizvoda.

3. Opasnosti i rizici vezano uz pesticide, kako ih prepoznati i nadvladati, a posebno:

(a) rizici za zdravlje (primjenitelja, okolnog stanovništva, prolaznika, ljudi koji ulaze u tretirana područja i onih koji rukuju tretiranim proizvodim ili ih konzumiraju) i kako čimbenici poput pušenja povećavaju te rizike;

(b) simptomi trovanja pesticidima i mjere prve pomoći;

(c) rizici za neciljano bilje, korisne kukce, divlju floru i faunu, bioraznolikost i općenito za okoliš.

4. Koncepcije o strategijama i tehnikama integrirane zaštite bilja od štetnih organizama, strategijama i tehnikama integrirane poljoprivredne proizvodnje, o načelima ekološke poljoprivrede, metodama biološkog suzbijanja štetnih organizama, informacijama o općim načelima i tehnološkim uputama za određenu kulturu ili za sektor specifičnim smjernicama za integriranu zaštitu bilja.

5. Uvod u usporednu procjenu na razini korisnika, kako bi se pomoglo profesionalnim korisnicima da za problem s određenim štetnim organizmom u pojedinoj situaciji odaberu pesticid s najmanjim nuspojavama na zdravlje ljudi, na neciljane organizme i na okoliš.

6. Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš: sigurne metode rada pri skladištenju, rukovanju i miješanju pesticida, gospodarenje praznom ambalažom, ostalih onečišćenih materijala i viška pesticida (uključujući mješavinu iz spremnika uređaja), bilo u obliku koncentrata ili razrijeđenog sredstva; preporučeni načini smanjenja izloženosti primjenitelja (osobna zaštitna sredstva).

7. Metode temeljene na procjeni rizika kod kojih treba voditi računa o varijablama važnim kod lokalnog crpljenja vode poput klime, tla i vrsta kultura, te reljefa.

8. Priprema uređaja za primjenu pesticida, uključujući kalibraciju, kao i za rad uz najmanji mogući rizik za korisnika, ostale osobe, neciljane vrste životinja i bilja, bioraznolikost i za okoliš, uključujući vodne resurse.

9. Korištenje uređaja za primjenu pesticida i njihovo održavanje, posebne tehnike primjene (npr. prskalice s manjim utroškom škropiva ili mlaznice za smanjenje zanošenja), kao i ciljevi tehničke provjere uređaja za primjenu pesticida koji se koriste i mogućnosti poboljšanja kvalitete primjene. Posebni rizici povezani s korištenjem uređaja za ručnu primjenu pesticida ili leđnih prskalica, te odgovarajuće mjere upravljanja rizikom.

10. Hitne mjere zaštite zdravlja ljudi, zaštite okoliša uključujući vodne resurse u slučaju nenamjernog prosipanja ili izlijevanja i onečišćenja te kod ekstremnih vremenskih uvjeta kod kojih bi moglo doći do opasnosti od ispiranja pesticida.

11. Posebna pažnja u zaštićenim područjima prema člancima 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ.

12. Zdravstveni nadzor i mogućnosti za hitnu dojavu u slučaju nesreće ili sumnjivih događaja.

13. Vođenje evidencije o uporabi pesticida u skladu s propisima.

PRILOG II.

Zdravstveni, sigurnosni i ekološki zahtjevi vezano uz pregled uređaja za primjenu pesticida

Pregled uređaja za primjenu pesticida obuhvaća sve aspekte važne za postizanje visoke razine sigurnosti i zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Optimalno učinkovita primjena osigurava se pravilnim radom uređaja i funkcioniranjem opreme kojom se jamči postizanje sljedećih ciljeva.

Uređaji za primjenu pesticida moraju funkcionirati sigurno i moraju se propisno primjenjivati za predviđene svrhe kako bi se osiguralo da se pesticidi točno doziraju i distribuiraju. Uređaji moraju biti u takvom stanju da se mogu lako i potpuno puniti i prazniti, a da ne dolazi do curenja pesticida. Čišćenje mora biti lako i temeljito. Rad uređaja mora biti siguran, mora se kontrolirati i moći odmah zaustaviti s mjesta primjenitelja. Ako su potrebna, podešavanja moraju biti jednostavna, točna i ponovljiva.

Posebna se pažnja mora posvetiti:

1. Pogonski dijelovi

Mora se montirati zaštita pogonskog vratila i zaštita priključka energije koje moraju biti u besprijekornom stanju a zaštitne uređaje i bilo kakve pokretne ili rotirajuće pogonske dijelove ne smije se ometati u radu, kako bi se osigurala zaštita korisnika.

2. Crpka

Kapacitet crpke mora se prilagoditi potrebama uređaja i crpka mora pravilno funkcionirati kako bi se osigurala stabilna i pouzdana doza primjene. Crpka mora biti nepropusna.

3. Mješač

Uređaj za miješanje mora osiguravati pravilan povratan tok kako bi se postigla ravnomjerna koncentracija cjelokupne količine škropiva u spremniku.

4. Spremnik škropiva (rezervoar)

Spremnik škropiva, uključujući i pokazatelj količine u spremniku, uređaji za punjenje, sita i filtri, sustavi pražnjenja i ispiranja, kao i uređaji za miješanje moraju funkcionirati na takav način da smanjuju nenamjerno rasipanje, neravnomjernu koncentraciju sredstva, izlaganje primjenitelja i zaostale količine škropiva u spremniku u najvećoj mogućoj mjeri.

5. Sustav za mjerenja, kontrolu i regulaciju

Svi uređaji za mjerenje, stavljanje u pogon i gašenje, te regulaciju tlaka i/ili stopu protoka, moraju se pravilno kalibrirati i moraju pravilno raditi i ne smiju propuštati. Tijekom primjene mora biti omogućena laka kontrola tlaka i funkcioniranja uređaja za podešavanje tlaka. Kako bi se osigurala ravnomjerna stopa primjene, uređaji za regulaciju tlaka moraju održavati stalan radni tlak kod stalnog broja okretaja crpke.

6. Cijevi i crijeva

Cijevi i crijeva moraju biti u propisnom stanju kako bi se izbjeglo ometanje protoka tekućine ili nenamjerno izlijevanje u slučaju kvara. Ne smije doći do curenja iz cijevi ili crijeva kod rada pri maksimalnom tlaku.

7. Filtriranje

Kako bi se izbjegle turbulencije i neravnomjernost u načinu prskanja filtri moraju biti u besprijekornom stanju i veličina oka na filtru mora odgovarati veličini mlaznice montirane na prskalicu. Ako je ugrađen, pokazatelj zagušenja filtra mora pravilno funkcionirati.

8. Grane prskalice s mlaznicama (kod uređaja za raspršivanje pesticida pomoću vodoravno postavljenih grana, locirane blizu kulture ili materijala koji se tretira).

Grane prskalice s mlaznicama moraju biti u besprijekornom stanju i stabilne u svim smjerovima. Sustavi za učvršćivanje i regulaciju kao i amortizeri nenamjernih pokreta i ispravljač nagiba moraju pravilno funkcionirati.

9. Mlaznice (dize)

Mlaznice moraju pravilno funkcionirati u trenutku kad se prestane prskati. Za osiguranje ravnomjernosti doze primjene, količina protoka kroz svaku pojedinu mlaznicu ne smije znatnije odstupati od podataka u tablicama za količinu protoka koje isporučuje proizvođač.

10. Distribucija

Poprečna i okomita (u slučaju primjene na okomite kulture) distribucija sredstva za zaštitu bilja u ciljanom području mora biti, gdje je to bitno, ravnomjerna.

11. Ventilator (za opremu kojom se raspršuju pesticidi zračnim strujanjem)

Ventilator mora biti u besprijekornom stanju i mora osiguravati stabilno i pouzdano zračno strujanje.

PRILOG III.

Opća načela integrirane zaštite bilja

1. Sprečavanje i/ili suzbijanje štetnih organizama postiže se ili potpomaže između ostaloga posebno:

– plodoredom,

– primjenom odgovarajućih postupaka uzgoja (npr. starih postupaka suzbijanja korova prije ponovne sjetve ili sadnje bez dodatne obrade tla, pravilnim odabirom roka i gustoće sjetve, podusjevima, konzervativnom obradom tla, orezivanjem i izravnom sjetvom),

– kad je prikladno, korištenjem otpornih/tolerantnih sorti i obveznim korištenjem standardnog/certificiranog sjemena i sadnog materijala,

– primjena uravnoteženih postupaka gnojidbe, kalcifikacije te postupaka navodnjavanja/odvodnje,

– sprečavanjem širenja štetnih organizama provođenjem higijenskih mjera (npr. redovitim čišćenjem strojeva i opreme),

– zaštita i stvaranje uvjeta za razvoj važnih korisnih organizama, npr. odgovarajućim mjerama zaštite bilja ili korištenjem ekološke infrastrukture unutar i izvan uzgojnih i proizvodnih površina.

2. Štetni se organizmi moraju nadzirati odgovarajućim metodama i instrumentima, ako su dostupni. Takve prikladne metode su pregledi usjeva i nasada kao i sustavi za znanstveno utemeljena upozorenja, sustavi predviđanja i ranog dijagnosticiranja, kad je to moguće, kao i korištenje savjetodavnih usluga od stručno kvalificiranih savjetnika.

3. Profesionalni korisnik na temelju rezultata praćenja mora donijeti odluku hoće li i kada će primijeniti mjere zaštite bilja. Čvrsti i znanstveno utemeljeni pragovi gospodarske štetnosti bitne su komponente u donošenju odluka. Kad je to moguće, prije tretiranja štetnih organizama moraju se uzeti u obzir pragovi gospodarske štetnosti utvrđene za pojedinu regiju, specifična područja, uzgojne kulture i posebne klimatske uvjete.

4. Održivim biološkim, fizikalnim i drugim nekemijskim mjerama mora se dati prednost pred kemijskim mjerama, ako se njima može postići zadovoljavajuća zaštita od štetnog organizma.

5. Pesticidi koji se koriste moraju biti što je više moguće specifični za ciljanu vrstu i moraju imati najmanje moguće štetne učinke na zdravlje ljudi, neciljane organizme i za okoliš.

6. Profesionalni korisnik treba ograničiti uporabu pesticida i drugih metoda suzbijanja na najmanju moguću mjeru, npr. smanjenjem količina, manjom učestalosti primjene ili djelomičnom primjenom (lokalno), pri čemu treba voditi računa da visina rizika mora biti prihvatljiva u odnosu na prinos i da se ne smije povećati rizik za razvoj rezistentnosti u populaciji štetnih organizama.

7. Kad je poznat rizik od rezistentnosti na neku mjeru zaštite bilja i gdje razina zaraze štetnim organizmima zahtjeva ponavljanje primjene pesticida na kulturi, potrebno je primijeniti mjere koje usporavaju razvoj otpornosti kako bi se zadržala učinkovitost sredstava. To može uključivati korištenje pesticida s različitim mehanizmima djelovanja.

8. Na temelju vođene evidencije o uporabi pesticida i na temelju praćenja štetnih organizama profesionalni korisnik treba provjeravati uspješnost primijenjenih mjera zaštite bilja.

PRILOG IV.

Ujednačeni pokazatelji rizika

PRILOG V.

Potvrda o položenom ispitu

_______________________________________________________

(Naziv ovlaštene institucije za izobrazbu)

________________________________________________________________

(Adresa ovlaštene institucije)

POTVRDA

O POLOŽENOM ISPITU

na temelju članka 13. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida

(»Narodne novine«, br. 142/21)

  ________________________________________________________________________

Ime i prezime

                                  _________________________________________

Datum i mjesto rođenja

                    ______________________________________________________

Adresa stanovanja

IZ SLJEDEĆEG MODULA/TEČAJA

☐ Osnovna izobrazba za profesionalne korisnike

☐ Osnovna izobrazba za distributere

☐ Osnovna izobrazba za savjetnike

☐ Dopunska izobrazba za profesionalne korisnike

☐ Dopunska izobrazba za distributere

☐ Dopunska izobrazba za savjetnike

                                                        pečat

                                                                                          ________________________

                                                                                                     (Ime i prezime)

______________________                                              ________________________

  (Mjesto i vrijeme izdavanja)                                                    (Potpis odgovorne osobe)

                                                  (Serijski broj potvrde)

PRILOG VI.

Obrazac Zahtjeva za upis u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja

___________________________________

___________________________________

(Naziv podnositelja zahtjeva i adresa)

___________________________________

(Osobni identifikacijski broj podnositelja zahtjeva)

___________________________________

(Telefon, telefaks)

___________________________________

(e-mail adresa)

___________________________________

(Mjesto i datum)

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava sigurnosti hrane i fitosanitarne politike

Odjel sredstava za zaštitu bilja i ostataka pesticida

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

Z A H T J E V

za upis u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja

Temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05) i rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja

Klase: ____________________, Urbroj: ______________ od ___________ koje je izdao nadležni županijski ured državne uprave, odnosno Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba, podnosim zahtjev za upis u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja, i to sljedećim metodama (označiti metodu):

1. primjenom sredstava za zaštitu bilja u tekućem obliku:

1.1. prskanjem:                                                                          ☐

1.1.1. na otvorenom (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo,

vrtlarstvo, šumarstvo, površine pod ukrasnim biljem,

rekreacijske površine, nepoljoprivredne površine,

okućnice i dr.)                                                                            ☐

1.1.2. u zatvorenom prostoru (uskladišteni biljni proizvodi)          ☐

1.1.3. u zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici)                     ☐

1.2. raspršivanjem                                                                     ☐

1.3. primjenom u obliku aerosola                                               ☐

1.4. vlaženjem                                                                           ☐

1.5. zalijevanjem                                                                       ☐

1.6. uštrcavanjem                                                                     ☐

2. zaprašivanjem                                                                      ☐

3. primjenom granuliranih sredstava za zaštitu bilja                    ☐

4. tretiranjem sjemena (namijenjenog sjetvi)                             ☐

5. fumigacijom                                                                        ☐

6. suzbijanjem štetnih glodavaca na poljoprivrednim

površinama, u šumama, u skladištima i drugim

zatvorenim prostorima u kojima se čuvaju bilje i

biljni proizvodi                                                                      ☐

7. primjenom iz zraka                                                            ☐

8. tretiranjem drvenog materijala za pakiranje.                       ☐

Područje primjene (označiti područje):

1. u poljoprivredi                                                                  ☐

2. u šumarstvu                                                                      ☐

3. na nepoljoprivrednim površinama.                                     ☐

Odgovorna osoba za obavljanje poslova suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja jest: ___________________________________________

__________________________________________________

(ime, prezime i broj osobne iskaznice)

Odgovorna osoba obavlja poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja: DA ☐ NE ☐

___________________________

(Potpis i žig podnositelja zahtjeva)

PRILOG VII.

Potvrda o tretiranju[8]*

Naziv davatelja usluge: ________________________________________________________________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________________________________________

Telefon: __________________________ telefaks: ______________________ e-mail adresa: ________________________________

POTVRDA O TRETIRANJU

br. ________

Naziv i adresa naručitelja usluge: ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Vrsta tretirane površine, prostora ili objekta: ________________________________________________________________________

Vrsta štetnog organizma (hrvatski / latinski naziv): ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Tretirana površina (m2): _________________________ Volumen tretiranog prostora (m3): __________________________________

Trgovački naziv sredstva

(kada se koristi mješavina, navesti sva sredstva)

Aktivna tvar

Količina utrošenog škropiva (l)

Količina sredstva u kg/ha ili l/ha

ili

koncentracija

Količina utrošene aktivne tvari

(kg)
Opis rada, način primjene: _____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Preporučene mjere opreza nakon primjene: ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Ime i prezime osobe koja je obavila tretiranje: ______________________________________________________________________

Datum: _____________ M.P. __________________________________

                                                 (potpis osobe koja je obavila tretiranje)

Ime i prezime odgovorne osobe davatelja usluge _____________________________________________________________________

Datum: _______________ M.P. _________________________________

                                                  (potpis odgovorne osobe davatelja usluge)

Ime i prezime predstavnika naručitelja tretiranja: ____________________________________________________________________

Datum: _______________ M.P. __________________________________

                                                   (potpis predstavnika naručitelja tretiranja)

PRILOG VIII.

Potvrda o fumigaciji[9]*

Naziv davatelja usluge: ________________________________________________________________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________________________________________

Telefon: ______________________________ telefaks: _______________________ e-mail adresa: ___________________________

POTVRDA O FUMIGACIJI

br. ________

Naziv i adresa naručitelja fumigacije: _____________________________________________________________________________

Mjesto gdje se fumigacija izvodi: ________________________________________________________________________________

Detaljan opis fumigiranog objekta i bilja: __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Volumen fumigiranog prostora; vrsta bilja: _________________________________________________________________________

Masa bilja: ________________________________________________________________________________________________

Vrsta štetnog organizma: ______________________________________________________________________________________

Stanje prostora (procjena hermetiziranosti; sanitacija) ili bilja (vlaga, temperatura, čistoća):_____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Rezultat testiranja stupnja hermetičnosti (ako je provedeno testiranje):_____________________________________________________

Vrijeme testa: ______________________________________________________________________________________________

Trgovački naziv sredstva (fumigant): ______________________________ Koncentracija, doza: _______________________________

Način primjene: ____________________________________________________________________________________________

Datum primjene: ________________________________ Vrijeme primjene: _____________________________________________

Trajanje ekspozicije: ______________________________ Trajanje prozračivanja: __________________________________________

Koncentracija plina tijekom ekspozicije; datum i vrijeme mjerenja: _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Dobiven CT produkt: _________________________________________________________________________________________

Vrijeme predaje objekta ili bilja na korištenje – datum izdavanja Certifikata o sigurnosti: ______________________________________

Bilješke o slučajevima izvan planiranog programa fumigacije ili nezgode tijekom fumigacije: ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Datum: _____________ M.P. __________________________________

                                                            (potpis odgovorne osobe)

PRILOG IX.

Certifikat o sigurnosti[10]*

Naziv davatelja usluge: ________________________________________________________________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________________________________________

Telefon: __________________________ telefaks: ______________________ e-mail adresa: ________________________________

CERTIFIKAT O SIGURNOSTI

Nazočnom predstavniku fumigiranog objekta/prostora/bilja (ime i prezime): ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

nakon završene fumigacije sredstvom (trgovački naziv sredstva): ________________________________________________________

vođa ekipe za fumigaciju (ime i prezime): _________________________________________________________________________

Ovim Certifikatom o sigurnosti potvrđujemo da smo obavili provjeru fumigiranog prostora (rizičnog prostora) i utvrdili da za ljude više nema opasnosti od primijenjenog sredstva (fumiganta).

Vrijeme, mjesto i izmjerene koncentracije plina: _____________________________________________________________________

Objekt se može slobodno koristiti od dana: ___________________________________ sati: _________________________________

Datum: _______________ M.P. _________________________________

                                                   (potpis odgovorne osobe davatelja usluge)

Ime i prezime predstavnika naručitelja fumigacije: ___________________________________________________________________

Datum: _______________ M.P. __________________________________

                                                    (potpis predstavnika naručitelja fumigacije)

PRILOG X.

Izgled znaka o obavljenom redovitom pregledu uređaja za primjenu pesticida

[1] Zakon je preuzeo odredbe Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o utvrđivanju okvira Zajednice u području vodne politike.

[2] Zakon je preuzeo odredbe Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište.

[3] Prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07) odgovara visokoj stručnoj spremi (VSS) do stupanja na snagu ovoga Zakona.

[4] Prema Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, br. 107/07) odgovara višoj stručnoj spremi (VŠS) do stupanja na snagu ovoga Zakona.

[5]Pravilnik je preuzeo odredbe Direktive 2009/127/EC Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. godine kojom se nadopunjuje Direktiva 2006/42/EC u dijelu koji se odnosi na strojeve za primjenu pesticida.

[6] Norme izrađene u skladu s člankom 20. stavkom 1. Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida.

[7] Zakonom se preuzimaju odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i obilježavanju ekoloških proizvoda.

[8]*Potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje naručitelju, a jedan primjerak zadržava davatelj usluge.

[9]*Potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje naručitelju, a jedan primjerak zadržava davatelj usluge.

[10]*Certifikat o sigurnosti izdaje se u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje naručitelju, a jedan primjerak zadržava davatelj usluge.

142 19.12.2012 Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida 142 19.12.2012 Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida 142 19.12.2012 Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida