NN 143/2012 (20.12.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

HRVATSKI SABOR

3031

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. prosinca 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/166

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 12. prosinca 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Članak 1.

U Zakonu o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11. i 91/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u članku 10. stavku 2. točki 1., na kraju, briše se zarez i dodaju riječi: »te zabrane povrede prava na dostojanstvo,«.

U točki 2. riječ: »dostojanstvo,« briše se.

Članak 2.

U članku 19.b stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za kaznena djela za koja je propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do osam godina sudi sudac općinskog suda kao sudac pojedinac, osim za kaznena djela:

a) čedomorstva (članak 93.), usmrćenja na zahtjev (članak 94.), prouzročenja smrti iz nehaja (članak 95.), sudjelovanja u samoubojstvu (članak 96. stavak 2.), spolnog odnošaja s nemoćnom osobom (članak 189. stavak 1.), prisile na spolni odnošaj (članak 190.), spolnog odnošaja zlouporabom položaja (članak 191. stavak 2.), iskorištavanja djece ili maloljetnih osoba za pornografiju (članak 196. stavak 1.), teškog kaznenog djela protiv zdravlja ljudi (članak 249. stavak 4.) i izazivanja prometne nesreće (članak 272. stavak 4.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.),

b) usmrćenja (članak 112. stavak 2. i 3.), prouzročenja smrti iz nehaja (članak 113.), sudjelovanja u samoubojstvu (članak 114. stavak 2.), spolnog odnošaja bez pristanka (članak 152.), teških kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (članak 192. stavak 6.), izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu (članak 227. stavak 6.), teških kaznenih djela protiv okoliša (članak 214. stavak 4.), teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti (članak 222. stavak 4.) iz Kaznenog zakona,

c) za kaznena djela za koja je sastav suda propisan posebnim zakonima.«.

U stavku 3., u prvoj rečenici, iza riječi: »propisan« dodaje se riječ: »posebnim«.

Članak 3.

U članku 19.c točki 1. podtočka c) mijenja se i glasi:

»c) za kaznena djela protiv Republike Hrvatske (Glava XII.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.) osim kaznenog djela zlouporabe opojnih droga iz članka 173. stavka 1., 4. – 6., ubojstvo na mah (članak 92.), otmica (članak 125. stavak 2.), silovanje (članak 188. stavak 1.), spolni odnošaj s djetetom (članak 192. stavak 1.), prijevare na štetu Europskih zajednica (članak 224.b), razbojništvo (članak 218. stavak 2.), razbojnička krađa (članak 219. stavak 2.), pranje novca (članak 279.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337. stavak 4.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.);«.

Iza podtočke c) dodaje se podtočka d) koja glasi:

»d) za kaznena djela protiv Republike Hrvatske (Glava XXXII.), genocid (članak 88. stavak 3.), zločin agresije (članak 89. stavak 3.), odgovornost zapovjednika (članak 96. stavak 1. i 4.), terorizam (članak 97. stavak 2.), financiranje terorizma (članak 98.), javno poticanje na terorizam (članak 99.), novačenje za terorizam (članak 100.), obuka za terorizam (članak 101.), terorističko udruženje (članak 102. stavak 2.), usmrćenje (članak 112. stavak 1.), silovanje (članak 153.), podvođenje djeteta (članak 162. stavak 1.,2. i 4.), razbojništvo (članak 230. stavak 2.), razbojnička krađa (članak 231. stavak 2.), zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (članak 246. stavak 2.), subvencijska prijevara (članak 258. stavak 3.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291. stavak 2.), otmica osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 353. stavak 1.), napad na osobu pod međunarodnom zaštitom (članak 354. stavak 1.), prijetnja osobi pod međunarodnom zaštitom (članak 355.) iz Kaznenog zakona;«.

Članak 4.

U članku 32. stavku 1. točki 2. riječi: »uspravnoj liniji« zamjenjuju se riječima: »ravnoj lozi«, a riječi: »pobočnoj liniji« zamjenjuju se riječima: »pobočnoj lozi«.

Članak 5.

U članku 34. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stranke podnose zahtjev za izuzeće odmah nakon saznanja za razlog izuzeća.«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 5. riječi: »nakon početka rasprave ili ako je postupljeno« brišu se.

Članak 7.

U članku 38. stavku 2. točki 8. riječ: »sankciji« zamjenjuje se riječima: »kazni i drugim mjerama iz članka 360. stavka 4. točke 3. ovog Zakona,«.

U stavku 4. iza riječi: »zločinačke organizacije« dodaju se riječi: «, odnosno zločinačkog udruženja«.

Članak 8.

U članku 44. stavku 1. zarez iza riječi: »Dijete« briše se, a riječi: »ili maloljetnik« zamjenjuju se riječju: »kao«.

U stavku 2. riječi: »ili mlađem maloljetniku,« zamjenjuju se riječju: »kao«, a riječi: »ili mlađeg maloljetnika« brišu se.

Članak 9.

U članku 48. stavku 5. riječi: »Maloljetnik koji je navršio« zamjenjuju se riječima: »Dijete koje je navršilo«, a riječ: »sam« zamjenjuje se riječju: »samo«.

Članak 10.

U članku 53. stavku 1. riječ: »maloljetnik« zamjenjuje se riječju: »dijete«.

Članak 11.

U članku 62. stavku 1. riječ: »maloljetnike« zamjenjuje se riječju: »djecu«.

U stavku 2. riječi: »Maloljetnik koji je navršio« zamjenjuju se riječima: »Dijete koje je navršilo«, a riječ: »sam« zamjenjuje se riječju: »samo«.

Članak 12.

U članku 64. stavku 1. točki 15. riječ: »sankciji« zamjenjuje se riječima: »kazni i drugim mjerama iz članka 360. stavka 4. točke 3. ovog Zakona,«.

Članak 13.

U članku 65. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Branitelja okrivljeniku, osim ako se on tome izričito protivi, mogu uzeti i njegov zakonski zastupnik, bračni ili izvanbračni drug, srodnik u ravnoj lozi, brat, sestra, posvojitelj, posvojenik, uzdržavatelj, uzdržavani, smještena osoba ili udomitelj.«.

Članak 14.

U članku 66. stavku 2. točki 6. riječ: »sankciji« zamjenjuje se riječima: »kazni i drugim mjerama iz članka 360. stavka 4. točke 3. ovog Zakona«.

Točka 9. mijenja se i glasi:

»9) od donošenja naloga o provođenju istrage u postupku prema okrivljeniku s duševnim smetnjama (članak 550. stavak 2.),«.

Članak 15.

U članku 70. stavku 1. riječi: »uspravnoj liniji« zamjenjuju se riječima: »ravnoj lozi«, a riječi: »pobočnoj liniji« zamjenjuju se riječima: »pobočnoj lozi«.

U stavku 5. riječi: »članka 279. Kaznenog zakona« zamjenjuju se riječima: »kaznenih zakona«.

Članak 16.

U članku 75. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) je usmjeren na počinjenje kaznenih djela prikrivanja (članak 236.) ili pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela (članak 301.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.), odnosno kaznenih djela prikrivanja (članak 244.) ili pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela (članak 303.) iz Kaznenog zakona.«.

Članak 17.

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako drukčije nije određeno ovim Zakonom, na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može, do podizanja optužnice, odlučiti da se pisma, poruke i razgovori okrivljenika i branitelja nadziru, ako postoji vjerojatnost da bi razgovor okrivljenika s braniteljem doveo do prikrivanja kaznenih djela, pomoći počinitelju nakon kaznenog djela ili ako u pogledu okrivljenika postoje okolnosti koje upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo, dovršiti pokušano kazneno djelo ili počiniti teže kazneno djelo kojim prijeti, u postupku za sljedeća kaznena djela:

a) ubojstva (članak 90.), teškog ubojstva (članak 91.), otmice (članak 125.), ubojstva najviših državnih dužnosnika (članak 138.), otmice najviših državnih dužnosnika (članak 139.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.),

b) genocida (članak 88.), zločina agresije (članak 89.), zločina protiv čovječnosti (članak 90.), ratnog zločina (članak 91.), odgovornosti zapovjednika (članak 96.), terorizma (članak 97.), financiranja terorizma (članak 98.), javnog poticanja na terorizam (članak 99.), novačenja za terorizam (članak 100.), obuke za terorizam (članak 101.), terorističkog udruženja (članak 102.), trgovanja ljudima (članak 106.), ubojstva (članak 110.), teškog ubojstva (članak 111.), protupravnog oduzimanja slobode (članak 136.), otmice (članak 137.), neovlaštene proizvodnje i prometa drogama (članak 190. stavak 5.), neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenim u sportu (članak 191.a stavak 4.), zločinačkog udruženja (članak 328.), počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), ubojstva osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 352.), otmice osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 353.), napada na osobu pod međunarodnom zaštitom (članak 354.) iz Kaznenog zakona,

c) u postupku za kaznena djela za koja postoje osnove sumnje da ih je počinila grupa ljudi ili zločinačka organizacija, odnosno zločinačko udruženje ili koja su počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.«.

Članak 18.

U članku 79. stavku 1. riječi u zagradama i zagrade brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ministar nadležan za pravosuđe donijet će poseban propis o primjeni stavaka 1. – 4. ovog članka.«.

Članak 19.

U članku 97. stavak 7. briše se.

Članak 20.

U članku 102. stavku 1. riječi: »točki 1. do 3.« zamjenjuju se riječima: »točki 1. do 4.«.

Članak 21.

U članku 104. stavku 2. druga rečenica briše se.

Članak 22.

U članku 105. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako postoji ozbiljna vjerojatnost da će okrivljenik postupiti protivno uvjetima rješenja o jamstvu, na prijedlog državnog odvjetnika, može se odrediti istražni zatvor protiv okrivljenika, a jamstvo će se ukinuti te će se iznos jamstva vratiti osobi koja ga je dala.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 23.

U članku 106. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Svatko smije spriječiti bijeg osobe zatečene u kaznenom djelu koje se progoni po službenoj dužnosti i o tome mora odmah obavijestiti policiju. Osoba spriječena u bijegu može se zadržati do dolaska policije kojoj će biti predana.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 24.

U članku 112. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pritvor iz stavka 1. ovog članka može trajati najdulje četrdeset i osam sati od trenutka uhićenja. Na prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može obrazloženim rješenjem produljiti pritvor za daljnjih trideset šest sati ako je to nužno radi prikupljanja dokaza o kaznenom djelu za koje je propisana kazna zatvora dulja od dvanaest godina. Protiv rješenja suca istrage o produljenju pritvora pritvorenik se može žaliti u roku od šest sati. O žalbi odlučuje vijeće u roku od dvanaest sati. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja. Pritvorenik može žalbu izjaviti na zapisnik.«.

Stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(4) Državni odvjetnik nakon što je ispitao uhićenika može pisanim nalogom naložiti policiji da u roku od četrdeset i osam sati od trenutka uhićenja dovede uhićenika sucu istrage radi postupanja prema članku 118. ovog Zakona. U tom slučaju državni odvjetnik ne donosi rješenje o pritvoru.

(5) Ako u roku od četrdeset i osam sati od trenutka uhićenja protiv uhićenika nije određen pritvor ili uhićenik nije doveden sucu istrage prema stavcima 2. i 4. ovog članka, ima se pustiti na slobodu.«.

Članak 25.

U članku 119. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kad postoje okolnosti iz članka 123. stavka 1. točke 1. do 4. ovog Zakona, sud može odrediti istražni zatvor u domu protiv trudne žene, osobe s tjelesnim nedostacima koje joj onemogućuju ili bitno otežavaju kretanje, osobe koja je navršila 70 godina života te u onim slučajevima kada to sud ocijeni iznimno opravdanim, ako je za ostvarenje svrhe istražnog zatvora dovoljna zabrana okrivljeniku da se udaljuje iz doma.«.

Članak 26.

U članku 121. stavku 1. riječi: »ministarstvo nadležno za pravosuđe u skladu s posebnim zakonom« zamjenjuju se riječima: »policija na čijem se području izvršava«.

U stavku 2., u prvoj rečenici, riječi: »ministarstvo nadležno za pravosuđe« zamjenjuju se riječju: »policija«, a druga rečenica briše se.

U stavku 3. riječ: »pravosuđe« zamjenjuje se riječima: »unutarnje poslove«.

Članak 27.

U članku 123. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške,«.

Članak 28.

U članku 125. stavku 1. točki 6. iza riječi: »novčana kazna,« dodaju se riječi: »rad za opće dobro na slobodi,«.

Članak 29.

U članku 129. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na ročište iz stavka 1. ovog članka pozivaju se državni odvjetnik, okrivljenik i branitelj okrivljenika. Državni odvjetnik, okrivljenik i branitelj moraju o ročištu biti obaviješteni u primjerenom roku. Okrivljenik koji je lišen slobode, a želi prisustvovati ročištu, bit će na ročište doveden. Vlastoručno potpisana izjava okrivljenika da ne želi prisustvovati ročištu bit će dostavljena sudu do održavanja sjednice. Okrivljenik lišen slobode koji je raspravno nesposoban ili zbog teško narušenog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti sudjelovati na ročištu, neće biti doveden. Sud može odlučiti da okrivljenik, koji na to pristane, sudjeluje na ročištu iz stavka 1. ovog članka putem zatvorenog tehničkog uređaja za vezu na daljinu (audio-video uređaj). Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom (članak 118. stavak 1.), sjednica vijeća održat će se i ako uredno pozvani državni odvjetnik, okrivljenik i branitelj ne dođu na sjednicu, ili ako okrivljenik ili branitelj nije uredno primio poziv zbog toga jer je promijenio boravište ne obavijestivši o tome sud, ili zbog toga jer mu dostava nije bila moguća zbog njegove nedostupnosti.«.

Članak 30.

U članku 164. stavku 4. riječi: »nije dužan glasovati o sankciji« zamjenjuju se riječima: »može se suzdržati od daljnjeg glasovanja«.

Članak 31.

U članku 165. stavku 2. iza riječi: »kazni« briše se zarez, a riječi: »drugim kaznenim sankcijama« zamjenjuju se riječima: »i drugim mjerama propisanim kaznenim zakonom,«.

Članak 32.

U članku 169. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ministar nadležan za pravosuđe propisuje uvjete koje mora ispunjavati organizacija za obavljanje dostave iz stavka 1. ovog članka i nadzire njihovu primjenu.«.

Članak 33.

U članku 173. stavku 3. riječi: »maloljetnika koji nije navršio« zamjenjuju se riječima: »djeteta koje nije navršilo«.

Članak 34.

U članku 181. stavku 7. riječi: »Ako je u presudi izrečena sigurnosna mjera oduzimanja predmeta« zamjenjuju se riječjima: »Ako su presudom oduzeti predmeti«.

Članak 35.

U članku 183. stavku 2. u trećoj rečenici riječi: »maloljetniku koji« zamjenjuju se riječima: »osobi s nenavršenih osamnaest godina, koja«.

Članak 36.

U članku 187. stavku 2. točki 1. riječi: »isteka roka kušnje u uvjetnoj osudi« zamjenjuju se riječima: »roka provjeravanja određenog uvjetnom osudom,«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osobni podaci koji služe za utvrđivanje istovjetnosti okrivljenika, prikupljeni od strane sigurnosno-obavještajnih službi mogu se iznimno upotrijebiti kao dokaz u predmetima za sljedeća kaznena djela:

a) ubojstva najviših državnih dužnosnika (članak 138.), kažnjavanja za najteže oblike kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (članak 155.) i terorizma (članak 169.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.),

b) terorizma (članak 97.), financiranja terorizma (članak 98.), terorističkog udruženja (članak 102.), kažnjavanja za najteže oblike kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (članak 351.) iz Kaznenog zakona.«.

Članak 37.

U članku 194. stavak 3. briše se.

Članak 38.

U članku 197. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kad je ovlašteni tužitelj državni odvjetnik on ne može naložiti provođenje istrage niti podignuti optužnicu ako ne podnese dokaz da je dano odobrenje za kazneni progon. Ako je za kazneni progon potrebno odobrenje nadležnog državnog tijela, a ovlašteni tužitelj je oštećenik kao tužitelj, on ne može preuzeti progon prije nego što dobije odobrenje nadležnog državnog tijela. Ako je za kazneni progon potrebno odobrenje nadležnog državnog tijela, a ovlašteni tužitelj je privatni tužitelj, dokaz da je odobrenje za kazneni progon dano dužan je priložiti uz privatnu tužbu.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Oštećenik kao tužitelj mora, u roku od osam dana od dana primitka obavijesti državnog odvjetnika iz članka 55. stavka 1. ovog Zakona, podnijeti zahtjev nadležnom državnom tijelu za davanjem odobrenja za kazneni progon, a privatni tužitelj u roku od tri mjeseca od dana kada je saznao za kazneno djelo i počinitelja. Nakon što je oštećenik kao tužitelj zaprimio dokaz da je odobrenje dano, počinje mu teći rok iz članka 55. stavka 2. ovog Zakona, a privatnom tužitelju rok iz članka 61. stavka 1. ovog Zakona«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »državno odvjetništvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni tužitelj«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 39.

U članku 202. stavak 27. mijenja se i glasi:

»(27) Isprava je svaki predmet koji sadrži zapis, znak ili sliku koji je podoban ili određen da služi kao dokaz neke činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose.«.

Iza stavka 35. dodaje se stavak 36. koji glasi:

»(36) Dijete je osoba koja nije navršila osamnaest godina života.«.

Članak 40.

U članku 212. stavku 1. iza riječi: »zločinačke organizacije« dodaju se riječi: «,odnosno zločinačkog udruženja«.

Članak 41.

U članku 216. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Istraga se mora provesti ako postoje osnove sumnje da je osumnjičenik počinio protupravno djelo u stanju neubrojivosti.«.

Dosadašnji stavci 2. i. 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 42.

U članku 223. stavku 1., u prvoj rečenici, iza riječi: »smetnji« dodaje se riječ: »raspravno«, a riječi: »sudjelovati u postupovnim radnjama« brišu se.

U stavku 2. riječi: »ili položaj uslijed kojega nije sposoban sudjelovati u postupovnim radnjama« zamjenjuju se riječima: »raspravne nesposobnosti«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. – 8. postaju stavci 3. – 7.

Članak 43.

U članku 225. stavku 4. u trećoj rečenici riječ: »postupak« zamjenjuje se riječju: »istragu«.

Članak 44.

U članku 236. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Dokazno ročište se neće provesti ako:

1) djelo koje se stavlja na teret okrivljeniku nije kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti,

2) ako postoje okolnosti koje isključuju krivnju okrivljenika,

3) ako je nastupila zastara kaznenog progona ili je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju kazneni progon.«.

Članak 45.

U članku 244. točki 2. iza riječi: »zločinačka organizacija« dodaju se riječi: «,odnosno zločinačko udruženje ili koja su počinjena u sastavu zločinačkog udruženja«.

Članak 46.

U članku 245. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno, ako pretragu treba poduzeti odmah jer bi odgađanje ugrozilo postizanje ciljeva pretrage, državni odvjetnik može sam naložiti pretragu osobe i sredstva prijevoza pisanim obrazloženim nalogom ako se radi o sumnji da su počinjena sljedeća kaznena djela:

a) ubojstva (članak 90.), teškog ubojstva (članak 91.), otmice (članak 125. stavak 2. i 3.), ubojstva najviših državnih dužnosnika (članak 138.), otmice najviših državnih dužnosnika (članak 139.), odavanja državne tajne, (članak 144. stavak 1. i 3.), špijunaže (članak 146. stavak 4.), udruživanja radi činjenja kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (članak 152.), protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.) za koje je propisana kazna zatvora više od pet godina, krivotvorenja novca (članak 274.) i pranja novca (članak 279.), udruživanja za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), primanja mita (članak 347.) te davanja mita (članak 348.), kao i kaznena djela koja je počinila grupa ili zločinačka organizacija u stjecaju iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.),

b) protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (Glava IX.) za koje je propisana kazna zatvora više od pet godina, ubojstva (članak 110.), teškog ubojstva (članak 111.), otmice (članak 137. stavak 2. i 3.), protupravnog oduzimanja slobode (članak 136. stavak 3. i 4.), neovlaštene proizvodnje i prometa drogama (članak 190. stavak 2., 3., 4. i 5.), neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenim u sportu (članak 191.a stavak 2., 3. i 4.), pranja novca (članak 265.), krivotvorenja novca (članak 274.), primanja mita (članak 293.), davanja mita (članak 294.), primanja mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanja mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), davanja mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), primanja i davanja mita u postupku stečaja (članak 251.), zločinačkog udruženja (članak 328.), počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), odavanja tajnih podataka (članak 347. stavak 1. i 4.), špijunaže (članak 348. stavak 3., 4. i 5.), ubojstva osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 352.), otmice osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 353.), kao i kaznena djela koje je počinilo zločinačko udruženje, odnosno kaznena djela počinjena u sastavu zločinačkog udruženja u stjecaju iz Kaznenog zakona.«.

Članak 47.

U članku 262. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) u pogledu novinara i urednika u sredstvima javnog priopćavanja ako postoji vjerojatnost da su okrivljeniku pomogli u počinjenju kaznenog djela, pružili mu pomoć nakon počinjenja kaznenog djela ili postupali kao prikrivatelji kaznenog djela, te za kaznena djela iz članka 305. i 305.a Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.) odnosno za kaznena djela iz članka 307. i 308. Kaznenog zakona,«.

U stavku 4. brojka: »117.« zamjenjuje se brojkom: »113.«, a riječi: »i maloljetnika« brišu se.

Članak 48.

U članku 263. stavku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) ako nisu uključeni u počinjenje sljedećih kaznenih djela: povrede tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava (članak 223.), računalnog krivotvorenja (članak 223.a) i računalne prijevare (članak 224.a) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.) odnosno ako nisu uključeni u počinjenje kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka (Glava XXV.) iz Kaznenog zakona,«.

Članak 49.

U članku 272. stavku 1. riječi: »koje je narodnosti i« brišu se.

Članak 50.

U članku 285. stavku 1. točki 2. riječ: »rođaci« zamjenjuje se riječju: »srodnici«, a riječ: »uspravnoj« zamjenjuje se riječju: »ravnoj«.

U stavku 4. riječi: »Maloljetnik koji« zamjenjuju se riječima: »Dijete koje«, a riječ: »sposoban« zamjenjuje se riječju: »sposobno«.

Članak 51.

U članku 286. stavcima 1. i 2. riječ: »rođaka« zamjenjuje se riječju: »srodnika«.

Članak 52.

U članku 292. stavku 1., u prvoj rečenici, iza riječi: »djeteta« dodaju se riječi: »koje nije navršilo četrnaest godina«.

U stavku 2., u prvoj rečenici, riječ: »maloljetnika« zamjenjuje se riječima: »djeteta s navršenih četrnaest, a nenavršenih osamnaest godina«, a u drugoj i trećoj rečenici,na tri mjesta riječ: »maloljetnika« zamjenjuje se riječju: »djeteta«, a riječ: »oštećen« zamjenjuje se riječju: »oštećeno«.

Članak 53.

U članku 300. stavku 1. točki 4. riječi: »ispitan maloljetnik koji« zamjenjuju se riječima: »ispitano dijete koje«.

Članak 54.

U članku 325. stavku 2. riječi: »na zadržavanju« zamjenjuju se riječju: »zadržan«.

U stavku 4. na kraju stavka briše se točka i dodaju riječi: »(članak 75. stavak 1. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.)), odnosno da bi okrivljenik zbog duševnih smetnji zbog kojih je nastupila njegova bitno smanjena ubrojivost mogao u budućnosti počiniti teže kazneno djelo (članak 68. stavak 1. Kaznenog zakona).«.

Članak 55.

Članak 334. mijenja se i glasi:

»(1) Posebne dokazne radnje iz članka 332. stavka 1. ovog Zakona mogu se odrediti za sljedeća kaznena djela:

1) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.);

a) protiv Republike Hrvatske (Glava XII.), protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (Glava XIII.), protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (Glava XIV.) i protiv oružanih snaga Republike Hrvatske (Glava XXVI.), a za koja je propisana kazna zatvora od pet ili više godina,

b) ubojstva (članak 90.), otmice (članak 125.), podvođenja (članak 195.), dječje pornografije na računalnom sustavu ili mreži (članak 197.a), razbojništva (članak 218. stavak 2.), povrede tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava (članak 223.), računalnog krivotvorenja (članak 223.a), računalne prijevare (članak 224.a), prijevare na štetu Europskih zajednica (članak 224.b), iznude (članak 234.), ucjene (članak 235.), teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti (članak 271.), krivotvorenja novca (članak 274.), pranja novca (članak 279.), primanja mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanja mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), izbjegavanja carinskog nadzora (članak 298.), sprječavanja dokazivanja (članak 304.), prisile prema pravosudnom dužnosniku (članak 309.), udruživanja za počinjenje kaznenog djela (članak 333.) kao i za kaznena djela koja je počinila ta grupa ili zločinačka organizacija u stjecaju, nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari (članak 335.), zlouporabe položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporabe obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonitog posredovanja (članak 343.), primanja mita (članak 347.) i davanja mita (članak 348.),

c) iskorištavanja djece ili maloljetnih osoba za pornografiju (članak 196.), upoznavanja djece s pornografijom (članak 197.), povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.), povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), povrede prava industrijskog vlasništva i neovlaštene uporabe tuđe tvrtke (članak 285.), ako su ta djela počinjena uporabom računalnih sustava ili mreža,

2) iz Kaznenog zakona:

a) spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (Glava XVII.), protiv računalnih sustava, programa i podataka (Glava XXV.), protiv Republike Hrvatske (Glava XXXII.), protiv oružanih snaga Republike Hrvatske (Glava XXXIV.), a za koja je propisana kazna zatvora od pet ili više godina,

b) protiv intelektualnog vlasništva (Glava XXVII.) ako su počinjena uporabom računalnih sustava ili mreža, genocida (članak 88. stavak 3.), zločina agresije (članak 89. stavak 2. i 3.), ratnog zločina (članak 91. stavak 2.), odgovornosti zapovjednika (članak 96.), terorizma (članak 97. stavak 1., 2. i 3.), financiranja terorizma (članak 98.), javnog poticanja na terorizam (članak 99.), novačenja za terorizam (članak 100.), obuke za terorizam (članak 101.), terorističkog udruženja (članak 102.), pripremanja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (članak 103.), ropstva (članak 105.), trgovanja ljudima (članak 106.), trgovanja dijelovima ljudskog tijela i ljudskim zamecima (članak 107.), ubojstva (članak 110.), protupravnog oduzimanja slobode (članak 136.), otmice (članak 137.), prostitucije (članak 157.), neovlaštene proizvodnje i prometa drogama (članak 190.), neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenim u sportu (članak 191.a), teških kaznenih djela protiv opće sigurnosti (članak 222.), napada na zračni i plovidbeni promet (članak 223.), razbojništva (članak 230. stavak 2.), iznude (članak 243.), primanja i davanja mita u postupku stečaja (članak 251.), primanja mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanja mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporabe u postupku javne nabave (članak 254.), izbjegavanja carinskog nadzora (članak 257.), subvencijske prijevare (članak 258.), pranja novca (članak 265.), krivotvorenja novca (članak 274.), zlouporabe položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonitog pogodovanja (članak 292.), primanja mita (članak 293.), davanja mita (članak 294.), trgovanja utjecajem (članak 295.), davanja mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), sprečavanja dokazivanja (članak 306.), otkrivanja identiteta ugrožene osobe ili zaštićenog svjedoka (članak 308.), prisile prema pravosudnom dužnosniku (članak 312.), protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj (članak 326.), zločinačkog udruženja (članak 328.), počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (članak 331.), ubojstva osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 352.), otmice osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 353.), napada na osobu pod međunarodnom zaštitom (članak 354.), prijetnje osobi pod međunarodnom zaštitom (članak 355.).

(2) Posebne dokazne radnje iz članka 332. stavka 1. ovog Zakona mogu se odrediti i za kaznena djela počinjena na štetu djece (članak 113. Zakona o sudovima za mladež) ili za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora.«.

Članak 56.

U članku 339. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Radnja iz stavka 1. ovog članka može biti naložena za sljedeća kaznena djela:

1) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11.);

a) protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.) za koja je propisana kazna zatvora više od pet godina, ubojstva (članak 90.), teškog ubojstva (članak 91.), otmice (članak 125. stavak 2. i 3.), veleizdaje (članak 135.), priznavanja okupacije i kapitulacije (članak 136.), ugrožavanja državne neovisnosti (članak 137.), ubojstva najviših državnih dužnosnika (članak 138.), otmice najviših državnih dužnosnika (članak 139.), protudržavnog terorizma (članak 141.), odavanja državne tajne (članak 144. stavak 1. i 3.), udruživanja radi činjenja kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (članak 152.), pripremanja kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (članak 153.), pranja novca (članak 279.),

b) iskorištavanja djece ili maloljetnih osoba za pornografiju (članak 196.), upoznavanja djece s pornografijom (članak 197.), povrede prava autora ili umjetnika izvođača (članak 229.), nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača (članak 230.), povrede prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama (članak 231.), povrede prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma (članak 232.), povrede prava industrijskog vlasništva i neovlaštene uporabe tuđe tvrtke (članak 285.), ako su ta djela počinjena uporabom računalnih sustava, privremeno oduzimanje može trajati najdulje godinu dana,

c) udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), kao i za kaznena djela koja je u stjecaju počinila grupa ljudi ili zločinačka organizacija,

2) iz Kaznenog zakona:

a) spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (Glava XVII.) i protiv intelektualnog vlasništva (Glava XXVII.), ako su počinjena uporabom računalnih sustava ili mreža s time da privremeno oduzimanje može trajati najdulje godinu dana,

b) genocida (članak 88.), zločina agresije (članak 89.), zločina protiv čovječnosti (članak 90.), ratnog zločina (članak 91.), odgovornosti zapovjednika (članak 96.), terorizma (članak 97.), financiranja terorizma (članak 98.), novačenja za terorizam (članak 100.), obuke za terorizam (članak 101.), terorističkog udruženja (članak 102.), ubojstva (članak 110.), teškog ubojstva (članak 111.), otmice (članak 137.), pranja novca (članak 265.), zločinačkog udruženja (članak 328.), počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.), veleizdaje (članak 340.), priznavanja okupacije i kapitulacije (članak 341.), odavanja tajnih podataka (članak 347.), špijunaže (članak 348.), pripremanja kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (članak 350.), ubojstva osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 352.) i otmice osobe pod međunarodnom zaštitom (članak 353.).«.

U stavku 6. riječ: »rođaka« zamjenjuje se riječju: »srodnika«.

Članak 57.

U članku 342. stavku 2. iza riječi: »sudom« zarez i riječi: »ako ukazuju na nedužnost i na manji stupanj krivnje okrivljenika ili predstavljaju olakotne okolnosti« brišu se.

Članak 58.

U članku 344. stavku 1. točki 5., na kraju, umjesto točke, stavlja se zarez i dodaje točka 6. koja glasi:

»6) postoje razlozi iz članka 355. stavka 1. točke 1. – 3. ovog Zakona.«.

U stavku 2. iza riječi: »ovog Zakona« dodaju se riječi: »ili ako su ispunjeni razlozi iz članka 355. stavka 1. točke 1.-3. ovog Zakona«.

Članak 59.

U članku 352. riječ: »obavještava« zamjenjuje se riječima: »može obavijestiti«.

Članak 60.

Naslov iznad članka 359. mijenja se i glasi: »5. Očitovanje okrivljenika o krivnji i sporazumijevanje o kazni i drugim mjerama«.

U članku 359. riječ: »sankciji« zamjenjuje se riječima: »kazni i drugim mjerama iz članka 360. stavka 4. točke 3. ovog Zakona,«, a riječi: »obustavu postupka« zamjenjuju se riječima: »odbacivanje optužnice«.

Članak 61.

U članku 360. stavku 1., u prvoj rečenici riječi: »o sankciji« zamjenjuju se riječima: »o kazni i drugim mjerama iz članka 360. stavka 4. točke 3. ovog Zakona.«, a u drugoj rečenici riječi: »o uvjetima priznanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Izjava iz stavka 3. ovog članka sadrži:

1) opis kaznenog djela koje je predmet optužbe,

2) izjavu okrivljenika o priznanju krivnje za to kazneno djelo,

3) sporazum o vrsti i mjeri kazne, sudskoj opomeni, uvjetnoj osudi, djelomičnoj uvjetnoj osudi, posebnim obvezama, zaštitnom nadzoru, oduzimanju predmeta te o troškovima postupka,

4) očitovanje okrivljenika o podnesenom imovinskopravnom zahtjevu,

5) izjavu okrivljenika o prihvaćanju prijedloga državnog odvjetnika za izricanje sigurnosne mjere i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom,

6) potpis stranaka i branitelja.«.

Članak 62.

U članku 361. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vijeće će nakon toga odlučiti o prihvaćanju sporazuma. Ako prihvati sporazum, potvrdit će optužnicu te će okrivljeniku presudom izreći kaznu ili drugu mjeru iz članka 360. stavka 4. ovog Zakona.«.

Članak 63.

U članku 362. stavku 2. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »i iz članka 361. stavka 3. ovog Zakona«.

Članak 64.

U članku 363. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Presuda iz stavka 1. ovog članka mora odgovarati sadržaju izjave iz članka 360. stavka 4. ovog Zakona.«.

Članak 65.

U članku 364. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Presuda iz članka 361. stavka 2. ovog Zakona ne može se pobijati zbog žalbenih osnova navedenih u članku 471. ovoga Zakona.«.

Članak 66.

U članku 375. stavku 2. riječi: »vrste i mjere kaznenopravne sankcije« zamjenjuju se riječima: »kazne i drugih mjera propisanim kaznenim zakonom«.

Članak 67.

U članku 378. stavku 1. riječi: »kaznenim sankcijama« zamjenjuju se riječima: »kazni i drugim mjerama propisanim kaznenim zakonom«.

Članak 68.

U članku 388. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) radi zaštite osobe mlađe od osamnaest godina,«.

Članak 69.

Članak 399. mijenja se i glasi:

»(1) Ako tijekom rasprave u zasjedanju optuženik ili druga osoba počini kazneno djelo ili ako postoje osnove sumnje da je svjedok ili vještak na raspravi dao lažni iskaz, suđenje za to djelo će se provesti pred drugim vijećem.

(2) Ako postoje osnove sumnje da je svjedok ili vještak na raspravi dao lažni iskaz, sud može narediti da se o iskazu svjedoka, odnosno vještaka sastavi poseban zapisnik, koji će se dostaviti državnom odvjetniku.

(3) O okolnosti iz stavka 1. ovog članka izvijestit će se nadležni državni odvjetnik radi daljnjeg postupanja.«.

Članak 70.

U članku 417.a stavku 4. riječi: »i drugoj sankciji« zamjenjuju se riječima: »i drugim mjerama propisanim kaznenim zakonom te troškovima kaznenog postupka«.

Članak 71.

U članku 419. stavku 1. riječi: »kaznenopravnim sankcijama« zamjenjuju se riječima: »kazni, sudskoj opomeni, uvjetnoj osudi, djelomičnoj uvjetnoj osudi, zamjeni radom za opće dobro na slobodi, posebnim obvezama, zaštitnom nadzoru, sigurnosnoj mjeri, oduzimanju imovinske koristi, oduzimanju predmeta te troškovima kaznenog postupka.«.

U stavku 3. točki 5. briše se zarez i stavlja točka, a točka 6. briše se.

Članak 72.

U članku 423. stavku 3. riječi: »i maloljetnik ispitat će se« zamjenjuju se riječima: »će se ispitati«.

Članak 73.

U članku 442. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako se u tijeku rasprave otkrije prije počinjeno optuženikovo kazneno djelo, vijeće će u pravilu prema optužbi ovlaštenog tužitelja, koja može biti i usmeno iznesena, proširiti raspravu i na to djelo.«.

Članak 74.

U članku 444. u zadnjoj rečenici, iza riječi: »kazne« stavlja se zarez, a riječi: »te izricanje sudske opomene ili uvjetne osude i drugih kaznenopravnih sankcija« zamjenjuju se riječima: »sudsku opomenu, uvjetnu osudu, djelomičnu uvjetnu osudu, zamjenu radom za opće dobro na slobodi, posebne obveze, zaštitni nadzor, sigurnosnu mjeru, oduzimanje imovinske koristi te oduzimanje predmeta.«.

Članak 75.

U članku 455. stavku 2. točki 3. riječ: »zatvora« briše se.

U točki 4. iza riječi: »osudi« dodaju se riječi: »djelomičnoj uvjetnoj osudi i sudskoj opomeni,«.

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5) odluku o posebnim obvezama i zaštitnom nadzoru,«.

Dosadašnja točka 5., koja postaje točka 6., mijenja se i glasi:

»6) odluku o sigurnosnim mjerama, oduzimanju imovinske koristi i o oduzimanju predmeta,«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8.

U stavku 3. riječi: »i ukupan broj dnevnih dohodaka« zamjenjuju se riječima: «,odnosno dnevnog iznosa, njihov ukupan broj«.

Članak 76.

U članku 457. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon objave presude predsjednik vijeća iznijet će ukratko razloge presude. Ako je optuženiku izrečena uvjetna osuda, djelomična uvjetna osuda ili druga obveza iz kaznenih zakona, predsjednik vijeća će ga upozoriti na značenje uvjetne osude, djelomične uvjetne osude i drugih obveza kojih se mora držati.«.

Članak 77.

U članku 459. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Sud će samo navesti činjenice koje stranke nisu osporile, a izložit će zbog kojih je razloga sporne činjenice našao dokazanima ili nedokazanima, dajući pri tome ocjenu vjerodostojnosti proturječnih dokaza, zbog kojih razloga nije prihvatio pojedine prijedloge stranaka, zbog kojih je razloga odlučio ne ispitati neposredno svjedoka ili vještaka čiji je iskaz ili pisani nalaz pročitan, kojim se razlozima vodio pri rješavanju pravnih pitanja, a osobito pri utvrđivanju postoji li kazneno djelo i krivnja optuženika i pri primjeni određenih odredaba kaznenog zakona na optuženika i njegovo djelo.

(6) Ako je optuženik osuđen na kaznu, u obrazloženju će se navesti koje je okolnosti sud uzeo u obzir pri odmjeravanju kazne, kojim se razlozima vodio kad je ustanovio da kaznu treba ublažiti ili optuženika osloboditi od kazne ili izreći uvjetnu osudu, odnosno djelomičnu uvjetnu osudu, zamijeniti kaznu radom za opće dobro na slobodi, izreći posebne obveze, zaštitni nadzor, sigurnosnu mjeru ili oduzimanje imovinske koristi, oduzimanje predmeta ili javno objavljivanje presude. Ako je sud izrekao novčanu kaznu u dnevnim dohocima odnosno dnevnim iznosima, u obrazloženju će posebno iznijeti dokaze i okolnosti važne za odluku o visini i broju dnevnih dohodaka, odnosno dnevnih iznosa te svoju ocjenu optuženikovih osobnih i imovinskih prilika.«.

Članak 78.

U članku 460. iza riječi: »novčana kazna« dodaju se riječi: »rad za opće dobro na slobodi,«.

Članak 79.

U članku 464. stavku 2. riječ: »rođak« zamjenjuje se riječju: »srodnik«, a riječi: »uspravnoj liniji« zamjenjuju se riječima: »ravnoj lozi«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Žalbu zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja (članak 470.) ne može podnijeti optuženik u odnosu na točku optužbe za koju se izjasnio da se smatra krivim, osim ako je optuženik za dokaze o isključenju protupravnosti ili krivnje saznao nakon donošenja presude ili se radi o činjenicama odlučnim za izbor vrste i mjere kazne, sudske opomene, uvjetne osude, djelomične uvjetne osude, zamjene radom za opće dobro na slobodi, posebnih obveza, zaštitnog nadzora, sigurnosne mjere, oduzimanja imovinske koristi, oduzimanja predmeta te troškova kaznenog postupka.«.

Članak 80.

U članku 467. točka 4. mijenja se i glasi:

»4) odluke o kazni, sudskoj opomeni, uvjetnoj osudi, djelomičnoj uvjetnoj osudi, zamjeni radom za opće dobro na slobodi, posebnim obvezama, zaštitnom nadzoru, sigurnosnoj mjeri, oduzimanju imovinske koristi, oduzimanju predmeta, troškovima kaznenog postupka, imovinskopravnom zahtjevu te javnom objavljivanju presude.«.

Članak 81.

U članku 469. točka 5. mijenja se i glasi:

»5) je li odlukom o kazni, sudskoj opomeni, uvjetnoj osudi, djelomičnoj uvjetnoj osudi, zamjeni radom za opće dobro na slobodi, posebnim obvezama, zaštitnom nadzoru, sigurnosnoj mjeri, oduzimanju imovinske koristi ili oduzimanju predmeta prekoračena ovlast koju sud ima po zakonu,«.

Članak 82.

U članku 471. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Presuda se može pobijati zbog odluke o kazni, sudskoj opomeni, uvjetnoj osudi, djelomičnoj uvjetnoj osudi, zamjeni radom za opće dobro na slobodi, posebnim obvezama ili zaštitnom nadzoru kad tom odlukom nije prekoračena zakonska ovlast (članak 469. točka 5.), ali sud nije pravilno odmjerio kaznu s obzirom na okolnosti koje utječu na to da kazna bude veća ili manja i zbog toga što je sud primijenio ili nije primijenio odredbe o ublažavanju kazne, o oslobođenju od kazne, o djelomičnoj uvjetnoj osudi, o uvjetnoj osudi ili sudskoj opomeni, zamjeni radom za opće dobro na slobodi, posebnim obvezama ili zaštitnom nadzoru, iako su za to postojali zakonski uvjeti.«.

U stavku 2. iza riječi: »koristi«, na oba mjesta, dodaju se riječi: »ili predmeta«.

Članak 83.

U članku 473. u prvoj rečenici, iza riječi: »žalbu« dodaju se riječi: »u roku od 8 dana.«, a u drugoj rečenici riječi: »koji će razmotriti odgovor na žalbu zaprimljen do sjednice vijeća« brišu se.

Članak 84.

U članku 475. stavku 8. iza riječi: »članka« dodaju se riječi: »199. i članka«.

Članak 85.

U članku 478. riječi: »kaznenoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi« zamjenjuju se riječima: »kazni, sudskoj opomeni, uvjetnoj osudi, djelomičnoj uvjetnoj osudi, zamjeni radom za opće dobro na slobodi, posebnim obvezama, zaštitnom nadzoru, sigurnosnoj mjeri, oduzimanju imovinske koristi ili oduzimanju predmeta.«.

Članak 86.

U članku 494. stavku 2. riječi: »ili suca pojedinca« brišu se.

Članak 87.

U članku 497. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pravomoćna presuda može se preinačiti glede odluke o kazni u korist osuđenika i u slučajevima i pod uvjetima propisanima posebnim zakonom.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«.

Članak 88.

U članku 508. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za novi postupak koji se vodi na temelju rješenja kojim je dopuštena obnova kaznenog postupka važe iste materijalnopravne odredbe kao i za prvi postupak, osim odredaba o zastari. Iznimno, odredbe o zastari se u novom postupku primjenjuju ako je obnova dopuštena iz osnove članka 503. stavka 1. ovoga Zakona osim ako je pravomoćna odbijajuća presuda bila donesena zbog odustanka tužitelja od optužbe na raspravi, ako je do odustajanja došlo zbog kaznenog djela prisile prema pravosudnom dužnosniku počinjenog od strane ili uz sudjelovanje osuđenika. U novom postupku sud nije vezan za rješenja donesena u prijašnjem postupku.«.

Članak 89.

U članku 515. stavku 1. riječ: »Okrivljenik« zamjenjuje se riječju: »Osuđenik«, a iza riječi: »ovim Zakonom« dodaju se riječi: »ili ako je pravomoćno osuđen u postupku na način koji predstavlja kršenje temeljnih ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, međunarodnim pravom ili zakonom.«.

U stavku 2. riječ: »Okrivljenik« zamjenjuje se riječju: »Osuđenik«, iza riječi: »oslobođenja od kazne,« dodaju se riječi: »rada za opće dobro na slobodi,«, a iza riječi: »kazna zatvora« dodaju se riječi: »ili djelomična uvjetna osuda«.

Članak 90.

U članku 517. stavku 1. točki 1. riječi: »sigurnosnu mjeru ili oduzimanje imovinske koristi« zamjenjuju se riječima: »djelomičnoj uvjetnoj osudi, posebnim obvezama, zaštitnom nadzoru, sigurnosnoj mjeri, oduzimanju imovinske koristi ili predmeta,«.

Članak 91.

U članku 521. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) s obzirom na okolnosti vjerojatno da će u kaznenom postupku okrivljenik biti oslobođen od kazne,«.

U točki 2. riječi: »ili sigurnosne mjere« brišu se, a riječi: »kaznenopravna sankcija« zamjenjuju se riječima: »kazna ili druga mjera«.

U točki 4. riječ: »sankcija« zamjenjuje se riječima: »mjera prema«.

Članak 92.

U članku 522. stavku 1. riječi: »odbaciti kaznenu prijavu«, zamjenjuju se riječima: »uvjetno odgoditi«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ako okrivljenik ispuni obvezu u roku iz stavka 2. ovoga članka, državni odvjetnik će rješenjem odbaciti kaznenu prijavu ili odustati od optužbe i o tome obavijestiti sud.«.

Članak 93.

Članak 523. mijenja se i glasi:

»Sudac pojedinac će rješenjem prekinuti kazneni postupak ako u slučaju iz članka 522. ovog Zakona državni odvjetnik izjavi da uvjetno odustaje od optužbe.«.

Članak 94.

U članku 524. stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom, optužnica mora imati sadržaj iz članka 342. ovog Zakona, a uz to sadrži prijedlog vrste i mjere kazne, sudske opomene, uvjetne osude, djelomične uvjetne osude, zamjene radom za opće dobro na slobodi, posebnih obveza, zaštitnog nadzora, sigurnosne mjere te mjere oduzimanja predmeta, odnosno druge mjere propisane kaznenim zakonom čije se izricanje traži.«.

Članak 95.

Članak 525. mijenja se i glasi:

»(1) Kad sudac pojedinac ili predsjednik vijeća primi optužnicu:

a) postupit će u smislu članka 344. stavka 1.-3. ovog Zakona,

b) ispitat će sadrži li optužnica prijedlog iz članka 524. stavka 2. ovog Zakona.

(2) Kad sudac pojedinac primi privatnu tužbu, prethodno će je ispitati:

a) prema stavku 1. točki a. ovog članka,

b) prema članku 355. stavku 1. točki 4. ovog Zakona,

c) ima li privatna tužba sadržaj iz članka 524. stavka 3. ovog Zakona.

(3) Ako sudac pojedinac ili predsjednik vijeća ustanovi da postoje razlozi iz članka 344. stavka 1. točke 1., 2. i 5. te članka 355. stavka 1. točke 1.-4. ovog Zakona, donijet će rješenje o odbacivanju optužnice ili privatne tužbe. Rješenje se dostavlja državnom odvjetniku, oštećeniku kao tužitelju ili privatnom tužitelju te okrivljeniku.

(4) Ako ne donese rješenje iz stavka 3. ovog članka, sudac pojedinac ili predsjednik vijeća će s optužnicom postupiti prema članku 345. do 347. ovog Zakona, a s privatnom tužbom prema članku 527. ovog Zakona.«.

Članak 96.

U članku 526. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se optužnica odnosi na kazneno djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do osam godina, optužno vijeće ispituje optužnicu u sjednici vijeća bez sudjelovanja stranaka, osim ako prije početka sjednice zaprimi izjavu o sporazumu, kada će postupiti prema članku 361.-363. ovog Zakona.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako sud ocijeni optužnicu osnovanom, donijet će rješenje kojim potvrđuje optužnicu i sastaviti raspravni spis.«.

Dosadašnji stavci 3. i. 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 97.

U članku 527. stavku 1. riječ: »podignuta« zamjenjuje se riječju: »podnesena«, a brojka: »1« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Članak 98.

U članku 530. stavku 1. riječi: »Tijekom rasprave« zamjenjuju se riječima: »Do izlaganja optužbe«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U pozivu će se optuženik upozoriti da će se rasprava održati i u njegovoj odsutnosti ako za to postoje zakonski uvjeti (članak 404. stavak 1. do 3. i članak 531. stavak 2.). Optuženik će se u pozivu upozoriti da se, u slučaju kad obrana nije obvezna, rasprava može održati i u slučaju neopravdanog nedolaska uredno pozvanog branitelja na raspravu ili uzimanja branitelja tek na raspravi.«.

Članak 99.

U članku 531. stavku 2. riječi: »bez opravdanih razloga« zamjenjuju se riječima: »ili mu se poziv nije mogao uručiti jer je promijenio adresu, a o tome nije obavijestio sud«.

Članak 100.

U članku 532. stavak 2. briše se.

Članak 101.

U članku 535. stavku 3. riječi: »pred sucem pojedincem« zamjenjuju se riječima: »za kazneno djelo za koje je prema odredbama ovog Zakona nadležan sudac pojedinac«.

Stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Ako se optuženik očitovao krivim u odnosu na sve točke optužbe, na kraju svog iskaza očitovat će se je li suglasan s predloženom vrstom i mjerom kazne, sudske opomene, uvjetne osude, djelomične uvjetne osude, posebnih obveza, zaštitnog nadzora, sigurnosne mjere, te mjere oduzimanja predmeta, odnosno druge mjere propisane kaznenim zakonom čije se izricanje traži. Do ovog očitovanja optuženika, državni odvjetnik može izmijeniti vrstu i mjeru kazne ili druge mjere propisane kaznenim zakonom predložene u optužnici.

(5) Ako se optuženik očitovao krivim u odnosu na sve točke optužbe, a sud nakon ispitivanja optuženika njegovo priznanje ocijeni sukladnim s do tada prikupljenim dokazima, u nastavku dokaznog postupka izvest će samo dokaze koji se odnose na odluku o kazni, sudskoj opomeni, uvjetnoj osudi, djelomičnoj uvjetnoj osudi, posebnim obvezama, zaštitnom nadzoru, sigurnosnoj mjeri, mjeri oduzimanja imovinske koristi i predmeta, odnosno drugoj mjeri propisanoj kaznenim zakonom te troškovima kaznenog postupka.

(6) Ako se optuženik u slučaju iz stavka 4. ovog članka suglasi i s vrstom i mjerom predložene kazne i druge mjere propisane kaznenim zakonom, sud u presudi ne smije izreći drugu vrstu kazne ili druge mjere propisane kaznenim zakonom, niti veću mjeru kazne od predložene. Navedeno ograničenje se ne odnosi na mjeru oduzimanja imovinske koristi.«.

Članak 102.

Članak 536. mijenja se i glasi:

»Ako se rasprava vodi za kazneno djelo za koje je prema odredbama ovog Zakona nadležno vijeće, postupat će se prema članku 413. do 447. ovog Zakona.«.

Članak 103.

U članku 537. stavku 1., u prvoj rečenici iza riječi: »zatvora« dodaju se riječi: »ili djelomična uvjetna osuda«, a u drugoj rečenici, riječ: »zatvora«, zamjenjuje se riječima: »lišenja slobode«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako stranke odmah nakon objave presude ne zahtijevaju pisani otpravak presude kratko obrazloženje unosi se u zapisnik o raspravi koji se uručuje prisutnim strankama. Prijepis presude neće sadržavati obrazloženje, a mora se otpremiti najkasnije u roku od tri radna dana. Stranki koja nije bila prisutna objavi presude, bit će dostavljen i zapisnik o raspravi.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako se optuženik očitovao krivim i prihvatio predloženu kaznu i drugu mjeru propisanu kaznenim zakonom prijepis presude neće sadržavati obrazloženje.«.

Članak 104.

U članku 538. stavku 1. u drugoj rečenici iza riječi: »zatvora« dodaju se riječi: »ili djelomična uvjetna osuda«.

Članak 105.

U članku 540. stavku 2. točki 1. riječi: »(članak 51. stavak 4. Kaznenog zakona)« zamjenjuju se riječima: «, odnosno trideset do sto dnevnih iznosa u Republici Hrvatskoj,«.

U stavku 3. riječ: »sankcije« zamjenjuje se riječima: »kazne ili druge mjere«.

Članak 106.

U članku 541. stavku 2. riječ: »optuženiku« zamjenjuje se riječju: »okrivljeniku«.

Članak 107.

U članku 547. riječi: »predsjednik vijeća upozorit će« zamjenjuju se riječima: »sud će upozoriti«.

Članak 108.

U članku 550. stavku 2. riječ: »optuženika« zamjenjuje se riječju: »okrivljenika«, a riječ: »optuženik« zamjenjuje se riječima: »okrivljenik zbog raspravne nesposobnosti«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Istragu zbog počinjenja protupravnog djela iz nadležnosti općinskog suda provodi općinski državni odvjetnik, a optužnicu podnosi predsjedniku vijeća nadležnog općinskog suda koji će prethodno ispitati postoje li uvjeti za odbacivanje optužnice (članak 344.) i ako postoje, donijet će rješenje o njezinom odbacivanju. Rješenje se dostavlja državnom odvjetniku, okrivljeniku i branitelju. Ako ne donese rješenje o odbacivanju optužnice, predsjednik vijeća postupit će prema članku 345. do 347. ovog Zakona, a optužno vijeće postupit će prema članku 348. do 357. te članku 365. do 367. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Nakon donošenja naloga o provođenju istrage iz članka 216. stavka 2. ovog Zakona okrivljenik mora imati branitelja.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 109.

U članku 551. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Istražni zatvor iz stavka 1. može se zamijeniti mjerom opreza liječenja na slobodi ako sud, nakon provedenog vještačenja, utvrdi da je za otklanjanje okrivljenikove opasnosti iz stavka 1. ovog članka dostatno njegovo liječenje na slobodi. U rješenju kojim nalaže liječenje na slobodi, sud će odrediti psihijatrijsku ustanovu koja će provoditi liječenje i obvezu obavještavanja suda o tijeku liječenja okrivljenika u roku koji ne može biti dulji od dva mjeseca.

(4) Mjera opreza iz stavka 3. može trajati dok za to postoje zakonski uvjeti, a najdulje do pravomoćnosti presude, s time da njezino trajanje nije ograničeno rokovima trajanja istražnog zatvora. Svaka dva mjeseca sud će ispitati po službenoj dužnosti postoji li još potreba za mjerom opreza te je rješenjem produljiti ili ukinuti ako za njezinu primjenu više nema zakonskih uvjeta.

(5) Protiv rješenja suda kojim se određuje, produljuje ili ukida mjera opreza liječenja na slobodi stranke mogu izjaviti žalbu koja ne zadržava izvršenje mjere.«.

Članak 110.

U članku 552. stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: »rasprave« stavlja se zarez i dodaju riječi: »koja se vodi prema odredbama redovitog postupka (Glava XXI.).«.

Članak 111.

U članku 557. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 1. i 2.

Članak 112.

U članku 558. stavku 1. riječ: »predstavnik« zamjenjuje se riječju: »zastupnik«, a riječ: »raspravi« zamjenjuje se riječju: »raspravu«.

U stavku 2. riječ: »Predstavnik« zamjenjuje se riječju: »Zastupnik«.

U stavku 3. riječ: »predstavnik« zamjenjuje se riječju: »zastupnik«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Državni odvjetnik i sud upoznat će zastupnika pravne osobe i osobu na koju je imovinska korist prenesena o njezinim pravima iz stavka 3. ovog članka, kao i o pravu na opunomoćenika.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječ: »predstavnika« zamjenjuje se riječju: »zastupnika«.

Članak 113.

U članku 563. riječi: »za primjenu sigurnosnih mjera ili« brišu se, iza riječi: »koristi« dodaju se riječi: »ili oduzimanja predmeta«, a iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »i posebnih zakona.«.

Članak 114.

U članku 564. stavku 1. iza riječi: »uvjetnoj« dodaju se riječi: «, odnosno djelomičnoj uvjetnoj«, a iza riječi: »uvjetne« dodaju se riječi: «, odnosno djelomične uvjetne«.

U stavku 4. iza riječi: »osudu« dodaju se riječi: «, odnosno djelomičnu uvjetnu osudu«, a iza riječi: »izrečene kazne« dodaju se riječi: »kod uvjetne osude, odnosno uvjetovanog dijela kazne kod djelomične uvjetne osude«. U posljednjoj rečenici iza riječi: »uvjetne« dodaju se riječi: «, odnosno djelomične uvjetne«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako se naknadno utvrdi da je osuđenik u vrijeme provjeravanja počinio kazneno djelo za koje je osuđen na kaznu zbog koje je, prema odredbama Kaznenog zakona, trebalo ili bilo moguće opozvati uvjetnu, odnosno djelomičnu uvjetnu osudu, a sud koji ga je osudio na kaznu je propustio o tome odlučiti, prvostupanjski sud koji je izrekao uvjetnu, odnosno djelomičnu uvjetnu osudu donijet će presudu kojom će opozvati uvjetnu, odnosno djelomičnu uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izrečene kazne kod uvjetne osude, odnosno uvjetovanog dijela kazne kod djelomične uvjetne osude. Ako sud ustanovi da nema osnove za opoziv uvjetne, odnosno djelomične uvjetne osude, rješenjem će obustaviti taj postupak.«.

Članak 115.

U članku 566. stavku 1. riječ: »kazneni« briše se.

Članak 116.

U članku 569. stavku 1. riječ: »kazneni« briše se.

Članak 117.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da izradi pročišćeni tekst Zakona o kaznenom postupku.

Članak 118.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 740-02/12-01/03

Zagreb, 7. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.